Шрифт

Паримийник - 17 июля

Паримии на преподобнаго Андрея Рублева, иконописца

1. Бытия́ чте́ние.

Яви́ся Бог Авраа́му у ду́ба Мамври́я, седя́щему пред две́рьми се́ни своея́ в полу́дне; воззре́в же очи́ма свои́ма, узре́, и се Трие́ Му́жи стоя́ху пря́мо ему́. И ви́дев Я́, притече́ в сре́тение Им от две́рий се́ни своея́, и поклони́ся до земли́, и рече́: Го́споди, а́ще обрето́х благода́ть пред лице́м Твои́м, не мини́ раба́ Твоего́, да принесе́тся вода́, и омы́ются но́ги Ва́ша, и прохладите́ся под ду́бом, и принесу́ хле́бы, да я́сте; и посе́м минете́ на путь Свой, его́же ра́ди соврати́стеся се́мо к рабу́ Своему́. И ре́ша: та́ко сотвори́, я́коже глаго́ла. И потща́ся Авраа́м в сень к Са́рре и рече́ ей: ускори́ взя́ти три спу́ды муки́ чи́сты, и сотвори́ потре́бники. И тече́ Авраа́м в кра́вы, и поя́ теле́ц млад и добр, и даде́ и́ рабу́ и ускори́ пригото́вити е́. И взя ма́сло, и млеко́, и теле́ц, е́же пригото́ва, и поста́ви пред Ни́ми, и ядо́ша. Сам же стоя́ше пред Ни́ми под дре́вом. Госпо́дь же рече́: еда́ утаю́ Аз от Авраа́ма, раба́ Моего́, я́же Аз творю́? Авраа́м же быва́я бу́дет в язы́к вели́к и мног, и благословя́тся о нем вси язы́цы земни́и: вем бо, я́ко запове́сть сыно́м свои́м и до́му своему́ по себе́, и сохраня́т пути́ Госпо́дни, твори́ти пра́вду и суд, я́ко да наведе́т Госпо́дь на Авраа́ма вся, ели́ка глаго́ла к нему́. Рече́ Госпо́дь: вопль содо́мский и гомо́ррский умно́жися ко Мне, и греси́ их вели́цы зело́; соше́д у́бо, узрю́, а́ще по во́плю их, гряду́щему ко Мне, соверша́ются; а́ще же ни, да разуме́ю. И, обрати́вшеся отту́ду, му́жие приидо́ша в Содо́м; Авраа́м же еще́ бя́ше стоя́й пред Го́сподем. И прибли́жився, Авраа́м рече́: погуби́ши ли пра́веднаго с нечести́вым, и бу́дет пра́ведник я́ко нечести́вый? А́ще бу́дут пятьдеся́т пра́ведницы во гра́де, погуби́ши ли я́? Не пощади́ши ли всего́ ме́ста пяти́десяти ра́ди пра́ведных, а́ще бу́дут в нем? Ника́коже Ты сотвори́ши по глаго́лу сему́, е́же уби́ти пра́ведника с нечести́вым, и бу́дет пра́ведник я́ко нечести́вый: ника́коже. Судя́й всей земли́, не сотвори́ши ли суда́? Рече́ же Госпо́дь: а́ще бу́дут в Содо́мех пятьдеся́т пра́ведницы во гра́де, оста́влю весь град и все ме́сто их ра́ди. И отвеща́в, Авраа́м рече́: ны́не нача́х глаго́лати ко Го́споду моему́, аз же есмь земля́ и пе́пел; а́ще же ума́лятся пятьдеся́т пра́ведницы в четы́редесять пять, погуби́ши ли четы́редесяти пяти́х ра́ди весь град? И рече́: не погублю́, а́ще обря́щу та́мо четы́редесять пять. И приложи́ еще́ глаго́лати к Нему́, и рече́: а́ще же обря́щутся та́мо четы́редесять? И рече́: не погублю́ ра́ди четы́редесяти. И рече́: что, Го́споди, а́ще возглаго́лю? А́ще же обря́щется та́мо три́десять? И рече́: не погублю́ три́десятих ра́ди. И рече́: поне́же и́мам глаго́лати ко Го́споду, а́ще же обря́щутся та́мо два́десять? И рече́: не погублю́, а́ще обря́щутся та́мо два́десять. И рече́: что, Го́споди, а́ще возглаго́лю еще́ еди́ною? А́ще же обря́щутся та́мо де́сять? И рече́: не погублю́ десяти́х ра́ди. Оты́де же Госпо́дь, я́ко преста́ глаго́ля ко Авраа́му, и Авраа́м возврати́ся на ме́сто свое́.

Быт 18:1–8, 17-33

2. При́тчей чте́ние.

Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ Своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу. Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, яди́те Мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете, и взыщи́те ра́зума, да поживете́ и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие; облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́, обличе́ние бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́. Облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет. Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум. Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

Притч 9:1–11

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 3:1–9