Шрифт

Паримийник - 27 июня

Паримии на святаго Пророка Елисея

1. Царств четве́ртых чте́ние.

Бысть во дни о́ны. Обре́те Илия́ Елиссе́я, сы́на Асафа́това, и той ора́ше вола́ми, и и́де Илия́ к нему́, и пове́рже Илия́ ми́лоть свою́ на нем. И оста́ви Елиссе́й волы́. И тече́ созади́ Илии́, и служа́ше ему́. И бысть, егда́ взя́ту бы́ти Илии́ Го́сподем в ви́хре я́ко на не́бо, и идо́ста Илия́ и Елиссе́й в Галга́лы. Рече́ Илия́ ко Елиссе́ю: седи́ у́бо зде, я́ко Госпо́дь посла́ мя до Иорда́на. И рече́ Елиссе́й: жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю тебе́. И поидо́ста о́ба. И пятьдеся́т муже́й от сыно́в проро́ческих приидо́ша и ста́ша пря́мо издале́ча, о́ба же ста́ста при Иорда́не. И прия́т Илия́ ми́лоть свою́, и свит ю́, и порази́ е́ю во́ды, и раздели́ся вода́ сю́ду и сю́ду, и преидо́ста о́ба по су́ху. И бысть, я́ко преидо́ста, и рече́ Илия́ Елиссе́ю: проси́, что сотворю́ тебе́, пре́жде да́же не взят бу́ду от тебе́. И рече́ Елиссе́й: да бу́дет у́бо дух, и́же в тебе́, сугу́б во мне. И рече́ Илия́: ожесточи́л еси́ проси́ти; оба́че а́ще уви́диши мя, взе́млема от тебе́, бу́дет ти та́ко, а́ще ли же не уви́диши, не бу́дет. И бысть иду́щема и́ма и глаго́лющема, и се колесни́ца о́гненна, и ко́ни о́гненни, и раздели́ между́ обе́ма, и взя́тся Илия́ тру́сом, я́ко на не́бо. И Елиссе́й зря́ше и той вопия́ше: о́тче, о́тче, колесни́ца Изра́илева и ко́ни его́. И не ви́де его́ ктому́. И я́тся Елиссе́й за ри́зы своя́, и раздра́ я́ на дво́е, и взят ми́лоть Илиину́ Елиссе́й, па́дшую верху́ его́. И обрати́ся Елиссе́й, и ста на бре́зе Иорда́на. И прия́т Елиссе́й ми́лоть Илиину́, па́дшую верху́ его́, и уда́ри во́ды, и не раздели́шася. И рече́ Елиссе́й: где у́бо есть Бог Илии́н Апфо́? И уда́ри Елиссе́й во́ды второ́е. И раздели́шася во́ды, и пре́йде по су́ху.

3 Цар 19:19–21; 4 Цар 2:1, 6–14

2. Царств четве́ртых чте́ние.

Реко́ша му́жие гра́да Иерихо́нска ко Елиссе́ю: се жили́ще гра́да сего́ добро́, я́коже ты, го́споди, ви́диши, и во́ды злы и безча́дны. И рече́ Елиссе́й: приими́те ми водоно́с нов и всы́плите ту соль. И прия́ша и́, и изы́де на исхожде́ние вод, и вве́рже та́мо соль, и рече́: та́ко глаго́лет Госпо́дь: исцели́х во́ды сия́, и не ктому́ бу́дет отню́д умира́я, ниже́ безча́дствующая си́ми. И исцеле́ша во́ды до дне сего́, по глаго́лу, и́же глаго́ла Елиссе́й.

4 Цар 2:19–22

3. Царств четве́ртых чте́ние.

