Шрифт

Паримийник - 25 сентября

Паримии на праведнаго Симеона Верхотурскаго

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Ра́дуйся, пусты́ня жа́ждущая, да весели́тся пусты́ня и да цвете́т, я́ко крин. И процвете́т и возвесели́тся пусты́ня Иорда́нова. И сла́ва Лива́нова даде́ся ей, и честь Карми́лова. И у́зрят лю́дие Мои́ сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию. Укрепи́теся, ру́це разсла́бленныя и коле́на разсла́бленная. Уте́шитеся, малоду́шнии умо́м, укрепи́теся, не бо́йтеся. Се Бог наш суд воздае́т и возда́ст, То́й прии́дет и спасе́т нас. Тогда́ отве́рзутся о́чи слепы́х и у́ши глухи́х услы́шат. Тогда́ ско́чит хромы́й, я́ко еле́нь, и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых, я́ко прото́ржеся вода́ в пусты́ни и дебрь в земли́ жа́ждущей. И безво́дная бу́дет во езе́ра и на жа́ждущей земли́ исто́чник водны́й бу́дет. Та́мо бу́дет весе́лие пти́цам, и сели́тва тро́сти, и лу́зи. И та́мо бу́дет путь чист, и путь свят нарече́тся, и не пре́йдет та́мо нечи́стый, ниже́ бу́дет та́мо путь нечи́ст. Разсе́яннии по́йдут по нему́ и не заблу́дят. И не бу́дет та́мо льва, ни от звере́й злых не взы́дет нань, ниже́ обря́щется та́мо, но по́йдут по нему́ изба́вленнии. И со́браннии Го́сподем обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с ра́достию, и ра́дость ве́чная над главо́ю их. Над главо́ю бо их хвала́ и весе́лие, и ра́дость прии́мет я́, отбеже́ боле́знь и печа́ль, и воздыха́ние.

Ис 35:1–10

2. При́тчей чте́ние.

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

Cр. Притч 10:7А, 5 А; 3:13–16; 8:6, 34А, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 4:7–15