Шрифт

Паримийник - Святой Великий пост

Паримии в Великий понедельник Страстной седмицы.

На шестом часе.

Тропа́рь проро́чества, глас 6:

Душе́ю сокруше́нною припа́даем Тебе́, / и мо́лим Тя, Спа́се ми́ра, / Ты бо еси́ Бог ка́ющихся.

Слава, и ныне: тойже.

Проки́мен, глас 4: Внегда́ возврати́ти Го́споду / плен Сио́нь.

Стих: Тогда́ испо́лнишася ра́дости уста́ на́ша.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.

Бысть в тридеся́тое ле́то, в четве́ртый ме́сяц, в пя́тый день ме́сяца, и аз бых посреде́ плене́ния при реце́ Хова́р: и отверзо́шася небеса́, и ви́дех виде́ния Бо́жия. В пя́тый день ме́сяца, сие́ ле́то пя́тое плене́ния царя́ Иоаки́ма. И бысть сло́во Госпо́дне ко Иезеки́илю сы́ну Вузи́еву, свяще́ннику в земли́ халде́йстей при реце́ Хова́р. И бысть на мне рука́ Госпо́дня. И ви́дех, и се дух воздвиза́яйся, грядя́ше от се́вера, и о́блак вели́кий в нем, и свет о́крест его́ и огнь блиста́яйся. И посреде́ его́ я́ко виде́ние иле́ктра посреде́ огня́, и свет в нем: посреде́ я́ко подо́бие четы́рех живо́тных: и сие́ виде́ние их, я́ко подо́бие челове́ка в них. И четы́ре ли́ца еди́ному, и четы́ре кри́ла еди́ному. И го́лени их пра́вы, и перна́ты но́ги их, и и́скры я́ко блиста́ющаяся медь, и ле́гка кри́ла их. И рука́ челове́ча под кри́лами их на четы́рех страна́х их. И ли́ца их и кри́ла их четы́рех держа́щаяся друг дру́га, ли́ца же их четы́рех не обраща́хуся, внегда́ ходи́ти им: ко́еждо пря́мо лица́ своего́ хожда́ху. И подо́бие лиц их, лице́ челове́чее, и лице́ льво́во одесну́ю четы́рем, и лице́ те́льчее ошу́юю четы́рем, и лице́ о́рлее четы́рем. И ли́ца их и кри́ла их просте́рты свы́ше четы́рем, коему́ждо два сопряже́на друг ко дру́гу, и два покрыва́ху верху́ телесе́ их, и ко́еждо пря́мо лицу́ своему́ идя́ше. Иде́же а́ще бя́ше дух ше́ствуяй, идя́ху, и не обраща́хуся. И посреде́ живо́тных виде́ние я́ко у́глия огня́ горя́щаго, я́ко виде́ние свещ сообраща́ющихся посреде́ живо́тных, и свет огня́, и от огня́ исхожда́ше я́ко мо́лния. И живо́тная теча́ху, и обраща́хуся, я́ко виде́ние везе́ково. И ви́дех, и се ко́ло еди́но на земли́ держа́щееся живо́тных четы́рех. И виде́ние коле́с, и сотворе́ние их, я́ко виде́ние фарси́са, и подо́бие еди́но четы́рем: и де́ло их бя́ше, я́коже а́ще бы бы́ло ко́ло в колеси́. На четы́ри страны́ их ше́ствоваху: не обраща́хуся, внегда́ ше́ствовати им. Ниже́ хребты́ их, и высота́ бя́ше им: и ви́дех та, и плещи́ их испо́лнены оче́с о́крест четы́рем. И внегда́ ше́ствовати живо́тным, ше́ствоваху и коле́са держа́щеся их: и внегда́ воздвиза́тися живо́тным от земли́, воздвиза́хуся и коле́са. Иде́же а́ще бя́ше о́блак, та́мо бя́ше и дух, е́же ше́ствовати: ше́ствоваху и живо́тная, и коле́са воздвиза́хуся с ни́ми, зане́ дух жи́зни бя́ше в колесе́х.

Иез 1:1–20

Проки́мен, глас 4 А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом, / всу́е труди́шася зи́ждущии.

Стих: А́ще не Госпо́дь сохрани́т град, всу́е бде стреги́й.

Великий понедельник на вечерни.

Проки́мен, глас 6 Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, / и у́зриши блага́я Иерусали́ма.

Стих: Блаже́ни вси боя́щиися Го́спода, ходя́щии в путе́х Его́.

1. Исхо́да чте́ние..

