Шрифт

Паримийник - 19 мая

Паримии на праведнаго Иова Многострадального

1. И́ова чте́ние.

Челове́к не́кий бя́ше во стране́ Авситиди́йстей, ему́же и́мя И́ов, и бе челове́к он и́стинен, непоро́чен, пра́веден, богочести́в, удаля́яйся от вся́кия лука́выя ве́щи. Бы́ша же ему́ сы́нове седмь и дще́ри три. И бя́ху ско́ти его́, ове́ц седмь ты́сящ, велблю́дов три ты́сящи, супру́г воло́в пять сот, и осли́ц пасо́мых пять сот, и слуг мно́го зело́, и дела́ ве́лия бя́ху ему́ на земли́, и бе челове́к о́ный благоро́днейший су́щих от восто́к со́лнца. Сходя́щеся же сы́нове его́ друг ко дру́гу, творя́ху пир на ки́йждо день, спое́млюще вку́пе и три сестры́ своя́ я́сти и пи́ти с ни́ми. И егда́ скончава́шася дни́е пи́ра, посыла́ше И́ов и очища́ше их, востая́ зау́тра, и приноша́ше от них же́ртвы по числу́ их и тельца́ еди́наго о гресе́ о душа́х их. Глаго́лаше бо И́ов: не́гли когда́ сы́нове мои́ согреши́ша и в мы́сли свое́й зла́я помы́слиша проти́ву Бо́га? Та́ко у́бо творя́ше И́ов вся дни. И бысть я́ко день сей, и се приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем, и диа́вол прии́де с ни́ми. И рече́ Госпо́дь диа́волу: отку́ду прише́л еси́? И отвеща́в диа́вол Го́сподеви, рече́: обше́д зе́млю и проше́д поднебе́сную, се есмь. И рече́ ему́ Госпо́дь: внял ли еси́ мы́слию твое́ю на раба́ Моего́ И́ова? Зане́ несть, я́ко он, на земли́: челове́к непоро́чен, и́стинен, богочести́в, удаля́яйся от вся́кия лука́выя ве́щи. Отвеща́ же диа́вол и рече́ пред Го́сподем: еда́ ту́не И́ов чтит Го́спода? Не Ты ли огради́л еси́ вне́шняя его́, и вну́тренняя до́му его́, и я́же вне всех, су́щих его́ о́крест? Дела́ же руку́ его́ благослови́л еси́ и скоты́ его́ мно́ги сотвори́л еси́ на земли́, но посли́ ру́ку Твою́ и косни́ся всех, я́же и́мать, а́ще не в лице́ Тя благослови́т? Тогда́ рече́ Госпо́дь диа́волу: се вся, ели́ка суть ему́, даю́ в ру́ку твою́, но самого́ да не ко́снешися. И изы́де диа́вол от Го́спода.

Иов 1:1–12

2. И́ова чте́ние.

Бысть я́ко день сей, сы́нове И́овлевы и дще́ри его́ пия́ху вино́ в дому́ бра́та своего́ старе́йшаго. И се ве́стник прии́де ко И́ову и рече́ ему́: супру́зи воло́в оря́ху, и осли́цы пася́хуся близ их, и прише́дше плени́телие, плени́ша их и о́троки изби́ша мече́м, и спасо́хся аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему́ глаго́лющу, прии́де ин ве́стник и рече́ ко И́ову: огнь спаде́ с небесе́, и пожже́ о́вцы, и па́стыри пояде́ подо́бне, спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ ему́ глаго́лющу, прии́де ин ве́стник и рече́ ко И́ову: ко́нницы сотвори́ша нача́льства три и окружи́ша велблю́ды и плени́ша их, и о́троки изби́ша мечми́, спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему́ глаго́лющу, ин ве́стник прии́де, глаго́ля И́ову: сыно́м твои́м и дще́рем твои́м, яду́щим и пию́щим у бра́та своего́ старе́йшаго, внеза́пу ветр вели́к на́йде от пусты́ни и косну́ся четыре́м угло́м хра́мины, и паде́ хра́мина на де́ти твоя́, и сконча́шася; спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Та́ко услы́шав И́ов, воста́в, растерза́ ри́зы своя́ и остриже́ власы́ главы́ своея́, и посы́па пе́рстию главу́ свою́, и пад на зе́млю, поклони́ся Го́сподеви и рече́: сам наг изыдо́х от чре́ва ма́тере моея́, наг и оты́ду та́мо. Госпо́дь даде́, Госпо́дь отъя́т, я́ко Го́сподеви изво́лися, та́ко бысть. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́нно во ве́ки. Во всех сих, приключи́вшихся ему́, ничто́же согреши́ И́ов пред Го́сподем, ниже́ устна́ма свои́ма, и не даде́ безу́мия Бо́гу.

Иов 1:13–22

3. И́ова чте́ние.

Бысть я́ко день сей, и приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем, и диа́вол прии́де посреде́ их предста́ти пред Го́сподем. И рече́ Госпо́дь диа́волу: отку́ду ты гряде́ши? Тогда́ рече́ диа́вол пред Го́сподем: проше́д поднебе́сную и обше́д всю зе́млю, приидо́х. И рече́ Госпо́дь ко диа́волу: внял ли еси́ у́бо мы́слию твое́ю рабу́ моему́ И́ову? Я́ко несть такова́ от су́щих на земли́: челове́к незло́бив, и́стинен, непоро́чен, богочести́в, удаля́яйся от вся́каго зла, еще́ же придержи́тся незло́бия; ты же рекл еси́ име́ния его́ погуби́ти вотще́. Отвеща́в же диа́вол Го́сподеви, рече́: ко́жу за ко́жу, и вся, ели́ка и́мать челове́к, даст за ду́шу свою́, оба́че посли́ ру́ку Твою́ и косни́ся косте́м его́ и пло́ти его́, а́ще не в лице́ Тя благослови́т. Рече́ же Госпо́дь диа́волу: се предаю́ ти его́, то́кмо ду́шу его́ соблюди́. Изы́де же диа́вол от лица́ Госпо́дня и порази́ И́ова гно́ем лю́тым от ногу́ да́же до главы́. И взя И́ов чреп, да острога́ет гной свой, и той седя́ше на гно́ищи вне гра́да. Вре́мени же мно́гу мину́вшу, рече́ к нему́ жена́ его́: доко́ле терпи́ши, глаго́ля: се пожду́ вре́мя еще́ ма́ло, ча́я наде́жди спасе́ния моего́. Се бо потреби́ся от земли́ па́мять твоя́, сы́нове твои́ и дще́ри, моего́ чре́ва боле́зни и труды́, и́миже вотще́ труди́хся с боле́зньми, ты же сам в гнои́ черве́й седи́ши, обнощева́я вне без покро́ва, и аз скита́ющися и служа́щи, ме́сто от ме́ста преходя́щи, и дом от до́му, ожида́ющи со́лнца, когда́ за́йдет, да почи́ю от трудо́в мои́х и от боле́зней, я́же мя ны́не обдержа́т; но рцы глаго́л не́кий ко Го́споду и умри́. Он же воззре́в, рече́ к ней: вску́ю, я́ко еди́на от безу́мных жен, возглаго́лала еси́? А́ще блага́я прия́хом от руки́ Госпо́дни, злых ли не стерпи́м? Во всех сих, приключи́вшихся ему́, ничи́мже согреши́ И́ов устна́ма пред Бо́гом, и не даде́ безу́мия Бо́гу.

Иов 2:1–10