Шрифт

Паримийник - 9 января

Паримии на cвятаго Апостола, первомученика и архидиакона Стефана

1. Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние.

Во днех же сих умно́жившимся ученико́м, бысть ропта́ние е́ллинов ко евре́ом, я́ко презира́еми быва́ху во вседне́внем служе́нии вдови́цы их. Призва́вше же двана́десять мно́жество учени́к, ре́ша: не уго́дно есть нам, оста́вльшим сло́во Бо́жие, служи́ти трапе́зам. Усмотри́те у́бо, бра́тие, му́жи от вас свиде́тельствованы седмь, испо́лнены Ду́ха Свя́та и прему́дрости, и́хже поста́вим над слу́жбою се́ю, мы же в моли́тве и служе́нии сло́ва пребу́дем. И уго́дно бысть сло́во сие́ пред всем наро́дом, и избра́ша Стефа́на, му́жа испо́лнена ве́ры и Ду́ха Свя́та, и Фили́ппа, и Про́хора и Никано́ра, и Ти́мона, и Парме́на, и Никола́я, прише́льца Антиохи́йскаго, и́хже поста́виша пред апо́столы, и помоли́вшеся возложи́ша на ня ру́це. И сло́во Бо́жие растя́ше, и мно́жашеся число́ учени́к во Иерусали́ме зело́, мног же наро́д свяще́нников послу́шаху ве́ры. Стефа́н же, испо́лнь ве́ры и си́лы творя́ше зна́мения и чудеса́ ве́лия в лю́дех. Воста́ша же не́ции от со́нма, глаго́лемаго Ливерти́нска, и Кирини́йска и Алекса́ндрска, и и́же от Килики́и и Аси́и, стяза́ющеся со Стефа́ном. И не можа́ху проти́ву ста́ти прему́дрости и Ду́ху, И́мже глаго́лаше. Тогда́ подусти́ша му́жи, глаго́лющыя: я́ко слы́шахом его́, глаго́люща глаго́лы ху́льныя на Моисе́я и на Бо́га. Сподвиго́ша же лю́ди, и ста́рцы, и кни́жники, и напа́дше, восхи́тиша его́, и приведо́ша на со́нмище. Поста́виша же свиде́тели ло́жны глаго́лющия: я́ко челове́к сей не престае́т глаго́лы ху́льныя, глаго́ля на ме́сто свято́е сие́ и зако́н. Слы́шахом бо его́ глаго́люща, я́ко Иису́с Назоре́й, Сей разори́т ме́сто сие́ и измени́т обы́чаи, я́же предаде́ нам Моисе́й. И воззре́вше нань, вси седя́щии в со́нмищи, ви́деша лице́ его́, я́ко лице́ А́нгела. Рече́ же архиере́й: а́ще у́бо сия́ та́ко суть? Он же рече́: му́жие, бра́тие и отцы́, послу́шайте. Бог сла́вы яви́ся отцу́ на́шему Авраа́му, су́щу в Месопота́мии, пре́жде да́же не всели́тися ему́ в Харра́нь. И рече́ к нему́: изы́ди от земли́ твоея́, и от ро́да твоего́, и от до́му отца́ твоего́, и прииди́ в зе́млю, ю́же а́ще ти покажу́. Тогда́, изше́д от земли́ Халде́йския, всели́ся в Харра́нь, и отту́ду, по уме́ртвии отца́ его́, пресели́ его́ в зе́млю сию́, на не́йже вы ны́не живете́, и не даде́ ему́ насле́дия в ней, ниже́ стопы́ но́гу, и обеща́ да́ти ему́ ю́ во одержа́ние и се́мени его́ по нем, не су́щу ему́ ча́ду. Глаго́ла же си́це Бог: я́ко бу́дет се́мя его́ прише́льцы в земли́ чужде́й, и порабо́тят е́, и озло́бят лет четы́реста. И язы́ку, ему́же порабо́тают, сужду́ Аз, рече́ Бог, и по сих изы́дут и послу́жат Ми на ме́сте сем. И даде́ ему́ заве́т обре́зания. И та́ко роди́ Исаа́ка, и обре́за его́ в день осьмы́й; и Исаа́к Иа́кова, и Иа́ков двана́десять патриа́рх. И патриа́рси, позави́девше Ио́сифу, прода́ша его́ во Еги́пет, и бе Бог с ним. И изъя́т его́ от всех скорбе́й его́, и даде́ ему́ благода́ть и прему́дрость пред фарао́ном, царе́м Еги́петским, и поста́ви его́ нача́льника над Еги́птом и над всем до́мом свои́м.

