Шрифт

Паримийник - в Воскресенье после 24 октября

Паримии на Святых отец VII Вселенскаго Собора

1. Бытия́ чте́ние.

Слы́шав Авра́м, я́ко плене́н бысть Лот, брата́нич его́, сочте́ своя́ домоча́дцы, три́ста и осмна́десять, и погна́ во след их да́же до Да́на. И нападе́ на ня но́щию сам и о́троцы его́ с ним; и порази́ их, и гони́ их до Хова́ла, е́же есть ошу́юю Дама́ска. И возврати́ вся́каго коня́ содо́мскаго, и Ло́та, брата́нича своего́, возврати́, и вся име́ния его́, и жены́, и лю́ди. Изы́де же царь Содо́мский в сре́тение ему́, повнегда́ возврати́тися ему́ от се́ча Ходоллогомо́рскаго, и с царьми́, и́же с ним, во удо́ль Сави́ну; сие́ же бя́ше по́ле царе́во. И Мелхиседе́к, царь Сали́мский, изнесе́ хле́бы и вино́, бя́ше же свяще́нник Бо́га Вы́шняго. И благослови́ Авра́ма, и рече́: благослове́н Авра́м Бо́гом Вы́шним, И́же созда́ Не́бо и зе́млю; и благослове́н Бог Вы́шний, И́же предаде́ враги́ твоя́ под ру́ки тебе́.

Быт 14:14–20

2. Втора́го зако́на чте́ние.

Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м изра́илевым: ви́дите, преда́х пред лице́м ва́шим зе́млю, вше́дше, насле́дуйте ю́, ю́же кля́тся Госпо́дь отце́м ва́шим, Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову, да́ти им и се́мени их по них. И реко́х к вам во вре́мя о́но, глаго́ля: не возмогу́ еди́н води́ти вас. Госпо́дь Бог наш умно́жил вы есть, и се, есте́ днесь, я́ко зве́зды небе́сныя, мно́жеством. Госпо́дь Бог оте́ц на́ших да приложи́т вам, я́ко да бу́дете ты́сящами сугу́бо, и да благослови́т вас, я́коже глаго́ла вам. И взях от вас му́жи му́дры, и све́домы, и смы́сленны, и поста́вих их владе́ти над ва́ми, тысященача́льники, и стонача́льники, и пятьдесятонача́льники, и десятонача́льники, и письмовводи́тели судия́м ва́шим. И запове́дах судия́м ва́шим во вре́мя о́но, глаго́ля: разслу́шайте посреде́ бра́тий ва́ших и суди́те пра́ведно посреде́ му́жа, и посреде́ бра́та его́, и посреде́ прише́льца его́. Да не позна́ете лица́ в суде́, ма́лому и вели́кому су́диши, и не устыди́шися лица́ челове́ческа, я́ко суд Бо́жий есть.

Втор 1:8–11; 15–17

3. Втора́го зако́на чте́ние.

Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м изра́илевым: се Го́спода Бо́га твоего́ не́бо и Не́бо небесе́, земля́ и вся, ели́ка суть на ней. Оба́че отцы́ ва́ша произво́ли Госпо́дь люби́ти я́ и избра́ се́мя их по них, вас, па́че всех язы́к, в день сей. И обре́жите жестосе́рдие ва́ше, и вы́и ва́шея не ожесточи́те ктому́. И́бо Госпо́дь Бог наш, Сей Бог бого́в и Госпо́дь господе́й; Бог вели́кий, и кре́пкий, и стра́шный, И́же не диви́тся лицу́, ниже́ взе́млет дар. Творя́й суд прише́льцу, и сироте́, и вдове́ и лю́бит прише́льца, да́ти ему́ хлеб и ри́зу. И возлюби́те прише́льца, прише́льцы бо бе́сте в земли́ Еги́петстей. Го́спода Бо́га твоего́ да убои́шися, и Тому́ Еди́ному послу́жиши, и к Нему́ прилепи́шися, и И́менем Его́ клене́шися. Той хвала́ твоя́, и Той Бог твой, И́же сотвори́ тебе́ вели́кая и сла́вная сия́, я́же ви́десте о́чи твои́.

Втор 10:14–18, 20–21