Шрифт

Паримийник - 6 января

Паримии на Вечерни Навечерия Рождества Христова

1. Бытия́ чте́ние.

В нача́ле сотвори́ Бог Не́бо и зе́млю. Земля́ же бе неви́дима и неустро́ена, и тьма верху́ бе́здны, и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́. И рече́ Бог: да бу́дет свет. И бысть свет. И ви́де Бог свет, я́ко добро́; и разлучи́ Бог между́ све́том и между́ тьмо́ю. И нарече́ Бог свет день, и тьму нарече́ нощь. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день еди́н. И рече́ Бог: да бу́дет твердь посреде́ воды́, и да бу́дет разлуча́ющи посреде́ воды́ и воды́. И бысть та́ко. И сотвори́ Бог твердь; и разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию, и между́ водо́ю, я́же бе над тве́рдию. И нарече́ Бог твердь не́бо; и ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день вторы́й. И рече́ Бог: да собере́тся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ние еди́но, и да яви́тся су́ша. И бысть та́ко. И собра́ся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся су́ша. И нарече́ Бог су́шу зе́млю и собра́ния вод нарече́ моря́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И рече́ Бог: да прорасти́т земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее плод, ему́же се́мя его́ в нем, по ро́ду на земли́. И бысть та́ко. И изнесе́ земля́ бы́лие травно́е, се́ющее по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее плод, ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день тре́тий.

Быт 1:1–13

2. Числ чте́ние.

Бысть Дух Бо́жий на Валаа́ме и, восприе́м при́тчи своя́, рече́: коль добри́ до́ми твои́, Иа́кове, и ски́ния твоя́, Изра́илю? Я́ко страны́ осеня́ющия, я́ко са́дие при река́х, и я́ко ски́ния, я́же водрузи́ Госпо́дь, и я́ко ке́дри при вода́х. Изы́дет челове́к от се́мене его́, и облада́ет язы́ки мно́гими, и возвы́сится ца́рство его́, и возрасте́т. Бог наста́вит его́ из Еги́пта, я́ко сла́ву единоро́га его́. Поя́ст язы́ки враг свои́х, и то́лщу их изможди́т, и стрела́ми свои́ми устрели́т врага́. Возле́г, почи́, я́ко лев и я́ко ски́мен, кто возста́вит его́? Благословя́щии Тя благослове́ни, и проклина́ющии Тя про́кляти. Возсия́ет звезда́ от Иа́кова, и воста́нет челове́к от Изра́иля, и ссече́т кня́зи Моави́тския, и плени́т вся сы́ны Си́фовы, и бу́дет Едо́м достоя́ние, и бу́дет насле́дие Иса́в враг его́, и Изра́иль сотвори́ кре́пость.

Числ 24:2–3, 5–9, 17–18

3. Проро́чества Михе́ина чте́ние.

Во днех о́нех глаго́лет Госпо́дь: соберу́ сокруше́нную и отринове́нную прииму́, я́же отри́нух. И положу́ сотре́нную во оста́нок и отринове́нную в язы́к кре́пок, и воцари́тся Госпо́дь над ни́ми в горе́ Сио́нстей от ны́не и во ве́ки. И ты, Вифлее́ме, до́ме Евфра́фов, еда́ мал еси́, е́же бы́ти в ты́сящах Иу́довых. Из тебе́ бо Мне изы́дет Старе́йшина, е́же бы́ти в Кня́зя во Изра́или; и исхо́ди Его́ из нача́ла, от дней ве́ка. Сего́ ра́ди даст я́, до вре́мене ражда́ющия породи́т, и про́чии от бра́тий Его́ обратя́тся к сыно́м изра́илевым. И ста́нет, и у́зрит, и упасе́т па́ству Свою́ кре́постию Госпо́дь. И в сла́ве И́мене Го́спода Бо́га своего́ пребу́дут, за́не ны́не возвели́чится да́же до коне́ц земли́.

Мих 4:6–7; 5:2–4

Тропарь пророчества, глас 6.

