Шрифт

Паримийник - Святой Великий пост

Паримии во Вторник вторыя седмицы Великого поста.

На шестом часе.

Тропа́рь проро́чества, глас 6:

Досто́йно воспе́ти Тя не мо́жем, но про́сим моля́щеся: не погуби́ нас со беззако́ньми на́шими, благопремени́телю Го́споди.

Слава, и ныне: тойже.

Проки́мен, глас 4: Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́, / и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́.

Стих: Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою мое́ю ходи́х.

Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: виногра́д Го́спода Савао́фа дом Изра́илев есть, и челове́к Иу́дин, но́вый сад возлю́бленный. Ждах, да сотвори́т суд, сотвори́ же беззако́ние и непра́вду, но вопль. Го́ре совокупля́ющим дом к до́му, и село́ к селу́ приближа́ющим, да бли́жнему оты́мут что, еда́ вселите́ся еди́ни на земли́? Услы́шашася бо во ушеса́х Го́спода Савао́фа сия́: а́ще бо бу́дут до́мове мно́зи, в запусте́ние бу́дут вели́ции и до́брии, и не бу́дут живу́щии в них. Иде́же бо возорю́т де́сять супру́г воло́в, сотвори́т корча́г еди́н, и се́яй артава́с шесть, сотвори́т ме́ры три. Го́ре востаю́щим зау́тра, и сике́р гоня́щим, жду́щим ве́чера, вино́ бо сожже́т я́. С гу́сльми бо и певни́цами, и тимпа́ны, и свире́льми вино́ пию́т, на дела́ же Госпо́дня не взира́ют, и дел руку́ Его́ не помышля́ют. У́бо плене́ни бы́ша лю́дие Мои́, за е́же не ве́дети им Го́спода, и мно́жество бысть ме́ртвых гла́да ра́ди, и жа́жды водны́я. И разшири́ ад ду́шу свою́, и разве́рзе уста́ своя́, е́же не преста́ти. И сни́дут сла́внии, и вели́ции, и бога́тии, и губи́тели их, и веселя́йся в нем. И смири́тся челове́к, и обезче́стится муж, и о́чи высокогля́дающии смиря́тся. И вознесе́тся Госпо́дь Савао́ф в суде́, и Бог Святы́й просла́вится в пра́вде.

Ис 5:7–16

Проки́мен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, / кого́ убою́ся?

Стих: Госпо́дь защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся?

Вторник вторыя седмицы на вечерни.

Проки́мен, глас 6: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́.

Стих: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой.

1. Бытия́ чте́ние.

Сотвори́ Госпо́дь Бог Ада́му и жене́ его́ ри́зы ко́жаны, и облече́ их. И рече́ Бог: се Ада́м бысть, я́ко еди́н от Нас, е́же разуме́ти до́брое и лука́вое. И ны́не да не когда́ простре́т ру́ку свою́, и во́змет от дре́ва жи́зни, и снест, и жив бу́дет во век. И изгна́ его́ Госпо́дь Бог из рая́ сла́дости, де́лати зе́млю, от нея́же взят бысть. И изри́не Ада́ма, и всели́ его́ пря́мо рая́ сла́дости, и приста́ви херуви́ма, и пла́менное ору́жие обраща́емое, храни́ти путь дре́ва жи́зни. Ада́м же позна́ Е́ву, жену́ свою́, и заче́нши роди́ Ка́ина. И рече́: стяжа́х челове́ка Бо́гом. И приложи́ роди́ти бра́та его́ А́веля. И бысть А́вель па́стырь ове́ц, Ка́ин же бе де́лаяй зе́млю. И бысть по днех принесе́ Ка́ин от плодо́в земли́ же́ртву Бо́гу. И А́вель принесе́ и той от перворо́дных ове́ц свои́х, и от ту́ков их. И призре́ Бог на А́веля и на да́ры его́. На Ка́ина же и на же́ртвы его́ не внят, и опеча́лися Ка́ин зело́, и испаде́ лице́ его́. И рече́ Госпо́дь Бог Ка́ину: вску́ю приско́рбен был еси́? И вску́ю испаде́ лице́ твое́? Еда́ а́ще пра́во прине́сл еси́, пра́во же не раздели́л еси́, не согреши́л ли еси́? Умо́лкни, к тебе́ обраще́ние его́, и ты тем облада́еши.

Быт 4:8–15

Проки́мен, глас 7: Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, / Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Стих: Принеси́те Го́сподеви, сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви, сы́ны о́вни.

2. При́тчей чте́ние.

Сы́не, мое́й прему́дрости внима́й, к мои́м же словесе́м прилага́й у́хо твое́. Да сохрани́ши мысль благу́ю; чу́вство же мои́х усте́н запове́дает тебе́. Не внима́й злей жене́: мед бо ка́плет от усте́н жены́ блудни́цы, я́же на вре́мя наслажда́ет твой горта́нь. Последи́ же горча́е же́лчи обря́щеши, и изощре́ну па́че меча́ обою́ду остра́. Безу́мия бо но́зе низво́дят употребля́ющих ю́ со сме́ртию во ад, стопы́ же ея́ не утвержда́ются. На пути́ бо живо́тныя не нахо́дит, заблужде́нна же тече́ния ея́ и неблагоразу́мна. Ны́не у́бо сы́не, послу́шай мене́, и не отринове́нна сотвори́ моя́ словеса́. Дале́че от нея́ сотвори́ путь твой, и не прибли́жися к две́рем домо́в ея́. Да не преда́ст ины́м живота́ твоего́, и твоего́ жития́ не ми́лостивным. Да не насы́тятся ини́и твоея́ кре́пости, твои́ же труды́ в до́мы чужды́я вни́дут. И раска́ешися на после́док твой, егда́ истру́тся пло́ти те́ла твоего́, и рече́ши: ка́ко возненави́дех наказа́ние, и от обличе́ний уклони́ся се́рдце мое́? Не послу́шах гла́са наказу́ющаго мя, и ко уча́щему мя не прилага́х у́ха моего́. Вма́ле бех во вся́ком зле посреде́ це́ркве и со́нмища. Сы́не, пий во́ды от твои́х сосу́дов, и от твои́х кладенце́в исто́чника.

Притч 5:1–15