Шрифт

Паримийник - 2 августа

Паримии на память святаго пророка Илии

1. Царств тре́тиих чте́ние.

Бысть сло́во Госпо́дне ко Илии́ проро́ку, и рече́ ко Аха́ву: жив Госпо́дь Бог сил, Бог Изра́илев, Ему́же предстою́ днесь пред Ним, а́ще бу́дет в ле́та сия́ роса́ или́ дождь, а́ще не словесы́ уст мои́х. И бысть глаго́л Госпо́день ко Илии́, глаго́ля: иди́ отсю́ду на восто́к и скры́йся в пото́це Хора́фове, при реце́ Иорда́нове, и бу́дет вода́ от пото́ка, и пие́ши ю́, и вра́ном повелю́ пита́ти тя та́мо. И и́де Илия́, и сотвори́ по глаго́лу Госпо́дню, и се́де при пото́це Хора́фове, пред лице́м Иорда́новым, и вра́нове приноша́ху ему́ хле́бы зау́тра и мяса́ к ве́черу, и от пото́ка пия́ше во́ду. И бысть по днех и́зсше пото́к, я́ко не бе дождя́ на зе́млю. И бысть глаго́л Госпо́день ко Илии́, глаго́ля: воста́ни, и иди́ в Саре́ффу Сидо́нскую, и пребу́ди та́мо; се бо запове́дах та́мо жене́ вдови́це препита́ти тя. И, воста́в, и́де в Саре́ффу Сидо́нскую, и прии́де во врата́ гра́да, и се та́мо жена́ вдова́ собира́ше дрова́, и возопи́ Илия́ вслед ея́, и рече́ ей: принеси́ ми у́бо ма́ло воды́ в сосу́де, да пию́. И и́де взя́ти воды́, и возопи́ Илия́ во след ея́, и рече́ ей: приими́ у́бо мне и укру́х хле́ба в руце́ твое́й, и да ям. И рече́ жена́: жив Госпо́дь Бог мой, а́ще есть у мене́ опресно́к, но ра́зве ели́ко горсть муки́ в водоно́се, и ма́ло еле́я во чва́нце. И се аз собира́ю два поле́нца, и вни́ду, и сотворю́ себе́ и ча́дом мои́м, и сне́мы, и у́мрем. И рече́ к ней Илия́: дерза́й, и вни́ди, и не сотвори́ по глаго́лу твоему́, но сотвори́ мне отту́ду опресно́к мал пре́жде, и изнесе́ши ми, себе́ же и ча́дом твои́м сотвори́ши последи́. Я́ко та́ко глаго́лет Госпо́дь Бог Изра́илев: водоно́с муки́ не оскуде́ет, и чва́нец еле́я не ума́лится до дне, до́ндеже даст Госпо́дь дождь на зе́млю. И и́де жена́, и сотвори́ по глаго́лу Илиину́, и даде́ ему́, и ядя́ше той, и та, и ча́да ея́. И от того́ дне водоно́с муки́ не оскуде́, и чва́нец еле́я не ума́лися, по глаго́лу Госпо́дню, и́же глаго́ла руко́ю Илино́ю. И бысть по глаго́лех сих, и разболе́ся сын жены́ госпожи́ до́му, и бе боле́знь его́ крепка́ зело́, до́ндеже не оста́ в нем дух. И рече́ жена́ ко Илии́: что мне и тебе́, челове́че Бо́жий, вшел еси́ ко мне воспомяну́ти грехи́ моя́, и умори́ти сы́на моего́? И рече́ Илия́ к жене́: даждь ми сы́на твоего́. И взят его́ от ло́на ея́, и вознесе́ его́ в го́рницу, в не́йже сам почива́ше, и положи́ его́ на одре́ свое́м. И возопи́ Илия́ ко Го́споду, и рече́: увы́ мне, Го́споди, Свиде́телю вдовы́, у нея́же аз пребыва́ю, Ты озло́бил еси́, е́же умори́ти сы́на ея́. И ду́ну на о́трочища трикра́ты, и призва́ Го́спода, и рече́: Го́споди Бо́же мой, да возврати́тся у́бо душа́ о́трочища сего́ в онь. И бысть та́ко. И возопи́ Илия́, и услы́ша Госпо́дь глас Илии́н, и возврати́ся душа́ о́трочища, и оживе́. И поя́т Илия́ о́трочища, и сведе́ и́ от го́рницы в дом, и даде́ и́ ма́тери его́. И рече́ Илия́ к ней: виждь, я́ко жив есть сын твой. И рече́ жена́ ко Илии́: се разуме́х, я́ко челове́к Бо́жий еси́ ты, и глаго́л Госпо́день во усте́х твои́х и́стинен.

