Шрифт

Паримийник - 24 июля

Паримии на память равноапостольныя великия княгини Ольги

1. Суде́й Изра́илевых чте́ние.

И приложи́ша сы́нове изра́илевы сотвори́ти зло́е пред Го́сподем, и Ао́д у́мре. И отдаде́ их Госпо́дь в ру́ку Иави́на, царя́ Ханаа́нска, и́же ца́рствова во Асо́ре. И воево́да си́лы его́ Сиса́ра, и той живя́ше во Арисо́фе язы́ков. И возопи́ша сы́нове изра́илевы ко Го́споду, я́ко де́вять сот колесни́ц желе́зных бя́ше ему́ и той озло́би Изра́иля зело́ лет два́десять. И Девво́ра, жена́ проро́чица, жена́ Лафидо́фова, сия́ судя́ше Изра́илю в то вре́мя и сия́ живя́ше под фи́ником Девво́ра между́ Ра́мою и между́ Вефи́лем, в горе́ Ефре́мли, и восхожда́ху сы́нове изра́илевы к ней та́мо на суд. И посла́ Девво́ра, и призва́ Вара́ка, сы́на Авинее́мля, из Кеде́са Неффали́мова и рече́ к нему́: не запове́да ли тебе́ Госпо́дь, Бог Изра́илев, и по́йдеши в го́ру Фаво́р, и по́ймеши с собо́ю де́сять ты́сящ муже́й от сыно́в Неффали́млих и от сыно́в Завуло́них, и приведу́ к тебе́ в водоте́чь Кисо́нь Сиса́ру, воево́ду си́лы Иави́ни, и колесни́цы его́, и мно́жество вой его́, и преда́м его́ в ру́ки твоя́. И рече́ к ней Вара́к: а́ще по́йдеши со мно́ю, пойду́, и а́ще не по́йдеши со мно́ю, не пойду́, я́ко не вем дне, в о́ньже благоустро́ит Госпо́дь А́нгела со мно́ю. И рече́ Девво́ра к нему́: иду́щи пойду́ с тобо́ю, оба́че веждь, я́ко не бу́дет тебе́ сла́ва на пути́, в о́ньже ты и́деши, поне́же в руку́ же́нску преда́ст Госпо́дь Сиса́ру. И воста́ Девво́ра и по́йде с Вара́ком до Ка́диса. И воззва́ Вара́к Завуло́на и Неффали́ма до Ка́диса, и поидо́ша вслед его́ де́сять ты́сящ муже́й, и и́де с ним Девво́ра. И Хаве́р Кине́й отлучи́ся от Ке́ны и от сыно́в Иова́ва, у́жика Моисе́ова, и потче́ ку́щу свою́ под ду́бом почива́ющих, и́же есть при Кеде́се. И возвести́ша Сиса́ре, я́ко взы́де Вара́к, сын Авинее́мль, на го́ру Фаво́р. И созва́ Сиса́ра вся колесни́цы своя́, де́вять сот колесни́ц желе́зных, и вся лю́ди, и́же с ним, от Арисо́фа язы́ков в водоте́чь Кисо́нь. И рече́ Девво́ра к Вара́ку: воста́ни, я́ко сей день, в о́ньже предаде́ Госпо́дь Сиса́ру в ру́ку твою́, зане́ Госпо́дь изы́дет пред тобо́ю. И сни́де Вара́к с горы́ Фаво́р и де́сять ты́сящ муже́й вслед его́. И сотре́ Госпо́дь Сиса́ру и вся колесни́цы его́ и весь полк его́ острие́м меча́ пред Вара́ком. И сни́де Сиса́ра с колесни́цы своея́ и побеже́ нога́ми свои́ми. И Вара́к гоня́й вслед колесни́ц его́ и вслед полка́, да́же до дубра́вы язы́ков. И паде́ весь полк Сиса́рин острие́м меча́, не оста́ся ни