Шрифт

Паримийник - от Пасхи до Пятидесятницы

Паримии на Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых в земли Российстей просиявших.

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: во вре́мя прия́тное послу́шах тя и в день спасе́ния помого́х тебе́. / И созда́х тя и дах тя в заве́т язы́ков, / е́же устро́ити зе́млю и насле́дити насле́дие пусты́ни. Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те! / И су́щим во тьме: откры́йтеся! На всех путе́х пасти́ся бу́дут, и на всех стезя́х па́жить их. Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т их зной, ниже́ со́лнце, но Ми́луяй их уте́шит я́ и сквозе́ исто́чники вод проведе́т я́. И положу́ вся́кую го́ру в путь и вся́кую стезю́ в па́ству их. Се си́и издале́ча прии́дут, си́и от се́вера и мо́ря, ини́и же от земли́ Пе́рсския. Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́, да отры́гнут го́ры весе́лие и хо́лми пра́вду, я́ко поми́лова Бог лю́ди Своя́ и смире́нныя люде́й уте́ши. Рече́ же Сио́н: оста́ви мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя. Еда́ забу́дет жена́ отроча́ свое́? Или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́? А́ще ли же и сих забу́дет жена́, но Аз не забу́ду тебе́, – глаго́лет Госпо́дь.

Ис 49:8–15

2. Прему́дрости Сира́ха чте́ние.

Восхва́лим му́жи сла́вны и отцы́ на́ша в бытии́: мно́гу сла́ву созда́ Госпо́дь в них вели́чием Свои́м от ве́ка. Госпо́дствующе в ца́рствиих свои́х, и му́жие, имени́ти си́лою, сове́тующе ра́зумом свои́м, провеща́вшии во проро́чествах, старе́йшины люди́й в сове́тех и в ра́зуме писа́ния люди́й, прему́драя словеса́ в наказа́нии их, и́щуще гла́са мусики́йска и пове́дающе по́вести во писа́ниих, му́жие бога́тии, обдарова́ни кре́постию, ми́рно живу́ще в жили́щах свои́х. Вси сии́ в ро́дех просла́влени бы́ша, и во днех их похвала́. До ве́ка пребу́дет се́мя их, и сла́ва их не потреби́тся, телеса́ их в ми́ре погребе́на бы́ша, а имена́ их живу́т в ро́ды. Прему́дрость их пове́дят лю́дие, и похвалу́ их испове́сть Це́рковь.

Сир 44:1–14

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 3:1–9