Шрифт

Паримийник - Святой Великий пост

Паримии в Великий пяток Страстной седмицы. Царские часы.

На Царских Часах

На Первом часе

Прокимен пророчества, глас 4: Се́рдце его́ / собра́ беззако́ние себе́.

Стих: Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га.

Проро́чества Заха́риина чте́ние. [Зах. 11, 10 – 13].

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: прииму́ жезл Мой до́брый, и отве́ргу его́, е́же разори́ти заве́т Мой, его́же завеща́х ко всем лю́дем. И разори́тся в день о́ный, и уразуме́ют ханане́и о́вцы храни́мыя Мне, зане́ сло́во Госпо́дне есть. И реку́ к ним: а́ще добро́ пред вами есть, дади́те мзду Мою́, или́ отрецы́теся: и поста́виша мзду Мою́ три́десять сре́бреник. И рече́ Госпо́дь ко мне: вложи́ я́ в горни́ло, и смотри́ а́ще искуше́но есть, и́мже о́бразом искуше́н бых о них. И прия́х три́десять сре́бреник, и вложи́х их в храм Госпо́день в горни́ло.

К Гала́том посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние. [Гал. 6, 14 – 18.]

Апостол, зачало 215, от полу.

Бра́тие, мне да не бу́дет хвали́тися, то́кмо о Кресте́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, И́мже мне мир распя́ся, и аз ми́ру. О Христе́ бо Иису́се ни обре́зание что мо́жет, ни необре́зание, но нова́ тварь. И ели́цы пра́вилом сим жи́тельствуют, мир на них и ми́лость, и на Изра́или Бо́жии. Про́чее труды́ да никто́же ми дае́т: аз бо я́звы Го́спода Иису́са на те́ле мое́м ношу́. Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́, со ду́хом ва́шим, бра́тие, ами́нь.

На Третьем часе

Прокимен пророчества, глас 4: Я́ко Аз на ра́ны гото́в, / и боле́знь Моя́ пре́до Мно́ю есть вы́ну.

Стих: Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [Ис. 50, 4 – 11].

Госпо́дь дае́т мне язы́к науче́ния, е́же разуме́ти, егда́ подоба́ет рещи́ сло́во: положи́ мя у́тро у́тро, приложи́ ми у́хо, е́же слы́шати, и наказа́ние Госпо́дне отверза́ет у́ши мои́, аз же не проти́влюся, ни противоглаго́лю. Плещи́ мои́ вдах на ра́ны, и лани́те мои́ на зауше́ния, лица́ же моего́ не отврати́х от студа́ заплева́ний. И Госпо́дь Госпо́дь помо́щник ми бысть: сего́ ра́ди не усрами́хся, но положи́х лице́ свое́, а́ки тве́рдый ка́мень, и разуме́х, я́ко не постыжду́ся. Зане́ приближа́ется оправда́вый мя. Кто пря́йся со мно́ю? Да сопротивоста́нет мне ку́пно. И кто судя́йся со мно́ю? Да прибли́жится ко мне. Се Госпо́дь Госпо́дь помо́жет ми. Кто озло́бит мя? Се вси вы я́ко ри́за обетша́ете, и я́ко мо́лие изъя́ст вы. Кто в вас боя́йся Го́спода? Да послу́шает гла́са о́трока Его́. Ходя́щии во тьме, и несть им све́та, наде́йтеся на и́мя Госпо́дне и утверди́теся о Бо́зе. Се вси вы огнь раждиза́ете, и укрепля́ете пла́мень: ходи́те све́том огня́ ва́шего, и пла́менем, его́же разжего́сте. Мене́ ра́ди бы́ша сия́ вам, в печа́ли у́спнете.

: К Ри́мляном посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние. [Рим. 5, 6 – 10.]

Апостол, зачало 88 от полу.

Бра́тие, Христо́с су́щим нам немощны́м, по вре́мени за нечести́вых у́мре. Едва́ бо за пра́ведника кто у́мрет: за блага́го бо не́гли кто и де́рзнет умре́ти. Составля́ет же Свою́ любо́вь в нас Бог, я́ко еще́ гре́шником су́щим нам, Христо́с за ны у́мре. Мно́го же у́бо па́че оправда́ни бы́вше ны́не Кро́вию Его́, спасе́мся Им от гне́ва. А́ще бо врази́ бы́вше, примири́хомся Бо́гу сме́ртию Сы́на Его́, мно́жае па́че примири́вшеся, спасе́мся в животе́ Его́. Не то́чию же, но и хва́лимся о Бо́зе Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м, И́мже ны́не примире́ние прия́хом.

На Шестом часе

Прокимен пророчества, глас 4: Го́споди Госпо́дь наш, / я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́.

Стих: Я́ко взя́тся великоле́пие Твое́ превы́ше небе́с.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [Ис. 52, 13 – 15; 53, 1 – 12; 54, 1].