еди́н. И Сиса́ра убеже́ нога́ми свои́ми в ку́щу Иаи́ли, жены́ Хаве́ра Кине́ева, я́ко мир бя́ше между́ Иави́ном, царе́м Асо́рским, и между́ до́мом Хаве́ра Кине́ева. И изы́де Иаи́ль во сре́тение Сиса́ре и рече́ к нему́: уклони́ся, господи́не мой, уклони́ся ко мне, не бо́йся. И уклони́ся к ней в ку́щу, и покры́ его́ оде́ждею свое́ю. И рече́ Сиса́ра к ней: напо́й мя ма́ло воды́, я́ко возжажда́х. И отреши́ мех мле́чный, и напои́ его́, и покры́ его́. И рече́ к ней Сиса́ра: ста́ни во две́рех ку́щи, и бу́дет, а́ще кто прии́дет к тебе́, и вопро́сит тя, и рече́т: есть ли зде муж? И рече́ши: несть. И взя Иаи́ль, жена́ Хаве́рова, кол ку́щный, и взя млат в ру́ку свою́, и вни́де к нему́ ти́хо, и водрузи́ кол во скра́нии его́, и пронзе́ до земли́, и сей, утру́ждся, спа́ше, и и́здше. И се Вара́к, гоня́й Сиса́ру. И изы́де Иаи́ль во сре́тение ему́ и рече́ ему́: прииди́, и покажу́ тебе́ му́жа, его́же ты и́щеши. И вни́де к ней, и се Сиса́ра лежа́ше мертв, и кол во скра́нии его́. И покори́ Госпо́дь Бог в той день Иави́на, царя́ Ханаа́ня пред сы́ны изра́илевыми, и хожда́ше рука́ сыно́в изра́илевых, ходя́щи, и ожесточи́ся на Иави́на, царя́ Ханаа́нска, до́ндеже истреби́ша его́. И воспе́ Девво́ра и Вара́к, сын Авинее́мов, в той день и рече́: внегда́ нача́ти вождо́м во Изра́или, в произволе́нии люди́й, благослови́те Го́спода. Услы́шите, ца́рие, и внуши́те, кня́зи: аз Го́сподеви воспою́ и пою́ Бо́гу Изра́илеву: Го́споди, во исхо́де Твое́м от Сии́ра, внегда́ воздвиза́тися Тебе́ от села́ Едо́мова, земля́ потрясе́ся, и не́бо возмути́ся, и о́блацы иска́паша во́ду. Го́ры подвиго́шася от лица́ Го́спода Елои́, та́я Сина́ от лица́ Го́спода Бо́га Изра́илева. Во дни Самега́ра, сы́на Ана́фова, во дни Иаи́ли, оскуде́ша путие́, и идо́ша в пути́ кри́вы, и идо́ша в пути́ развраще́нны. Оскуде́ша жнву́щии во Изра́или, оскуде́ша, до́ндеже воста́ Девво́ра, до́ндеже воста́ ма́ти во Изра́или, избра́ша бо́ги но́вы, я́ко хлеб я́чен, тогда́ воева́ша гра́ды князе́й, щит не яви́ся, ниже́ копие́ в четы́редесяти ты́сящах во Изра́или. Се́рдце мое́ на учине́нная во Изра́или, си́льнии люди́й, благослови́те Го́спода. Е́здящии на осля́тех бе́лых в полу́дне, и седя́щии на суди́щи, и ходя́щии на пути́ со́нмов, провеща́йте. Глас пле́щущих посреде́ веселя́щихся: та́мо дадя́т пра́вду. Го́споди, пра́вды укрепи́ во Изра́или: тогда́ разыдо́шася во гра́ды своя́ лю́дие Госпо́дни. Воста́ни, воста́ни, Девво́ра; воста́ни, воста́ни, глаго́ли с пе́снию; воста́ни, Вара́че, и плени́ плен твой, сы́не Авинее́мль.

