Шрифт

Паримийник - 8 мая

Паримии на святаго Апостола и Евангелиста Марка

1. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние.

Иа́ков, Бо́гу и Го́споду Иису́су Христу́ раб, обемана́десяте коле́нома, и́же в разсе́янии, ра́доватися. Вся́ку ра́дость име́йте, бра́тие моя́, егда́ во искуше́ния впа́даете разли́чна, ве́дяще, я́ко искуше́ние ва́шея ве́ры соде́ловает терпе́ние. Терпе́ние же де́ло соверше́нно да и́мать, я́ко да бу́дете соверше́нни и всеце́ли, ни в чем же лише́ни. А́ще же кто от вас лише́н есть прему́дрости, да про́сит от даю́щаго Бо́га всем нелицеприе́мне и не поноша́ющаго, и да́стся ему́. Да про́сит же ве́рою, ничто́же сумня́ся: сумня́йся бо уподо́бися волне́нию морско́му, ве́тры возмета́ему и развева́ему. Да не мнит бо челове́к он, я́ко прии́мет что от Бо́га. Муж двоеду́шен, неустро́ен во всех путе́х свои́х. Да хва́лится же брат смире́нный в высоте́ свое́й, бога́тый же во смире́нии свое́м, зане́ я́коже цвет травны́й мимои́дет. Возсия́ бо со́лнце со зно́ем и изсуши́ траву́, и цвет ея́ отпаде́, и благоле́пие ли́ца ея́ поги́бе. Си́це и бога́тый в хожде́нии свое́м увяда́ет. Блаже́н муж, и́же претерпи́т искуше́ние, зане́ иску́сен быв, прии́мет вене́ц жи́зни, его́же обеща́ Бог лю́бящым Его́.

Иак 1:1–12

2. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние.

Никто́же искуша́емь да глаго́лет, я́ко от Бо́га искуша́емь есмь: Бог бо несть искуси́тель злым, не искуша́ет же Той ни кого́же, ко́ждо же искуша́ется, от своея́ по́хоти влеко́мь и прельща́емь. Та́же по́хоть заче́нши ражда́ет грех, грех же соде́ян ражда́ет смерть. Не льсти́теся, бра́тие моя́ возлю́бленная: вся́ко дая́ние бла́го и всяк дар соверше́н свы́ше есть, сходя́й от Отца́ све́тов, у Него́же несть премене́ние, или́ преложе́ния стень. Восхоте́в бо, породи́ нас сло́вом и́стины, во е́же бы́ти нам нача́ток не́кий созда́нием Его́. Те́мже, бра́тия моя́ возлю́бленная, да бу́дет всяк челове́к скор услы́шати и ко́сен глаго́лати, ко́сен во гнев. Гнев бо му́жа пра́вды Бо́жия не соде́ловает. Сего́ ра́ди отло́жше вся́ку скве́рну и избы́ток зло́бы, в кро́тости приими́те всажде́нное сло́во, могу́щее спасти́ ду́ши ва́ша. Быва́йте же творцы́ сло́ва, а не то́чию слы́шатели, прельща́юще себе́ саме́х. Зане́ а́ще кто есть слы́шатель сло́ва, а не творе́ц, таковы́й уподо́бися му́жу, смотря́щу лице́ бытия́ своего́ в зерца́ле. Усмотри́ бо себе́ и оты́де, и а́бие забы́, како́в бе. Прини́кий же в зако́н соверше́н свобо́ды, и пребы́в, сей не слы́шатель забы́тлив быв, но творе́ц де́ла, сей блаже́н в де́лании свое́м бу́дет. А́ще кто мни́тся ве́рен бы́ти в вас и не обуздова́ет язы́ка своего́, но льстит се́рдце свое́, сего́ су́етна есть ве́ра. Ве́ра бо чиста́ и нескве́рна пред Бо́гом и Отце́м сия́ есть, е́же посеща́ти си́рых и вдови́ц в ско́рбех их и нескве́рна себе́ блюсти́ от ми́ра.

Иак 1:13–27

3. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние.

Бра́тие моя́, не на лица́ зря́ще име́йте ве́ру Го́спода на́шего, Иису́са Христа́ сла́вы. А́ще бо вни́дет в со́нмище ва́ше муж, злат пе́рстень нося́, в ри́зе све́тле, вни́дет же и нищь в ху́де оде́жде, и воззрите́ на нося́щаго ри́зу све́тлу и рече́те ему́: ты ся́ди зде до́бре. И ни́щему рече́те: ты ста́ни та́мо или́ ся́ди зде, на подно́жии мое́м. И не разсмотри́сте в себе́, и бы́сте судии́ помышле́ний злых. Слы́шите, бра́тие моя́ возлю́бленная, не Бог ли избра́ ни́щыя ми́ра сего́ бога́ты в ве́ре и насле́дники Ца́рствия, е́же обеща́ лю́бящым Его́? Вы же укори́сте ни́щаго. Не бога́тии ли наси́луют вам, и ти́и влеку́т вы на суди́ща? Не ти́и ли ху́лят до́брое и́мя, нарече́нное на вас? А́ще у́бо зако́н соверша́ете ца́рский, по Писа́нию: возлю́биши и́скренняго своего́, я́коже себе́ сама́го, до́бре творите́. А́ще ли на лица́ зрите́, то грех содева́ете, облича́еми от зако́на, я́коже престу́пницы. И́же бо весь зако́н соблюде́т, согреши́т же во еди́ном, бысть всем пови́нен. Реки́й бо: не прелюбы́ сотвори́ши, рекл есть: и не убие́ши. А́ще ли не прелюбы́ сотвори́ши, убие́ши же, был еси́ престу́пник зако́на. Та́ко глаго́лите и та́ко твори́те, я́ко зако́ном свобо́дным хотя́ще суд прия́ти. Суд бо без ми́лости не сотво́ршему ми́лости, и хва́лится ми́лость на суде́.

Иак 2:1–13