Шрифт

Паримийник - 17 января

Паримии на Собор святых семидесяти Апостол

1. Числ чте́ние.

Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: собери́ Ми се́дмьдесят муже́й от ста́рец изра́илевых, и́хже ты сам ве́си, я́ко ти́и суть ста́рцы людсти́и и книго́чия их, и да приведе́ши я́ ко ски́нии свиде́ния, и да ста́нут та́мо с тобо́ю. И сни́ду, и возглаго́лю та́мо с тобо́ю, и уйму́ от Ду́ха, И́же в тебе́, и возложу́ на ня, да поды́мут с тобо́ю устремле́ние люде́й, и не бу́деши води́ти их ты еди́н. И изы́де Моисе́й, и глаго́ла лю́дем словеса́ Госпо́дня, и собра́ се́дмьдесят муже́й от ста́рец людски́х, и поста́ви я́ о́крест ски́нии. И сни́де Госпо́дь во о́блаце и глаго́ла к нему́, и уя́ от Ду́ха, И́же на нем, и возложи́ на се́дмьдесят муже́й ста́рец. Егда́ же препочи́ Дух на них, и проро́чествоваша, и ктому́ не приложи́ша. И оста́шася два му́жа в полце́, и́мя еди́ному Елда́д, и и́мя второ́му Мода́д. И препочи́ на них Дух. И сии́ бе́ша от впи́санных, и не приидо́ша ко ски́нии, и проро́чествоваша в полце́. И прите́к ю́ноша, возвести́ Моисе́ю, и рече́, глаго́ля: Елда́д и Мода́д проро́чествуют в полце́х. И отвеща́в Иису́с Нави́н, предстоя́й Моисе́ю, избра́нный ему́, рече́: го́споди мой Моисе́ю, запрети́ им. И рече́ ему́ Моисе́й: еда́ ревну́еши ты мне? И кто даст всем лю́дем Госпо́дним бы́ти проро́ки, егда́ даст Госпо́дь Ду́ха Своего́ на них? И и́де Моисе́й в полк сам и ста́рцы изра́ильтестии.

Числ 11:16–17, 24–30

2. Исхо́да чте́ние.

Поя́т Моисе́й сы́ны Изра́илевы от мо́ря Чермна́го и веде́ их в пусты́ню Сур. И идя́ху три дни в пусты́ни, и не обрета́ху воды́, да бы́ша пи́ли. Приидо́ша же в Ме́рру, и не можа́ху пи́ти воды́ от Ме́рры: горька́ бо бе, сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́ Го́ресть. И ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще: что пие́м? Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду, и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во, и вложи́ е́ в во́ду, и сладка́ бысть вода́. Та́мо положи́ ему́ Бог оправда́ния и суды́. И та́мо искуша́ше его́ и рече́: а́ще слу́хом услы́шиши глас Го́спода Бо́га твоего́, и уго́дная пред Ним сотвори́ши, и внуши́ши за́поведи Его́, и сохрани́ши вся оправда́ния Его́, вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х на еги́птяны, не наведу́ на тя. Аз бо есмь Госпо́дь, исцеля́яй тя. И приидо́ша во Ели́м, и бя́ху та́мо двана́десять исто́чников вод, и се́дмьдесят стебль фи́ников, и ополчи́шася та́мо при вода́х. И воздви́гшеся от Ели́ма, и прии́де весь сонм сыно́в Изра́илевых в пусты́ню Син, я́же есть ме́жду Ели́мом и между́ Си́ною.

Исх 15:22–27; 16:1

3. Прему́дрости Сира́ха чте́ние.

Восхва́лим му́жи сла́вны и отцы́ на́ша в бытии́: мно́гу сла́ву созда́ Госпо́дь в них вели́чием Свои́м от ве́ка. Госпо́дствующе в ца́рствиих свои́х, и му́жие, имени́ти си́лою, сове́тующе ра́зумом свои́м, провеща́вшии во проро́чествах, старе́йшины люди́й в сове́тех и в ра́зуме писа́ния люди́й, прему́драя словеса́ в наказа́нии их, и́щуще гла́са мусики́йска и пове́дающе по́вести во писа́ниих, му́жие бога́тии, обдарова́ни кре́постию, ми́рно живу́ще в жили́щах свои́х. Вси сии́ в ро́дех просла́влени бы́ша, и во днех их похвала́. До ве́ка пребу́дет се́мя их, и сла́ва их не потреби́тся, телеса́ их в ми́ре погребе́на бы́ша, а имена́ их живу́т в ро́ды. Прему́дрость их пове́дят лю́дие, и похвалу́ их испове́сть Це́рковь.

Сир 44:1–7, 12–14