Шрифт

Паримийник - 15 февраля

Паримии на Сретение Господне

1. Исхо́да чте́ние.

Глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю в день он, во́ньже изведе́ сы́ны Изра́илевы от земли́ Еги́петския, глаго́ляй: Освяти́ Мне вся́каго пе́рвенца перворожде́ннаго, разверза́ющаго ложесна́ в сыне́х Изра́илевых. И и́де Моисе́й, и собра́ вся лю́ди, и рече́: по́мните день сей, во́ньже изыдо́сте от земли́ Еги́петския, из до́му рабо́ты, руко́ю бо кре́пкою Госпо́дь изведе́ нас отту́ду, и сохрани́те зако́н Его́. И бу́дет, я́ко а́ще введе́т вас Госпо́дь Бог в зе́млю ханане́йску, и́мже о́бразом кля́тся отце́м твои́м. И отлучи́ши вся́каго перворо́днаго, разверза́ющаго ложесна́, му́жеск пол Го́споду: и бу́дет, я́ко а́ще вопро́сит тя по сих сын твой, глаго́ля: что сие́? И рече́ши ему́: я́ко руко́ю кре́пкою изведе́ нас Госпо́дь от земли́ Еги́петския, из до́му рабо́ты. Егда́ бо ожесточи́ фара́она не отпусти́ти нас, поби́ Госпо́дь вся перворо́дныя в земли́ Еги́петстей, от перворо́дных челове́ческих, да́же до перворо́дных ско́тских. Сего́ ра́ди аз же́ртву Го́споду приношу́: вся́каго, отверза́ющаго ложесна́, му́жеска по́лу и вся́каго перворо́днаго сыно́в мои́х изба́влю. И бу́дет в зна́мение непоколеби́мо пред очи́ма твои́ма. Я́ко та́ко рече́ Госпо́дь Бог Вседержи́тель: я́ко перворожде́нная сыно́в твои́х да́си Мне. И бу́дет: всяк, и́же а́ще роди́т отроча́ му́жеск пол, в день осмы́й обре́жете ему́ плоть кра́йнюю его́. И три́десять и три дни не вни́дет во святи́лище Бо́жие ко свяще́ннику, до́ндеже испо́лнятся дни́е очище́ния. И по сих принесе́ши Го́споду а́гня единоле́тно, непоро́чно во всесожже́ние и птенца́ голуби́на или́ го́рличищна при две́рех ски́нии свиде́ния, ко святи́телю. Или́ вме́сто сих принесе́ши пред Го́сподем два птенца́ голуби́на или́ два го́рличища, и помо́лится о нем свяще́нник. Я́ко воздая́ние воздаю́щии си́и Мне суть от всех сыно́в Изра́илевых, и прия́т их. И освяти́т я́ Мне вме́сто перворо́дных еги́петских: во́ньже день порази́х вся́каго пе́рвенца в земли́ Еги́петстей, от челове́ка до скота́, – рече́ Бог Вы́шний Святы́й Изра́илев.

Исх 12:51; 13:1–3, 10–12, 14–16; 22:29; Лев 12:1–4, 6, 8; Числ 8:15–17

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Бысть в ле́то, в не́же у́мре Ози́я, царь, ви́дех Го́спода, седя́ща на престо́ле высо́це, и превознесе́нне, и испо́лнь дом сла́вы Его́. И Серафи́ми стоя́ху о́крест Его́, шесть крил еди́ному, и шесть крил друго́му, и двема́ у́бо покрыва́ху ли́ца своя́, двема́ же покрыва́ху но́ги своя́ и двема́ лета́ху. И взыва́ху друг ко дру́гу, и глаго́лаху: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь вся земля́ сла́вы Его́. И взя́тся наддве́рие от гла́са, и́мже вопия́ху, и дом испо́лнися ды́ма. И рех: о, окая́нный аз! Я́ко умили́хся, я́ко челове́к сый, и, нечи́сты устне́ име́я, посреде́ люде́й, нечи́стая устна́ иму́щих, аз живу́, и Царя́ Го́спода Савао́фа ви́дех очи́ма мои́ма. И по́слан бысть ко мне еди́н от Серафи́мов, и в руце́ свое́й имя́ше угль о́гненный, его́же клеща́ми взят от же́ртвенника. И прикосну́ся усто́м мои́м, и рече́: се прикосну́ся сие́ устна́м твои́м, и оты́мет беззако́ния твоя́ и грехи́ твоя́ очи́стит. И слы́шах глас Го́спода, глаго́лющаго: кого́ послю́? И кто по́йдет к лю́дем сим? И реко́х: се аз есмь, посли́ мя. И рече́: иди́ и рцы лю́дем сим: слу́хом услы́шите, и не уразуме́ете, и, ви́дяще, у́зрите и не уви́дите. Одебеле́ бо се́рдце люде́й сих, и уши́ма свои́ма тя́жко слы́шаша, и о́чи свои́ смежи́ша, да не ка́ко уви́дят очи́ма, и уши́ма услы́шат, и се́рдцем уразуме́ют, и обратя́тся, и исцелю́ я́. И реко́х: доко́ле, Го́споди? И рече́: до́ндеже а́ще запусте́ют гра́ди, от е́же не пожи́ти, и до́ми, от е́же не бы́ти челове́ком, и земля́ оста́влена бу́дет пуста́. И по сих продолжи́т Бог челове́ки, и умно́жатся оста́вльшиися на земли́.

Ис 6:1–12

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Се Госпо́дь седи́т на о́блаце ле́гце и прии́дет в Еги́пет, и сотрясу́тся рукотворе́нная еги́петская от Лица́ Его́, и се́рдце их ума́лится в них. И смяте́тся дух их в них, и сове́т их разори́т. И преда́ст Еги́пта в ру́ки господе́й, зане́ сия́ глаго́лет Госпо́дь, Влады́ка Святы́й Савао́ф. Пию́т еги́птяне во́ду я́же при мо́ри. Река́ же оскуде́ет и и́зсхнет. Сия́ глаго́лет Госпо́дь: где суть ны́не прему́дрии твои́? Да возвестя́т ти и да реку́т тебе́ что совеща́ Госпо́дь Савао́ф на Еги́пта. В день он бу́дут еги́птяне в стра́се и тре́пете от лица́ руки́ Го́спода Савао́фа, ю́же Он возложи́т на них, и бу́дет олта́рь Госпо́день в стране́ еги́петстей и столп в преде́лех его́ Го́сподеви. И бу́дет в зна́мение в ве́ки Го́споду Савао́фу в стране́ еги́петстей. Я́ко воззову́т ко Го́споду, и по́слет им Госпо́дь челове́ка, и́же спасе́т их. И ве́дом бу́дет Госпо́дь еги́птяном, и позна́ют еги́птяне Го́спода в день он, и сотворя́т же́ртву и дар, и помо́лятся, и воздадя́т обе́ты своя́ Го́сподеви.

Ис 19:1, 3–5, 12, 16, 19–21