Суд 4; 5:1–12

2. Иуди́фи чте́ние.

Оста́ся же Иуди́ф еди́на в шатре́ и Олофе́рн пове́ржен на ло́жи свое́м, бя́ше бо преиспо́лнен вино́м. И рече́ Иуди́ф рабе́ свое́й, да стои́т вне ло́жницы ея́ и да смо́трит исхо́да ея́, я́коже по всяк день, рече́ бо, я́ко изы́ти и́мать на моли́тву свою́ и Ваго́ю глаго́ла по словесе́м сим. И отыдо́ша вси от лица́ ея́, и ни еди́н оста́ся в ло́жнице от ма́ла да́же до вели́ка. И ста́вши Иуди́ф при одре его́, рече́ в се́рдцы свое́м: Го́споди Бо́же всея́ си́лы, при́зри в час сей на дела́ рук мои́х ко возвыше́нию Иерусали́ма, я́ко ны́не вре́мя помоществова́ти насле́дию Твоему́ и соверши́ти начина́ние мое́ ко сокруше́нию враго́в, и́же воста́ша на нас. И приступи́вши к сто́лпнику одра́, и́же бя́ше у главы́ Олофе́рновы, снят меч его́ с него́, и прибли́жившися ко одру́, взя в горсть власы́ главы́ его́, и рече́: укрепи́ мя, Го́споди Бо́же Изра́илев, в день сей. И уда́ри в вы́ю его́ два́жды си́лою свое́ю, и отъя́ главу́ его́ от него́, и отвали́ те́ло его́ от посте́ли, и отъя́ заве́су от столпо́в, и по ма́ле изы́де и предаде́ рабы́ни свое́й главу́ Олофе́рнову. И вложи́ ю́ в меше́ц сне́дей свои́х, и изыдо́сте о́бе ку́пно по обы́чаю своему́ на моли́тву, и проше́дше полк, обыдо́сте дебрь о́ную, и взыдо́сте на го́ру Ветилу́и, и приидо́сте ко врато́м ея́. И рече́ Иуди́ф издале́ча стерегу́щим на врате́х: отве́рзите ны́не, отве́рзите врата́, с на́ми Бог, Бог наш, сотвори́ти еще́ кре́пость во Изра́или и си́лу на враги́, я́коже и днесь сотвори́. И бысть, я́ко услы́шаша му́жие гра́да того́ глас ея́, потща́шася сни́ти ко врато́м гра́да своего́ и созва́ша ста́рцев гра́да. И стеко́шася вси от ма́ла да́же до вели́ка, я́ко па́че ча́яния бе им, е́же приити́ ей, и отверзо́ша врата́ и восприя́ша их, и вже́гше огнь во свеще́ние, окружи́ша их. Она́ же рече́ к ним гла́сом вели́ким: хвали́те Бо́га, хвали́те, хвали́те Бо́га, И́же не отста́ви ми́лости Своея́ от до́му Изра́илева, но сокруши́ враги́ на́ша руко́ю мое́ю в нощь сию́. И изъе́мши главу́ из мешца́, показа́ и рече́ им: се глава́ Олофе́рна, вождонача́льника си́лы Ассу́рския, и се заве́са, за не́юже лежа́ше во пия́нствах свои́х, и порази́ его́ Госпо́дь руко́ю же́нскою. И жив есть Госпо́дь, и́же сохрани́ мя в пути́ мое́м, и́мже ходи́х, я́ко прельсти́ его́ лице́ мое́ в па́губу его́, и не сотвори́ греха́ со мно́ю во оскверне́ние и срамоту́. И ужасо́шася вси лю́дие зело́, и па́дше, поклони́шася Бо́гу, и ре́ша единоду́шно: благослове́н еси́, Бо́же наш, уничто́живый в день сей враги́ люди́й Твои́х. И рече́ ей Ози́я: благослове́на ты еси́, дщи, Бо́гом Вы́шним па́че всех жен, я́же на земли́, и благослове́н Госпо́дь Бог, И́же созда́ небеса́ и зе́млю, И́же упра́ви тя на сокруше́ние главы́ кня́зя враго́в на́ших. Я́ко не оста́нет наде́жда твоя́ от се́рдца челове́к, помина́ющих кре́пость Бо́жию, да́же до ве́ка, и да сотвори́т тебе́ сия́ Бог в возноше́ние ве́чное, е́же посеща́ти тя во благи́х, за е́же не пощаде́ла еси́ души́ твоея́ смире́ния ра́ди ро́да на́шего, но посо́бствовала еси́ паде́нию на́шему, в правоте́ ходи́вши пред Бо́гом на́шим. И ре́ша вси лю́дие: бу́ди, бу́ди.

Иф 13:2–20

3. При́тчей чте́ние.

Жену́ до́блю кто обря́щет, дража́йши есть ка́мения многоце́ннаго такова́я. Дерза́ет на ню се́рдце му́жа ея́, такова́я до́брых коры́стей не лиши́тся, де́лает бо му́жу своему́ блага́я во все житие́, обре́тши во́лну и лен, сотвори́ благопотре́бное рука́ма свои́ма.

Притч 31:10–13