Шрифт

Паримийник - Святой Великий пост

Паримии в Пяток пятой седмицы Великого поста.

На шестом часе.

Тропа́рь проро́чества, глас 8:

Препе́тый еси́, Христе́ Бо́же наш, поколеба́яй зе́млю, за е́же обрати́ти и спасти́ живу́щия на ней, и па́ки утвержда́яй ю́ за Свою́ бла́гость и неизрече́нное благоутро́бие, моли́твами Богоро́дицы поми́луй нас.

Слава, и ныне: тойже.

Проки́мен, глас 4: Ми́лость и суд / воспою́ Тебе́, Го́споди.

Стих: Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне.

Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь Бог, Святы́й Изра́илев, Сотвори́вый гряду́щая, вопроси́те Мене́ о сыне́х Мои́х, и о дще́рех Мои́х, и о де́лех руку́ Мое́ю запове́дите Мне. Аз сотвори́х зе́млю и челове́ка на ней, Аз руко́ю Мое́ю утверди́х не́бо, Аз всем звезда́м запове́дах. Аз возста́вих Его́ с пра́вдою царя́, и вси путие́ Его́ пра́вы. Сей сози́ждет град Мой, и плене́ние люде́й Мои́х возврати́т, не по мзде, ни по даро́м, рече́ Госпо́дь Савао́ф. Та́ко глаго́лет Госпо́дь Савао́ф: утруди́ся Еги́пет, и ку́пли Ефио́пския, и Саваи́мстии му́жи высо́цыи к тебе́ пре́йдут, и тебе́ бу́дут раби́, и в след тебе́ по́йдут свя́зани у́зами ручны́ми, и пре́йдут к тебе́, и покло́нятся тебе́, и в тебе́ помо́лятся, я́ко в тебе́ Бог есть, и реку́т: несть бо́га ра́зве Тебе́. Ты бо еси́ Бог и не ве́дехом, Бог Изра́илев Спас. Постыдя́тся и посра́мятся вси проти́вящиися ему́, и по́йдут в студе́, обновля́йтеся ко Мне о́строви. Изра́иль спаса́ется от Го́спода спасе́нием ве́чным, не постыдя́тся, ни посра́мятся да́же до ве́ка ктому́.

Ис 45:11–17

Проки́мен, глас 4 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, / и вопль мой к Тебе́ да прии́дет.

Стих: Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́.

Пяток пятой седмицы на вечерни.

Проки́мен, глас 4 Щедр и ми́лостив Госпо́дь, / долготерпели́в и многоми́лостив.

Стих: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́, и́мя свято́е Его́.

1. Бытия́ чте́ние.

