Шрифт

Паримийник - 14 августа

Паримии на службе в храме Всемилостиваго Спаса

1. При́тчей чте́ние.

Сы́не, не пренебрега́й наказа́ния Госпо́дня, ниже́ ослабева́й, от Него́ облича́емый. Его́же бо лю́бит Госпо́дь, наказу́ет, бие́т же вся́каго сы́на, его́же прие́млет. Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, не сопротивля́ется ей ничто́же лука́вое, благоразу́мна есть всем лю́бящим ю́, вся́кое же честно́е недосто́йно ея́ есть. Долгота́ бо жития́ и ле́та жи́зни в десни́це ея́, в шу́ице же ея́ бога́тство и сла́ва, от уст ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Путие́ ея́, путие́ добры́, и вся стези́ ея́ с ми́ром. Дре́во живота́ есть всем держа́щимся ея́ и восклоня́ющимся на ню, я́ко на Го́спода, тверда́.

Притч 3:11–18

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме, вы́ну день и нощь и не затворя́тся, е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их ведо́мыя. Язы́цы бо и ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут, и язы́цы запусте́нием запусте́ют. И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет, в кипари́се, и пе́вке, и ке́дре вку́пе, просла́вити ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х просла́влю. И по́йдут к тебе́, боя́щеся, сы́нове смири́вших тя и прогне́вавших тя, и покло́нятся следа́м ног твои́х вси, прогне́вавшии тя, и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го Изра́илева. За е́же бы́ти тебе́ оста́влену и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́, и положу́ тя в ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в. И иссе́ши млеко́ язы́ков, и бога́тство царе́й сне́си, и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя и избавля́яй тя, Бог Изра́илев.

Ис 60:11–16

3. При́тчей чте́ние.

Прему́дрость созда́ себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко мне, и тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, яди́те мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете. И взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я прии́мет себе́ безче́стие, облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́: обличе́ние бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́, облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет; сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день, и сове́т святы́х ра́зум. Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

Притч 9:1–11