Шрифт

Паримийник - Святой Великий пост

Паримии в Великий четверток Страстной седмицы.

На первом часе.

Тропа́рь проро́чества, глас 3:

Зауше́нный за род челове́ческий, и не прогне́вавыйся / свободи́ от истле́ния живо́т наш, Го́споди, и спаси́ нас.

Слава, и ныне: тойже.

Проки́мен, глас 1: Да разуме́ют язы́цы, / я́ко и́мя Тебе́ Госпо́дь.

Стих: Бо́же, кто уподо́бится Тебе́?

Проро́чества Иереми́ина чте́ние.

Го́споди, скажи́ ми, и уразуме́ю: тогда́ ви́дех начина́ния их. Аз же я́ко а́гня незло́бивое ведо́мое на заколе́ние не разуме́х, я́ко на мя помы́слиша по́мысл лука́вый, глаго́люще: прииди́те и вложи́м дре́во в хлеб его́, и истреби́м его́ от земли́ живу́щих, и и́мя его́ да не помяне́тся ктому́. Госпо́дь Савао́ф, судя́й пра́ведно, испыту́яй сердца́ и утро́бы, да ви́жду мще́ние Твое́ на них, я́ко к Тебе́ откры́х оправда́ние мое́. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь на му́жы Анафо́фски и́щущия души́ моея́, глаго́лющия: да не проро́чествуеши о и́мени Госпо́дни: а́ще ли же ни, у́мреши в рука́х на́ших. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь сил: се Аз посещу́ на них: ю́ноши их мече́м у́мрут, и сы́нове их и дще́ри их сконча́ются гла́дом. И оста́нка не бу́дет от них, наведу́ бо зла́я на живу́щия во Анафо́фе, в ле́то посеще́ния их. Пра́веден еси́ Го́споди, я́ко отвеща́ю к Тебе́, оба́че судьбы́ возглаго́лю к Тебе́: что я́ко путь нечести́вых спе́ется? Угобзи́шася вси творя́щии беззако́ния? Насади́л еси́ их, и укорени́шася: ча́да сотвори́ша, и сотвори́ша плод: близ еси́ Ты уст их, дале́че же от утро́б их. И Ты, Го́споди, разуме́еши мя, ви́дел мя еси́, и искуси́л еси́ се́рдце мое́ пред Тобо́ю, собери́ их я́ко о́вцы на заколе́ние, и очи́сти их в день заколе́ния их. Доко́ле пла́кати и́мать земля́, и трава́ вся се́льная и́зсхнет от зло́бы живу́щих на ней? Погибо́ша ско́ти и пти́цы, я́ко реко́ша: не у́зрит Бог путе́й на́ших. Но́зи твои́ теку́т, и разслабля́ют тя. Иди́те, собери́те вся зве́ри се́льныя, и да прии́дут сне́сти е́. Па́стырие мно́зи растли́ша виногра́д Мой, оскверни́ша часть Мою́, да́ша часть жела́емую Мою́ в пусты́ню непрохо́дную. Положи́ша в потребле́ние па́губы. Я́ко сия́ глаго́лет Госпо́дь о всех сосе́дех лука́вых, прикаса́ющихся насле́дию Моему́, е́же раздели́х лю́дем Мои́м Изра́илю: се Аз исто́ргну их от земли́ их, и дом Иу́дин изве́ргну от среды́ их. И бу́дет егда́ исто́ргну их, обращу́ся и поми́лую их, и вселю́ их, кого́ждо в достоя́ние свое́, и кого́ждо в зе́млю свою́.

Иер 11:18–23; 12:1–4, 9Б–11А, 14–15

Проки́мен, глас 8 Помоли́теся и воздади́те / Го́сподеви Бо́гу на́шему.

Стих: Ве́дом во Иуде́и Бог, во Изра́или ве́лие и́мя Его́.

Великий четверток на вечерни.

Проки́мен, глас 1 Изми́ мя Го́споди, от челове́ка лука́ва, / от му́жа непра́ведна изба́ви мя.

Стих: И́же помы́слиша непра́вду в се́рдце весь день.

1. Исхо́да чте́ние.

