Шрифт

Паримийник - 18 января

Паримии на Вечерне Навечерия Богоявления

Бытия́ чте́ние. [Глава́ 1.]

В нача́ле сотвори́ Бог не́бо и зе́млю. Земля́ же бе́ неви́дима и неустро́ена, и тма́ верху́ бе́здны, и Ду́х Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́. И рече́ Бо́г: да бу́дет све́т. И бы́сть све́т. И ви́де Бо́г све́т, я́ко добро́; и разлучи́ Бо́г между́ све́том и между́ тмо́ю. И нарече́ Бо́г све́т де́нь, и тму́ нарече́ но́щь. И бы́сть ве́чер, и бы́сть у́тро, де́нь еди́н. И рече́ Бо́г: да бу́дет тве́рдь посреде́ воды́, и да бу́дет разлуча́ющи посреде́ воды́ и воды́. И бы́сть та́ко. И сотвори́ Бо́г тве́рдь; и разлучи́ Бо́г между́ водо́ю, я́же бе́ под тве́рдию, и между́ водо́ю, я́же бе́ над тве́рдию. И нарече́ Бо́г тве́рдь не́бо; и ви́де Бо́г, я́ко добро́. И бы́сть ве́чер, и бы́сть у́тро, де́нь вторы́й. И рече́ Бо́г: да собере́тся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ние еди́но, и да яви́тся су́ша. И бы́сть та́ко. И собра́ся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся су́ша. И нарече́ Бо́г су́шу зе́млю, и собра́ния во́д нарече́ моря́. И ви́де Бо́г, я́ко добро́. И рече́ Бо́г: да прорасти́т земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее пло́д, ему́же се́мя его́ в не́м, по ро́ду на земли́. И бы́сть та́ко. И изнесе́ земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее пло́д, ему́же се́мя его́ в не́м по ро́ду на земли́. И ви́де Бо́г, я́ко добро́. И бы́сть ве́чер, и бы́сть у́тро, де́нь тре́тий.

Исхо́да чте́ние. [Глава́ 14.]

Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: что́ вопие́ши ко Мне́? Глаго́ли сыново́м Изра́илевым, и да путеше́ствуют. И ты́ возми́ же́зл тво́й, и простри́ ру́ку твою́ на мо́ре, и расто́ргни е́, и да вни́дут сы́нове Изра́илевы посреде́ мо́ря по су́ху. И се́ Аз ожесточу́ се́рдце фарао́ново, и слу́г его́, и еги́птян все́х, и вни́дут в сле́д и́х, и просла́влюся в фарао́не, и во все́м во́инстве его́, и в колесни́цах, и в ко́нех его́. И уразуме́ют вси́ еги́птяне, я́ко Аз Госпо́дь, прославля́ющу Ми ся в фарао́не, и в колесни́цах, и в ко́нех его́. Простре́ же Моисе́й ру́ку на мо́ре, и возгна́ Госпо́дь мо́ре ве́тром ю́жным си́льным всю́ но́щь, и сотвори́ мо́ре су́хо, и разступи́ся вода́. И внидо́ша сы́нове Изра́илевы в посре́д мо́ря по су́ху, и вода́ и́м бы́сть стена́ одесну́ю и стена́ ошу́юю. Погна́ша же еги́птяне и внидо́ша созади́ и́х вся́к ко́нь фарао́нов, и колесни́цы, и вса́дницы посреде́ мо́ря. Простре́ же Моисе́й ру́ку на мо́ре, и устро́ися вода́ ко дню́ на ме́сто, еги́птяне же бежа́ша под водо́ю, и истрясе́ Госпо́дь еги́птяны посреде́ мо́ря. И, обрати́вшися, вода́ покры́ колесни́цы, и вса́дники, и триста́ты, и всю́ си́лу фарао́нову, вше́дших в сле́д и́х в мо́ре, и не оста́ от них ни еди́н. Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша по су́ху посреде́ мо́ря.

Исхо́да чте́ние. [Главы́ 15 и 16.]

