Шрифт

Паримийник - 17 июля

Паримии на святых царственных страстотерпец: императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, от безбожной власти убиенных.

1. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их. И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань уразуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 3:1–9

2. Царств тре́тиих чте́ние.

Ста Соломо́н пред лице́м олтаря́ Госпо́дня, пред всем собо́ром Изра́илевым, и воздви́же ру́це свои́ на не́бо, и рече́: Го́споди, Бо́же Изра́илев, несть я́коже Ты Бог на Небеси́ горе́ и на земли́ ни́зу, храня́й заве́т и ми́лость рабу́ Твоему́, ходя́щему пред Тобо́ю всем се́рдцем свои́м, я́же сохрани́л еси́ рабу́ Твоему́ Дави́ду, отцу́ моему́, и́бо глаго́лал еси́ усты́ Твои́ми и рука́ма Твои́ма соверши́л еси́, я́коже день сей. И ны́не, Го́споди, Бо́же Изра́илев, сохрани́ рабу́ Твоему́ Дави́ду, отцу́ моему́, я́же рекл еси́ ему́, глаго́ля: не оскуде́ет муж от лица́ Моего́, седя́й на престо́ле Изра́илеве, то́кмо а́ще сохраня́т ча́да твоя́ пути́ своя́, е́же ходи́ти пре́до Мно́ю, я́коже ходи́л еси́ пре́до Мно́ю. И услы́шиши моли́тву раба́ Твоего́ и люди́й Твои́х Изра́иля, о ни́хже помо́лятся на ме́сте сем: и Ты услы́шиши на ме́сте обита́лища Твоего́ на Небеси́, и сотвори́ши, и поми́луеши. Ели́ка а́ще согреши́т ки́йждо ко и́скреннему своему́, и а́ще прии́мет на него́ кля́тву, е́же кля́ти его́, и прии́дет, и испове́сть пред лице́м олтаря́ Твоего́ в хра́ме сем. И Ты услы́шиши от Небесе́, и сотвори́ши суд лю́дем Твои́м Изра́илю, осуди́ти беззако́ннаго, да́ти путь его́ на главу́ его́, и оправди́ти пра́веднаго, да́ти ему́ по пра́вде его́, егда́ паду́т лю́дие Твои́ Изра́иль пред враги́, я́ко согреша́т Ти, и обратя́тся к Тебе́, и испове́дятся и́мени Твоему́, и помо́лятся, и возглаго́лют моли́тву к Тебе́ в хра́ме сем. И Ты услы́шиши с Небесе́, и ми́лостив бу́деши о согреше́ниих люди́й Свои́х Изра́иля, и возврати́ши я́ в зе́млю, ю́же дал еси́ отце́м их, я́ко согреша́т Ти, я́ко несть челове́к, и́же не согреши́т, и разгне́ваешися на ня́, и преда́си я́ пред враги́, и попленя́т их пленя́щии в зе́млю дале́че или́ близ, и обратя́т сердца́ своя́ в земли́, а́може пресели́шася, и обратя́тся, и помо́лятся Тебе́ в земли́ преселе́ния своего́, глаго́люще: согреши́хом, беззако́нновахом, непра́вдовахом. И обратя́тся к Тебе́ всем се́рдцем свои́м и все́ю душе́ю свое́ю в земли́ враг свои́х, а́може преве́л еси́ их, и помо́лятся к Тебе́ по пути́ земли́ своея́, ю́же дал еси́ отце́м их, и ко гра́ду, его́же избра́л еси́, и ко хра́му, его́же созда́х и́мени Твоему́. И услы́шиши от Небесе́, от гото́ваго жили́ща Твоего́, моли́тву их и моле́ние их, и сотвори́ши оправда́ние им, да бу́дет Госпо́дь Бог наш с на́ми, я́коже бе со отцы́ на́шими, да не оста́вит нас, ниже́ да отврати́т нас, преклони́ти сердца́ на́ша к Нему́, е́же ходи́ти во всех путе́х Его́ и храни́ти вся за́поведи Его́, и повеле́ния Его́, и оправда́ния Его́, я́же запове́да отце́м на́шим. И рече́ к нему́ Госпо́дь: услы́шах глас моли́твы твоея́ и моле́ния твоего́ и́мже моли́лся еси́ пре́до Мно́ю; сотвори́х ти по всей моли́тве твое́й, и освяти́х храм сей, его́же созда́л еси́, е́же положи́ти и́мя Мое́ та́мо во ве́ки, и бу́дут о́чи Мои́ ту́ и се́рдце Мое́ во вся дни. И ты, а́ще по́йдеши пре́до Мно́ю, я́коже ходи́ Дави́д, оте́ц твой, в преподо́бии се́рдца и в правоте́, и е́же твори́ти по всем, я́же запове́дах ему́, и повеле́ния Моя́ и за́поведи Моя́ сохрани́ши, и возста́влю престо́л ца́рствия твоего́ во Изра́или во ве́ки, я́коже глаго́лах к Дави́ду, отцу́ твоему́, глаго́ля: не оскуде́ет ти муж властели́н во Изра́или.

3 Цар 8:22–25, 30–34, 46–49, 57–58; 9:3–5

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Дух Госпо́день на мне, Его́же ра́ди пома́за мя, благовести́ти ни́щим посла́ мя, исцели́ти сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дати пле́нником отпуще́ние и слепы́м прозре́ние, нарещи́ ле́то Госпо́дне прия́тно и день воздая́ния, уте́шити вся пла́чущия, да́ти пла́чущим Сио́на сла́ву вме́сто пе́пела, пома́зание весе́лия пла́чущим, украше́ние сла́вы вме́сто ду́ха уны́ния, и нареку́тся ро́дове пра́вды, насажде́ние Госпо́дне во сла́ву. Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде, облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния и оде́ждею весе́лия оде́я мя, я́ко на жениха́, возложи́ на мя вене́ц и, я́ко неве́сту, украси́ мя красото́ю. И я́ко земля́, растя́щая цвет свой, и я́ко вертогра́д се́мена своя́ прозяба́ет, та́ко возрасти́т Госпо́дь пра́вду и весе́лие пред все́ми язы́ки. Сио́на ра́ди не умолчу́ и Иерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже изы́дет, я́ко свет, пра́вда моя́ и спасе́ние мое́, я́ко свети́ло, разжже́тся. И у́зрят язы́цы пра́вду Твою́, и ца́рие сла́ву Твою́, и прозову́т Тя и́менем но́вым, и́мже Госпо́дь наимену́ет е́. И бу́деши вене́ц добро́ты в руце́ Госпо́дни и диади́ма ца́рствия в руце́ Бо́га твоего́. И не прозове́шися ктому́ оста́влен, и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́тся пуста́, тебе́ бо прозове́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная, я́ко благоволи́ Госпо́дь в тебе́, и земля́ твоя́ вку́пе насели́тся. И я́коже живя́й ю́ноша с де́вою, та́ко поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю, и бу́дет я́коже ра́дуется жени́х о неве́сте, та́ко возра́дуется Госпо́дь о тебе́.

Ис 61:1–3, 10–11; 62:1–5