Сия́ имена́ сыно́в Изра́илевых, входя́щих во Еги́пет вку́пе со Иа́ковом отце́м их, ки́йждо со всем до́мом свои́м внидо́ша: Руви́м, Симео́н, Леви́й, Иу́да, Иссаха́р, Завуло́н и Вениами́н, Дан и Неффали́м, Гад и Аси́р. Ио́сиф же бя́ше во Еги́пте. Бя́ше же всех душ изше́дших из Иа́кова, се́дмьдесят пять. У́мре же Ио́сиф, и вся бра́тия его́, и весь род о́ный. Сы́нове же Изра́илевы возрасто́ша, и умно́жишася, и мно́зи бы́ша, и укрепи́шася зело́ зело́: умно́жи же их земля́. Воста́ же царь ин во Еги́пте, и́же не зна́ше Ио́сифа. Рече́ же язы́ку своему́: се род сыно́в Изра́илевых вели́кое мно́жество, и укрепля́ется па́че нас. Прииди́те у́бо прехи́трим их, да не когда́ умно́жатся; и егда́ а́ще приключи́тся нам брань, приложа́тся и си́и к супоста́том, и одоле́вше нам, изы́дут из земли́ на́шея. И приста́ви над ни́ми приста́вники дел, да озло́бят их в де́лех: и созда́ша гра́ды тве́рды фарао́ну, Пифо́, и Рамесси́, и Он, и́же есть Илиопо́ль. Поели́ку же их смиря́ху, толи́ко мно́жайшии быва́ху, и укрепля́хуся зело́ зело́. И гнуша́хуся еги́птяне сынми́ Изра́илевыми. И наси́лие творя́ху еги́птяне сыно́м Изра́илевым ну́ждею. И боле́зненну тем жизнь творя́ху в де́лех жесто́ких, бре́нием, и плинфоде́ланием, и все́ми де́лы, я́же в поля́х, во всех де́лех, и́миже порабоща́ху их с ну́ждею. И рече́ царь еги́петский ба́бам евре́йским: еди́ной их и́мя, Сепфо́ра, и и́мя второ́й, Фу́а. И рече́ им: егда́ ба́бите евре́аныням, и суть к рожде́нию, а́ще у́бо му́жеский пол бу́дет, убива́йте его́, а́ще же же́нский, снабдева́йте его́. Убоя́шася же ба́бы Бо́га, и не сотвори́ша, я́коже повеле́ им царь еги́петский, и живля́ху му́жеский пол. Призва́ же царь еги́петский ба́бы, и рече́ им: что я́ко сотвори́сте вещь сию́, и оживля́ете му́жеский пол? Реко́ша же ба́бы фарао́ну: не я́ко жены́ еги́птяныни, та́ко и жены́ евре́аныни: ражда́ют бо пре́жде не́же вни́ти к ним ба́бам, и ражда́ху. Бла́го же творя́ше Бог ба́бам, и мно́жахуся лю́дие, и укрепля́хуся зело́.

Исх 1:1–20

Проки́мен, глас 6: Благослови́хом вы / во и́мя Госпо́дне.

Стих: Мно́жицею бра́шася со мно́ю от ю́ности моея́.

2. И́ова чте́ние.

Челове́к не́кий бя́ше во стране́ Авситиди́йстей, ему́же и́мя И́ов, и бе челове́к он и́стинен, непоро́чен, пра́веден, богочести́в, удаля́яйся от вся́кия лука́выя ве́щи. Бы́ша же ему́ сы́нове седмь и дще́ри три. И бя́ху ско́ти его́, ове́ц седмь ты́сящ, велблю́дов три ты́сящи, супру́г воло́в пять сот, и осли́ц пасо́мых пять сот, и слуг мно́го зело́, и дела́ ве́лия бя́ху ему́ на земли́, и бе челове́к о́ный благоро́днейший су́щих от восто́к со́лнца. Сходя́щеся же сы́нове его́ друг ко дру́гу, творя́ху пир на ки́йждо день, спое́млюще вку́пе и три сестры́ своя́ я́сти и пи́ти с ни́ми. И егда́ скончава́шася дни́е пи́ра, посыла́ше И́ов и очища́ше их, востая́ зау́тра, и приноша́ше от них же́ртвы по числу́ их и тельца́ еди́наго о гресе́ о душа́х их. Глаго́лаше бо И́ов: не́гли когда́ сы́нове мои́ согреши́ша и в мы́сли свое́й зла́я помы́слиша проти́ву Бо́га? Та́ко у́бо творя́ше И́ов вся дни. И бысть я́ко день сей, и се приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем, и диа́вол прии́де с ни́ми. И рече́ Госпо́дь диа́волу: отку́ду прише́л еси́? И отвеща́в диа́вол Го́сподеви, рече́: обше́д зе́млю и проше́д поднебе́сную, се есмь. И рече́ ему́ Госпо́дь: внял ли еси́ мы́слию твое́ю на раба́ Моего́ И́ова? Зане́ несть, я́ко он, на земли́: челове́к непоро́чен, и́стинен, богочести́в, удаля́яйся от вся́кия лука́выя ве́щи. Отвеща́ же диа́вол и рече́ пред Го́сподем: еда́ ту́не И́ов чтит Го́спода? Не Ты ли огради́л еси́ вне́шняя его́, и вну́тренняя до́му его́, и я́же вне всех, су́щих его́ о́крест? Дела́ же руку́ его́ благослови́л еси́ и скоты́ его́ мно́ги сотвори́л еси́ на земли́, но посли́ ру́ку Твою́ и косни́ся всех, я́же и́мать, а́ще не в лице́ Тя благослови́т? Тогда́ рече́ Госпо́дь диа́волу: се вся, ели́ка суть ему́, даю́ в ру́ку твою́, но самого́ да не ко́снешися. И изы́де диа́вол от Го́спода.

Иов 1:1–12