Поя́т Моисе́й сы́ны Изра́илевы от мо́ря Чермна́го и веде́ и́х в пусты́ню Сур. И идя́ху три́ дни́ в пусты́ни, и не обрета́ху воды́, да бы́ша пи́ли. Приидо́ша же в Ме́рру, и не можа́ху пи́ти воды́ из Ме́рры, горька́ бо бе́. Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́: Го́ресть. И ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще: что́ пие́м? Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду, и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во. И вложи́ е́ в во́ду, и сладка́ бысть вода́. Та́мо положи́ ему́ Бо́г оправда́ния и суды́ и та́мо искуша́ше его́. И рече́: а́ще слу́хом услы́шиши гла́с Го́спода, Бо́га твоего́, и уго́дная пред Ни́м сотвори́ши, и внуши́ши за́поведи Его́, и сохрани́ши вся́ оправда́ния Его́, вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х на еги́птяны, не наведу́ на тя́. Аз бо е́смь Госпо́дь, исцеля́яй тя́. И приидо́ша во Ели́м, и бя́ху та́мо двана́десять исто́чников во́д и се́дмьдесят сте́бль фи́ников, и ополчи́шася та́мо при вода́х. И воздви́гшеся от Ели́ма, и прии́де ве́сь со́нм сыно́в Изра́илевых в пусты́ню Си́н, я́же е́сть между́ Ели́мом и между́ Си́ною.

Тропа́рь, гла́с 5:

Яви́лся еси́ в ми́ре, / Иже ми́р Сотвори́вый, / да просвети́ши во тме́ седя́щия, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Сти́х 1: Бо́же, уще́дри ны́ и благослови́ ны, / просвети́ лице́ Твое́ на ны́ и поми́луй ны́. / Позна́ти на земли́ пу́ть Тво́й, / во все́х язы́цех спасе́ние Твое́.

[И пое́м коне́ц:] Да просвети́ши во тме́ седя́щия, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Сти́х 2: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, / да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси́. / Да возвеселя́тся и да возра́дуются язы́цы, / я́ко су́диши лю́дем правото́ю / и язы́ки на земли́ наста́виши.

[И па́ки:] Да просвети́ши во тме́ седя́щия, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Сти́х 3: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, / да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси́. / Земля́ даде́ пло́д сво́й, / благослови́ ны, Бо́же, Бо́же на́ш. / Благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его́ вси́ концы́ земли́.

[И па́ки:] Да просвети́ши во тме́ седя́щия, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не:

[И па́ки:] Да просвети́ши во тме́ седя́щия, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Яви́лся еси́ в ми́ре, / Иже ми́р Сотвори́вый, / да просвети́ши во тме́ седя́щия, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Иису́са Нави́на чте́ние. [Глава́ 3.]

Рече́ Госпо́дь ко Иису́су: в де́нь се́й начина́ю вознести́ тя́ пред все́ми сы́нами Изра́илевыми, да разуме́ют, зане́ я́коже бе́х с Моисе́ом, та́ко бу́ду и с тобо́ю. И ны́не запове́ждь свяще́нником, взима́ющим ковче́г заве́та, глаго́ля: да я́ко вни́дите в ча́сть воды́ Иорда́нския и ста́нете при Иорда́не. Якоже идя́ху свяще́нницы, взе́мшии ковче́г заве́та Госпо́дня, во Иорда́н, и но́ги свяще́нников, нося́щих ковче́г, омочи́шася в ча́сти воды́ Иорда́нския. Иорда́н же исполня́шеся во все́м ло́жи свое́м, я́коже во дни жа́твы пшени́цы. И ста́ша во́ды низходя́щия свы́ше в со́нм еди́н, отстоя́щия дале́че зело́ от Адама́ гра́да, да́же до страны́ Кариафиари́ма. Низходя́щая же сни́де на мо́ре Арави́тское, да́же до мо́ря Соли́щнаго, до́ндеже вконе́ц оскуде́, и лю́дие стоя́ху пря́мо Иерихо́на. И ста́ша свяще́нницы, взе́мшии ковче́г заве́та Госпо́дня, на су́се, посреде́ Иорда́на, гото́вы. И вси́ сы́нове Изра́илевы преидо́ша по су́ху, до́ндеже сконча́ша вси́ лю́дие, преходя́ще Иорда́н.

Ца́рств четве́ртых чте́ние. [Глава́ 2.]