Та́йно роди́лся еси́ в верте́пе, / но Не́бо Тя всем пропове́да, / я́коже уста́, звезду́ предлага́я, Спа́се, / и волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́; / с ни́миже поми́луй нас.

Стих 1: Основа́ния Его́ на гора́х святы́х, / лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня па́че всех селе́ний Иа́ковлих, / пресла́вная глаго́лашася о Тебе́, гра́де Бо́жий. / Помяну́ Ра́ав и Вавило́на, ве́дущим мя.

И поем конец: И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́; с ни́миже поми́луй нас.

Стих 2: И се иноплеме́нницы, и Тир, и лю́дие Ефио́пстии, / си́и бы́ша та́мо. / Ма́ти Сио́н рече́т: / Челове́к и Челове́к роди́ся в нем, / и Той основа́ и Вы́шний.

И паки: И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́; с ни́миже поми́луй нас.

Стих 3: Госпо́дь пове́сть в писа́нии люде́й / и князе́й сих, бы́вших в нем, / я́ко веселя́щихся всех жили́ще в Тебе́.

И паки: И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́; с ни́миже поми́луй нас.

Таже, Сла́ва:

поет лик правый конец тропаря.

И ны́не: левый поет такожде конец.

Посем глаголет чтец весь тропарь. И поет сам конец его:

Та́йно роди́лся еси́ в верте́пе, / но Не́бо Тя всем пропове́да, / я́коже уста́, звезду́ предлага́я, Спа́се, / и волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́; / с ни́миже поми́луй нас.

И чтутся паки по обычаю чтения сия.

4. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: изы́дет Жезл от ко́рене Иессе́ова, и Цвет от ко́рене его́ взы́дет, и почи́ет на Нем Дух Бо́жий, Дух му́дрости и ра́зума, Дух сове́та и кре́пости, Дух ве́дения и благоче́стия, Дух стра́ха Бо́жия испо́лнит Его́. Не по сла́ве су́дит, ниже́ по глаго́ланию обличи́т, но су́дит пра́вдою смире́нных суд, и обличи́т пра́востию сла́вныя земли́, и порази́т зе́млю сло́вом уст Свои́х, и Ду́хом усте́н убие́т нечести́ваго. И бу́дет пра́вдою препоя́сан по чре́слех Свои́х и и́стиною обви́т по ре́бром Свои́м. Тогда́ пожиру́ет волк со а́гнцем, и рысь почи́ет с ко́злищем, и теле́ц, и лев, и юне́ц вку́пе пожиру́ют, и отроча́ ма́ло поведе́т их. Теле́ц и лев вку́пе пасу́тся, и вку́пе ча́да их бу́дут; и лев, я́ко вол, снесть пле́вы. И отроча́ мла́до на пеще́ру а́спидску и на ло́же пле́мене а́спидска ру́ку возложи́т. И не сотворя́т зла, ниже́ и́мут погуби́ти ни еди́наго же на горе́ святе́й Мое́й, зане́же напо́лнися вся земля́ позна́ти Го́спода, я́ко воде́ мно́зе покры́ти моря́. И бу́дет в день он ко́рень Иессе́ев и возстая́й владе́ти язы́ки; на него́ язы́цы упова́ют, и бу́дет поко́й его́ честь.

Ис 11:1–10

5. Проро́чества Вару́хова чте́ние.

Сей Бог наш, и не приложи́тся ин к Нему́. Изобре́те всяк путь худо́жества, и даде́ и Иа́кову, о́троку Своему́, и Изра́илю, возлю́бленному от Него́. Посе́м же на земли́ яви́ся и с челове́ки поживе́. Сия́ кни́га повеле́ний Бо́жиих, и зако́н сый во ве́ки; вси, держа́щиися ея́, в живо́т вни́дут, оста́вившии же ю́, у́мрут. Обрати́ся, Иа́кове, и ими́ся ея́. Поиди́ к сия́нию пря́мо све́та ея́. Не даждь ино́му сла́вы твоея́ и поле́зных тебе́ язы́ку чужде́му. Блаже́ни есмы́, Изра́илю, я́ко уго́дная Бо́гу нам разу́мна суть.