Бысть во еди́н день, и пре́йде Елиссе́й в Сома́н, и ту жена́ ве́лия, и удержа́ его́ сне́сти хле́ба. И бысть ему́ входи́ти, и исходи́ти мно́жицею, и уклоня́шеся та́мо я́сти хле́ба. И рече́ жена́ к му́жу своему́: се ны́не разуме́х, я́ко челове́к Бо́жий свят сей, мимохо́дит нас при́сно. Сотвори́м у́бо ему́ го́рницу, ме́сто ма́ло, и поста́вим ему́ та́мо одр, и трапе́зу, и престо́л, и све́щник, и бу́дет внегда́ входи́ти ему́ к нам, и уклоня́ется та́мо. И бысть во еди́н день, и вни́де та́мо, и уклони́ся в го́рницу, и спа та́мо. И рече́ ко Гиези́ю, о́трочищу своему́: призови́ ми сомани́тяныню сию́. И призва́ ю́, и ста пред ним. И рече́ ему́: рцы у́бо ей, се удиви́ла еси́ нас всем попече́нием сим: что подоба́ет сотвори́ти тебе́? А́ще есть тебе́ сло́во к царю́, или́ ко кня́зю си́лы? Она́ же рече́: несть, посреде́ люде́й мои́х аз есмь живу́щи. И рече́ ко Гиези́ю: что подоба́ет сотвори́ти ей? И рече́ Гиези́й о́трочищ его́: вои́стинну сы́на несть у нея́, и муж ея́ стар. И рече́: призови́ ю́. И призва́ ю́, и ста при две́рех. И рече́ Елиссе́й к ней: во вре́мя сие́, я́коже час сей живу́щи, ты зачне́ши сы́на. Она́ же рече́: ни, господи́не, не солжи́ рабе́ твое́й. И зача́т во чре́ве жена́, и роди́ сы́на во вре́мя сие́, я́коже час сей живу́щи, я́коже глаго́ла к ней Елиссе́й. И возмужа́ о́трочищ, и бысть, егда́ изы́де ко отцу́ своему́, к жну́щим, и рече́ ко отцу́ своему́: глава́ моя́, глава́ моя́ боли́т. И рече́ ко о́троку: неси́ его́ к ма́тери его́. И несе́ его́ к ма́тери его́. И лежа́ше на коле́ну ея́ до полу́дне, и у́мре. И вознесе́ его́, и положи́ его́ на одре́ челове́ка Бо́жия, и затвори́ его́, и изы́де, и призва́ му́жа своего́, и рече́ ему́: посли́ ми у́бо еди́наго от о́трок, и еди́но от осля́т, и теку́ до челове́ка Бо́жия и возвращу́ся. И рече́: что я́ко ты и́деши к нему́ днесь? Не нов ме́сяц, ниже́ суббо́та. Она́ же рече́: мир. И оседла́ осля́, и рече́ ко о́трочищу своему́: веди́, и иди́, да не удержи́ши мене́, е́же все́сти, я́коже реку́ тебе́: гряди́, и иди́, и прииди́ к челове́ку Бо́жию в го́ру Карми́льскую. И и́де, и прии́де до челове́ка Бо́жия в го́ру Карми́льскую. И бысть, я́ко ви́де ю́ Елиссе́й гряду́щую, и рече́ к Гиези́ю, о́трочищу своему́: се у́бо сомани́тяныня о́ная. Ны́не тецы́ в сре́тение ея́, и рече́ши ей: мир ли тебе́? И тече́ во сре́тение ей и рече́ ей: мир ли тебе́? Мир ли му́жу твоему́? Мир ли о́трочищу твоему́? Она́ же рече́: мир. И прии́де к Елиссе́ю на го́ру, и я́тся за но́зе его́. И прибли́жися Гиези́й отри́нути ю́. И рече́ Елиссе́й: оста́ви ю́, я́ко душа́ ея́ боле́зненна в ней, и Госпо́дь укры́ от мене́ и не возвести́ ми. Она́ же рече́: егда́ проси́х сы́на у господи́на моего́? Я́ко реко́х: не прельсти́ мене́. И рече́ Елиссе́й ко Гиези́ю: препоя́ши чре́сла твоя́, и возми́ жезл мой в ру́це твои́, и иди́, я́ко а́ще обря́щеши му́жа, да не благослови́ши его́, и а́ще благослови́т тя муж, не отвеща́й ему́, и возложи́ жезл мой на лице́ о́трочища. И рече́ ма́ти о́трочища: жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю тебе́. И воста́ Елиссе́й и и́де вслед ея́, и Гиези́й и́де пред не́ю. И наложи́ жезл на лице́ о́трочища, и не бе гла́са, и не бе слы́шания. И возврати́ся в сре́тение его́, и пове́да ему́, глаго́ля: не воста́ о́трочищ. И вни́де Елиссе́й в хра́мину. И се о́трочищ уме́рый положе́н на одре́ его́. И вни́де Елиссе́й в дом, и затвори́ дверь за двою́ собо́ю, и помоли́ся Го́споду. И взы́де, и ля́же на о́трочищи. И положи́ уста́ своя́ на усте́х его́, и о́чи свои́ на о́чи его́, и ру́це свои́ на ру́це его́, и плесне́ свои́ на плесну́ его́, и сляче́ся над ним, и ду́ну на него́, и согре́яся плоть о́трочища. И обрати́ся и походи́ в хра́мине сю́ду и сю́ду; и взы́де, и сляче́ся над о́трочищем седми́жды, и отве́рзе о́трочищ о́чи свои́. И возопи́ Елиссе́й ко Гиези́ю, и рече́: призови́ ми сомани́тяныню сию́. И призва́ ю́. И вни́де к нему́. И рече́ Елиссе́й: приими́ сы́на твоего́. И вни́де жена́, и паде́ на но́гу его́ и поклони́ся ему́ до земли́, и прия́т сы́на своего́, и изы́де.

4 Цар 4:8–37