Шрифт

Паримийник - 25 февраля

Паримии на память Иверския иконы Пресвятыя Богородицы

1. Бытия́ чте́ние.

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь. И обре́те ме́сто, и спа та́мо: за́йде бо со́лнце, и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́, и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де. И се ле́ствица, утвержде́на на земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́с, и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней. Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́: Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся: земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам ю́ и се́мени твоему́. И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки; и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м. И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши. И возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не и́мам тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́. И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́: я́ко eсть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно ме́сто сие́; несть сие́, но дом Бо́жий и сия́ врата́ Небе́сная.

Быт 28:10–17

2. Исхо́да чте́ние.

Моисе́й бя́ше пасы́й о́вцы Иофо́ра, те́стя своего́, свяще́нника Мадиа́мска, и гна́ше о́вцы в пусты́ню; и прии́де в го́ру Бо́жию Хори́в. Яви́ся же ему́ А́нгел Госпо́день в пла́мени о́гненне из купины́; и ви́дит, я́ко купина́ гори́т огне́м, купина́ же не сгара́ше. Рече́ же Моисе́й: мимоше́д, уви́жду виде́ние вели́кое сие́, я́ко не сгара́ет купина́. Егда́ же ви́де Госпо́дь, я́ко приступа́ет ви́дети, воззва́ его́ Госпо́дь из купины́, глаго́ля: Моисе́е, Моисе́е. Он же рече́: что есть, Го́споди? Он же рече́: не приближа́йся се́мо; изу́й сапоги́ от ног твои́х: ме́сто бо, на не́мже ты стои́ши, земля́ свята́ есть.

Исх 3:1–5

3. Исхо́да чте́ние.

Обведе́ Бог лю́ди путе́м, и́же в пусты́ни к Чермно́му мо́рю: пя́таго же ро́да изыдо́ша сы́нове Изра́илевы от земли́ Еги́петския. И взя Моисе́й ко́сти Ио́сифовы с собо́ю, кля́твою бо закля́ Ио́сиф сы́ны Изра́илевы, глаго́ля: присеще́нием присети́т вас Госпо́дь, и изнесе́те отсю́ду ко́сти моя́ с собо́ю. Воздви́гшеся же сы́нове Изра́илевы от Сокхо́фа, ополчи́шася во Офо́ме при пусты́ни. Бог же вожда́ше их: в день у́бо столпо́м о́блачным, показа́ти им путь, но́щию же столпо́м о́гненным свети́ти им. И не оскуде́ столп о́блачный во дни, и столп о́гненный но́щию пред все́ми людьми́.

Исх 13:18–22