Шрифт

Паримийник - 6 июня

Паримии на преподобнаго Никиты, столпника Переяславскаго

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от них. Кто возвести́т сия́ в них? Или́ я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам? Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся, и да услы́шат, и да реку́т и́стину. Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог, и о́трок, его́же избра́х. Да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете, я́ко Аз есмь, пре́жде Мене́ не бысть ин бог и по Мне не бу́дет. Аз есмь Бог, и несть ра́зве Мене́ спаса́яй. Аз возвести́х и спасо́х, уничижи́х, и не бе в вас чу́ждий. Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог, и еще́ от нача́ла Аз есмь, и несть от рук Мои́х избавля́яй. Сотворю́, и кто отврати́т то? Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог, избавля́яй вас, Святы́й Изра́илев.

Ис 43:9–14

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: на стена́х твои́х, Иерусали́ме, устро́их стра́жи весь день и всю нощь, и́же до конца́ не премо́лкнут, помина́юще Го́спода: несть бо вам подо́бен, а́ще испра́виши и сотвори́ши, Иерусали́ме, непрезо́рство на земли́. Кля́тся Госпо́дь си́лою Свое́ю и кре́постию мы́шцы Своея́: а́ще ктому́ отда́м пшени́цу твою́ и бра́шно твое́ враго́м твои́м, и а́ще ктому́ испию́т вино́ твое́ сы́нове чужди́и, о не́мже труди́лся еси́, но собира́ющии снедя́т е́ и восхва́лят Го́спода, и е́млющии испию́т е́ во дво́рех святы́х Мои́х. Ше́ствуйте враты́ Мои́ми, и путь сотвори́те лю́дем Мои́м, и ка́мение, е́же на пути́, размещи́те, и воздви́гните зна́мение во язы́ки. Се бо Госпо́дь слы́шано сотвори́ до после́дних земли́, и рече́те дще́ри Сио́нове: се Спаси́тель твой прихо́дит, имы́й мзду с Собо́ю, и де́ло Его́ пред лице́м Его́. И нарече́т я́ лю́ди свя́ты, изба́влены Го́сподем, ты же нарече́шися взы́скан град и не оста́влен.

Ис 62:6–12

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их. Прии́мет всеору́жие рве́ние Свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м. Облече́тся в броня́ пра́вды и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен. Прии́мет щит непобеди́мый, преподо́бие. Поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие; спобо́рет же с ним мир на безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т. И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды. Вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я́ на́гло. Сопроти́в ста́нет им дух си́лы и, я́ко ви́хор, разве́ет их и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте, навы́кните судии́ конце́в земли́. Внуши́те, держа́щии мно́жества и гордя́щиися о наро́дех язы́к, я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам и си́ла от Вы́шняго.

Прем 5:15–24; 6:1–3