Шрифт

Паримийник - 4 декабря

Паримии на Введение во храм Пресвятыя Богородицы

1. Исхо́да чте́ние.

Глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю, глаго́ля: в день еди́н ме́сяца пе́рваго поста́виши ски́нию свиде́ния, и вложи́ши киво́т, и покры́еши его́ заве́сою. И внесе́ши трапе́зу и свети́льник ея́, и положи́ши кади́льницу злату́ю, во е́же кади́ти пред киво́том свиде́ния. И положи́ши покро́в заве́сы над две́рьми ски́нии свиде́ния. И во́змеши еле́й пома́зания и пома́жеши ски́нию и вся, я́же в ней. И освяти́ши ю́ и вся сосу́ды ея́, и бу́дет свята́. И освяти́ши же́ртвенник, и бу́дет же́ртвенник свята́я святы́х. И сотвори́ Моисе́й вся, ели́ка запове́да ему́ Госпо́дь Бог Святы́й Изра́илев. И покры́ о́блак ски́нию свиде́ния, и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́ния. И не можа́ше Моисе́й вни́ти в ски́нию свиде́ния, я́ко осеня́ше над не́ю о́блак, и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́ния.

Исх 40:1–5, 9–10, 16, 34–35

2. Царств тре́тиих чте́ние.

Бысть, я́ко соверши́ Соломо́н е́же созда́ти дом Госпо́день. И собра́ вся ста́рцы Изра́илевы в Сио́н вознести́ киво́т заве́та Госпо́дня из гра́да Дави́дова, сей есть Сио́н. И взя́ша свяще́нницы киво́т заве́та Госпо́дня, и ски́нию свиде́ния, и вся сосу́ды святы́я, я́же в ски́нии свиде́ния. И царь, и весь Изра́иль пред киво́том. И внесо́ша свяще́нницы киво́т заве́та Госпо́дня на ме́сто его́, в дави́р хра́ма, во свята́я святы́х, под кри́ла Херуви́мов. Я́ко Херуви́ми бя́ху распросте́рты крила́ми над ме́стом киво́та, и покрыва́ху Херуви́ми над киво́том и над свята́я его́ свы́шше. И не бе в киво́те, кроме́ двух скрижа́лей заве́та, я́же положи́ та́мо Моисе́й в Хори́ве, я́же завеща́ Госпо́дь. И бысть, я́ко изыдо́ша свяще́нницы от свята́го, и о́блак испо́лни дом. И не возмого́ша свяще́нницы ста́ти служи́ти от лица́ о́блака, я́ко испо́лнися сла́вы дом Го́спода Бо́га Вседержи́теля.

3 Цар 7:51А; 8:1, 3–7, 9–11

3. Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их; я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на. Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб, по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

Иез 43:27; 44:1–4