Рече́ Илия́ к Елиссе́ю: седи́ у́бо зде́, я́ко Госпо́дь посла́ мя до Иорда́на. И рече́ Елиссе́й: жи́в Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю тя́. И поидо́ста о́ба, и пя́тдесят муже́й от сыно́в проро́ческих приидо́ша и ста́ша пря́мо издале́ча, о́ба же ста́ста при Иорда́не. И прия́т Илия́ ми́лоть свою́, и сви́т ю́, и порази́ е́ю во́ды, и раздели́ся вода́ сю́ду и сю́ду, и преидо́ста о́ба по су́ху. И бы́сть, я́ко преидо́ста, и рече́ Илия́ Елиссе́ю: проси́, что́ сотворю́ тебе́, пре́жде да́же не взя́т бу́ду от тебе́? И рече́ Елиссе́й: да бу́дет у́бо Ду́х, Иже в тебе́, сугу́б во мне́. И рече́ Илия́: ожесточи́л еси́ проси́ти, оба́че а́ще уви́диши мя́ взе́млема от тебе́, бу́дет ти́ та́ко; а́ще ли же не уви́диши, не бу́дет. И бы́сть иду́щим и́м и глаго́лющим, и се́ колесни́ца о́гненна, и ко́ни о́гненни, и раздели́ между́ обе́ма. И взя́тся Илия́ тру́сом, я́ко на не́бо. И Елиссе́й зря́ше, и то́й вопия́ше: о́тче, о́тче, колесни́ца Изра́илева, и ко́ни его́! И не ви́де его́ ктому́. И я́тся Елиссе́й за ри́зы своя́, и раздра́ я́ на дво́е, и взя́т ми́лоть Илиину́, па́дшую верху́ его́. И обрати́ся Елиссе́й, и ста́ на бре́зе Иорда́на. И прия́т Елиссе́й ми́лоть Илиину́, па́дшую верху́ его́, и уда́ри во́ды, и не раздели́шася. И рече́ Елиссе́й: где́ у́бо есть Бо́г Илии́н апфо́? И уда́ри Елиссе́й во́ды второ́е, и раздели́шася во́ды, и пре́йде по су́ху.

Ца́рств четве́ртых чте́ние. [Глава́ 5.]

Прии́де Неема́н, кня́зь царя́ Ассири́йскаго, с колесни́цами и ко́ньми свои́ми и ста́ при две́рех хра́ма Елиссе́ева. И посла́ Елиссе́й к нему́ ве́стника, глаго́ля: ше́д, измы́йся во Иорда́не седми́жды, и обрати́тся пло́ть твоя́ к тебе́, и очи́стишися. И разгне́вася Неема́н, и оты́де, и рече́: се́ ре́х, да изы́дет ко мне́, и призове́т о и́мени Го́спода Бо́га своего́, и положи́т ру́ку свою́ на прока́зу, и оты́мет ю́ от пло́ти моея́. Не добре́йши ли су́ть Арвана́ и Фарфа́, реце́ Дама́скове, па́че Иорда́на и все́х во́д Изра́илевых? Не ше́д ли, измы́юся в ни́х и очи́щуся? И возврати́ся, и оты́де с гне́вом. И приступи́ша о́троцы его́ и ре́ша к нему́: го́споди, а́ще бы ве́лие сло́во глаго́лал к тебе́ проро́к, не бы́ ли сотвори́л, я́коже рече́ к тебе́: измы́йся и очи́стишися? И сни́де Неема́н, и погрузи́ся во Иорда́не седми́жды, по глаго́лу челове́ка Бо́жия, и обрати́ся пло́ть его́ к нему́, я́ко отроча́те ма́ла, и очи́стися.

Тропа́рь, гла́с 6:

Гре́шником и мытаре́м / за мно́жество ми́лости Твоея́ / яви́лся еси́, Спа́се на́ш. / Где́ бо име́л бы све́т Тво́й возсия́ти, / то́кмо на седя́щия во тме́? / Сла́ва Тебе́.

Сти́х 1: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся, / облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася, / и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. / Гото́в престо́л Тво́й отто́ле, / от ве́ка Ты́ еси́.

[Та́же, па́ки:] Где́ бо име́л бы све́т Тво́й возсия́ти, / то́кмо на седя́щия во тме́? / Сла́ва Тебе́.