Вар 3:36–38; 4:1–4

6. Проро́чества Дании́лова чте́ние.

Рече́ Дании́л Навуходоно́сору: ты, царю́, ви́дел еси́, и се о́браз еди́н, о́браз о́ный вели́к, и обли́чие его́ окру́гло, стоя́ше пред лице́м твои́м, и виде́ние его́ стра́шно. О́браз, его́же глава́ от зла́та чи́ста; ру́це, и пе́рси, и мы́шцы его́ сре́бряны; чре́во и сте́гны ме́дяны; го́лени желе́зны; но́зе часть у́бо желе́зна, и часть не́кая скуде́льна. Ви́дел еси́, до́ндеже отто́ржеся ка́мень от горы́ без рук и порази́ о́браз, на но́ги желе́зныя и скуде́льныя, и истни́ я́ до конца́. Тогда́ истни́шася во еди́но скуде́ль, желе́зо, медь, сребро́, зла́то, и бы́ша, я́ко прах от гумна́ жа́твеннаго, и взят я́ мно́жество дохнове́ния, и ме́сто не обре́теся им; ка́мень же, порази́вый о́браз, бысть в го́ру ве́лию и испо́лни всю зе́млю. Сие́ есть со́ние, и сказа́ние его́ рече́м пред царе́м: возста́вит Бог Небе́сный Ца́рство, е́же во ве́ки не истле́ет, и Ца́рство Его́ лю́дем ины́м не оста́вится. И истни́т, и изможди́т вся ца́рствия, и то воста́нет во ве́ки. И́мже о́бразом ви́дел еси́, я́ко от горы́ отсече́ся ка́мень без рук и сотры́ скуде́ль, желе́зо, медь, сребро́, зла́то. Бог вели́кий сказа́ царю́, и́мже подоба́ет быти по сих, и и́стинно со́ние и ве́рно сказа́ние Его́.

Дан 2:31–36, 44–45

Тропарь пророчества, глас 6.

Возсия́л еси́, Христе́, от Де́вы, разу́мное Со́лнце Пра́вды, / и звезда́ Тя показа́ в верте́пе, вмеща́ющася Невмести́маго. / Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, / с ни́миже Тя велича́ем: / Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 1: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся, / облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася, / и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. / Гото́в престо́л Твой отто́ле, / от ве́ка Ты еси́.

Таже, паки лик: Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, с ни́миже Тя велича́ем: Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 2: Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, / воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́. / Во́змут ре́ки сотре́ния своя́ / от гласо́в вод мно́гих.

Таже, паки: Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, с ни́миже Тя велича́ем: Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 3: Ди́вны высоты́ морски́я, / ди́вен в высо́ких Госпо́дь. / Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́: / до́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Сла́ва, конец тропаря. И ны́не, паки конец.

Таже тропарь, весь: Возсия́л еси́, Христе́, от Де́вы, разу́мное Со́лнце Пра́вды, / и звезда́ Тя показа́ в верте́пе, вмеща́ющася Невмести́маго. / Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, / с ни́миже Тя велича́ем: / Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Конец же тропаря поет чтец сам и посем чтет:

7. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам, Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его́; и нарица́ется И́мя Его́: вели́каго сове́та А́нгел, чу́ден Сове́тник, Бог Кре́пок, Власти́тель, Нача́льник ми́ра, Оте́ц бу́дущаго ве́ка, приведе́т бо мир на нача́льники, и здра́вие Его́, и ве́лие нача́льство Его́, и ми́ра Его́ несть преде́ла, на престо́л Дави́дов и на ца́рство Его́, испра́вити е́ и заступи́ти е́ судьбо́ю и пра́вдою от ны́не и до ве́ка. Ре́вность Го́спода Савао́фа сотвори́т сия́.

