Шрифт

Паримийник - 22 августа

Паримии на святаго Апостола Матфея

1. Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние.

Во дни ты́я, воста́в Петр посреде́ учени́к, рече́, бе же име́н наро́да вку́пе я́ко сто и два́десять: му́жие бра́тие, подоба́ше сконча́тися писа́нию сему́, е́же предрече́ Дух Святы́й усты́ Дави́довыми о Иу́де, бы́вшем вожди́, е́мшим Иису́са. Я́ко причте́н бе с на́ми и прия́л бя́ше жре́бий слу́жбы сея́. Сей у́бо стяжа́ село́ от мзды непра́ведныя, и ниц быв, просе́деся посреде́, и излия́ся вся утро́ба его́. И разу́мно бысть всем живу́щим во Иерусали́ме, я́ко нарещи́ся селу́ тому́ свои́м их язы́ком Акелдама́, е́же есть село́ кро́ве. Пи́шет бо ся в кни́зе псало́мстей: да бу́дет двор его́ пуст, и да не бу́дет живу́щаго в нем, и епи́скопство его́ да прии́мет ин. Подоба́ет у́бо, от сходи́вшихся с на́ми муже́й во вся́ко ле́то, в не́же вни́де и изы́де в нас Госпо́дь Иису́с, наче́н от креще́ния Иоа́ннова, да́же до дне, во́ньже вознесе́ся на Не́бо от нас, свиде́телю воскресе́ния Его́ бы́ти с на́ми еди́ному от сих. И поста́виша два: Ио́сифа, нарица́емаго Варса́ву, и́же нарече́н бысть Иу́ст, и Матфи́я. И помоли́вшеся, ре́ша: Ты, Го́споди, Сердцеве́дче всех, покажи́, его́же избра́л еси́, от сею́ двою́ еди́наго, прия́ти жре́бий служе́ния сего́ и апо́стольства, из него́же испаде́ Иу́да, ити́ в ме́сто свое́. И да́ша жре́бия и́ма. И паде́ жре́бий на Матфи́я. И причте́н бысть ко единона́десяти апо́столом.

Деян 1:15–26

2. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние.

Возлю́бленнии, а́ще се́рдце на́ше не за́зрит нам, дерзнове́ние и́мамы к Бо́гу. И его́же, а́ще про́сим, прие́млем от Него́, я́ко за́поведи Его́ соблюда́ем, и уго́дная пред Ним твори́м. И сия́ есть за́поведь Его́, да ве́руем во и́мя Сы́на Его́, Иису́са Христа́, и лю́бим друг дру́га, я́коже дал есть за́поведь нам. И соблюда́яй за́поведи Его́ в Нем пребыва́ет, и Той в нем, и о сем разуме́ем, я́ко пребыва́ет в нас, от Ду́ха, Его́же дал есть нам. Возлю́бленнии, не вся́кому ду́ху ве́руйте, но искуша́йте ду́хи, а́ще от Бо́га суть, я́ко мно́зи лжепроро́цы изыдо́ша в мир. О сем познава́йте Ду́ха Бо́жия и ду́ха ле́стча. Всяк дух, и́же испове́дует Иису́са Христа́ во пло́ти прише́дша, от Бо́га есть. И всяк дух, и́же не испове́дует Иису́са Христа́ во пло́ти прише́дша, от Бо́га несть, и сей есть анти́христов, его́же слы́шасте, я́ко гряде́т, и ны́не в ми́ре есть уже́. Вы от Бо́га есте́, ча́дца, и победи́сте тех, я́ко бо́лий есть, И́же в вас, не́жели и́же в ми́ре. Они́ от ми́ра суть, сего́ ра́ди от ми́ра глаго́лют, и мир тех послу́шает. Мы от Бо́га есмы́, и́же зна́ет Бо́га, послу́шает нас, и и́же несть от Бо́га, не послу́шает нас.

1 Ин 3:21 – 4:6

3. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние.

Возлю́бленнии, а́ще си́це возлюби́л есть нас Бог, и мы до́лжни есмы́ друг дру́га люби́ти. Бо́га никто́же нигде́же ви́де. А́ще друг дру́га лю́бим, Бог в нас пребыва́ет, и любы́ Его́ соверше́нна есть в нас. О сем разуме́ем, я́ко в Нем пребыва́ем и Той в нас, я́ко от Ду́ха Своего́ дал есть нам. И мы ви́дехом и свиде́тельствуем, я́ко Оте́ц посла́ Сы́на Спаси́теля ми́ру. И́же а́ще испове́сть, я́ко Иису́с есть Сын Бо́жий, Бог в нем пребыва́ет и той в Бо́зе. И мы позна́хом и ве́ровахом любо́вь, ю́же и́мать Бог в нас. Бог Любы́ есть, и пребыва́яй в любви́ в Бо́зе пребыва́ет, и Бог в нем пребыва́ет.

1 Ин 4:11–16