Шрифт

Паримийник - 14 января

Паримии на Обрезание Господне и память святителя Василия Великаго

1. Бытия́ чте́ние.

Яви́ся Госпо́дь Авра́му и рече́ ему́: Аз есмь Бог твой, благоугоди́ пре́до Мно́ю и бу́ди непоро́чен. И положу́ заве́т Мой между́ Мно́ю и между́ тобо́ю, и умно́жу тя зело́. И бу́деши оте́ц мно́гих язы́ков. И не нарече́тся ктому́ и́мя твое́ Авра́м, но бу́дет и́мя твое́ Авраа́м, я́ко отца́ мно́гих язы́ков положи́х тя. И возращу́ тя зело́ зело́, и положу́ тя в язы́ки, и ца́рие из тебе́ изы́дут. И положу́ заве́т Мой между́ Мно́ю и тобо́ю и между́ се́менем твои́м по тебе́ в ро́ды их, в заве́т ве́чный, и бу́ду им Бог. И паде́ Авраа́м на лице́ свое́м и поклони́ся Го́сподеви. И рече́ Бог ко Авраа́му: ты же заве́т Мой да соблюде́ши, ты и се́мя твое́ по тебе́ в ро́ды их. И сей заве́т, и́же соблюде́ши между́ Мно́ю и ва́ми и между́ се́менем твои́м по тебе́ в ро́ды их: обре́жите плоть ва́шу кра́йнюю, и бу́дет в зна́мение заве́та между́ Мно́ю и ва́ми и между́ се́менем твои́м по тебе́ в ро́ды их. И отроча́ осмодне́вно обре́жется вам, всяк му́жеск пол в ро́дех ва́ших. И му́жеский пол, и́же не обре́жет плоть кра́йнюю свою́ во осмы́й день, потреби́тся душа́ о́на от ро́да своего́, я́ко заве́т Мой разори́ла есть.

Быт 17:1–2, 4–7, 3, 9–12, 14

2. При́тчей чте́ние.

Госпо́дь созда́ мя нача́ло путе́й Свои́х в дела́ Своя́. Пре́жде век основа́ мя в нача́ле, пре́жде не́же зе́млю сотвори́ти, и пре́жде не́же бе́здны соде́лати, пре́жде не́же произы́ти исто́чником вод, пре́жде не́же гора́м водрузи́тися, пре́жде же всех холмо́в ражда́ет мя. Госпо́дь сотвори́ страны́, и пусты́ни, и концы́, населе́ны под небесе́м. Егда́ гото́вяше не́бо, с Ним бех, и егда́ отлуча́ше Себе́ Престо́л на ве́трех. Егда́ кре́пки творя́ше вы́шния о́блаки и я́ко тве́рды полага́ше исто́чники поднебе́сныя, внегда́ полага́ти мо́рю преде́л его́, и во́ды не мимои́дут уст Его́, и кре́пки творя́ше основа́ния земли́, бех к Нему́ подо́бна. Аз бех, о не́йже ра́довашеся, по вся же дни веселя́хся пред лице́м Его́ на вся́ко вре́мя.

Притч 8:22–30

3. При́тчей чте́ние.

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, язы́к же непра́веднаго поги́бнет. Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти, уста́ же нечести́вых развраща́ются. Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем, вес же пра́ведный прия́тен Ему́. Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие, уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости. Соверше́ние пра́вых наста́вит их и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их. Не по́льзуют име́ния в день я́рости, пра́вда же изба́вит от сме́рти. У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние, нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́, в нече́стие же па́дает непра́вда. Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их, безсове́тием же пленя́ются беззако́ннии. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда, похвала́ же нечести́вых поги́бнет. Пра́ведник от ло́ва убе́гнет, вме́сто же его́ предае́тся нечести́вый. Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом, чу́вство же пра́ведных благоспе́шное. Во благи́х пра́ведных испра́вится град, и в поги́бели нечести́вых ра́дование. Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град, усты́ же нечести́вых раскопа́ется. Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума, муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Притч 10:31 – 11:12