Ис 9:6–7

8. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Приложи́ Госпо́дь глаго́лати ко Аха́зу, глаго́ля: проси́ себе́ зна́мения у Го́спода Бо́га твоего́ во глубину́ или́ в высоту́. И рече́ Аха́з: не и́мам проси́ти, ниже́ искуси́ти Го́спода. И рече́ Иса́иа: услы́шите у́бо, до́ме Дави́дов: еда́ мал вам труд дая́ти челове́ком, и ка́ко Го́споду труд даете́? Сего́ ра́ди даст Госпо́дь Сам вам зна́мение: се Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Его́ Емману́ил; ма́сло и мед и́мать сне́сти, пре́жде не́же уве́дети Ему́ или́ изво́лити лука́вое, избере́т благо́е: Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти Отроча́ти благо́е или́ зло́е, отри́нет лука́вая, избере́т благо́е. И рече́ Госпо́дь ко мне: приими́ себе́ сви́ток нов, вели́к и напиши́ в нем писа́лом челове́ческим, е́же ско́ро плене́ние сотвори́ коры́стей, настоя́т бо. И свиде́тели мне сотвори́ ве́рны челове́ки, Ури́ю иере́я, и Заха́рию, сы́на Варахи́ина. И приступи́х ко проро́чице, и во чре́ве прия́т и роди́ сы́на. И рече́ мне Госпо́дь: нарцы́ и́мя ему́, ско́ро плени́ и напра́сно испрове́рзи. Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти отроча́ти назва́ти отца́ или́ ма́терь, прии́мет си́лу дама́скову и коры́сти самари́йския пря́мо царю́ ассири́йскому. С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся. Услы́шите да́же до после́дних земли́, могу́щии, покаря́йтеся, а́ще бо па́ки возмо́жете и па́ки побежде́ни бу́дете. И и́же а́ще сове́т совещава́ете, разори́т Госпо́дь, и Сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в вас, я́ко с на́ми Бог.

Ис 7:10–16; 8:1–4, 8–10

По ектении, Апостол Литургии

Проки́мен, гла́с 1: Госпо́дь рече́ ко Мне́: Сы́н Мо́й еси́ Ты́, / Аз дне́сь роди́х Тя́.

Сти́х: Проси́ от Мене́, и да́м Ти́ язы́ки, достоя́ние Твое́ и одержа́ние Твое́ концы́ земли́.

Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 303:

Многоча́стне и многообра́зне дре́вле Бо́г, глаго́лавый отце́м во проро́цех. В после́док дни́й си́х глаго́ла на́м в Сы́не, Его́же положи́ насле́дника все́м, Имже и ве́ки сотвори́. Иже Сы́й сия́ние сла́вы и о́браз ипоста́си Его́, нося́ же вся́ческая глаго́лом си́лы Своея́, Собо́ю очище́ние сотвори́в грехо́в на́ших, се́де одесну́ю престо́ла вели́чествия на высо́ких. Толи́ко лу́чший бы́в Ангел, ели́ко пресла́внее па́че их насле́дствова и́мя. Кому́ бо рече́ когда́ от Ангел: Сы́н Мо́й еси́ Ты́, Аз дне́сь роди́х Тя́? И па́ки: Аз бу́ду Ему́ во Отца́, и То́й бу́дет Мне́ в Сы́на? Егда́ же па́ки вво́дит Перворо́днаго во вселе́нную, глаго́лет: и да покло́нятся Ему́ вси́ Ангели Бо́жии. И ко Ангелом у́бо глаго́лет: творя́й Ангелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ о́гнь паля́щ. К Сы́ну же: престо́л Тво́й, Бо́же, в ве́к ве́ка, же́зл пра́вости, же́зл Ца́рствия Твоего́. Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние, сего́ ра́ди пома́за Тя́, Бо́же, Бо́г Тво́й еле́ем ра́дости па́че прича́стник Твои́х. И па́ки: в нача́ле Ты́, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю су́ть небеса́. Та́ поги́бнут, Ты́ же пребыва́еши, и вся́, я́коже ри́за, обетша́ют, и, я́ко оде́жду, свие́ши и́х, и изменя́тся; Ты́ же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют.

Аллилу́ия, гла́с 5: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие но́г Твои́х.

Сти́х: Же́зл си́лы по́слет Ти́ Госпо́дь от Сио́на.

Сти́х: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя́, кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.