Шрифт

Паримийник - Святой Великий пост

Паримии в Великий вторник Страстной седмицы.

На шестом часе.

Тропа́рь проро́чества, глас 1:

Безме́рно согреша́ющим, / бога́тно прости́, Спа́се, / и сподо́би нас неосужде́нно поклони́тися / Твоему́ свято́му Воскресе́нию, / моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, / еди́не Многоми́лостиве.

Слава, и ныне: тойже.

Проки́мен, глас 6: Я́ко у Го́спода ми́лость, / и мно́гое у Него́ избавле́ние.

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.

Внегда́ идя́ху живо́тная, идя́ху и коле́са, и внегда́ стоя́ти им, стоя́ху и коле́са с ни́ми: и егда́ воздвиза́хуся от земли́, воздвиза́хуся с ни́ми и коле́са, я́ко дух жи́зни бя́ше в колесе́х. И подо́бие над главо́ю живо́тных я́ко твердь, я́ко виде́ние криста́лла, просте́ртое над кри́лами их свы́ше. И под тве́рдию кри́ла их просте́рта, паря́ще друг ко дру́гу, кому́ждо два спряже́на, прикрыва́юще телеса́ их. И слы́шах глас крил их, внегда́ паря́ху, я́ко глас вод мно́гих, я́ко глас Бо́га Саддаи́: и внегда́ ходи́ти им, глас сло́ва я́ко глас полка́: и внегда́ стоя́ти им, почива́ху кри́ла их. И се глас превы́ше тве́рди су́щия над главо́ю их, внегда́ стоя́ти им, низпуска́хуся кри́ла их. И над тве́рдию, я́же над главо́ю их, я́ко виде́ние ка́мене сапфи́ра, подо́бие престо́ла на нем, и на подо́бии престо́ла подо́бие я́коже вид челове́чь сверху́. И ви́дех я́ко виде́ние иле́ктра, я́ко виде́ние огня́ внутрь его́ о́крест от виде́ния чресл и вы́ше, и от виде́ния чресл да́же до до́лу ви́дех виде́ние огня́, и свет его́ о́крест. Я́ко виде́ние дуги́, егда́ есть на о́блацех в день дождя́, та́ко стоя́ние све́та о́крест. Сие́ виде́ние подо́бие сла́вы Госпо́дни.

Иез 1:21–28; 2:1

Проки́мен, глас 4 Да упова́ет Изра́иль на Го́спода / от ны́не и до ве́ка.

Стих: Го́споди, не вознесе́ся се́рдце мое́, ниже́ вознесо́стеся о́чи мои́.

Великий вторник на вечерни.

Проки́мен, глас 6 Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, / Ты и киво́т Святы́ни Твоея́.

Стих: Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́.

1. Исхо́да чте́ние..

Сни́де дщи фарао́нова измы́тися на реку́, и рабы́ни ея́ прехожда́ху при реце́, и ви́девши краби́йцу в лучи́це, посла́вши рабы́ню взят ю́. Отве́рзши же, ви́дит отроча́, пла́чущееся в краби́йце, и пощади́ е́ дщи фарао́нова, и рече́: от дете́й евре́йских сие́. И рече́ сестра́ его́ дще́ри фарао́нове: хо́щеши ли призову́ ти жену́ пита́тельницу от евре́й, и воздои́т ти отроча́? И рече́ ей дщи фарао́нова: иди́. Ше́дши же, отрокови́ца призва́ ма́терь отроча́те. Рече́ же к ней дщи фарао́нова: соблюди́ ми отроча́ сие́ и воздо́й ми е́, аз же дам ти мзду. Прие́мше же жена́ отроча́ и доя́ше е́. Устраби́вшуся же отроча́ти, введе́ е́ ко дще́ри фарао́нове, и бысть ей в сы́на. Именова́ же и́мя ему́ Моисе́й, глаго́лющи: от воды́ взях его́.

Исх 2:5–10

Проки́мен, глас 4: Се что добро́, или́ что красно́, / но е́же жи́ти бра́тии вку́пе.

Стих: Я́ко ми́ро на главе́, сходя́щее на браду́, браду́ Ааро́ню.

2. И́ова чте́ние.

Бысть я́ко день сей, сы́нове И́овлевы и дще́ри его́ пия́ху вино́ в дому́ бра́та своего́ старе́йшаго. И се ве́стник прии́де ко И́ову и рече́ ему́: супру́зи воло́в оря́ху, и осли́цы пася́хуся близ их, и прише́дше плени́телие, плени́ша их и о́троки изби́ша мече́м, и спасо́хся аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему́ глаго́лющу, прии́де ин ве́стник и рече́ ко И́ову: огнь спаде́ с небесе́, и пожже́ о́вцы, и па́стыри пояде́ подо́бне, спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ ему́ глаго́лющу, прии́де ин ве́стник и рече́ ко И́ову: ко́нницы сотвори́ша нача́льства три и окружи́ша велблю́ды и плени́ша их, и о́троки изби́ша мечми́, спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему́ глаго́лющу, ин ве́стник прии́де, глаго́ля И́ову: сыно́м твои́м и дще́рем твои́м, яду́щим и пию́щим у бра́та своего́ старе́йшаго, внеза́пу ветр вели́к на́йде от пусты́ни и косну́ся четыре́м угло́м хра́мины, и паде́ хра́мина на де́ти твоя́, и сконча́шася; спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Та́ко услы́шав И́ов, воста́в, растерза́ ри́зы своя́ и остриже́ власы́ главы́ своея́, и посы́па пе́рстию главу́ свою́, и пад на зе́млю, поклони́ся Го́сподеви и рече́: сам наг изыдо́х от чре́ва ма́тере моея́, наг и оты́ду та́мо. Госпо́дь даде́, Госпо́дь отъя́т, я́ко Го́сподеви изво́лися, та́ко бысть. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́нно во ве́ки. Во всех сих, приключи́вшихся ему́, ничто́же согреши́ И́ов пред Го́сподем, ниже́ устна́ма свои́ма, и не даде́ безу́мия Бо́гу.

Иов 1:13–22