Шрифт

Паримийник - 11 сентября

Паримии на Усекновение главы святаго Иоанна Предтечи

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: утеша́йте, утеша́йте лю́ди Моя́. Глаго́лет Бог: свяще́нницы, глаго́лите в се́рдцы Иерусали́му, умоли́те его́, я́ко умно́жися смире́ние его́. Разреши́ся бо грех его́, я́ко прия́т из руки́ Госпо́дни сугу́ба согреше́ния своя́. Глас вопию́щаго в пусты́ни: угото́вайте путь Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ Бо́гу на́шему. На го́ру высо́ку взы́ди, благовеству́й Сио́ну, возвыша́й кре́постию глас свой, благовеству́яй Иерусали́му. Вознеси́те, не бо́йтеся: Аз Госпо́дь Бог, Аз услы́шу убо́гих Изра́илев и не оста́влю тех. Но отве́рзу от гор ре́ки и посреде́ по́ля исто́чники, сотворю́ пусты́ню в луг и жа́ждущую зе́млю во исто́чники водны́я. Да возвесели́тся не́бо свы́ше, и о́блацы да кропя́т пра́вду, да возсия́ет земля́, и да прозя́бнет ми́лость, и пра́вда да возсия́ет вку́пе. Глас весе́лия возвести́те, и услы́шано да бу́дет, возвести́те да́же до коне́ц земли́. Глаго́лите, я́ко изба́ви Госпо́дь раба́ Своего́ Иа́кова и, а́ще вжа́ждут в пусты́ни, источи́т им во́ду из ка́мене. Возвесели́ся, непло́ды неражда́ющая, расто́ргни и возопи́й, неболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа.

Ис 40:1–3, 9; 41:17–18; 45:8; 48:20–21; 54:1

2. Проро́чества Малахи́ина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: се Аз посыла́ю А́нгела Моего́ пред Лице́м Твои́м, и́же угото́вит путь Твой пред Тобо́ю и прии́дет во храм Свой Госпо́дь, Его́же вы и́щете. И кто стерпи́т день вхо́да Его́? Зане́же Тому́ приити́, я́ко огнь в горни́ле и я́коже бы́лие перу́щих. И очи́стит, пояда́я и очища́я, я́ко сребро́ и зла́то. И прии́дет к вам судо́м, и бу́дет свиде́тель скор на лука́выя, и на прелюбоде́йцы, и на клену́щияся И́менем Мои́м во лжу, и на лиша́ющия мзды нае́мника, и на наси́льствующия вдови́цы и пха́ющия си́рыя, и на уклоня́ющия суд прише́льца, и на небоя́щияся его́, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель. Зане́ Аз Госпо́дь Бог ваш и не изменю́ся. И вы, сы́нове Иа́ковли, уклони́стеся от зако́на и не сохрани́сте. Сего́ ра́ди обрати́теся ко Мне, и обращу́ся к вам, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель, и ублажа́т вас вси язы́цы. И разуме́йте, я́ко Аз Госпо́дь, смотря́яй посреди́ пра́веднаго и посреди́ беззако́нника в день он, во́ньже сотворю́ снабде́ние лю́бящим Мя. Позна́йте у́бо и помяни́те зако́н Моисе́ов, раба́ Моего́, я́коже запове́да вам в Хори́ве, ко всему́ Изра́илю повеле́ние и оправда́ние. И се Аз послю́ вам Илию́ Фесви́тянина, пре́жде да́же не приити́ дню Госпо́дню вели́кому просвеще́нному, и́же напра́вит се́рдце отца́ к сы́ну и се́рдце челове́ка ко и́скреннему своему́, да не прише́д, поражу́ зе́млю вско́ре, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель, Бог Святы́й Изра́илев.

Мал 3:1; Мк 1:2; Мал 3:1–3, 5–7, 12, 18, 17; 4:4–6

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Осу́дит же пра́ведник умира́яй живу́щия нечести́выя. У́зрят бо кончи́ну пра́веднаго и не разуме́ют, что совеща́ша о нем, я́ко пове́ржет Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ниц и поколе́блет их от основа́ний, и до после́дняго исче́знут в боле́зни, и па́мять их поги́бнет. Прии́дут бо в помышле́ние согреше́ний свои́х ужа́сни, и обличи́т их сопроти́в беззако́ния их. Тогда́ ста́нет в дерзнове́нии мно́зе пра́ведник пред лице́м оскорби́вших его́ и отмета́ющих труды́ его́. Ви́девше же его́, смяту́тся стра́хом мно́гим и ужа́снутся о пресла́внем спасе́нии его́. Реку́т бо в себе́, ка́ющеся, и в тесноте́ ду́ха воздо́хнут и реку́т: сей бе, его́же име́хом не́когда в посме́х и в при́тчу поноше́ния, безу́мнии, житие́ его́ вмени́хом неи́стово и кончи́ну его́ безче́стну. Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих, и во святы́х жре́бий его́ есть? У́бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго, и пра́вды свет не облиста́ нам, и со́лнце не возсия́ нам. Беззако́нных испо́лнихомся стезь и поги́бели, и ходи́хом стези́ непрохо́дны, пути́ же Госпо́дня не разуме́хом.

Прем 4:7, 16А, 17, 19–20; 5:1–7