Шрифт

Паримийник - от Пасхи до Пятидесятницы

Паримии на Преполовение Пятидесятницы. Среда 4-й седмицы по Пасхе

1. Проро́чества Михе́ина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: от Сио́на изы́дет зако́н, и сло́во Госпо́дне из Иерусали́ма, и су́дит посреди́ люде́й мно́гих, и обличи́т язы́ки кре́пкия да́же на до́лзе, я́ко вси лю́дие по́йдут ки́йждо свои́м путе́м, мы же по́йдем и́менем Го́спода Бо́га на́шего в век. Та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: услы́шите хо́лми суд Госпо́день, и де́бри основа́ния земли́, я́ко суд Го́сподеви к лю́дем Его́, и со Изра́илем сопри́тся, глаго́ля: лю́дие Мои́, что сотвори́х вам; или́ чим опеча́лих вас? Отвеща́йте Ми: зане́ возведо́х вы от земли́ Еги́петския, и из до́му рабо́ты изба́вих вас, и посла́х пред лице́м ва́шим Моисе́а и Ааро́на и Мариа́м. Лю́дие Мои́ помяни́те у́бо, что совеща́ша на вас сопроти́внии; кто возвести́ тебе́? Возвести́х бо тебе́, челове́че, что добро́, или́ что Госпо́дь и́щет от тебе́, ра́зве твори́ти суд, и люби́ти ми́лость, и гото́ву бы́ти, е́же ходи́ти с Го́сподем Бо́гом твои́м; зане́ в кре́пости возвели́чится Госпо́дь, и упасе́т ста́до Свое́ в ми́ре, да́же до коне́ц земли́.

Мих 4:2–3, 5; 6:2–5, ?, 8; 5:4

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: жа́ждущии иди́те на во́ду, и ели́цы не и́мате сребра́, ше́дше купи́те, и яди́те, пи́йте без сребра́ и цены́, вино́ и тук. Я́ко та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель вам: лю́дие Мои́, почерпи́те во́ду с весе́лием от исто́чник спасе́ния. И рече́ши в день о́ный: воспо́йте Го́сподеви, призови́те и́мя Его́, возвести́те во язы́цех сла́вная Его́: помяни́те, я́ко вознесе́ся и́мя Его́. Лю́дие Мои́, услы́шите Мене́, и сне́сте блага́я, и наслади́тся во благи́х душа́ ва́ша. Внуши́те уши́ма ва́шима, и после́дуйте путе́м Мои́м. Услы́шите Мене́, и жива́ бу́дет во благи́х душа́ ва́ша, и завеща́ю вам заве́т ве́чный, и призови́те. Внегда́ же а́ще прибли́житеся Мне, да оста́вит нечести́вый пути́ своя́, и муж беззако́нный сове́ты своя́, и обрати́теся ко Мне, и поми́лую вас, и оста́влю грехи́ ва́ша. Не суть бо сове́ти Мои́, я́коже сове́ти ва́ши, ни я́коже путие́ ва́ши, путие́ Мои́, глаго́лет Госпо́дь. Но я́коже отстои́т не́бо от земли́, та́ко отстои́т путь Мой от путе́й ва́ших, и умышле́ния ва́ша от умышле́ния Моего́. Я́коже бо а́ще сни́дет дождь, или́ снег с небесе́, и не врати́тся отту́ду, до́ндеже упои́т зе́млю, и израсти́т, и прозя́бнет, и даст се́мя се́ющему, и хлеб в снедь: Си́це бу́дет глаго́л Мой, и́же а́ще изы́дет из уст Мои́х, не возврати́тся ко Мне тощ, до́ндеже сконча́ет вся, ели́ка восхоте́х, и испра́влю пути́ твоя́, и за́поведи Моя́. С весе́лием бо изы́дете, и с ра́достию научите́ся: го́ры бо и хо́лми ско́чат, ча́юще вас в ра́дости, и вся древа́ се́льная воспле́щут ве́твьми. И вме́сто дра́чия взы́дет кипари́с, вме́сто же кропи́вы взы́дет мирси́на: и бу́дет Госпо́дь во и́мя, и в зна́мение ве́чное, и не оскуде́ет, глаго́лет Госпо́дь Бог Святы́й Изра́илев.

Ис 55:1; 12:3–4; 55:2–3, 6–13

3. При́тчей чте́ние.

Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ Своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу. Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, яди́те Мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете, и взыщи́те ра́зума, да поживете́ и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие; облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́, обличе́ние бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́. Облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет. Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум. Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

Притч 9:1–11