Деян 6:1–7:10

2. Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние.

Прии́де же глад на всю зе́млю Еги́петскую и Ханаа́ню и скорбь ве́лия, и не обрета́ху сы́тости отцы́ на́ши. Слы́шав же Иа́ков су́щую пшени́цу во Еги́пте, посла́ отцы́ на́ша пе́рвее. И внегда́ второ́е приидо́ша, позна́н бысть Ио́сиф бра́тии свое́й, и я́ве бысть фарао́ну род Ио́сифов. Посла́в же, Ио́сиф призва́ отца́ своего́ Иа́кова и все сро́дство свое́, се́дмьдесят и пять душ. Сни́де же Иа́ков во Еги́пет и сконча́ся сам и отцы́ на́ши. И принесе́ни бы́ша в Сихе́м, и положе́ни бы́ша во гро́бе, его́же купи́ Авраа́м цено́ю сребра́ от сыно́в Еммо́ра Сихе́мова. И я́коже приближа́шеся вре́мя обетова́ния, и́мже кля́тся Бог Авраа́му, возрасто́ша лю́дие и умно́жишася во Еги́пте, до́ндеже наста́ царь ин во Еги́пте, и́же не зна́ше Ио́сифа. Сей зле умы́слив о ро́де на́шем, озло́би отцы́ на́ша, умори́ти младе́нцы их и не оживи́ти. В не́же вре́мя роди́ся Моисе́й, и бе уго́ден Бо́гови, и́же пита́н бысть ме́сяцы три в дому́ отца́ своего́. Изве́ржена же его́, взят его́ дщи фарао́нова и воспита́ и́ себе́ в сы́на. И нака́зан бысть Моисе́й всей прему́дрости еги́петстей, бе же си́лен в словесе́х и де́лех. Егда́ же исполня́шеся ему́ лет четы́редесятих вре́мя, взы́де на се́рдце ему́ посети́ти бра́тию свою́, сы́ны Изра́илевы. И ви́дев не́коего оби́дима, посо́бствова и сотвори́ отмще́ние оби́димому, уби́в еги́птянина. Мня́ше же разуме́ти бра́тиям свои́м, я́ко Бог руко́ю его́ даст им спасе́ние, они́ же не разуме́ша. Во у́трий же день яви́ся им, тя́жущимся, и привлача́ше их в примире́ние, рек: му́жие, бра́тия есте́ вы, вску́ю оби́дите друг дру́га? Оби́дяй же бли́жняго отри́ну и́, рек: кто тя поста́ви кня́зя и суди́ю над на́ми? Еда́ уби́ти мя ты хо́щеши, и́мже о́бразом уби́л еси́ вчера́ еги́птянина? Бежа́ же Моисе́й о словеси́ сем, и бысть пришле́ц в земли́ Мадиа́мстей, иде́же роди́ сы́на два. И испо́лньшимся ле́том четы́редесятим, яви́ся ему́ в пусты́ни горы́ Сина́йския А́нгел Госпо́день в пла́мени о́гнене в купине́. Моисе́й же, ви́дев, дивля́шеся виде́нию. Приступа́ющу же ему́ разуме́ти, бысть глас Госпо́день к нему́: Аз Бог оте́ц твои́х, Бог Авраа́мов, и Бог Исаа́ков, и Бог Иа́ковль. Тре́петен же быв Моисе́й, не сме́яше смотри́ти. Рече́ же ему́ Госпо́дь: иззу́й сапоги́ но́гу твое́ю, ме́сто бо, на не́мже стои́ши, земля́ свя́та есть. Ви́дя, ви́дех озлобле́ние люде́й Мои́х, и́же во Еги́пте, и стена́ние их услы́шах, и снидо́х изъя́ти их. И ны́не гряди́, и послю́ тя во Еги́пет. Сего́ Моисе́я, его́же отри́нуша, ре́кше: кто тя поста́ви нача́льника и судию́? Сего́ Бог кня́зя и изба́вителя посла́ руко́ю А́нгела, я́вльшагося ему́ в купине́.