3 Цар 17

2. Царств тре́тиих чте́ние.

Бысть глаго́л Бо́жий ко Илии́ Фесви́тянину в тре́тие ле́то ца́рства Аха́вля, глаго́ля: иди́ и яви́ся Аха́ву, дам бо дождь на лице́ земли́. И бысть, я́ко ви́де Аха́в Илию́ и рече́ к нему́: а́ще ты еси́, развраща́яй Изра́иля? И рече́ Илия́: не развраща́ю аз Изра́иля, но ты и дом отца́ твоего́, внегда́ оста́висте вы Го́спода Бо́га своего́ и идо́сте в след Ваа́ла. И ны́не посли́ и собери́ ко мне весь Изра́иль, на го́ру Карми́льскую, и проро́ки сту́дныя Ваа́ловы, и́хже три́ста и пятьдеся́т, и проро́к ме́рзских четы́реста яду́щих трапе́зу Иезаве́лину. И по глаго́лу Илиину́ посла́ Аха́в в весь Изра́иль, и собра́ вся проро́ки на го́ру Карми́льскую, и приведе́ ко всем им Илию́. И рече́ им Илия́: доко́ле вы хра́млете на о́ба коле́на ва́ша? А́ще есть Госпо́дь Бог, иди́те в след Его́, а́ще ли Ваа́л есть, то иди́те за ним. И не отвеща́ша ему́ лю́дие словесе́. И рече́ Илия́ к лю́дем: аз есмь оста́х проро́к Госпо́день еди́н, и проро́цы Ваа́ловы, и́хже три́ста и пятьдеся́т муже́й, и проро́ков ме́рзских четы́реста. И рече́ Илия́: дади́те ми два юнца́, да изберете́ себе́ еди́наго, и растеши́те и́ на у́ды, и возложи́те и́ на дрова́, да не приложите́ огня́. И аз растешу́ юнца́ друга́го, и возложу́ на дрова́, и огня́ не возгнещу́. И да призовете́ имена́ бого́в ва́ших, и аз призову́ И́мя Го́спода Бо́га моего́. И бу́дет Бог, И́же а́ще послу́шает огне́м, Той есть Бог. И отвеща́ша вси лю́дие, и ре́ша: добр глаго́л Илии́н, и́же глаго́ла, да бу́дет та́ко. И рече́ Илия́ проро́ком сту́дным: избери́те себе́ юнца́ еди́наго, и сотвори́те вы пре́жде, я́ко вас есть мно́жество, и призови́те имена́ бого́в ва́ших, и огня́ не пригнеща́йте. И поя́ша юнца́, и сотвори́ша та́ко. И призыва́ху и́мя Ваа́лово от у́тра и до полу́дне, и ре́ша: послу́шай нас, Ваа́ле, послу́шай нас. И не бе гла́са, ни послуша́ния, и рыска́ху о́коло же́ртвенника, и́же сотвори́ша си́и. И бысть полу́дне, и поруга́ся им Илия́ Фесви́тянин, и рече́: зови́те гла́сом вели́ким, я́ко бо́гу ва́шему непра́зднство есть, да еда́ что и́ное стро́ит или́ усну́л есть, да убудите́ его́! И зовя́ху гла́сом вели́ким, и кроя́хуся по обы́чаю своему́ ножи́, и мно́зи би́ша себе́ бичьми́ до проли́тия кро́ве своея́. И прорица́ху, и бысть до ве́чера, я́ко бы́ти вре́мя взы́ти же́ртве, и не бе гла́са. И глаго́ла Илия́ к проро́ком сту́дным, глаго́ля: отступи́те ны́не, да и аз сотворю́ же́ртву мою́. И отступи́ша ти́и, и умо́лкнуша. И рече́ Илия́ к лю́дем: приступи́те ко мне. И приступи́ша к нему́ вси лю́дие. И прия́т Илия́ двана́десять ка́мений, по числу́ коле́н сыно́в Изра́илевых, я́коже глаго́ла ему́ Госпо́дь: Изра́иль бу́дет и́мя твое́. И созда́ ка́мение во И́мя Госпо́дне, и исцели́ олта́рь раско́панный, и сотвори́ мо́ре, вмеща́ющее две ме́ре се́мене, о́крест олтаря́. И воскладе́ поле́на на олта́рь, и́же сотвори́, и растеса́ на у́ды всесожига́емое, и возложи́ на поле́на, и обы́де олта́рь. И рече́ Илия́: принеси́те ми четы́ре водоно́сы воды́ и возлива́йте на всесожже́ния и на поле́на. И сотвори́ша та́ко. И рече́: удво́йте. И удво́иша. И рече́: утро́йте. И утро́иша. И прохожда́ше вода́ о́крест олтаря́, и мо́ре испо́лнися воды́. И возопи́ Илия́ на не́бо, и рече́: Го́споди Бо́же Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, послу́шай мене́, Го́споди, послу́шай мене́ днесь огне́м: да