Шрифт

Паримийник - Святой Великий пост

Паримии в Великую среду Страстной седмицы.

На шестом часе.

Тропа́рь проро́чества, глас 8:

Днесь лука́вое собра́ся со́нмище, / и на Тя тще́тная поучи́шася. / Днесь от согла́сия удавле́ние Иу́да обруча́ет, / Каиа́фа же нево́лею испове́дует: / я́ко еди́н за всех восприе́млеши смерть во́лею, / Изба́вителю наш Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Слава, и ныне: тойже.

Проки́мен, глас 4: Благослови́т Тя Госпо́дь от Сио́на, / сотвори́вый не́бо и зе́млю.

Стих: Се ны́не благослови́те Го́спода вси раби́ Госпо́дни.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.

Рече́ Госпо́дь ко мне: сы́не челове́чь, послю́ тя Аз к до́му Изра́илеву, огорчева́ющим Мя, и́же огорчи́ша Мя, са́ми и отцы́ их отверго́шася Мене́ до дне́шняго дне. И сы́нове жестоколи́чнии, и твердосерде́чнии: Аз послю́ тя к тем, и рече́ши к ним: та́ко глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. А́ще у́бо услы́шат или́ убоя́тся: зане́ дом огорчева́яй есть, и позна́ют, я́ко проро́к еси́ ты посреде́ их. И ты сы́не челове́чь, да не убои́шися их, ни ужаса́йся от лица́ их: зане́ разсвире́пеют и обы́дут тя о́крест, посреди́ бо скорпи́ев ты живе́ши: слове́с их не убо́йся, и от лица́ их не ужаса́йся, зане́ дом огорчева́яй есть. И возглаго́леши словеса́ Моя́ к ним: а́ще у́бо услы́шат, или́ убоя́тся, зане́ дом прогне́ваяй есть. И ты сы́не челове́чь послу́шай Глаго́лющаго к тебе́, не бу́ди огорчева́яй, я́коже дом преогорчева́яй: отве́рзи уста́ твоя́, и снеждь, я́же Аз даю́ тебе́. И ви́дех, и се рука́ просте́рта ко мне, и в ней сви́ток кни́жный. И разви́ его́ пре́до мно́ю, и в том пи́сана бы́ша пре́дняя и за́дняя: и впи́сано бя́ше в нем рыда́ние, и жа́лость, и го́ре. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, снеждь сви́ток сей, и иди́, и рцы сыно́м Изра́илевым. И отверзо́х уста́ моя́, и напита́ мя сви́тком сим. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, уста́ твоя́ снедя́т, и чре́во твое́ насы́тится сви́тка сего́ да́ннаго тебе́: и снедо́х его́, и бысть во усте́х мои́х я́ко мед сла́док.

Иез 2:3–10; 3:1–3

Проки́мен, глас 6 Боя́щиися Го́спода, / благослови́те Го́спода.

Стих: Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те раби́ Го́спода.

Великая среда на вечерни.

Проки́мен, глас 4 Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, / я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих: Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́.

1. Исхо́да чте́ние.