Деян 7:11–35

3. Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние.

Сей изведе́ их, сотво́рь чудеса́ и зна́мения в земли́ Еги́петстей, и в Чермно́м мо́ри, и в пусты́ни лет четы́редесять. Сей есть Моисе́й, реки́й сыно́м изра́илевым: Проро́ка вам воздви́гнет Госпо́дь Бог ваш от бра́тии ва́шея, я́ко мене́, Того́ послу́шайте. Сей есть бы́вый в це́ркви в пусты́ни со А́нгелом, глаго́лавшим ему́ на горе́ Сина́йстей, и со отцы́ на́шими, и́же прия́т словеса́ жи́ва да́ти нам. Его́же не восхоте́ша послу́шати отцы́ на́ши, но отри́нуша и́, и обрати́шася се́рдцем свои́м во Еги́пет, ре́кше Ааро́ну: сотвори́ нам бо́ги, и́же преды́дут пред на́ми, Моисе́ю бо сему́, и́же изведе́ нас от земли́ Еги́петския, не ве́мы, что бысть ему́. И сотвори́ша тельца́ во дни о́ны, и принесо́ша же́ртву и́долу, и веселя́хуся в де́лех руку́ свое́ю. Отврати́ся же Бог и предаде́ их служи́ти во́ем Небе́сным, я́коже пи́сано есть в кни́зе проро́к: еда́ заколе́ния и же́ртвы принесо́сте Ми лет четы́редесять в пусты́ни, до́ме Изра́илев? И восприя́сте ски́нию Моло́хову и звезду́ бо́га ва́шего Ремфа́на, о́бразы, я́же сотвори́сте покланя́тися им, и преселю́ вы да́лее Вавило́на. Сень свиде́ния бя́ше отце́м на́шим в пусты́ни, я́коже повеле́ Глаго́ляй Моисе́ови, сотвори́ти ю́ по о́бразу, его́же ви́де. Ю́же и внесо́ша, прие́мше, отцы́ на́ши со Иису́сом во одержа́ние язы́ком, и́хже изри́ну Бог от лица́ оте́ц на́ших, да́же до дний Дави́да, и́же обре́те благода́ть пред Бо́гом и испроси́ обрести́ селе́ние Бо́гу Иа́ковлю. Соломо́н же созда́ Ему́ храм. Но Вы́шний не в рукотворе́нных це́рквах живе́т, я́коже проро́к глаго́лет: Не́бо Мне престо́л есть, земля́ же подно́жие нога́ма Мои́ма. Кий храм сози́ждете Ми, глаго́лет Госпо́дь, или́ ко́е ме́сто поко́ищу Моему́? Не рука́ ли Моя́ сотвори́ сия́ вся? Жестоковы́йнии и необре́заннии сердцы́ и ушесы́, вы при́сно Ду́ху Свято́му проти́витеся, я́коже отцы́ ва́ши, та́ко и вы. Кого́ от проро́к не изгна́ша отцы́ ва́ши? И уби́ша предвозвести́вшыя о прише́ствии Пра́веднаго, Его́же вы ны́не преда́теле и уби́йцы бы́сте, и́же прия́сте зако́н устрое́нием А́нгельским и не сохрани́сте. Слы́шаще же сия́, распыха́хуся сердцы́ свои́ми и скрежета́ху зубы́ нань. Стефа́н же сый, испо́лнь Ду́ха Свя́та, воззре́в на не́бо, ви́де сла́ву Бо́жию и Иису́са, стоя́ща одесну́ю Бо́га, и рече́: се ви́жу Небеса́ отве́рста и Сы́на Челове́ча, одесну́ю стоя́ща Бо́га. Возопи́вше же гла́сом ве́лиим, затыка́ху у́ши свои́ и устреми́шася единоду́шно нань. И, изве́дше вне гра́да, ка́мением побива́ху его́. И свиде́телие, сне́мше ри́зы своя́, положи́ша при ногу́ ю́ноши нарица́емаго Са́вла, и ка́мением побива́ху Стефа́на, моля́щася и глаго́люща: Го́споди Иису́се, приими́ дух мой. Прекло́нь же коле́на, возопи́ гла́сом ве́лиим: Го́споди, не поста́ви им греха́ сего́. И сия́ рек, у́спе.

Деян 7:36–60