разуме́ют вси лю́дие си́и, я́ко Ты еси́ Еди́н Госпо́дь Бог Изра́илев, и аз раб Твой, и Тебе́ ра́ди сотвори́х дела́ сия́ вся, и Ты обрати́ сердца́ люде́й сих в след Тебе́. И паде́ огнь от Го́спода с небесе́, и пояде́ всесожже́ния, и поле́на, и ка́мение, и персть, и во́ду, я́же бе в мо́ри, вся полиза́ огнь. И падо́ша вси лю́дие на лицы́ свое́м и ре́ша: вои́стинну Госпо́дь Бог, Той есть Бог. И рече́ Илия́ к лю́дем: поима́йте проро́ки Ваа́ловы, да ни еди́н скры́ется от них. И я́ша их, и веде́ я́ Илия́ на пото́к Ки́ссов, и ту их закла́. И рече́ Илия́ посе́м Аха́вови: се глас хожде́ния дожде́внаго, впрязи́ колесни́цу твою́ и сни́ди, да не пости́гнет тебе́ дождь. И взы́де Илия́ на Карми́льскую го́ру, и прекло́нься на зе́млю, и положи́ лице́ свое́ между́ коле́нома свои́ма, и помоли́ся ко Го́споду. И не́бо помрачи́ся о́блаки и ду́хом, и бысть дождь ве́лий, и пла́чася Аха́в, и́де до Иезрае́ля. И рука́ Госпо́дня бысть на Илии́. И стягну́в чре́сла своя́, и тече́ пред Аха́вом до Иезрае́ля. И возвести́ Аха́в жене́ свое́й Иезаве́ли вся, ели́ка сотвори́ Илия́, и я́ко закла́ проро́ки ноже́м. И посла́ Иезаве́ль ко Илии́, глаго́лющи: у́тро в се́йже час положу́ ду́шу твою́, я́коже ду́шу еди́наго от сих. И слы́ша, и убоя́ся Илия́, и воста́в, и́де души́ ра́ди своея́, и прии́де в Вирсави́ю, зе́млю Иу́дову. И оста́ви о́трочища своего́ та́мо, и и́де в пусты́ню дне путь. И прише́д, се́де под сме́рчием, и проси́ души́ свое́й сме́рти, и рече́: довле́ет ми, Го́споди, приими́ у́бо ду́шу мою́ от мене́, я́ко несмь аз па́че оте́ц мои́х. И ля́же, и успе́ под са́дом. И се А́нгел Госпо́день косну́ся ему́, и рече́ ему́: воста́ни, яждь и пий. И воззре́в Илия́, и се, при возгла́вии его́ опресно́к ячме́нный и корча́г воды́. И воста́, и яде́, и пит, и обра́щся, у́спе. И обра́щся А́нгел Госпо́день втори́цею, и косну́ся ему́, и рече́ ему́: воста́ни, яждь и пий, я́ко мног от тебе́ путь. И воста́, и яде́, и пит, и и́де в кре́пости я́ди тоя́ четы́редесять дней и четы́редесять ноще́й до горы́ Хори́вския. И вни́де та́мо в пеще́ру, и всели́ся в ней. И се глаго́л Госпо́день к нему́, и рече́ ему́ Госпо́дь: что ты зде, Илие́? И рече́ Илия́: ревну́я, поревнова́х по Го́споде Бо́зе Вседержи́тели, я́ко оста́виша Тя сы́нове Изра́илевы, и олтари́ Твоя́ раскопа́ша, и проро́ки Твоя́ ору́жием изби́ша, и оста́х аз еди́н, и и́щут души́ моея́, изъя́ти ю́. И рече́ А́нгел: изы́ди у́тро и ста́ни в горе́ пред Го́сподем, и се мимои́дет Госпо́дь. И дух ве́лий и кре́пок, разоря́я го́ры и сокруша́я ка́мение пред Го́сподем: не в ду́се Госпо́дь. И по ду́се вихр, и не в ви́хре Госпо́дь. И по ви́хре огнь, и не во огни́ Госпо́дь. И по огни́ глас хла́да то́нка, и та́мо Госпо́дь. И бысть, я́ко услы́ша Илия́, покры́ лице́ свое́ ми́лотию свое́ю, и изы́де, и ста при пеще́ре. И се к нему́ бысть глас и рече́: что зде ты, Илие́? И рече́ Илия́: ревну́я, поревнова́х по Го́споде Бо́зе Вседержи́тели, я́ко оста́виша заве́т Твой сы́нове Изра́илевы, и олтари́ Твоя́ раскопа́ша, и проро́ки Твоя́ изби́ша ору́жием, и оста́х аз еди́н, и и́щут души́ моея́, изъя́ти ю́. И рече́ Госпо́дь к нему́: иди́, возврати́ся путе́м твои́м, и по́йдеши в путь пусты́ни Дама́сковы, и пома́жеши Азаи́ла на ца́рство во Ассири́и; и Ииу́я, сы́на Амесси́ина, пома́жеши в царя́ Изра́илю; и Елиссе́я, Сы́на Асафа́това, пома́жеши вме́сто себе́ проро́ка.