Сти́х 2: Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́. / Во́змут ре́ки сотре́ния своя́ от гласо́в во́д мно́гих.

[Та́же, па́ки:] Где́ бо име́л бы све́т Тво́й возсия́ти, / то́кмо на седя́щия во тме́? / Сла́ва Тебе́.

Сти́х 3: Ди́вны высоты́ морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо́дь. / Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́. / До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дни́й.

[Та́же, па́ки:] Где́ бо име́л бы све́т Тво́й возсия́ти, / то́кмо на седя́щия во тме́? / Сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не:

[Та́же, па́ки:] Где́ бо име́л бы све́т Тво́й возсия́ти, / то́кмо на седя́щия во тме́? / Сла́ва Тебе́.

Гре́шником и мытаре́м / за мно́жество ми́лости Твоея́ / яви́лся еси́, Спа́се на́ш. / Где́ бо име́л бы све́т Тво́й возсия́ти, / то́кмо на седя́щия во тме́? / Сла́ва Тебе́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [Глава́ 1.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: измы́йтеся и чи́сти бу́дете, отыми́те лука́вствия от ду́ш ва́ших пред очи́ма Мои́ма, преста́ните от лука́вствий ва́ших. Научи́теся до́брое твори́ти, изыщи́те суда́, изба́вите оби́дима, суди́те си́ру и оправди́те вдови́цу. И прииди́те, и истя́жимся, — глаго́лет Госпо́дь, — и а́ще бу́дут греси́ ва́ши, я́ко багря́ное, я́ко сне́г, убелю́; а́ще же бу́дут, я́ко червле́ное, я́ко во́лну, убелю́. И а́ще хо́щете и послу́шаете Мене́, блага́я земли́ сне́сте. Аще ли же не хо́щете, ниже́ послу́шаете Мене́, ме́чь ва́с поя́ст, — уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша сия́.

Бытия́ чте́ние. [Глава́ 32.]

Воззре́в Иа́ков и ви́де по́лк Бо́жий ополчи́вшийся, и срето́ша его́ Ангели Бо́жии. Рече́ же Иа́ков, егда́ ви́де и́х: по́лк Бо́жий се́й. И нарече́ и́мя ме́сту тому́: Полки́. Посла́ же Иа́ков ве́стники пред собо́ю ко Иса́ву, бра́ту своему́, в зе́млю Сии́р, во страну́ Едо́мскую. И запове́да и́м, глаго́ля: си́це рцы́те господи́ну моему́ Иса́ву: та́ко глаго́лет о́трок тво́й Иа́ков: с Лава́ном пожи́х и укосне́х до ны́не, и бы́ша ми́ о́вцы, и воло́ве, и осля́та, и рабы́, и рабы́ни. И посла́х возвести́ти го́сподеви моему́ Иса́вови, да обря́щет благода́ть о́трок тво́й пред тобо́ю. И возврати́шася ве́стницы ко Иа́кову, глаго́люще: идо́хом ко Иса́ву, бра́ту твоему́, и се́ са́м гряде́т в сре́тение твое́ и четы́ре ста́ муже́й с ни́м. Убоя́ся же Иа́ков зело́, и недоумева́шеся, и раздели́ лю́ди, и́же с ни́м, и волы́, и о́вцы на два́ полка́. И рече́ Иа́ков: а́ще прии́дет Иса́в на по́лк еди́н и посече́т и́, бу́дет по́лк вторы́й во спасе́ние. И рече́ Иа́ков: Бог отца́ моего́ Авраа́ма и Бог отца́ моего́ Исаа́ка, Го́споди, реки́й ми́: отбежи́ в зе́млю бытия́ твоего́, и добро́ ти сотворю́. Дово́льно ми́ да бу́дет от вся́кия пра́вды и от вся́кия и́стины, ю́же сотвори́л еси́ о́троку Твоему́, с жезло́м бо мои́м си́м преидо́х Иорда́н.

Исхо́да чте́ние. [Глава́ 2.]

