Шрифт

Паримийник - 7 апреля

Паримии на Благовещение Пресвятыя Богородицы.

На Вечерне

1. Бытия чте́ние.

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь. И обре́те ме́сто, и спа та́мо: за́йде бо со́лнце, и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́, и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де. И се ле́ствица, утвержде́на на земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́с, и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней. Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́: Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся: земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам ю́ и се́мени твоему́. И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки; и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м. И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши. И возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не и́мам тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́. И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́: я́ко eсть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно ме́сто сие́; несть сие́, но дом Бо́жий и сия́ врата́ Небе́сная.

Быт 28:10–17

2. Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их; я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на. Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб, по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

Иез 43:27; 44:1–4

3. При́тчей чте́ние.

Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ Своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу. Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, яди́те Мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете, и взыщи́те ра́зума, да поживете́ и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие; облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́, обличе́ние бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́. Облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет. Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум. Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

Притч 9:1–11

На Литургии

1. Исхо́да чте́ние.

Вни́де Моисе́й в го́ру Бо́жию Хори́в, яви́ся же ему́ А́нгел Госпо́день в пла́мени о́гненне из купины́, и ви́де, я́ко купина́ горя́ше огне́м и купина́ не сгара́ше. Рече́ же Моисе́й: преше́д, узрю́ виде́ние вели́кое сие́, что я́ко не сгара́ет купина́? Я́коже ви́де Госпо́дь, я́ко приступа́ет ви́дети, призва́ его́ Госпо́дь, из купины́ глаго́ля: Моисе́е, Моисе́е. Он же рече́: что есть? И рече́: не прибли́жися се́мо. Иззу́й сапо́г от ногу́ твое́ю: ме́сто бо, на не́мже ты стои́ши, земля́ свята́ есть. И рече́ ему́: Аз есмь Бог отца́ твоего́, Бог Авраа́мов, и Бог Исаа́ков, и Бог Иа́ковль. Отврати́ же Моисе́й лице́ свое́, стыдя́ше бо ся зре́ти пред Бо́гом. Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю: ви́дя, ви́дех озлобле́ние люде́й Мои́х, и́же во Еги́пте, и вопль их услы́шах от наси́льствующих в де́лех. Вем бо боле́знь их, и снидо́х, е́же изъя́ти их от руки́ еги́птян, и извести́ их от земли́ о́ныя, и ввести́ их в зе́млю бла́гу и мно́гу, в зе́млю, точа́щу мед и млеко́

Исх 3:1–8

2. При́тчей чте́ние.

Госпо́дь созда́ мя нача́ло путе́й Свои́х в дела́ Своя́. Пре́жде век основа́ мя в нача́ле, пре́жде не́же зе́млю сотвори́ти, и пре́жде не́же бе́здны соде́лати, пре́жде не́же произы́ти исто́чником вод, пре́жде не́же гора́м водрузи́тися, пре́жде же всех холмо́в ражда́ет мя. Госпо́дь сотвори́ страны́, и пусты́ни, и концы́, населе́ны под небесе́м. Егда́ гото́вяше не́бо, с Ним бех, и егда́ отлуча́ше Себе́ Престо́л на ве́трех. Егда́ кре́пки творя́ше вы́шния о́блаки и я́ко тве́рды полага́ше исто́чники поднебе́сныя, внегда́ полага́ти мо́рю преде́л его́, и во́ды не мимои́дут уст Его́, и кре́пки творя́ше основа́ния земли́, бех к Нему́ подо́бна. Аз бех, о не́йже ра́довашеся, по вся же дни веселя́хся пред лице́м Его́ на вся́ко вре́мя.

Притч 8:22–30