Шрифт

Паримийник - паримии общие

Паримии Честному и Животворящему Кресту.

1. Исхо́да чте́ние.

Поя́т Моисе́й сы́ны Изра́илевы от мо́ря Чермна́го и веде́ ты́я в пусты́ню Сур, и идя́ху три дни в пусты́ни, и не обрета́ху воды́, да бы́ша пи́ли. Приидо́ша же в Ме́рру и не можа́ху пи́ти воды́ из Ме́рры, горька́ бо бе; сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́: го́ресть. И ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще: что пие́м? Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду, и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во, и вложи́ то́е в во́ду, и сладка́ бысть вода́; та́мо положи́ ему́ Бог оправда́ния и суды́. И та́мо искуша́ше его́ и рече́: А́ще слу́хом услы́шиши глас Го́спода Бо́га твоего́, и уго́дная пред Ним сотвори́ши, и внуши́ши за́поведи Его́, и сохрани́ши вся оправда́ния Его́, вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х еги́птяном, не наведу́ на тя. Аз бо есмь Госпо́дь, исцеля́яй тя. И приидо́ша во Ели́м, и бя́ху та́мо двана́десять исто́чников вод, и се́дмьдесят сте́блий фи́никовых, и ополчи́шася та́мо при вода́х. И воздвиго́шася от Ели́ма, и прии́де весь сонм сыно́в Изра́илевых в пусты́ню Син, я́же есть ме́жду Ели́мом и между́ Си́ною.

Исх 15:22–27; 16:1

2. При́тчей чте́ние.

Сы́не, не пренебрега́й наказа́ния Госпо́дня, ниже́ ослабева́й, от Него́ облича́емый. Его́же бо лю́бит Госпо́дь, наказу́ет, бие́т же вся́каго сы́на, его́же прие́млет. Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, не сопротивля́ется Ей ничто́же лука́вое, благоразу́мна есть всем лю́бящим Ю́, вся́кое же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо жития́ и ле́та жи́зни в десни́це Ея́. В шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва, из уст Ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Путие́ Ея́, путие́ добры́, и вся стези́ Ея́ с ми́ром. Дре́во живота́ есть всем держа́щимся Ея́ и восклоня́ющимся на Ню, я́ко на Го́спода, тверда́.

Притч 3:11–18

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Сия́ глаго́лет Госпо́дь: отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме, вы́ну день и нощь и не затворя́тся, е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их ведо́мыя. Язы́цы бо и ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут, и язы́цы запусте́нием запусте́ют. И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет, в кипари́се, и пе́вке, и ке́дре вку́пе, просла́вити ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х просла́влю. И по́йдут к тебе́, боя́щеся, сы́нове смири́вших тя и прогне́вавших тя и покло́нятся следо́м ног твои́х вси прогне́вавшии тя, и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го Изра́илева, за е́же бы́ти тебе́ оста́влену и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́. И положу́ тя в ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в. И иссе́ши млеко́ язы́ков, и бога́тство царе́й сне́си, и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя и избавля́яй тя, Бог Изра́илев.

Ис 60:11–16