Шрифт

Паримийник - Святой Великий пост

Паримии в Пяток третия седмицы Великого поста.

На шестом часе.

Тропа́рь проро́чества, глас 8:

Сло́вом вся Твое́ю соверши́л еси́ си́лою, Бо́же, и от небытия́ в бытие́ приве́л еси́ нас, не преда́ждь нас беззако́нием на́шим, безгре́шне Го́споди, мо́лимся.

Слава, и ныне: тойже.

Проки́мен, глас 6: Возвесели́тся пра́ведник, / егда́ уви́дит отмще́ние.

Стих: А́ще вои́стинну у́бо пра́вду глаго́лете.

Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: на горе́ по́льней воздви́гните зна́мение, вознеси́те глас им, не бо́йтеся, поуща́йте руко́ю, отве́рзите кня́зи. Аз повелева́ю, освяще́ни суть, и Аз веду́ их, исполи́ни и́дут испо́лнити я́рость Мою́ ра́дующеся, вку́пе и укаря́юще. Глас язы́ков мно́гих, на гора́х, подо́бен язы́ков мно́гих, глас царе́й, и язы́ков собра́вшихся. Госпо́дь Савао́ф запове́да язы́ку оружебо́рцу, приити́ от земли́ издале́ча, от кра́я основа́ния небесе́, Госпо́дь и оружебо́рцы Его́, растли́ти всю вселе́нную. Рыда́йте, близ бо день Госпо́день, и сокруше́ние от Бо́га прии́дет. Сего́ ра́ди вся́ка рука́ разслабе́ет, и вся́ка душа́ челове́ча убои́тся. И смяту́тся послы́, и боле́зни прии́мут я́ я́ко жены́ ражда́ющия, и поскорбя́т друг ко дру́гу, и ужа́снутся, и лице́ свое́ я́ко пла́мень изменя́т. Се бо день Госпо́день гряде́т неисце́льный я́рости и гне́ва, положи́ти вселе́нную всю пу́сту, и гре́шники погуби́ти от нея́. Зве́зды бо небе́сныя и Ори́он, и все украше́ние небе́сное, све́та своего́ не дадя́т, и помрачи́тся со́лнце возсиява́ющее, и луна́ не даст све́та своего́. И запове́м всей вселе́нней зла́я, и нечести́вым грехи́ их, и погублю́ укори́зну беззако́нных, и укори́зну го́рдых смирю́. И бу́дут оста́вшии честни́и па́че, не́жели зла́то нежже́нное, и челове́к че́стен бу́дет па́че, не́жели ка́мень, и́же от Суфи́ра. Разъяри́тся бо не́бо, и земля́ потрясе́тся от основа́ний свои́х, за я́рость гне́ва Го́спода Савао́фа в день, во́ньже прии́дет я́рость Его́.

Ис 13:2–13

Проки́мен, глас 7: Бо́же Засту́пник мой еси́ Ты / и ми́лость Твоя́ предвари́т мя.

Стих: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Пяток третия седмицы на вечерни.

Проки́мен, глас 4: Даждь нам по́мощь от ско́рби, / и су́етно спасе́ние челове́ческо.

Стих: Бо́же, отри́нул ны еси́ и низложи́л еси́ нас.

1. Бытия́ чте́ние.

Се́де ковче́г в ме́сяц седьмы́й в два́десять седьмы́й день ме́сяца, на гора́х Арара́тских. Вода́ же уходя́щи умаля́шеся да́же до деся́таго ме́сяца, и в деся́тый ме́сяц, в пе́рвый день ме́сяца яви́шася верси́ гор. И бысть по четы́редесятих днех отве́рзе Но́е око́нце ковче́га, е́же сотвори́. И посла́ вра́на ви́дети, а́ще уступи́ла вода́ от лица́ земли́, и изше́д не возврати́ся, до́ндеже изся́че вода́ от земли́. И посла́ голуби́цу по нем, ви́дети, а́ще уступи́ла вода́ от лица́ земли́. И не обре́тши голуби́ца поко́я нога́ма свои́ма, возврати́ся к нему́ в ковче́г, я́ко вода́ бя́ше по всему́ лицу́ всея́ земли́, и просте́р ру́ку свою́, прия́т ю́, и внесе́ ю́ к себе́ в ковче́г. И преме́длив еще́ седмь дней, па́ки посла́ голуби́цу из ковче́га. И возврати́ся к нему́ голуби́ца к ве́черу, и име́яше суче́ц ма́сличен с ли́ствием во усте́х свои́х, и позна́ Но́е, я́ко уступи́ вода́ от лица́ земли́. И преме́длив еще́ седмь дней други́х, па́ки посла́ голуби́цу, и не преложи́ возврати́тися к нему́ пото́м. И бысть в пе́рвое и шестьсо́тное ле́то жития́ Но́ева, в пе́рвый день пе́рваго ме́сяца, изся́че вода́ от лица́ земли́ и откры́ Но́е покро́в ковче́га, его́же сотвори́, и ви́де, я́ко изся́че вода́ от лица́ земли́. В ме́сяц же вторы́й, в два́десять седьмы́й день ме́сяца и́зсше земля́. И рече́ Госпо́дь Бог Но́еви, глаго́ля: изы́ди из ковче́га ты, и жена́ твоя́, и сы́нове твои́, и жены́ сыно́в твои́х с тобо́ю. И вся зве́ри ели́цы суть с тобо́ю, и вся́ку плоть от птиц да́же до ското́в, и всяк гад дви́жущийся по земли́ изведи́ с собо́ю, и расти́теся и мно́житеся на земли́. И изы́де Но́е, и жена́ его́, и сы́нове его́, и жены́ сыно́в его́ с ним. И вси зве́рие и вси ско́ти, и вся пти́цы, и вся га́ды дви́жущияся по ро́ду своему́ на земли́, изыдо́ша из ковче́га. И созда́ Но́е же́ртвенник Го́сподеви, и взя от всех ското́в чи́стых и от всех птиц чи́стых, и вознесе́ во всесожже́ние на же́ртвенник. И обоня́ Госпо́дь воню́ благоуха́ния.

Быт 8:4–21

Проки́мен, глас 6: Услы́ши, Бо́же, моле́ние мое́, / вонми́ моли́тве мое́й.

Стих: От коне́ц земли́ к Тебе́ воззва́х.

2. При́тчей чте́ние.

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, язы́к же непра́веднаго поги́бнет. Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти, уста́ же нечести́вых развраща́ются. Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем, вес же пра́ведный прия́тен Ему́. Иде́же, а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие, уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости. Умира́яй пра́ведник оста́ви раска́яние, удо́бна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых поги́бель. Соверше́нство пра́вых наста́вит их, и поползнове́ние отрица́ющихся плени́т их. Не упо́льзуют име́ния в день я́рости, пра́вда же изба́вит от сме́рти. Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́, нече́стие же впа́дает в непра́вду. Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их, безсове́тием же уловля́ются беззако́ннии. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну не поги́бнет наде́жда, похвала́ же нечести́вых поги́бнет. Пра́ведный от ло́ва убе́гнет, в него́же ме́сто предае́тся нечести́вый. Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом, чу́вство же пра́ведных благопоспе́шно. Во благи́х пра́ведных испра́вится град, и в поги́бели нечести́вых ра́дование. Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град, усты́ же нечести́вых раскопа́ется. Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума, муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Притч 10:31 – 11:12