3 Цар 18:1, 17–41, 44, 42, 45–46; 19:1–16

3. Царств четве́ртых чте́ние.

Бысть во дни о́ны, обре́те Илия́ Елиссе́я, сы́на Асафа́това, и той ора́ше вола́ми. И и́де Илия́ к нему́, и пове́рже Илия́ ми́лоть свою́ на нем, и оста́ви Елиссе́й волы́, и тече́ созади́ Илии́, и служа́ше ему́. И бысть, егда́ взя́ту бы́ти Илии́ Го́сподем в ви́хре я́ко на не́бо, и идо́ста Илия́ и Елиссе́й в Галга́лы. Рече́ Илия́ ко Елиссе́ю: седи́ у́бо зде, я́ко Госпо́дь посла́ мя до Иорда́на. И рече́ Елиссе́й: жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю тебе́. И поидо́ста о́ба, и пятьдеся́т муже́й от сыно́в проро́ческих приидо́ша и ста́ша пря́мо издале́ча. О́ба же ста́ста при Иорда́не. И прия́т Илия́ ми́лоть свою́, и свит ю́, и порази́ е́ю во́ды, и раздели́ся вода́ сю́ду и сю́ду, и преидо́ста о́ба по су́ху. И бысть, я́ко преидо́ста, и рече́ Илия́ Елиссе́ю: проси́, что сотворю́ тебе́, пре́жде да́же не взят бу́ду от тебе́. И рече́ Елиссе́й: да бу́дет у́бо дух, и́же в тебе́, сугу́б во мне. И рече́ Илия́: ожесточи́л еси́ проси́ти; оба́че а́ще уви́диши мя, взе́млема от тебе́, бу́дет ти та́ко, а́ще ли же не уви́диши, не бу́дет. И бысть иду́щим им и глаго́лющим, и се колесни́ца о́гненна и ко́ни о́гненни, и раздели́ между́ обе́ма, и взя́тся Илия́ тру́сом, я́ко на не́бо. И Елиссе́й зря́ше, и той вопия́ше: о́тче, о́тче, колесни́ца Изра́илева и ко́ни его́. И не ви́де его́ ктому́. И я́тся Елиссе́й за ри́зы своя́, и раздра́ я́ на дво́е. И взят ми́лоть Илиину́ Елиссе́й, па́дшую верху́ его́. И обрати́ся Елиссе́й, и ста на бре́зе Иорда́на. И прия́т Елиссе́й ми́лоть Илиину́, па́дшую верху́ его́, и уда́ри во́ды, и не раздели́шася. И рече́ Елиссе́й: где у́бо есть Бог Илии́н Апфо́? И уда́ри Елиссе́й во́ды второ́е, и раздели́шася во́ды, и пре́йде по су́ху.

3 Цар 19:19–21; 4 Цар 2:1, 6–14