Шрифт

Паримийник - 13 июля

Паримии на Собор двенадцати Апостол

1. Исхо́да чте́ние.

Приидо́ша сы́нове Изра́илевы в Ме́рру, и не можа́ху пи́ти воды́ от Ме́рры: горька́ бо бе. Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́ Го́ресть. И ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще: что пие́м? Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду, и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во, и вложи́ е́ в во́ду, и услади́ся вода́. Та́мо положи́ ему́ оправда́ния и суды́, и та́мо его́ искуси́, и рече́: а́ще слу́хом услы́шиши глас Го́спода Бо́га твоего́, и уго́дная пред Ним сотвори́ши, и внуши́ши за́поведи Его́, и сохрани́ши вся оправда́ния Его́, вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х еги́птяном, не наведу́ на тя: Аз бо есмь Госпо́дь Бог твой, исцеля́яй тя. И приидо́ша во Ели́м, и бя́ху та́мо двана́десять исто́чников вод и се́дмьдесят сте́блий фи́никовых, и ополчи́шася та́мо при вода́х.

Исх 15:23–27

2. Иису́са Нави́на чте́ние.

Рече́ Госпо́дь ко Иису́су, глаго́ля: поими́ двана́десять муже́й от люди́й, му́жа еди́наго от коего́ждо пле́мене, повели́ им, глаго́ля: возми́те от среды́ Иорда́на, иде́же стоя́ша но́зи жре́честии, гото́вых двана́десять ка́меней и, изне́сше я́ с собо́ю, положи́те в полце́ ва́шем, иде́же ста́нете та́мо в нощи́. И призва́в Иису́с двана́десять муже́й сла́вных от сыно́в Изра́илевых, еди́наго от коего́ждо пле́мене, рече́ им: иди́те пре́до мно́ю пред лице́м Госпо́дним в среди́ну Иорда́на, и взем отту́ду ки́йждо ка́мень еди́н, да возложи́т на ра́мена своя́, по числу́ племе́н сыно́в Изра́илевых. Да бу́дут вам си́и в зна́мение, посреде́ вас лежа́ще всегда́, да егда́ вопро́сит тебе́ у́тро сын твой, глаго́ля: что суть ка́мение сие́ вам? И ты возвести́ши сы́ну твоему́, глаго́ля: я́ко оскуде́ Иорда́н река́ от лица́ киво́та заве́та Го́спода всея́ земли́, егда́ прехожда́ше его́, и изся́че вода́ Иорда́нова, и бу́дут вам ка́мение сие́ в па́мять сыно́в Изра́илевых да́же до ве́ка. И сотвори́ша та́ко сы́нове Изра́илевы, я́коже запове́да Госпо́дь Иису́су. И взе́мше двана́десять ка́меней от среды́ Иорда́на, я́коже запове́да Госпо́дь Иису́су в сконча́нии прехожде́ния сыно́в Изра́илевых, и принесо́ша их с собо́ю в полк, и положи́ша их та́мо. Поста́ви же Иису́с и други́я двана́десять ка́меней в саме́м Иорда́не на ме́сте, иде́же стоя́ху но́зи жреце́в, воздвиза́ющих киво́т заве́та Госпо́дня, во Иорда́не, до́ндеже сконча́ Иису́с вся, ели́ка запове́да Госпо́дь Иису́су пове́дати лю́дем, по всем, ели́ка запове́да Моисе́й Иису́су, и потща́шася лю́дие, и преидо́ша. И бысть, егда́ сконча́ша вси лю́дие преходи́ти Иорда́н, пре́йде и киво́т заве́та Госпо́дня и жрецы́ пред ни́ми.

Ис Нав 4:1–11

3. Проро́чества Иои́лева чте́ние.

Воструби́те трубо́ю в Сио́не, пропове́дите в горе́ Мое́й святе́й, и да смяту́тся вси, живу́щии на земли́, я́ко предстои́т день Госпо́день. Я́коже у́тро, разлию́тся по гора́м лю́дие мно́зи и кре́пцы, подо́бни им не бы́ша от ве́ка и по них не приложи́тся до лет в род и род. Я́коже вид ко́нский вид их, и я́коже ко́нницы, та́ко прожену́т, я́коже глас колесни́ц на верхи́ гор востеку́т, и я́ко глас пла́мене о́гненна, попаля́юща тро́стие, и я́ко лю́дие мно́зи и кре́пцы, воополча́ющиися на брань. От лица́ их сокруша́тся лю́дие, вся́кое лице́, а́ки опале́ние горнца́. Я́коже борцы́ потеку́т, и я́коже му́жие хра́бри взы́дут на огра́ды, и ки́йждо в путь свой по́йдет, и не совратя́т пути́й свои́х. И бу́дет по сих, и излию́ от Ду́ха Моего́ на вся́ку плоть, и прореку́т сы́нове ва́ши и дще́ри ва́ша, и ста́рцы ва́ши со́ния у́зрят, и ю́ноты ва́ши виде́ния уви́дят, и́бо на рабы́ Моя́ и на рабы́ни Моя́ во дни о́ны излию́ от Ду́ха Моего́. И дам чудеса́ на Небеси́ и на земли́: кровь, и огнь, и куре́ние ды́ма. Со́лнце обрати́тся во тьму, и луна́ в кровь, пре́жде не́же приити́ дню Госпо́дню, вели́кому и просвеще́нному. И бу́дет: всяк, и́же призове́т И́мя Госпо́дне, спасе́тся, я́ко в горе́ Сио́не и во Иерусали́ме бу́дет спаса́емый, я́коже рече́ Госпо́дь, и благовеству́емии, и́хже Госпо́дь призва́.

Иоил 2:1–7, 28–32