Сни́де дщи́ фарао́нова измы́тися на реку́, и рабы́ни ея́ прехожда́ху при реце́, и ви́девши краби́йцу в лучи́це, посла́вши рабы́ню взя́т ю́. Отве́рзши же, ви́дит отроча́, пла́чущееся в краби́йце, и пощади́ е́ дщи́ фарао́нова, и рече́: от дете́й евре́йских сие́. И рече́ сестра́ его́ дще́ри фарао́нове: хо́щеши ли призову́ ти жену́ пита́тельницу от евре́й, и воздои́т ти́ отроча́? И рече́ е́й дщи́ фарао́нова: иди́. Ше́дши же, отрокови́ца призва́ ма́терь отроча́те. Рече́ же к не́й дщи́ фарао́нова: соблюди́ ми отроча́ сие́ и воздо́й ми́ е́, а́з же да́м ти́ мзду́. Прие́мше же жена́ отроча́ и доя́ше е́. Устраби́вшуся же отроча́ти, введе́ е́ ко дще́ри фарао́нове, и бы́сть е́й в сы́на. Именова́ же и́мя ему́ Моисе́й, глаго́лющи: от воды́ взя́х его́.

Суде́й чте́ние. [Глава́ 6.]

Рече́ Гедео́н к Бо́гу: а́ще спаса́еши руко́ю мое́ю Изра́иля, и́мже о́бразом ре́кл еси́: Се́ а́з положу́ руно́ о́вчее на гумне́ и, а́ще бу́дет роса́ на руне́ то́кмо, по все́й же земли́ су́ша, разуме́ю, я́ко спасе́ши руко́ю мое́ю Изра́иля, и́мже о́бразом ре́кл еси́. И бы́сть та́ко. И ура́нив Гедео́н нау́трие, и исцеди́ руно́, и истече́ роса́ от руна́, испо́лнен окри́н воды́. И рече́ Гедео́н к Бо́гу: да не прогне́вается у́бо я́рость Твоя́ на мя́, и возглаго́лю еще́ еди́ною, и искушу́ еще́ еди́ною руно́м: да бу́дет у́бо су́ша на руне́ то́кмо, по все́й же земли́ роса́. И сотвори́ Бо́г та́ко в нощи́ то́й, и бы́сть су́ша на руне́ то́кмо, по все́й же земли́ бы́сть роса́.

Ца́рств тре́тиих чте́ние. [Глава́ 18.]

Рече́ Илия́ к лю́дем: приступи́те ко мне́. И приступи́ша вси́ лю́дие к нему́. И взя́т Илия́ двана́десять ка́мений, по числу́ двана́десяти коле́н сыно́в Изра́илевых, я́коже глаго́ла Госпо́дь к нему́, глаго́ляй: Изра́иль бу́дет и́мя твое́. И созда́ ка́мение, и исцели́ олта́рь Госпо́день раско́панный, и сотвори́ ро́в, вмеща́ющ по две́ ме́ры се́мени, о́крест олтаря́. И положи́ поле́на на олтари́, его́же сотвори́. И раздроби́ всесожже́ния, и положи́ на поле́на, и обы́де олта́рь. И рече́ Илия́: приими́те ми́ четы́ре водоно́сы воды́, и да пролию́тся на олта́рь, на всесожже́ние же и на поле́на. И рече́: удво́йте. И удво́иша. И рече́: утро́йте. И утро́иша. И идя́ше вода́ о́крест олтаря́, и ро́в испо́лнися воды́. И возопи́ Илия́ на не́бо, и рече́: Го́споди Бо́же Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, услы́ши мене́ днесь огне́м, и разуме́ют вси́ лю́дие си́и, я́ко Ты́ еси́ Еди́н Госпо́дь Бо́г Изра́илев, и а́з ра́б Тво́й и Тебе́ ра́ди сотвори́х сия́ вся́, и Ты́ обрати́ сердца́ люде́й си́х в сле́д Тебе́. И паде́ о́гнь от Го́спода с небесе́ и пояде́ всесожже́ния, и поле́на, и во́ду, я́же на ни́х, и во́ду, я́же в ро́ве, и ка́мение, и пе́рсть полиза́ о́гнь. И падо́ша вси́ лю́дие на лице́ свое́м и ре́ша: вои́стину Госпо́дь Бо́г, То́й е́сть Бо́г.

Ца́рств четве́ртых чте́ние. [Глава́ 2.]

