Шрифт

Паримийник - 9 декабря

Паримии на святителя Иннокентия, епископа Иркутскаго

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Ра́дуйся, пусты́ня жа́ждущая, да весели́тся пусты́ня и да цвете́т, я́ко крин. И процвете́т и возвесели́тся пусты́ня Иорда́нова. И сла́ва Лива́нова даде́ся ей, и честь Карми́лова. И у́зрят лю́дие Мои́ сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию. Укрепи́теся, ру́це разсла́бленныя и коле́на разсла́бленная. Уте́шитеся, малоду́шнии умо́м, укрепи́теся, не бо́йтеся. Се Бог наш суд воздае́т и возда́ст, То́й прии́дет и спасе́т нас. Тогда́ отве́рзутся о́чи слепы́х и у́ши глухи́х услы́шат. Тогда́ ско́чит хромы́й, я́ко еле́нь, и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых, я́ко прото́ржеся вода́ в пусты́ни и дебрь в земли́ жа́ждущей. И безво́дная бу́дет во езе́ра и на жа́ждущей земли́ исто́чник водны́й бу́дет. Та́мо бу́дет весе́лие пти́цам, и сели́тва тро́сти, и лу́зи. И та́мо бу́дет путь чист, и путь свят нарече́тся, и не пре́йдет та́мо нечи́стый, ниже́ бу́дет та́мо путь нечи́ст. Разсе́яннии по́йдут по нему́ и не заблу́дят. И не бу́дет та́мо льва, ни от звере́й злых не взы́дет нань, ниже́ обря́щется та́мо, но по́йдут по нему́ изба́вленнии. И со́браннии Го́сподем обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с ра́достию, и ра́дость ве́чная над главо́ю их. Над главо́ю бо их хвала́ и весе́лие, и ра́дость прии́мет я́, отбеже́ боле́знь и печа́ль, и воздыха́ние.

Ис 35:1–10

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 3:1–9

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 4:7–15