Шрифт

Паримийник - от Пасхи до Пятидесятницы

Паримии на Вознесение Господне. Четверток 6-й седмицы по Пасхе

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет в после́дняя дни явле́на гора́ Госпо́дня, и дом Бо́жий на версе́х гор, и вознесе́тся превы́ше холмо́в, и прии́дут на ню вси язы́цы. И по́йдут лю́дие мно́зи, и реку́т: прииди́те взы́дем на го́ру Госпо́дню, и в дом Бо́га Иа́ковля, и возвести́т нам путь Свой, и по́йдем по нему́.

Ис 2:2–3

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: поиди́те и вни́дите враты́ Мои́ми, угото́вите путь Мой, и путь твори́те лю́дем Мои́м, и ка́мения от пути́ размещи́те, вознеси́те зна́мение на язы́ки. Се бо Госпо́дь сотвори́ слы́шано да́же до после́дних земли́: рцы́те дще́ри Сио́нове, се Спаси́тель твой прихо́дит, име́я с Собо́ю мзду, и де́ло Его́ пред лице́м Его́. И прозове́т я́ лю́ди свя́ты, изба́влены от Го́спода: ты же нарече́шися взы́сканный град, и не оста́вленный. Кто Сей прише́дый из Едо́ма, оброще́ние риз Его́ от Восо́ра? Сей красе́н во оде́жди Свое́й, вопие́т с кре́постию ве́лиею: Аз глаго́лю пра́вду, и суд спасе́ния. Почто́ ти оброще́ны ри́зы, и оде́жды твоя́ я́ко от истопта́ния точи́ла испо́лнены истопта́ния? Точи́ло истопта́х еди́н, и от язы́к несть муж со Мно́ю. Ми́лость Госпо́дню помяну́х, доброде́тели Госпо́дни во всех, и́миже нам воздава́ет. Госпо́дь, судия́ благи́й до́му Изра́илеву, нано́сит нам по ми́лости Свое́й, и по мно́жеству пра́вды Своея́. И рече́: не лю́дие ли Мои́; ча́да не отве́ргут ли ся? И бысть им во спасе́ние от вся́кия ско́рби их. Не хода́тай, ниже́ А́нгел, но Сам Госпо́дь спасе́ их: за е́же люби́ти их, и щаде́ти их, Сам изба́ви их, и восприя́т их, и вознесе́ их во вся дни ве́ка.

Ис 62:10–12; 63:1–3, 7–9

3. Проро́чества Заха́риина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се день гряде́т Госпо́день, и ста́нут но́зе Его́ в день о́ный на горе́ Елео́нстей, пря́мо Иерусали́ма, от восто́к со́лнца. И в день о́ный изы́дет вода́ жива́ из Иерусали́ма, пол ея́ в мо́ре пе́рвое, и пол ея́ в мо́ре после́днее: в жа́тву и в ве́сну бу́дет та́ко. И бу́дет Госпо́дь Царь по всей земли́, в день о́ный бу́дет Госпо́дь Еди́н. И́мя Его́ еди́но, окружа́ющее всю зе́млю и пусты́ню, от Га́вы да́же до Реммо́на, проти́ву хребту́ Иерусали́млю: и вознесе́тся, и на ме́сте пребу́дет, от врат Вениами́новых, да́же до ме́ста двере́й пе́рвых, да́же до врат уго́льных, и да́же до столпа́ Анамеи́лева, да́же до подточи́лий царе́вых, обита́ют в нем: и ана́фема не бу́дет ктому́, и всели́тся Иерусали́м наде́яйся.

Зах 14:4, 8–11