Шрифт

Паримийник - 18 января

Паримии на Царских Часах Навечерия Просвещения

На Первом часе

Проки́мен, гла́с 4: И возгреме́ с небесе́ Госпо́дь, / и Вы́шний даде́ гла́с Сво́й.

Сти́х: Возлюблю́ Тя́, Го́споди, кре́посте моя́, Госпо́дь утвержде́ние мое́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [Глава́ 35.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: да возвесели́тся пусты́ня жа́ждущая, да возра́дуется пусты́ня и процвете́т, я́ко кри́н, и да прозя́бнет, и вся́ возвеселя́тся. И возра́дуются пусты́нная Иорда́нова, и сла́ва Лива́нова дана́ бы́сть е́й и че́сть Карми́лова, и лю́дие Мои́ у́зрят сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию. Укрепи́теся, ру́ки осла́бленныя, и, коле́на разсла́бленная, уте́шитеся, и рцы́те малоду́шным мы́слию: укрепи́теся и не бо́йтеся, се́ Бо́г на́ш су́д воздае́т, То́й прии́дет и спасе́т на́с. Тогда́ отве́рзутся очеса́ слепы́х, и ушеса́ глухи́х услы́шат, тогда́ ско́чит хро́мый, я́ко еле́нь, и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых, я́ко прорази́ся в пусты́ни вода́ и де́брь в земли́ жа́ждущей. И бу́дет безво́дная в бла́та, и в жа́ждущей земли́ исто́чник воды́ бу́дет. Та́мо бу́дет весе́лие пти́ц, водворе́ние си́ринов, и тро́стий, и бла́та. Та́мо бу́дет пу́ть чи́ст, и пу́ть свя́т нарече́тся. И не мимои́дет та́мо нечи́ст, ниже́ бу́дет та́мо пу́ть нечи́стый, разсе́яннии же по́йдут по нему́ и не заблу́дят. И не бу́дет та́мо льва́, ниже́ от звере́й лю́тых взы́дет на́нь, ниже́ обря́щется та́мо, но по́йдут по нему́ изба́вленнии и со́браннии от Го́спода, и обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с весе́лием и ра́достию, и весе́лие ве́чное над главо́ю и́х. Хвала́, и ра́дование, и весе́лие пости́гнет и́х, отбеже́ боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние. [Зача́ло 33.]

Во дни́ о́ны, я́коже скончава́ше Иоа́нн тече́ние, глаго́лаше: кого́ мя непщу́ете бы́ти, не́смь а́з, но се́ гряде́т по мне́, Ему́же не́смь досто́ин разреши́ти реме́нь сапогу́ Его́. Му́жие, бра́тие, сы́нове ро́да Авраа́мля, и и́же в ва́с, боя́щиися Бо́га, ва́м сло́во спасе́ния Сего́ посла́ся: Живу́щии бо во Иерусали́ме и кня́зи и́х сего́ не разуме́вше, и гла́сы проро́ческия, по вся суббо́ты что́мыя, осуди́вше Его́, испо́лниша. И ни еди́ныя вины́ сме́ртныя обре́тше, проси́ша у Пила́та уби́ти Его́. Якоже сконча́ша вся́, я́же о Не́м пи́сана, сне́мше со дре́ва, положи́ша во гро́бе. Бо́г же воскреси́ Его́ от ме́ртвых. Иже яви́ся на дни́ мно́ги совозше́дшим с Ни́м от Галиле́и во Иерусали́м, и́же ны́не су́ть свиде́телие Его́ к лю́дем. И мы́ ва́м благовеству́ем обетова́ние, бы́вшее ко отце́м, я́ко сие́ Бо́г испо́лнил е́сть на́м, ча́дом и́х, воздви́г Иису́са.

На Третьем часе

Проки́мен, гла́с 6: Ви́деша Тя́ во́ды, Бо́же, / ви́деша Тя́ во́ды и убоя́шася.

Сти́х: Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м к Бо́гу, и вня́т ми́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [Глава́ 1.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: измы́йтеся и чи́сти бу́дете, отыми́те лука́вствия от ду́ш ва́ших пред очи́ма Мои́ма, преста́ните от лука́вствий ва́ших. Научи́теся до́брое твори́ти, изыщи́те суда́, изба́вите оби́дима, суди́те си́ру и оправди́те вдови́цу. И прииди́те, и истя́жимся, — глаго́лет Госпо́дь, — и а́ще бу́дут греси́ ва́ши, я́ко багря́ное, я́ко сне́г, убелю́; а́ще же бу́дут, я́ко червле́ное, я́ко во́лну, убелю́. И а́ще хо́щете и послу́шаете Мене́, блага́я земли́ сне́сте. Аще ли же не хо́щете, ниже́ послу́шаете Мене́, ме́чь ва́с поя́ст, — уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша сия́.

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние. [Зача́ло 42.]

Во дни́ о́ны бы́сть внегда́ бы́ти Аполло́су в Кори́нфе, Па́влу же, проше́дшу вы́шния страны́, приити́ во Ефе́с, и, обре́т не́кия ученики́, рече́ к ни́м: а́ще у́бо Ду́х Свя́т прия́ли есте́, ве́ровавше? Они́ же ре́ша к нему́: но ниже́, а́ще Дух Святы́й е́сть, слы́шахом. Рече́ же к ни́м: во что́ у́бо крести́стеся? Они́ же реко́ша: во Иоа́нново креще́ние. Рече́ же Па́вел: Иоа́нн у́бо крести́ креще́нием покая́ния, лю́дем глаго́ля: во Гряду́щаго по не́м да ве́руют, си́речь во Христа́ Иису́са. Слы́шавше же, крести́шася во и́мя Го́спода Иису́са. И возло́жшу Па́влу на ня́ ру́це, прии́де Дух Святы́й на ня́: глаго́лаху же язы́ки и проро́чествоваху. Бя́ше же все́х муже́й я́ко двана́десять. Вше́д же в со́нмище, дерза́ше, не обину́яся, три́ ме́сяцы бесе́дуя и уверя́я я́же о Ца́рствии Бо́жии.