Рече́ Госпо́дь Моисе́ю: соше́д засвиде́тельствуй лю́дем, и очи́сти я́ днесь и у́тре: и да исперу́т ри́зы. И да бу́дут гото́вы в день тре́тий: в тре́тий бо день сни́дет Госпо́дь на го́ру Сина́йскую, пред все́ми людьми́. И устро́иши лю́ди о́крест, глаго́ля: внемли́те себе́ не восходи́ти на го́ру, и ничи́мже косну́тися ея́: всяк прикосну́выйся горе́, сме́ртию у́мрет. Не ко́снется ей рука́, ка́мением бо побие́тся, или́ стрело́ю устрели́тся, а́ще скот, а́ще челове́к, не бу́дет жив: егда́ же гла́си и трубы́ и о́блак оты́дет от горы́, си́и взы́дут на го́ру. Сни́де же Моисе́й с горы́ к лю́дем, и освяти́ я́: и испра́ша ри́зы своя́. И рече́ лю́дем: бу́дите гото́ви, три дни не входи́те к жена́м. Бысть же в тре́тий день бы́вшу ко у́тру, и бы́ша гла́си и мо́лния, и о́блак мра́чен на горе́ Сина́йстей, глас тру́бный глаша́ше зело́: и убоя́шася вси лю́дие и́же в полце́. Изведе́ же Моисе́й лю́ди во сре́тение Бо́гу из полка́, и ста́ша под горо́ю. Гора́ же Сина́йская дымя́шеся вся, схожде́ния ра́ди Бо́жия на ню во огни́: и восхожда́ше дым, я́ко дым пе́щный: и ужасо́шася вси лю́дие зело́. Бы́ша же гла́си тру́бнии происходя́ще кре́пцы зело́. Моисе́й глаго́лаше, Бог же отвещава́ше ему́ гла́сом.

Исх 19:10–19

Проки́мен, глас 7: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, / и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Стих: Изба́ви мя от де́лающих беззако́ние.

2. И́ова чте́ние.

Рече́ Госпо́дь И́ову сквозе́ бу́рю и о́блаки: Кто сей скрыва́яй от Мене́ сове́т, содержа́й же глаго́лы в се́рдце, Мене́ же ли мни́тся утаи́ти? Препоя́ши я́ко муж чре́сла твоя́: вопрошу́ же тя, ты же Ми отвеща́й. Где был еси́ егда́ основа́х зе́млю? Возвести́ Ми, а́ще ве́си ра́зум? Кто положи́ ме́ры ея́, а́ще ве́си; или́ кто наведы́й вервь на ню? На че́мже столпи́ ея́ утвержде́ни суть? Кто же есть положи́вый ка́мень краеуго́льный на ней? Егда́ сотворе́ны бы́ша зве́зды, восхвали́ша Мя гла́сом ве́лиим вси а́нгели Мои́. Загради́х же мо́ре враты́, егда́ излива́шеся из чре́ва ма́тере своея́ исходя́щее. Положи́х же ему́ о́блак во одея́ние, мгло́ю же пови́х е́. И положи́х ему́ преде́лы, обложи́в затво́ры и врата́. Рех же ему́: до сего́ до́йдеши и не пре́йдеши, но в тебе́ сокруша́тся во́лны твоя́. Или́ при тебе́ соста́вих свет у́тренний? Денни́ца же весть чин свой, Я́тися крил земли́, оттрясти́ нечести́выя от нея́. Или́ ты бре́ние взем от земли́, созда́л еси́ живо́тно, и глаго́ливаго сего́ посади́л еси́ на земли́? Отъя́л же ли еси́ от нечести́вых свет? Мы́шцу же го́рдых сокруши́л ли еси́? Прише́л же ли еси́ на исто́чники мо́ря? В следа́х же бе́здны ходи́л ли еси́? Отверза́ются же ли тебе́ стра́хом врата́ сме́ртная? Вра́тницы же а́довы ви́девше тя убоя́шася ли? Навы́кл же ли еси́ широты́ поднебе́сныя; пове́ждь у́бо Ми, коли́ка есть. В ко́ей же земли́ вселя́ется свет? Тьме же ко́е есть ме́сто? А́ще у́бо введе́ши Мя в преде́лы их, а́ще же ли и ве́си стези́ их? Вем у́бо я́ко тогда́ рожде́н еси́, число́ же лет твои́х мно́го. Прише́л же ли еси́ в сокро́вища сне́жная, и сокро́вища гра́дная ви́дел ли еси́? Подлежа́т же ли тебе́ в час враго́в в день бра́ней и ра́ти? Отвеща́в же И́ов, рече́ ко Го́споду: Вем я́ко вся мо́жеши, невозмо́жно же Тебе́ ничто́же. Кто есть тая́й от Тебе́ сове́т? Щадя́й же словеса́, и от Тебе́ мни́тся утаи́ти? Кто же возвести́т ми, и́хже не ве́дех, ве́лия и ди́вная, и́хже не знах? Послу́шай же мене́ Го́споди, да и аз возглаго́лю: вопрошу́ же Тя, Ты же мя научи́. Слу́хом у́бо у́ха слы́шах Тя пе́рвее, ны́не же о́ко мое́ ви́де Тя.

