Шрифт

Паримийник - Святой Великий пост

Паримии в Неделю Ваий, Вербное Воскресенье.

1. Бытия́ чте́ние.

Призва́ Иа́ков сы́ны своя́, и рече́ им: собери́теся, да возвещу́ вам, что сря́щет вас в после́дния дни. Собери́теся, и послу́шайте мене́ сы́нове Иа́ковли: послу́шайте Изра́иля, послу́шайте отца́ ва́шего. Иу́до, тебе́ похва́лят бра́тия твоя́: ру́це твои́ на плещу́ враг твои́х: покло́нятся тебе́ сы́нове отца́ твоего́. Ски́мен львов Иу́да, от ле́торасли сы́не мой возше́л еси́: возле́г усну́л еси́ я́ко лев, и я́ко ски́мен, кто возбу́дит его́? Не оскуде́ет князь от Иу́ды, и вождь от чресл его́, до́ндеже прии́дут отложе́ная ему́: и той ча́яние язы́ков. Привязу́яй к лозе́ жребя́ свое́, и к ви́нничию жребца́ осля́те своего́: испере́т вино́м оде́жду свою́, и кро́вию гро́здия одея́ние свое́. Радостотво́рны о́чи его́ па́че вина́, и белы́ зу́бы его́ па́че млека́.

Быт 49:1–2, 8–12

2. Проро́чества Софо́ниева чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: ра́дуйся дщи Сио́нова зело́, пропове́дуй дщи Иерусали́мова, весели́ся и преукраша́йся от всего́ се́рдца твоего́, дщи Иерусали́мля. Отъя́т Госпо́дь непра́вды твоя́, и изба́вил тя есть из руки́ враг твои́х: воцари́тся Госпо́дь посреде́ тебе́, и не у́зриши зла ктому́. Во вре́мя о́но рече́т Госпо́дь Иерусали́му: дерза́й Сио́не, да не ослабе́ют ру́це твои́. Госпо́дь Бог твой в тебе́, Си́льный спасе́т тя: наведе́т на тя весе́лие, и обнови́т тя в любви́ Свое́й, и возвесели́тся о тебе́ во украше́нии, я́ко в день пра́здника. И соберу́ сотре́ныя твоя́: го́ре, кто прии́мет нань поноше́ние? Се Аз сотворю́ в тебе́, тебе́ ра́ди, глаго́лет Госпо́дь, во вре́мя о́но, и спасу́ утисне́нную, и отринове́нную прииму́, и положу́ я́ в похвале́ние, и имени́ты по всей земли́.

Соф 3:14–19

3. Проро́чества Заха́риина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: ра́дуйся зело́ дщи Сио́ня, пропове́дуй дщи Иерусали́мля, се Царь твой гряде́т тебе́ пра́веден и спаса́яй, Той кро́ток, и всед на подъяре́мника и жребца́ ю́на. И потреби́т колесни́цы от Ефре́ма, и ко́ни от Иерусали́ма, и потреби́т лук бра́нный, и мно́жество, и мир от язы́ков: и облада́ет вода́ми от мо́ря до мо́ря, и от рек до исхо́дищ земли́. И ты в кро́ви заве́та твоего́, испусти́л еси́ у́зники твоя́ от ро́ва не иму́ща воды́. Ся́дите в тверде́лех свя́зани со́нмища, и за еди́н день прише́льствия твоего́ сугу́бо возда́м ти. Зане́же напряго́х тя Себе́ Иу́до я́ко лук, испо́лних Ефре́ма, и воздви́гну ча́да твоя́ Сио́не на ча́да е́ллинска, и осяжу́ тя я́ко меч ра́тника. И Госпо́дь на них яви́тся, и изы́дет я́ко мо́лния стрела́ его́: и Госпо́дь Бог Вседержи́тель в трубу́ востру́бит, и по́йдет в шу́ме преще́ния Своего́. Госпо́дь Вседержи́тель защити́т их.

Зах 9:9–15