Реко́ша му́жие гра́да Иерихо́нска ко Елиссе́ю: се́ жили́ще гра́да сего́ добро́, я́коже ты́, го́споди, ви́диши, и во́ды злы́ и безча́дны. И рече́ Елиссе́й: приими́те ми́ водоно́с но́в и всы́плите ту́ со́ль; и прия́ша и́. И изы́де на исхожде́ние во́д, и вве́рже та́мо со́ль, и рече́: та́ко глаго́лет Госпо́дь, исцели́х во́ды сия́, и не ктому́ бу́дет отню́д умира́я, ниже́ безча́дствующая си́ми. И исцеле́ша во́ды до дне́ сего́, по глаго́лу, и́же глаго́ла Елиссе́й.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [Глава́ 49.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: во вре́мя прия́тное послу́шах тя́ и в де́нь спасе́ния помого́х тебе́. И созда́х тя́ и да́х тя́ в заве́т язы́ков, е́же устро́ити зе́млю и насле́дити насле́дие пусты́ни. Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те! И су́щим во тме́: откры́йтеся! На все́х путе́х пасти́ся бу́дут, и на все́х стезя́х па́жить и́х. Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т и́х зно́й, ниже́ со́лнце, но Ми́луяй и́х уте́шит я́ и сквозе́ исто́чники во́д проведе́т я́. И положу́ вся́кую го́ру в пу́ть и вся́кую стезю́ в па́ству и́х. Се́ си́и издале́ча прии́дут, си́и от се́вера и мо́ря, ини́и же от земли́ Пе́рсския. Да веселя́тся небеса́, и ра́дуется земля́, да отры́гнут го́ры весе́лие и хо́лми пра́вду, я́ко поми́лова Бо́г лю́ди Своя́ и смире́нныя люде́й уте́ши. Рече́ же Сио́н: оста́ви мя́ Госпо́дь, и Бо́г забы́ мя. Еда́ забу́дет жена́ отроча́ свое́? Или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́? Аще ли же и си́х забу́дет жена́, но Аз не забу́ду тебе́, — глаго́лет Госпо́дь.

На Литургии Апостол

Проки́мен, гла́с 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мо́й, / кого́ убою́ся?

Сти́х: Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся?

Апо́стол Кори́нфяном, зача́ло 143:

Бра́тие, свобо́ден сы́й от все́х, все́м себе́ порабо́тих, да множа́йшия приобря́щу. Бы́х иуде́ем, я́ко иуде́й, да иуде́и приобря́щу; подзако́нным, я́ко подзако́нен, да подзако́нныя приобря́щу. Беззако́нным, я́ко беззако́нен, не сы́й беззако́нник Бо́гу, но зако́нник Христу́, да приобря́щу беззако́нныя. Бы́х немощны́м я́ко не́мощен, да немощны́я приобря́щу. Все́м бы́х вся́, да вся́ко не́кия спасу́. Сие́ же творю́ за благове́стие, да соо́бщник ему́ бу́ду. Не ве́сте ли, я́ко теку́щии в позо́рищи вси́ у́бо теку́т, еди́н же прие́млет по́честь? Та́ко тецы́те, да пости́гнете. Вся́к же подвиза́яйся от все́х воздержи́тся: и они́ у́бо да истле́нен вене́ц прии́мут, мы́ же неистле́нен. Аз у́бо та́ко теку́, не я́ко безве́стно, та́ко подвиза́юся, не я́ко возду́х бия́й. Но умерщвля́ю те́ло мое́ и порабоща́ю, да не ка́ко ины́м пропове́дуя, са́м неключи́мь бу́ду.

[Зри́:] Аще ли не́сть по́ст, начина́ем его́ от полу́:

Бра́тие, не хощу́ ва́с не ве́дети, я́ко отцы́ на́ши вси́ под о́блаком бы́ша и вси́ сквозе́ мо́ре проидо́ша. И вси́ в Моисе́я крести́шася во о́блаце и в мо́ри: И вси́ то́жде бра́шно духо́вное ядо́ша. И вси́ то́жде пи́во духо́вное пи́ша, пия́ху бо от духо́внаго после́дующаго ка́мене, ка́мень же бе́ Христо́с.

Аллилу́ия, гла́с 6: Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю а́з дела́ моя́ царе́ви.

Сти́х: Красе́н добро́тою па́че сыно́в челове́ческих.