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се уразуме́ет о́трок Мой, и вознесе́тся и просла́вится зело́. Я́коже ужа́снутся о Тебе́ мно́зи, та́ко обезсла́вится от челове́к вид Твой, и сла́ва Твоя́ от сыно́в челове́ческих. Та́ко удивя́тся язы́цы мно́зи о Нем, и заградя́т ца́рие уста́ своя́: я́ко и́мже не возвести́ся о Нем, у́зрят, и и́же не слы́шаша, уразуме́ют. Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему? И мы́шца Госпо́дня кому́ откры́ся? Возвести́хом, я́ко Отроча́ пред ним, я́ко ко́рень в земли́ жа́ждущей, несть ви́да Ему́, ниже́ сла́вы: и ви́дехом Его́, и не имя́ше ви́да, ни добро́ты. Но вид Его́ безче́стен, ума́лен па́че всех сыно́в челове́ческих: челове́к в я́зве сый, и ве́дый терпе́ти боле́знь, я́ко отврати́ся Лице́ Его́, безче́стно бысть, и не вмени́ся. Сей грехи́ на́ша но́сит, и о нас боле́знует, и мы вмени́хом Его́ бы́ти в труде́, и в я́зве от Бо́га, и во озлобле́нии. Той же я́звен бысть за грехи́ на́ша, и му́чен бысть за беззако́ния на́ша, наказа́ние ми́ра на́шего на Нем, я́звою Его́ мы исцеле́хом. Вси я́ко о́вцы заблуди́хом: челове́к от пути́ своего́ заблуди́, и Госпо́дь предаде́ Его́ грех ра́ди на́ших. И Той, зане́ озло́блен бысть, и не отверза́ет уст Свои́х: я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся, и я́ко а́гнец пред стригу́щим Его́ безгла́сен, та́ко не отверза́ет уст Свои́х. Во смире́нии Его́ суд Его́ взя́тся, род же Его́ кто испове́сть? Я́ко взе́млется от земли́ живо́т Его́, ра́ди беззако́ний люде́й Мои́х веде́ся на смерть. И дам лука́выя вме́сто погребе́ния Его́, и бога́тыя вме́сто сме́рти Его́: я́ко беззако́ния не сотвори́, ниже́ обре́теся лесть во усте́х Его́. И Госпо́дь хо́щет очи́стити Его́ от я́звы: а́ще да́стся о гресе́, душа́ ва́ша у́зрит се́мя долгоживо́тное. И хо́щет Госпо́дь руко́ю Свое́ю отъя́ти боле́знь от души́ Его́, яви́ти Ему́ свет, и созда́ти ра́зумом, оправда́ти пра́веднаго благослужа́ща мно́гим, и грехи́ их Той понесе́т. Сего́ ра́ди Той насле́дит мно́гих, и кре́пких раздели́т коры́сти: зане́ предана́ бысть на смерть душа́ Его́, и со беззако́нными вмени́ся, и Той грехи́ мно́гих вознесе́, и за беззако́ния их пре́дан бысть. Возвесели́ся, непло́ды неражда́ющая, возгласи́ и возопи́й, нечревоболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щая му́жа.

Ко Евре́ем посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние. [Евр. 2, 11 – 18.]

Апостол, зачало 306.

Бра́тие, святя́й и освяща́емии от Еди́наго вси: ея́же ра́ди вины́ не стыди́тся бра́тию нарица́ти их, глаго́ля: Возвещу́ и́мя Твое́ бра́тии Мое́й, посреде́ Це́ркве воспою́ Тя. И па́ки: Аз бу́ду наде́яся Нань. И па́ки: се Аз и де́ти, я́же Ми дал есть Бог. Поне́же у́бо де́ти приобщи́шася пло́ти и кро́ви, и Той прии́скренне приобщи́ся те́хже, да сме́ртию упраздни́т иму́щаго держа́ву сме́рти, си́речь диа́вола. И изба́вит сих, ели́цы стра́хом сме́рти чрез все житие́ пови́нни бе́ша рабо́те. Не от А́нгел у́бо когда́ прие́млет, но от Се́мене Авраа́мова прие́млет. Отню́дуже до́лжен бе по всему́ подо́битися бра́тии, да ми́лостив бу́дет и ве́рен первосвяще́нник в тех, я́же к Бо́гу, во е́же очи́стити грехи́ людски́я. В не́мже бо пострада́, Сам искуше́н быв, мо́жет и искуша́емым помощи́.

На Девятом часе

Прокимен пророчества, глас 6: Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: / несть Бог.

Стих: Несть творя́й благосты́ню, несть до еди́наго.

Проро́чества Иереми́ина чте́ние. [Иер. 11, 18 – 23; 12, 1 – 5, 9 – 11, 14 – 15].

