Шрифт

Паримийник - Святой Великий пост

Паримии в Великий пяток Страстной седмицы. Вечерня выноса Плащаницы.

На Вечерне выноса Плащаницы

Прокимен, глас 4: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, / и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий.

Стих: Бо́же, Бо́же Мой, вонми́ Ми, вску́ю оста́вил Мя еси́?

Исхо́да чте́ние. [Исх. 33, 11 – 23].

Глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю лице́м к лицу́, я́коже а́ще бы кто возглаго́лал к своему́ дру́гу, и отпуща́шеся в полк: слуга́ же Иису́с сын Нави́н, ю́ноша не исхожда́ше из ски́нии. И рече́ Моисе́й ко Го́споду: се Ты мне глаго́леши, изведи́ лю́ди сия́. Ты же не яви́л ми еси́, кого́ по́слеши со мно́ю. Ты же мне рекл еси́: вем тя па́че всех, и благода́ть и́маши у Мене́. А́ще у́бо обрето́х благода́ть пред Тобо́ю, яви́ ми Тебе́ Сама́го, да разу́мно ви́жду Тя: я́ко да обре́т бу́ду благода́ть пред Тобо́ю, и да позна́ю, я́ко лю́дие Твои́ язы́к вели́к сей. И глаго́ла [ему́ Госпо́дь]: Аз Сам предыду́ пред Тобо́ю, и упоко́ю тя. И рече́ к Нему́ Моисе́й: а́ще Сам Ты не и́деши с на́ми, да не изведе́ши мя отсю́ду. И ка́ко ве́домо бу́дет вои́стинну, я́ко обрето́х благода́ть у Тебе́, аз же и лю́дие Твои́, то́чию иду́щу Ти с на́ми; и просла́влен бу́ду, аз же и лю́дие Твои́, па́че всех язы́к, ели́цы суть на земли́? Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю: и сие́ тебе́ сло́во, е́же рекл еси́, сотворю́: обре́л бо сей благода́ть пре́до Мно́ю, и вем тя па́че всех. И глаго́ла Моисе́й: покажи́ ми сла́ву Твою́. И рече́ [Госпо́дь к Моисе́ю]: Аз предыду́ пред тобо́ю сла́вою Мое́ю, и воззову́ о и́мени Мое́м, Госпо́дь пред тобо́ю: и поми́лую, его́же а́ще ми́лую: и уще́дрю, его́же а́ще ще́дрю. И рече́: не возмо́жеши ви́дети Лица́ Моего́, не бо у́зрит челове́к Лице́ Мое́, и жив бу́дет. И рече́ Госпо́дь: се ме́сто у Мене́, и ста́неши на ка́мени. Егда́ же пре́йдет Сла́ва Моя́, и положу́ тя в разсе́лине ка́мене, и покры́ю руко́ю Мое́ю над тобо́ю, до́ндеже мимоиду́. И отыму́ ру́ку Мою́, и тогда́ у́зриши за́дняя Моя́: Лице́ же Мое́ не яви́тся Тебе́.

Прокимен, глас 4: Суди́, Го́споди, оби́дящия мя, / побори́ борю́щия мя.

Стих: Приими́ ору́жие и щит, и воста́ни в по́мощь мою́.

И́ова чте́ние. [Иов. 42, 12 – 17].

Госпо́дь благослови́ после́дняя И́овля, не́же пре́жняя: бя́ху же ско́ти его́, ове́ц четырена́десять ты́сящ, вельблю́дов шесть ты́сящ, супру́г воло́в ты́сяща, осли́ц ста́дных ты́сяща. Роди́ша же ся ему́ сы́нове седмь, и дще́ри три. И нарече́ пе́рвую у́бо, День: втору́ю же Касси́ю: тре́тию же, Амалфе́ев рог. И не обрето́шася подо́бнии в ле́поте дще́рем И́овлевым в поднебе́сней: даде́ же им оте́ц насле́дие в бра́тии их. Поживе́ же И́ов по я́зве лет сто се́дмьдесят: всех же лет поживе́ две́сти четы́редесять осмь. И ви́де И́ов сы́ны своя́, и сы́ны сыно́в свои́х, да́же до четве́ртого ро́да. И сконча́ся И́ов стар, и испо́лнь дней. Пи́сано же есть па́ки, воста́ти ему́, с ни́миже Госпо́дь возста́вит и́: та́ко толку́ется от си́рския кни́ги. В земли́ у́бо живы́й Авситиди́йстей, на преде́лех Идуме́и и Арави́и: пре́жде же бя́ше и́мя ему́ Иова́в. Взем же жену́ ара́вляныню, роди́ сы́на, ему́же и́мя Енно́н. Бе же той отца́ у́бо Заре́фа, Иса́вовых сыно́в сын, ма́тере же Восо́рры, я́коже бы́ти ему́ пя́тому от Авраа́ма.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [Ис. 52, 13 – 15; 53, 1 – 12; 54, 1].