Бысть во дни мно́гия о́ны, вели́к быв Моисе́й, изы́де к бра́тиям свои́м сыно́м Изра́илевым: разуме́в же боле́знь их, ви́де челове́ка еги́птянина бию́ща не́коего евре́анина от бра́тии его́ сыно́в Изра́илевых. Обозре́вся же се́мо и ова́мо, никого́же ви́де: и порази́в еги́птянина, скры его́ в песце́. Изше́д же во вторы́й день, ви́де два му́жа евре́анина бию́щияся, и глаго́ла оби́дящему: чесо́ ра́ди ты бие́ши и́скренняго? Он же рече́: кто тя поста́ви кня́зя и судию́ над на́ми? Еда́ уби́ти мя ты хо́щеши, и́мже о́бразом уби́л еси́ вчера́ еги́птянина? Убоя́ся же Моисе́й, и рече́: а́ще си́це явле́н бысть глаго́л сей? Услы́ша же фарао́н глаго́л сей, и иска́ше уби́ти Моисе́а. Оты́де же Моисе́й от лица́ фарао́нова, и всели́ся в земли́ Мадиа́мстей: прише́д же в зе́млю Мадиа́мскую, се́де при кла́дязе. Свяще́ннику же Мадиа́мскому бе́ша седмь дще́рей пасу́щих о́вцы отца́ своего́ Иофо́ра: прише́дше же че́рпаху, до́ндеже напо́лниша коры́та, напои́ти о́вцы отца́ своего́ Иофо́ра. Прише́дше же па́стырие изгна́ша я́: воста́в же Моисе́й изба́ви их, и налия́ им, и напои́ о́вцы их. Приидо́ша же к Рагуи́лу отцу́ своему́, он же рече́ им: что я́ко ускори́сте приити́ днесь? О́ныя же реко́ша: челове́к еги́птянин изба́ви нас от па́стырей, и наче́рпа нам, и напои́ о́вцы на́ша. Он же рече́ дще́рем свои́м: и где есть? И вску́ю си́це оста́висте челове́ка? Призови́те у́бо его́, да яст хлеб. Всели́ся же Моисе́й у челове́ка: и даде́ Сепфо́ру дщерь свою́ Моисе́ю в жену́. Во чре́ве же заче́нши жена́, роди́ сы́на, и нарече́ Моисе́й и́мя ему́, Гирса́м, глаго́ля: я́ко пришле́ц есмь в земли́ чужде́й. Еще́ же заче́нши роди́ сы́на втора́го, и нарече́ и́мя ему́ Елиезе́р, глаго́ля: Бог бо отца́ моего́ Помо́щник мой, и изба́ви мя из руки́ фарао́новы.

Исх 2:11–22

Проки́мен, глас 4: Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, / дел руку́ Твое́ю не пре́зри.

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, и пред а́нгелы воспою́ Тебе́.

2. И́ова чте́ние.

Бысть я́ко день сей, и приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем, и диа́вол прии́де посреде́ их предста́ти пред Го́сподем. И рече́ Госпо́дь диа́волу: отку́ду ты гряде́ши? Тогда́ рече́ диа́вол пред Го́сподем: проше́д поднебе́сную и обше́д всю зе́млю, приидо́х. И рече́ Госпо́дь ко диа́волу: внял ли еси́ у́бо мы́слию твое́ю рабу́ моему́ И́ову? Я́ко несть такова́ от су́щих на земли́: челове́к незло́бив, и́стинен, непоро́чен, богочести́в, удаля́яйся от вся́каго зла, еще́ же придержи́тся незло́бия; ты же рекл еси́ име́ния его́ погуби́ти вотще́. Отвеща́в же диа́вол Го́сподеви, рече́: ко́жу за ко́жу, и вся, ели́ка и́мать челове́к, даст за ду́шу свою́, оба́че посли́ ру́ку Твою́ и косни́ся косте́м его́ и пло́ти его́, а́ще не в лице́ Тя благослови́т. Рече́ же Госпо́дь диа́волу: се предаю́ ти его́, то́кмо ду́шу его́ соблюди́. Изы́де же диа́вол от лица́ Госпо́дня и порази́ И́ова гно́ем лю́тым от ногу́ да́же до главы́. И взя И́ов чреп, да острога́ет гной свой, и той седя́ше на гно́ищи вне гра́да. Вре́мени же мно́гу мину́вшу, рече́ к нему́ жена́ его́: доко́ле терпи́ши, глаго́ля: се пожду́ вре́мя еще́ ма́ло, ча́я наде́жди спасе́ния моего́. Се бо потреби́ся от земли́ па́мять твоя́, сы́нове твои́ и дще́ри, моего́ чре́ва боле́зни и труды́, и́миже вотще́ труди́хся с боле́зньми, ты же сам в гнои́ черве́й седи́ши, обнощева́я вне без покро́ва, и аз скита́ющися и служа́щи, ме́сто от ме́ста преходя́щи, и дом от до́му, ожида́ющи со́лнца, когда́ за́йдет, да почи́ю от трудо́в мои́х и от боле́зней, я́же мя ны́не обдержа́т; но рцы глаго́л не́кий ко Го́споду и умри́. Он же воззре́в, рече́ к ней: вску́ю, я́ко еди́на от безу́мных жен, возглаго́лала еси́? А́ще блага́я прия́хом от руки́ Госпо́дни, злых ли не стерпи́м? Во всех сих, приключи́вшихся ему́, ничи́мже согреши́ И́ов устна́ма пред Бо́гом, и не даде́ безу́мия Бо́гу.

Иов 2:1–10