Шрифт

Паримийник - 22 октября

Паримии на святаго Апостола Иакова Алфеева

1. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние.

Е́же бе испе́рва, е́же слы́шахом, е́же ви́дехом очи́ма на́шима, е́же узре́хом, и ру́ки на́ша осяза́ша, о Словеси́ Живо́тнем. И Живо́т яви́ся, и ви́дехом, и свиде́тельствуем, и возвеща́ем вам Живо́т ве́чный, И́же бе у Отца́, и яви́ся нам. Е́же ви́дехом и слы́шахом, пове́даем вам, да и вы обще́ние и́мате с на́ми: обще́ние же на́ше со Отце́м и с Сы́ном Его́ Иису́сом Христо́м. И сия́ пи́шем вам, да ра́дость ва́ша бу́дет испо́лнена. И сие́ есть обетова́ние, е́же слы́шахом от Него́ и пове́даем вам, я́ко Бог Свет есть, и тмы в Нем несть ни еди́ныя. А́ще рече́м, я́ко обще́ние и́мамы с Ним, и во тме хо́дим, лжем и не твори́м и́стины. А́ще же во све́те хо́дим, я́коже Сам Той есть во све́те, обще́ние и́мамы друг ко дру́гу, и Кровь Иису́са Христа́ Сы́на Его́ очища́ет нас от вся́каго греха́.

1 Ин 1:1–7

2. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние.

Иа́ков, Бо́гу и Го́споду Иису́су Христу́ раб, обемана́десяте коле́нома, и́же в разсе́янии, ра́доватися. Вся́ку ра́дость име́йте, бра́тие моя́, егда́ во искуше́ния впа́даете разли́чна, ве́дяще, я́ко искуше́ние ва́шея ве́ры соде́ловает терпе́ние. Терпе́ние же де́ло соверше́нно да и́мать, я́ко да бу́дете соверше́нни и всеце́ли, ни в чем же лише́ни. А́ще же кто от вас лише́н есть прему́дрости, да про́сит от даю́щаго Бо́га всем нелицеприе́мне и не поноша́ющаго, и да́стся ему́. Да про́сит же ве́рою, ничто́же сумня́ся: сумня́йся бо уподо́бися волне́нию морско́му, ве́тры возмета́ему и развева́ему. Да не мнит бо челове́к он, я́ко прии́мет что от Бо́га. Муж двоеду́шен, неустро́ен во всех путе́х свои́х. Да хва́лится же брат смире́нный в высоте́ свое́й, бога́тый же во смире́нии свое́м, зане́ я́коже цвет травны́й мимои́дет. Возсия́ бо со́лнце со зно́ем и изсуши́ траву́, и цвет ея́ отпаде́, и благоле́пие ли́ца ея́ поги́бе. Си́це и бога́тый в хожде́нии свое́м увяда́ет. Блаже́н муж, и́же претерпи́т искуше́ние, зане́ иску́сен быв, прии́мет вене́ц жи́зни, его́же обеща́ Бог лю́бящым Его́.

Иак 1:1–12

3. Собо́рнаго посла́ния Иу́дина чте́ние.

Иу́да, Иису́су Христу́ раб, брат же Иа́кову, су́щим о Бо́зе Отце́ освяще́нным, Иису́с Христо́м соблюде́нным зва́нным. Ми́лость вам, и мир, и любы́ да умно́жится. Возлю́бленнии, вся́ко тща́ние творя́ писа́ти вам о о́бщем спасе́нии ва́шем, ну́жду возиме́х писа́ти вам, моля́ подвиза́тися о преда́нней ве́ре святы́м еди́ною. Привнидо́ша бо не́цыи челове́цы, дре́вле предуста́вленнии на сие́ осужде́ние, нечести́вии, Бо́га на́шего благода́ть прелага́ющии в скве́рну, и еди́наго Влады́ки Бо́га и Го́спода на́шего Иису́са Христа́ отмета́ющиися. Воспомяну́ти же вам хощу́, ве́дущим и вам еди́ною сие́, я́ко Госпо́дь лю́ди от земли́ еги́петския спасе́, последи́ неве́ровавшия погуби́. А́нгелы же, не соблю́дшия своего́ нача́льства, но оста́вльшия свое́ жили́ще на суд вели́каго дне, у́зами ве́чными под мра́ком соблюде́. Я́коже Содо́ма и Гомо́рра и окре́стныя их гра́ды, подо́бным их о́бразом преблуди́вше и ходи́вше в след пло́ти ины́я, предлежа́т в показа́ние огня́ ве́чнаго, суд подъе́мше. Вы же, возлю́бленнии, помина́йте глаго́лы, преждерече́нныя от апо́стол Го́спода на́шего Иису́са Христа́. Зане́ глаго́лаху вам, я́ко в после́днее вре́мя бу́дут руга́тели, по свои́х по́хотех ходя́ще и нече́стиих. Си́и суть отделя́юще себе́ от еди́ности ве́ры и суть теле́сни, Ду́ха не иму́ще. Вы же, возлю́бленнии, свято́ю ва́шею ве́рою назида́юще себе́, Ду́хом Святы́м моля́щеся, са́ми себе́ в любви́ Бо́жией соблюда́йте, жду́ще ми́лости Го́спода на́шего Иису́са Христа́ в жизнь ве́чную. И о́вех у́бо ми́луйте, разсужда́юще, о́вех же стра́хом спаса́йте, от огня́ восхища́юще. Облича́йте же с боя́знию, ненави́дяще и я́же от пло́ти оскверне́нную ри́зу. Могу́щему же сохрани́ти вы без греха́ и без скве́рны, и поста́вити пред сла́вою Свое́ю непоро́чны в ра́дости, Еди́ному Прему́дрому Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́сом Христо́м Го́сподем на́шим, сла́ва и вели́чие, держа́ва и власть пре́жде всего́ ве́ка, и ны́не, и во вся ве́ки. Ами́нь.

Иуд 1:1–7; 20–25