Шрифт

Паримийник - 8 ноября

Паримии на святаго великомученика Димитрия

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние

Обрати́ся от небесе́, Го́споди, и виждь от до́му свята́го Твоего́ и сла́вы Твоея́: где есть ре́вность Твоя́ и кре́пость Твоя́? Где есть мно́жество ми́лости Твоея́ и щедро́т Твои́х, я́ко терпе́л еси́ нам, Го́споди? Ты бо еси́ Оте́ц наш, я́ко Авраа́м не уве́де нас, и Изра́иль не позна́ нас, но Ты, Го́споди, Оте́ц наш, изба́ви ны, я́ко изнача́ла И́мя Твое́ на нас есть. Почто́ уклони́л еси́ нас, Го́споди, заблуди́ти от пути́ Твоего́? Ожесточи́л еси́ сердца́ на́ша, е́же не боя́тися Тебе́? Обрати́ся раб Твои́х ра́ди, племе́н ра́ди насле́дия Твоего́. Да пома́ле насле́дствим го́ру святу́ю Твою́. Проти́вницы на́ши попра́ша святы́ню Твою́. Бы́хом я́ко от нача́ла, егда́ не владе́л еси́ на́ми, ниже́ назва́ся И́мя Твое́ на нас. А́ще отве́рзеши не́бо, тре́пет прии́мут от Тебе́ го́ры и раста́ются, я́ко воск от лица́ огня́ та́ет. И попали́т огнь супоста́ты Твоя́, и явле́но бу́дет И́мя Твое́ проти́вным Твои́м. От лица́ Твоего́ язы́цы возмяту́тся. Егда́ сотвори́ши сла́вная, тре́пет прии́мут от Тебе́ го́ры. От ве́ка не слы́шахом, ниже́ о́чи на́ши ви́деша Бо́га, ра́зве Тебе́, и дела́ Твоя́ и́стинна, и сотвори́ши терпя́щим Тя ми́лость. Сря́щет бо ми́лость творя́щия пра́вду, и пути́ Твои́ помя́нут. И ны́не, Го́споди, Оте́ц наш Ты еси́, мы же бре́ние; и Ты Созда́тель наш, и дела́ рук Твои́х вси мы. Не прогне́вайся на ны, Го́споди, зело́, и да не помяне́ши во вре́мя грехо́в на́ших; и ны́не при́зри, Го́споди, я́ко лю́дие Твои́ вси мы.

Ис 63:15–19; 64:1–5А, 8–9

2. Проро́чества Иереми́ина чте́ние

Сия́ глаго́лет Госпо́дь: помяну́х ми́лость ю́ности твоея́ и любо́вь соверше́нства твоего́, е́же после́довати тебе́ Свято́му Изра́илеву; глаго́лет Госпо́дь Святы́й Изра́илев: Го́споду нача́ток рожде́ний его́, вси снеда́ющии его́ прегреша́т, зла́я прии́дут на ты́я; глаго́лет Госпо́дь: услы́шите сло́во Госпо́дне, до́ме Иа́ковль и все оте́чество до́му Изра́илева. Сия́ глаго́лет Госпо́дь: ко́е обрето́ша отцы́ ва́ши во Мне прегреше́ние, я́ко отступи́ша дале́че от Мене́, и ходи́ша в след суе́тных и осуети́шася. И не реко́ша; где есть Госпо́дь, возведы́й нас из земли́ еги́петския и путеводи́вый нас в пусты́ни, в земли́ сухо́й и нехо́дней, в земли́ безво́дней и непло́дней, и в се́ни сме́ртней, в земли́, по не́йже не про́йде когда́ муж, ниже́ всели́ся сын челове́чь та́мо. И возведо́х вы на Карми́л, е́же я́сти вам плоды́ его́ и блага́я его́; и внидо́сте и оскверни́сте зе́млю Мою́ и насле́дие Мое́ положи́сте в ме́рзость. Иере́е не ре́ша: где есть Госпо́дь; и держа́щиися зако́на не ве́деша Мя; и па́стырие нече́ствоваху в Мя; и проро́цы проро́чествоваху Ваа́лом и в след неполе́зных ходи́ша. Сего́ ра́ди еще́ возсужду́ся к вам, глаго́лет Госпо́дь, и к сыно́м сыно́в ва́ших возсужду́ся. Прейди́те во о́стровы Хеттии́м, и уви́дите, и в Кида́р посли́те, и уразуме́йте вельми́, и уви́дите, а́ще бя́ху такова́я. А́ще изменя́т язы́цы бо́ги своя́, и сии́ не суть бо́зи. Лю́дие же Мои́ премени́ша сла́ву его́, от нея́же не прии́мут по́льзы. Ужасе́ся не́бо о сем и вострепета́ на мно́зе зело́, глаго́лет Госпо́дь.

Иер 2:2–12

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 4:7–15