На Шестом часе

Проки́мен, гла́с 4: В мо́ри путие́ Твои́, / и стези́ Твоя́ в вода́х мно́гих.

Сти́х: Гла́с гро́ма Твоего́ в колеси́, [освети́ша мо́лния Твоя́ вселе́нную].

Та́же, пареми́я: Проро́чества Иса́иина чте́ние. [Глава́ 12.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: почерпи́те во́ду с весе́лием от исто́чников спасе́ния. И рече́ши в де́нь о́н: испове́дайтеся Го́сподеви и призови́те и́мя Его́. Возвести́те во язы́цех сла́ву Его́, помяни́те, я́ко вознесе́ся и́мя Его́. По́йте и́мя Госпо́дне, я́ко высо́кая сотвори́. Возвести́те сия́ по все́й земли́, ра́дуйтеся и весели́теся, живу́щии в Сио́не, я́ко вознесе́ся Святы́й Изра́илев посреде́ его́.

К Ри́мляном посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние. [Зача́ло 91.]

Бра́тие, ели́цы во Христа́ Иису́са крести́хомся, в сме́рть Его́ крести́хомся. Спогребо́хомся у́бо Ему́ креще́нием в сме́рть: да я́коже воста́ Христо́с от ме́ртвых сла́вою Отчею, та́ко и мы́ во обновле́нии жи́зни ходи́ти на́чнем. Аще бо сообра́зни бы́хом подо́бию сме́рти Его́, то и воскресе́нию бу́дем. Сие́ ве́дяще, я́ко ве́тхий на́ш челове́к с Ни́м распя́тся, да упраздни́тся те́ло грехо́вное, я́ко ктому́ не рабо́тати на́м греху́. Уме́рый бо, оправди́ся от греха́. Аще ли умро́хом со Христо́м, ве́руем, я́ко и жи́ви бу́дем с Ни́м: Ве́дяще, я́ко Христо́с воста́ от ме́ртвых, ктому́ уже́ не умира́ет, сме́рть Ему́ ктому́ не облада́ет. Еже бо у́мре, греху́ у́мре еди́ною, а е́же живе́т, Бо́гови живе́т. Та́кожде и вы́ помышля́йте себе́: ме́ртвым у́бо бы́ти греху́, живы́м же Бо́гови, о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.

На Девятом часе

Проки́мен, гла́с 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мо́й, / кого́ убою́ся?

Сти́х: Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся?

Посе́м пареми́я: Проро́чества Иса́иина чте́ние. [Глава́ 49.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: во вре́мя прия́тное послу́шах тя́ и в де́нь спасе́ния помого́х тебе́. И созда́х тя́ и да́х тя́ в заве́т язы́ков, е́же устро́ити зе́млю и насле́дити насле́дие пусты́ни. Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те! И су́щим во тме́: откры́йтеся! На все́х путе́х пасти́ся бу́дут, и на все́х стезя́х па́жить и́х. Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т и́х зно́й, ниже́ со́лнце, но Ми́луяй и́х уте́шит я́ и сквозе́ исто́чники во́д проведе́т я́. И положу́ вся́кую го́ру в пу́ть и вся́кую стезю́ в па́ству и́х. Се́ си́и издале́ча прии́дут, си́и от се́вера и мо́ря, ини́и же от земли́ Пе́рсския. Да веселя́тся небеса́, и ра́дуется земля́, да отры́гнут го́ры весе́лие и хо́лми пра́вду, я́ко поми́лова Бо́г лю́ди Своя́ и смире́нныя люде́й уте́ши. Рече́ же Сио́н: оста́ви мя́ Госпо́дь, и Бо́г забы́ мя. Еда́ забу́дет жена́ отроча́ свое́? Или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́? Аще ли же и си́х забу́дет жена́, но Аз не забу́ду тебе́, — глаго́лет Госпо́дь.

К Ти́ту посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.[Зача́ло 302.]

Ча́до Ти́те, яви́ся благода́ть Бо́жия спаси́тельная все́м челове́ком, наказу́ющи на́с, да отве́ргшеся нече́стия и мирски́х похоте́й, целому́дренно, и пра́ведно, и благоче́стно поживе́м в ны́нешнем ве́це, жду́ще блаже́ннаго упова́ния и явле́ния сла́вы Вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. Иже да́л е́сть Себе́ за ны́, да изба́вит ны́ от вся́каго беззако́ния и очи́стит Себе́ лю́ди избра́нны, ревни́тели до́брым дело́м. Егда́ же благода́ть и человеколю́бие яви́ся Спа́са на́шего Бо́га, не от де́л пра́ведных, и́хже сотвори́хом мы́, но по Свое́й Его́ ми́лости, спасе́ на́с ба́нею пакибытия́ и обновле́нием Ду́ха Свята́го, Его́же излия́ на на́с оби́льно Иису́с Христо́м, Спаси́телем на́шим, да оправди́вшеся благода́тию Его́, насле́дницы бу́дем по упова́нию жи́зни ве́чныя.