Шрифт

Паримийник - 14 сентября

Паримии на преподобнаго Симеона Столпника и новый церковный год

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Дух Госпо́день на Мне, Его́же ра́ди пома́за Мя, благовести́ти ни́щим посла́ Мя, исцели́ти сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дати пле́нником отпуще́ние и слепы́м прозре́ние, пропове́дати ле́то Госпо́дне прия́тно и день воздая́ния Бо́га на́шего, уте́шити вся пла́чущия, да́ти пла́чущим Сио́н, сла́ву вме́сто пе́пела, пома́зание весе́лия пла́чущим, одея́ние сла́вы вме́сто ду́ха уны́ния, и нареку́тся ро́ди пра́вды, насажде́ние Госпо́дне в сла́ву. И сози́ждут пусты́ни ве́чныя, запусте́вшия пре́жде воздви́гнут, и обновя́т гра́ды пусты́я, запусте́вшия от ро́да в род. И прии́дут иноро́днии, пасу́ще о́вцы Твоя́, и иноплеме́нницы ра́таи, и виногра́дари ва́ши. Вы же свяще́нницы Госпо́дни нарече́теся, служи́телие Бо́га ва́шего. Рече́тся вам: кре́пость язы́ков поя́сте и в бога́тстве их чу́дни бу́дете, вме́сто стыде́ния ва́шего сугу́баго и вме́сто срамоты́, возра́дуется часть их. Сего́ ра́ди зе́млю свою́ втори́цею насле́дят, и весе́лие ве́чное над главо́ю их: Аз бо есмь Госпо́дь, любя́й пра́вду и ненави́дяй хище́ния от непра́вды. И дам труд их пра́ведником и Заве́т ве́чен завеща́ю им. И позна́ется во язы́цех се́мя их, и вну́цы их посреде́ люде́й. Всяк ви́дяй их позна́ет я́, я́ко си́и суть се́мя, благослове́нное от Бо́га, и весе́лием возвеселя́тся о Го́споде.

Ис 61:1–9

2. Леви́тских книг чте́ние.

Глаго́ла Госпо́дь сыно́м изра́илевым глаго́ля: а́ще в повеле́ниих Мои́х хо́дите, и за́поведи Моя́ сохраните́, и сотворите́ я́: и дам вам дождь во вре́мя его́, и земля́ даст рожде́ния своя́, и древа́ по́льная отдадя́т плод свой. И пости́гнет вас млаче́ние, обра́ние вина́, и вина́ обра́ние пости́гнет се́ятву, и сне́сте хлеб ваш в сы́тость, и вселите́ся с тве́рдостию на земли́ ва́шей. И дам мир в земли́ ва́шей, и у́спнете, и не бу́дет вас устраша́яй. И погублю́ зве́ри лю́тыя от земли́ ва́шея, и брань не про́йдет сквозе́ зе́млю ва́шу. И пожене́те враги́ ва́ша, и паду́т пред ва́ми убие́ни. И пожене́те пять из вас сто, и сто вас пожене́те тьмы. И паду́т врази́ ва́ши пред ва́ми мече́м. И при́зрю на вы, и возблагословлю́ вы, и возращу́ вы, и умно́жу вы, и положу́ заве́т Мой с ва́ми. И сне́сте ве́тхая, и ве́тхая ве́тхих, и ве́тхая от лица́ но́вых изнесе́те. И положу́ заве́т Мой в вас, и не возгнуша́ется душа́ Моя́ ва́ми. И похожду́ в вас, и бу́ду вам Бог, и вы бу́дете мне лю́дие. А́ще же не послу́шаете Мене́, ниже́ сотворите́ повеле́ний Мои́х сих, но ни покорите́ся им, и суде́б Мои́х вознегоду́ет душа́ ва́ша, я́коже вам не твори́ти всех за́поведей Мои́х и я́ко разори́ти заве́т Мой, и Аз сотворю́ си́це вам: наведу́ на вы ску́дость, и се́ете вотще́ се́мена ва́ша, и изъядя́т труды́ ва́ша проти́внии ва́ши. И поста́влю лице́ Мое́ на вы, и паде́те пред враги́ ва́шими, и пожену́т вы ненави́дящии вас, и побе́гнете никому́же гоня́щу вас. И сокрушу́ досажде́ние горды́ни ва́шея, и положу́ не́бо вам я́ко желе́зно и зе́млю ва́шу я́ко ме́дяну. И бу́дет вотще́ кре́пость ва́ша, и земля́ ва́ша не даст се́мене своего́, и древа́ се́льная не дадя́т плода́ своего́. И послю́ на вы зве́ри ди́вия земны́я, и поядя́т вас, и потребя́т ско́ты ва́ша, и ума́лены сотворю́ вы, и погуби́т вы находя́й меч. И бу́дет земля́ ва́ша пуста́, и дворы́ ва́ши бу́дут пу́сты, я́ко вы ходи́сте ко Мне страно́ю, и Аз пойду́ к вам в я́рости страно́ю: глаго́лет Госпо́дь Бог, Святы́й Изра́илев.

Лев 26:3–12, 14–17, 19–20, 22, 33, 40–41А

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 4:7–15