Иов 38:1–23; 42:1–5

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Госпо́дь дае́т мне язы́к науче́ния, е́же разуме́ти, егда́ подоба́ет рещи́ сло́во: положи́ мя у́тро у́тро, приложи́ ми у́хо, е́же слы́шати. И наказа́ние Госпо́дне отверза́ет у́ши мои́, аз же не проти́влюся, ни противоглаго́лю. Плещи́ мои́ вдах на ра́ны, и лани́те мои́ на зауше́ния, лица́ же моего́ не отврати́х от студа́ заплева́ний. И Госпо́дь Госпо́дь помо́щник ми бысть: сего́ ра́ди не усрами́хся, но положи́х лице́ свое́ а́ки тве́рдый ка́мень, и разуме́х, я́ко не постыжду́ся. Зане́ приближа́ется оправда́вый мя: кто пря́йся со мно́ю; да сопротивоста́нет мне ку́пно: и кто судя́йся со мно́ю: да прибли́жится ко мне. Се Госпо́дь Госпо́дь помо́жет ми: кто озло́бит мя; се вси вы, я́ко ри́за обетша́ете, и я́ко мо́лие изъя́ст вы. Кто в вас боя́йся Го́спода; да послу́шает гла́са о́трока Его́: ходя́щии во тьме, и несть им све́та, наде́йтеся на и́мя Госпо́дне, и утверди́теся о Бо́зе. Се вси вы огнь раждиза́ете, и укрепля́ете пла́мень: ходи́те све́том огня́ ва́шего, и пла́менем, его́же разжего́сте: мене́ ра́ди бы́ша сия́ вам, в печа́ли у́спнете.

Ис 50:4–11

На Литургии Апостол.

Прокимен, глас 7: Кня́зи лю́дстии собра́шася вку́пе / на Го́спода и на Христа́ Его́.

Стих: Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным.

К Кори́нфяном посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние. [1 Кор. 11, 23 – 32.]

Апостол, зачало 149.

Бра́тие, аз прия́х от Го́спода, е́же и преда́х вам, я́ко Госпо́дь Иису́с в нощь, в ню́же пре́дан быва́ше, прие́мь хлеб, И благодари́в преломи́, и рече́: приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое: сие́ твори́те в Мое́ воспомина́ние. Та́кожде и ча́шу по ве́чери, глаго́ля: сия́ ча́ша Но́вый Заве́т есть в Мое́й Кро́ви: сие́ твори́те, ели́жды а́ще пие́те, в Мое́ воспомина́ние. Ели́жды бо а́ще я́сте хлеб сей и ча́шу сию́ пие́те, смерть Госпо́дню возвеща́ете, до́ндеже прии́дет. Те́мже и́же а́ще яст хлеб сей или́ пие́т ча́шу Госпо́дню недосто́йне, пови́нен бу́дет Те́лу и Кро́ви Госпо́дни. Да искуша́ет же челове́к себе́, и та́ко от хле́ба да яст и от ча́ши да пие́т. Яды́й бо и пия́й недосто́йне, суд себе́ яст и пие́т, не разсужда́я те́ла Госпо́дня. Сего́ ра́ди в вас мно́зи не́мощни и неду́жливи, и спят дово́льни. А́ще бо бы́хом себе́ разсужда́ли, не бы́хом осужде́ни бы́ли. Суди́ми же, от Го́спода наказу́емся, да не с ми́ром осу́димся.

Аллилуиа, глас 6: Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит его́ Госпо́дь.

Стих: Врази́ мои́ ре́ша мне зла́я: когда́ у́мрет и поги́бнет и́мя его́?

Стих: Яды́й хле́бы Моя́, возвели́чи на Мя запина́ние.