Шрифт

Паримийник - от Пасхи до Пятидесятницы

Паримии на Пятидесятницу.

1. Числ чте́ние.

Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: собери́ Ми се́дмьдесят муже́й от ста́рец изра́илевых, и́хже ты сам ве́си, я́ко ти́и суть ста́рцы людсти́и и книго́чия их, и да приведе́ши я́ ко ски́нии свиде́ния, и да ста́нут та́мо с тобо́ю. И сни́ду, и возглаго́лю та́мо с тобо́ю, и уйму́ от Ду́ха, И́же в тебе́, и возложу́ на ня, да поды́мут с тобо́ю устремле́ние люде́й, и не бу́деши води́ти их ты еди́н. И изы́де Моисе́й, и глаго́ла лю́дем словеса́ Госпо́дня, и собра́ се́дмьдесят муже́й от ста́рец людски́х, и поста́ви я́ о́крест ски́нии. И сни́де Госпо́дь во о́блаце и глаго́ла к нему́, и уя́ от Ду́ха, И́же на нем, и возложи́ на се́дмьдесят муже́й ста́рец. Егда́ же препочи́ Дух на них, и проро́чествоваша, и ктому́ не приложи́ша. И оста́шася два му́жа в полце́, и́мя еди́ному Елда́д, и и́мя второ́му Мода́д. И препочи́ на них Дух. И сии́ бе́ша от впи́санных, и не приидо́ша ко ски́нии, и проро́чествоваша в полце́. И прите́к ю́ноша, возвести́ Моисе́ю, и рече́, глаго́ля: Елда́д и Мода́д проро́чествуют в полце́х. И отвеща́в Иису́с Нави́н, предстоя́й Моисе́ю, избра́нный ему́, рече́: го́споди мой Моисе́ю, запрети́ им. И рече́ ему́ Моисе́й: еда́ ревну́еши ты мне? И кто даст всем лю́дем Госпо́дним бы́ти проро́ки, егда́ даст Госпо́дь Ду́ха Своего́ на них?

Числ 11:16–17, 24–29

2. Проро́чества Иои́лева чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: ча́да Сио́нова ра́дуйтеся, и весели́теся о Го́споде Бо́зе ва́шем, я́ко даде́ вам бра́шна в пра́вду, и одожди́т вам дождь ра́нный и по́здный, я́коже пре́жде. И напо́лнятся гу́мна пшени́цы, и излию́тся точи́лия вина́ и еле́а. И вдам вам вме́сто лет, и́хже поядо́ша пру́зи и гу́сеницы, и ржа, и хру́стове, си́ла Моя́ вели́кая, ю́же посла́х на вы. И сне́сте яду́ще и насытите́ся, и похва́лите и́мя Го́спода Бо́га ва́шего, И́же сотвори́ свы́ше чудеса́: и не постыдя́тся лю́дие Мои́ в век. И разуме́ете, я́ко посреде́ Изра́иля Аз есмь, и Аз Госпо́дь Бог ваш, и несть ино́го, ра́зве Мене́: и не постыдя́тся ктому́ лю́дие Мои́ в век. И бу́дет по сих, излию́ от Ду́ха Моего́ на вся́кую плоть, и прореку́т сы́нове ва́ши и дще́ри ва́ша, и ста́рцы ва́ши со́ния ви́дят, и ю́ноши ва́ши виде́ния у́зрят. И́бо на рабы́ Моя́, и на рабы́ни Моя́ во дни о́ны излию́ от Ду́ха Моего́, и прореку́т. И дам чудеса́ на небеси́ горе́, и зна́мения на земли́ ни́зу, кровь и огнь, и куре́ние ды́ма. Со́лнце преложи́тся во тьму, и луна́ в кровь, пре́жде прише́ствия дне Госпо́дня вели́каго и стра́шнаго. И бу́дет всяк, и́же а́ще призове́т и́мя Госпо́дне, спасе́тся.

Иоил 2:23–32А

3. Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: прииму́ вас от язы́к, и соберу́ вы от всех язы́к стра́нных, и введу́ вы в зе́млю ва́шу, и окроплю́ на вы чи́стую во́ду, и очи́ститеся от всех нечисто́т ва́ших, и от всех и́дол ва́ших, и очи́щу вы. И дам вам се́рдце но́вое, и дух но́вый дам вам, и отыму́ се́рдце ка́менное от пло́ти ва́шея, и дам вам се́рдце пло́тяное, и Дух Мой дам в вас. И сотворю́, да во оправда́ниих Мои́х хо́дите, и судьбы́ Моя́ сохраните́, и сотворите́. И вселите́ся в зе́млю, ю́же дах отце́м ва́шим, и бу́дете Ми в лю́ди, и Аз бу́ду вам в Бо́га.

Иез 36:24–28