Бысть по глаго́лех сих, Бог искуша́ше Авраа́ма и рече́ ему́: Авраа́ме, Авраа́ме. И рече́: се аз. И рече́: пойми́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго, его́же возлюби́л еси́, Исаа́ка, и иди́ на зе́млю высо́ку, и вознеси́ его́ та́мо во всесожже́ние, на еди́ну от гор, и́хже ти реку́. Воста́в же Авраа́м у́тро, оседла́ осля́ свое́, поя́т же с собо́ю два о́трочища, и Исаа́ка, сы́на своего́, и растни́в дрова́ во всесожже́ние, воста́в и́де, и прии́де на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог, в тре́тий день. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма, ви́де ме́сто издале́че. И рече́ Авраа́м отроко́м свои́м: ся́дите зде со осля́тем, аз же и де́тищ по́йдем до о́нде, и поклони́вшеся возврати́мся к вам. Взя же Авраа́м дрова́ всесожже́ния, и возложи́ на Исаа́ка, сы́на своего́; взя же в ру́ки и огнь, и нож, и идо́ста о́ба вку́пе. Рече́ же Исаа́к ко Авраа́му, отцу́ своему́: о́тче. Он же рече́: что есть, ча́до? Рече́ же: се огнь и дрова́, где есть овча́ е́же во всесожже́ние? Рече́ же Авраа́м: Бог у́зрит Себе́ овча́ во всесожже́ние, ча́до. Ше́дше же о́ба вку́пе, приидо́ста на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог, и созда́ та́мо Авраа́м же́ртвенник, и возложи́ дрова́, и связа́в Исаа́ка, сы́на своего́, возложи́ его́ на же́ртвенник верху́ дров. И простре́ Авраа́м ру́ку свою́ взя́ти нож, закла́ти сы́на своего́. И воззва́ и́ А́нгел Госпо́день с небесе́ и рече́: Авраа́ме, Авраа́ме. Он же рече́: се аз. И рече́: да не возложи́ши руки́ твоея́ на о́трочища, ниже́ да сотвори́ши ему́ что, ны́не бо позна́х, я́ко бои́шися ты Бо́га, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма ви́де, и се ове́н еди́н держи́мый рога́ма в са́де саве́к. И и́де Авраа́м, и взя овна́, и вознесе́ его́ во всесожже́ние вме́сто Исаа́ка, сы́на своего́. И нарече́ Авраа́м и́мя ме́сту тому́: Госпо́дь ви́де, да реку́т днесь, на горе́ Госпо́дь яви́ся. И воззва́ А́нгел Госпо́день Авраа́ма втори́цею с небесе́, глаго́ля: Мно́ю Саме́м кля́хся, глаго́лет Госпо́дь, его́же ра́ди сотвори́л еси́ глаго́л сей, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди. Вои́стинну благословя́ благословлю́ тя, и умножа́я умно́жу се́мя твое́, я́ко зве́зды небе́сныя, и я́ко песо́к вскра́й мо́ря, и насле́дит се́мя твое́ гра́ды супоста́тов. И благословя́тся о се́мени твое́м вси язы́цы земни́и, зане́же послу́шал еси́ гла́са Моего́.

Быт 22:1–18

Проки́мен, глас 4: Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, / вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Стих: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, Го́споди Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́.

2. При́тчей чте́ние.

Бра́тия в ну́ждах поле́зни да бу́дут, сего́ бо ра́ди ражда́ются. Муж безу́мен пле́щет и ра́дуется себе́, я́коже поруча́яйся испору́чит дру́га своего́, на свои́х же устна́х огнь сокро́вищствует. Грехолю́бец ра́дуется сва́ром, а жестокосе́рдый не усря́щет благи́х. Муж удобопрело́жный язы́ком, впаде́т в зла́я, се́рдце же безу́мнаго боле́знь стяжа́вшему е́. Не весели́тся оте́ц о сы́не ненака́заннем, сын же мудр весели́т ма́терь свою́. Се́рдце веселя́щееся благоиме́тися твори́т, му́жу же печа́льну засы́шут ко́сти. Прие́млющему да́ры непра́ведно в не́дра не предуспева́ют путие́, нечести́вый же уклоня́ет пути́ пра́вды. Лице́ разу́мно му́жа прему́дра, о́чи же безу́мнаго на конца́х земли́. Гнев отцу́ сын безу́мен и боле́знь ро́ждшей его́. Тщеты́ твори́ти му́жу пра́ведну не добро́, ниже́ преподо́бно наве́товати власте́м пра́ведным. И́же щади́т глаго́л произнести́ же́сток, разу́мен, долготерпели́вый же муж прему́др, лу́чше и́щущаго нау́ки. Несмы́сленному вопроси́вшу о му́дрости, му́дрость вмени́тся, не́ма же кто себе́ твори́т, возмни́тся разу́мен бы́ти. Вины́ и́щет муж хотя́ отлучи́тися от друго́в, на вся́кое же вре́мя поноси́мь бу́дет. Не тре́бует прему́дрости муж скудоу́мен, зане́ па́че во́дится безу́мием. Егда́ прии́дет нечести́вый во глубину́ зол, неради́т, нахо́дит же ему́ безче́стие и поноше́ние. Вода́ глубока́ сло́во в се́рдце му́жа, река́ же изска́чущая и исто́чник жи́зни. Чуди́тися лицу́ нечести́ваго не добро́, ниже́ преподо́бно уклоня́ти пра́ведное на суде́.

Притч 17:17–28; 18:1–5