Го́споди, скажи́ ми, и уразуме́ю: тогда́ ви́дех начина́ния их. Аз же я́ко а́гня незло́бивое ведо́мое на заколе́ние не разуме́х, я́ко на мя помы́слиша по́мысл лука́вый, глаго́люще: прииди́те и вложи́м дре́во в хлеб его́, и истреби́м его́ от земли́ живу́щих, и и́мя его́ да не помяне́тся ктому́. Госпо́дь Савао́ф, судя́й пра́ведно, испыту́яй сердца́ и утро́бы, да ви́жду мще́ние Твое́ на них, я́ко к Тебе́ откры́х оправда́ние мое́. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь на му́жы Анафо́фски и́щущия души́ моея́, глаго́лющия: да не проро́чествуеши о и́мени Госпо́дни: а́ще ли же ни, у́мреши в рука́х на́ших. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь сил: се Аз посещу́ на них: ю́ноши их мече́м у́мрут, и сы́нове их и дще́ри их сконча́ются гла́дом. И оста́нка не бу́дет от них, наведу́ бо зла́я на живу́щия во Анафо́фе, в ле́то посеще́ния их. Пра́веден еси́ Го́споди, я́ко отвеща́ю к Тебе́, оба́че судьбы́ возглаго́лю к Тебе́: что я́ко путь нечести́вых спе́ется? Угобзи́шася вси творя́щии беззако́ния? Насади́л еси́ их, и укорени́шася: ча́да сотвори́ша, и сотвори́ша плод: близ еси́ Ты уст их, дале́че же от утро́б их. И Ты, Го́споди, разуме́еши мя, ви́дел мя еси́, и искуси́л еси́ се́рдце мое́ пред Тобо́ю, собери́ их я́ко о́вцы на заколе́ние, и очи́сти их в день заколе́ния их. Доко́ле пла́кати и́мать земля́, и трава́ вся се́льная и́зсхнет от зло́бы живу́щих на ней? Погибо́ша ско́ти и пти́цы, я́ко реко́ша: не у́зрит Бог путе́й на́ших. Но́зи твои́ теку́т, и разслабля́ют тя. Иди́те, собери́те вся зве́ри се́льныя, и да прии́дут сне́сти е́. Па́стырие мно́зи растли́ша виногра́д Мой, оскверни́ша часть Мою́, да́ша часть жела́емую Мою́ в пусты́ню непрохо́дную. Положи́ша в потребле́ние па́губы. Я́ко сия́ глаго́лет Госпо́дь о всех сосе́дех лука́вых, прикаса́ющихся насле́дию Моему́, е́же раздели́х лю́дем Мои́м Изра́илю: се Аз исто́ргну их от земли́ их, и дом Иу́дин изве́ргну от среды́ их. И бу́дет егда́ исто́ргну их, обращу́ся и поми́лую их, и вселю́ их, кого́ждо в достоя́ние свое́, и кого́ждо в зе́млю свою́.

Ко Евре́ем посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние. [Евр. 10, 19 – 31].

Апостол, зачало 324.

Бра́тие, иму́ще дерзнове́ние входи́ти во свята́я Кро́вию Иису́с Христо́вою, путе́м но́вым и живы́м, его́же обнови́л есть нам заве́сою, си́речь пло́тию Свое́ю, и Иере́а вели́ка над до́мом Бо́жиим. Да приступа́ем со и́стинным се́рдцем во извеще́нии ве́ры, окропле́ни сердца́ от со́вести лука́выя, и измове́ни телеса́ водо́ю чи́стою. Да держи́м испове́дание упова́ния неукло́нное: ве́рен бо есть Обеща́вый. И да разумева́ем друг дру́га в поощре́нии любве́ и до́брых дел. Не оставля́юще собра́ния своего́, я́коже есть не́ким обы́чай, но (друг дру́га) подвиза́юще: и толи́ка па́че, ели́ко ви́дите приближа́ющся день (су́дный). Во́лею бо согреша́ющим нам по прия́тии ра́зума и́стины, ктому́ о гресе́х не обрета́ется же́ртва. Стра́шно же не́кое ча́яние суда́, и огня́ ре́вность, поя́сти хотя́щаго сопроти́вныя. Отве́рглся кто зако́на Моисе́ова, без милосе́рдия при двою́ или́ трие́х свиде́телех умира́ет. Коли́ко, мните́, го́ршия сподо́бится му́ки, и́же Сы́на Бо́жия попра́вый, и Кровь заве́тную скве́рну возмни́в, в не́йже освяти́ся, и Ду́ха благода́ти укори́вый. Ве́мы бо Ре́кшаго: Мне отмще́ние, Аз возда́м, глаго́лет Госпо́дь. И па́ки: я́ко су́дит Госпо́дь лю́дем Свои́м. Стра́шно есть е́же впа́сти в ру́це Бо́га Жива́го.