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се уразуме́ет о́трок Мой, и вознесе́тся и просла́вится зело́. Я́коже ужа́снутся о Тебе́ мно́зи, та́ко обезсла́вится от челове́к вид Твой, и сла́ва Твоя́ от сыно́в челове́ческих. Та́ко удивя́тся язы́цы мно́зи о Нем, и заградя́т ца́рие уста́ своя́. Я́ко и́мже не возвести́ся о Нем, у́зрят, и и́же не слы́шаша, уразуме́ют. Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему? И мы́шца Госпо́дня кому́ откры́ся? Возвести́хом, я́ко Отроча́ пред ним, я́ко ко́рень в земли́ жа́ждущей, несть ви́да Ему́, ниже́ сла́вы: и ви́дехом Его́, и не имя́ше ви́да, ни добро́ты. Но вид Его́ безче́стен, ума́лен па́че всех сыно́в челове́ческих: челове́к в я́зве сый, и ве́дый терпе́ти боле́знь, я́ко отврати́ся Лице́ Его́, безче́стно бысть, и не вмени́ся. Сей грехи́ на́ша но́сит, и о нас боле́знует, и мы вмени́хом Его́ бы́ти в труде́, и в я́зве от Бо́га, и во озлобле́нии. Той же я́звен бысть за грехи́ на́ша, и му́чен бысть за беззако́ния на́ша, наказа́ние ми́ра на́шего на Нем, я́звою Его́ мы исцеле́хом. Вси я́ко о́вцы заблуди́хом: челове́к от пути́ своего́ заблуди́, и Госпо́дь предаде́ Его́ грех ра́ди на́ших. И Той, зане́ озло́блен бысть, и не отверза́ет уст Свои́х: я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся, и я́ко а́гнец пред стригу́щим Его́ безгла́сен, та́ко не отверза́ет уст Свои́х. Во смире́нии Его́ суд Его́ взя́тся, род же Его́ кто испове́сть? Я́ко взе́млется от земли́ живо́т Его́, ра́ди беззако́ний люде́й Мои́х веде́ся на смерть. И дам лука́выя вме́сто погребе́ния Его́, и бога́тыя вме́сто сме́рти Его́: я́ко беззако́ния не сотвори́, ниже́ обре́теся лесть во усте́х Его́. И Госпо́дь хо́щет очи́стити Его́ от я́звы: а́ще да́стся о гресе́, душа́ ва́ша у́зрит се́мя долгоживо́тное. И хо́щет Госпо́дь руко́ю Свое́ю отъя́ти боле́знь от души́ Его́, яви́ти Ему́ свет, и созда́ти ра́зумом, оправда́ти пра́веднаго благослужа́ща мно́гим, и грехи́ их Той понесе́т. Сего́ ра́ди Той насле́дит мно́гих, и кре́пких раздели́т коры́сти: зане́ предана́ бысть на смерть душа́ Его́, и со беззако́нными вмени́ся, и Той грехи́ мно́гих вознесе́, и за беззако́ния их пре́дан бысть. Возвесели́ся непло́ды, неражда́ющая, возгласи́ и возопи́й, нечревоболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щая му́жа.

Апостол

Прокимен Апостола, глас 6: Положи́ша Мя в ро́ве преиспо́днем, / в те́мных и се́ни сме́ртней.

Стих: Го́споди, Бо́же спасе́ния Моего́, во дни воззва́х и в нощи́ пред Тобо́ю.

К Кори́нфяном посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние. [1 Кор. 1, 18 – 2, 2.]

Апостол, зачало 125.

Бра́тие, сло́во кре́стное погиба́ющим у́бо юро́дство есть, а спаса́емым нам си́ла Бо́жия есть. Пи́сано бо есть: погублю́ прему́дрость прему́дрых, и ра́зум разу́мных отве́ргу. Где прему́др? Где кни́жник? Где совопро́сник ве́ка сего́? Не обуи́ ли Бог прему́дрость ми́ра сего́? Поне́же бо в прему́дрости Бо́жией не разуме́ мир прему́дростию Бо́га, благоизво́лил Бог бу́йством про́поведи спасти́ ве́рующих. Поне́же и иуде́е зна́мения про́сят, и е́ллини прему́дрости и́щут: Мы же пропове́дуем Христа́ ра́спята, иуде́ем у́бо собла́зн, е́ллином же безу́мие. Саме́м же зва́нным, иуде́ем же и е́ллином, Христа́, Бо́жию си́лу и Бо́жию прему́дрость. Зане́ бу́ее Бо́жие, прему́дрее челове́к есть, и немощно́е Бо́жие крепча́е челове́к есть. Ви́дите бо зва́ние ва́ше, бра́тие, я́ко не мно́зи ли прему́дри по пло́ти; не мно́зи си́льни; не мно́зи ли благоро́дни. Но бу́яя ми́ра избра́ Бог, да прему́дрыя посрами́т, и не́мощная ми́ра избра́ Бог, да посрами́т кре́пкая. И худоро́дная ми́ра, и уничиже́нная избра́ Бог, и не су́щая, да су́щая упраздни́т, я́ко да не похва́лится вся́ка плоть пред Бо́гом. Из него́же вы есте́ о Христе́ Иису́се, и́же бысть нам прему́дрость от Бо́га, пра́вда же и освяще́ние, и избавле́ние. Да, я́коже пи́шется, хваля́йся, о Го́споде да хва́лится. И аз прише́д к вам, бра́тие, приидо́х не по превосхо́дному словеси́, или́ прему́дрости, возвеща́я вам свиде́тельство Бо́жие. Не суди́х бо ве́дети что в вас, то́чию Иису́са Христа́, и Сего́ ра́спята.

Аллилуиа, глас 1: Спаси́ Мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ Моея́.

Стих: Поноше́ние ча́яше душа́ моя́ и страсть.

Стих: Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети.