Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому великомученику Георгию Победоносцу

великомученику Георгию Победоносцу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Взбра́нному воево́де и Победоно́сцу Гео́ргию соста́вим по­хва­лу́, я́ко хо­да́­таю на́­ше­му и ско́рому помо́щнику: ты же, свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че, я́ко име́яй дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, да зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Икос 1

А́н­ге­лов Тво­ре́ц и всея́ тва́­ри Соде́тель, яви́­вый тя Це́рк­ви Свое́й ве́­ры побо́рника и за ве́­ру непобеди́маго страстоте́рпца, внуша́ет нам за по́д­ви­ги страда́ний тво­и́х восхваля́ти тя, свя́­те Гео́ргие, си́­це:

Ра́­дуй­ся, до кон­ца́ Иису́­са Сы́­на Бо́­жия воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, за и́мя Его́ с лю­бо́­вию ду́­шу свою́ по­ло­жи́­вый.

Ра́­дуй­ся, ис­по­ве́д­ни­че, от Бо́­га при́званный; ра́­дуй­ся, подви́жниче, Бо́­жиею бла­го­да́­тию про­сла́в­лен­ный.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­лов сожи́телю; ра́­дуй­ся, про­ро́­ков равностоя́телю.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 2

Ви́­дя гоне́ние не­чес­ти́­вых на христиа́ны, не убоя́лся еси́ ко́з­ни их и мучи́тельства, бо­го­му́д­ре, но я́ко до́б­рый во́ин Хрис­то́в, вся своя́ ни́щим разда́в, во́­лею поте́кл еси́ на сове́т их непра́ведный, Хри­сту́ вож­дю́ и Бо́­гу сво­ему́ поя́: Алли­лу́иа.

Икос 2

Разу́мно уразуме́в Еди́­на­го Бо́­га, в Трие́х Ипоста́сех боголе́пно покланя́емаго, тве́рдым умо́м испове́дал еси́ Его́ на собо́рищи не­чес­ти́­вых и та́­ко обличи́л еси́ безу́мнаго ца­ря́ безу́мное по­кло­не́­ние тва́­ри. Се­го́ ра́­ди за твое́ высо́кое любому́дрие при­ими́ от нас, Гео́ргие, усе́рдныя похвалы́:

Ра́­дуй­ся, Еди́­на­го и́с­тин­на­го Бо́­га про­по­ве́д­ни­че; ра́­дуй­ся, Пре­свя­ты́я Тро́ицы ве́р­ный за­щи́т­ни­че.

Ра́­дуй­ся, ве́­лию пра­во­сла́в­на­го испове́дания та́й­ну неве́рным показа́вый; ра́­дуй­ся, и́дольскаго слу­же́­ния пре́­лесть обличи́вый.

Ра́­дуй­ся, ри́торе Бо́­жий; ра́­дуй­ся, ви­ти́е, пре­му́д­ро­сти ис­по́л­нен­ный.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 3

Си́­ла Бо́­жия, про­све­ща́ю­щая вся́­ка­го че­ло­ве́­ка, гряду́щаго в мир, и в темни́це тя стра́ждущаго посети́ла есть, смиренному́дре Гео́ргие: по­не́­же ты вся жи­тия́ се­го́ тле́н­ная, я́ко уме́ты пре­зре́в, еди́­но­му Хри­сту́ прилепи́лся еси́, да за и́мя Его́ до́б­ре во́инствовав, сподо́бишися Тому́ со А́н­ге­лы веч­но вос­пе­ва́­ти: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я ум и се́рд­це, Ду́­хом Свя­ты́м озаре́нныя, ты по внуше́нию Его́ поревнова́л еси́ подвиза́тися за и́мя Хрис­то́­во, до кро́­ве стоя́ бо му́жественно в ве́­ре, обличи́л еси́ вознесе́нную не­чес­ти́­ва­го со­бо́­ри­ща горды́ню. Се­го́ ра́­ди хва́­лим тя, всему́дре Гео́ргие, си́­це:

Ра́­дуй­ся, щи́­те, воздви́гнутый на охране́ние бла­го­че́с­тия; ра́­дуй­ся, ме­чу́, подъя́тый на посече́ние не­че́с­тия.

Ра́­дуй­ся, сто́л­пе ве́­ры; ра́­дуй­ся, сте­но́ и утвер­жде́­ние Хри­сто́­вы Це́рк­ви.

Ра́­дуй­ся, ве́р­ных удо­бре́­ние; ра́­дуй­ся, не­ве́р­ных страх и посрамле́ние.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 4

Безу́мный му­чи́­тель, ды́шащий на тя уби́йством, стра­сто­те́рп­че Гео́ргие, жа́ждал бо кро́­ве твоея́, я́ко пес а́лчный, повелева́я распя́ти на колесе́ те́­ло твое́ и зле́йшим му́кам преда́ти; ты же, возмога́я о Го́с­по­де, с тве́рдым упова́нием к Бо́­гу взы­ва́л еси́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­шав­ше от те­бе́ Диоклетиа́н и жре­цы́ и́дольс­тии словеса́ пре­му́д­ро­сти, распыха́хуся на тя зло́бою, па́­че же ег­да́ рекл еси́: «О ца­рю́ мучи́телю! Почто́ мя всу́е истязу́еши? Мне бо е́же жи́ти, Хрис­то́с, и е́же умре́ти, приобре́тение. Тру́дно ти есть про­ти́­ву рожна́ пра́ти». Се­го́ ра́­ди мы взы­ва́­ем ти, великоимени́те Гео́ргие, си́­це:

Ра́­дуй­ся, за му́жественное ис­по­ве́­да­ние ве́­ры на колесе́ кровь свою́ пролия́вый; ра́­дуй­ся, кро́­вию свое́ю торжество́ ве́­ры возвели́чивый.

Ра́­дуй­ся, Апо́с­то­лов соревни́телю; ра́­дуй­ся, во́льным Хри­сто́­вым Стра­сте́м под­ра­жа́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, по­бо́р­ни­че ве́­ры не­по­ко­ле­би́­мый; ра́­дуй­ся, стра­сто­те́рп­че, адама́нта тверде́йший.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 5

Боготе́чной звез­де́ по­до́­бен был еси́ Гео́ргие, чуде́сным бо от А́н­ге­ла исцеле́нием и ви́димым от ко­ле­са́ отреше́нием научи́л еси́ не­ве́р­ных ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную и Той ку́п­но с то­бо́ю вос­пе­ва́­ти: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́деша наро́ди чу­де­са́ си́­лы Бо́­жия, я́ве на те­бе́ быва́емыя, с кро́тостию уче́ние Хрис­то́­во от те­бе́ прия́ша и возо­пи́­ша, гла­го́­лю­ще: «Вои́стину вели́к Бог христиа́нский!» Се­го́ ра́­ди и мы, восхваля́я тя, достосла́вне Гео́ргие, взы­ва́­ем си́­це:

Ра́­дуй­ся, светоно́сным спа­се́­ния сло́­вом тьму не­ве́­рия раз­гна́­вый; ра́­дуй­ся, му́­че­ни­чес­ким ве́­ры испове́данием не­ве́р­ныя ко Хри­сту́ обрати́вый.

Ра́­дуй­ся, легио́ны во́­ин­ов зем­ны́х в не­бе́с­ное во́инство предводя́й; ра́­дуй­ся, я́ко во́ин Хрис­то́в с небе́сными во́и пре­бы­ва́яй.

Ра́­дуй­ся, ратобо́рцев сла́­во; ра́­дуй­ся, пресве́тлаго му́ченическаго ли́­ка кра­со­то́.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 6

Пропове́дником и́с­ти­ны, духоно́сным Апо́с­то­лом поревнова́в, кресто́м ми́­ру распя́лся еси́, стра­сто­те́рп­че; се бо, я́ко Ио́на во чре́­во ки́тово, в пещь нерастворе́нныя и́звести стремгла́в вве́р­жен был еси́, да просла́вится те­бе́ ра́­ди ди́вный во свя­ты́х Гос­по́дь, Ему́­же ты и в ро́ве изве́стнем, я́ко во хра́­ме сла́­вы, у́мно взы­ва́л еси́: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́вый в тридне́вном Сво­е́м от гро́­ба воста́нии всеси́льный а́да и сме́р­ти Победи́тель Иису́с спа­се́ тя от а́дова истле́ния, стра­сто­те́рп­че Гео́ргие: по трие́х бо днех обрето́ша тя в и́звести жи́ва и в воздея́нии рук пою́ща Бо́­га; се­го́ ра́­ди вельми́ пристра́шни бы́ша и ужасо́шася. Мы же, ра́дующеся, воспису́ем ти побе́дную песнь:

Ра́­дуй­ся, позо́рным в и́звестный ров низверже́нием, вознесе́нную диа́вола горды́ню низложи́вый; ра́­дуй­ся, ди́вным от Бо́­га спасе́нием зве́рство му­чи́­те­лей по­бе­ди́­вый.

Ра́­дуй­ся, я́ко незло́бив сый, за твори́вших ти напа́сть моли́лся еси́, я́ко за благотво́рцев; ра́­дуй­ся, я́ко о обраще́нии их, я́ко же Па́­вел о евре́ех, боле́зновал еси́.

Ра́­дуй­ся, му́­жу же­ла́­ний; ра́­дуй­ся, со­су́­де из­бра́н­ный.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 7

Хо­тя́й вся́чески улови́ти се́рд­це твое́ к пре́­лес­ти и́дол, не­чес­ти́­вый му­чи́­тель умышля́ет прельсти́ти тя волшебными чарова́нии; ты же, богоизбра́нне, с Дави́дом восклица́я: «О Бо́­зе спа­се́­ние мое́ и сла́­ва моя́», ве́р­но Тому́ пел еси́: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вое по­ка­за́ зло лука́вый о́ный сатаны́ служи́тель Диоклетиа́н, ег­да́ в безу́мной свое́й ко и́долом ре́вности по­ве­ле́ напои́ти тя, Гео́ргие, я́дом; ты же ис­по́л­нен сый ве́­ры и упова́ния, а́ще и сме́ртное испи́л, оба́­че без вре́да пребы́л еси́, богохва́льне, те́м­же и мы во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, я́ко во упова́нии на Бо́­га Жи́ва не посрами́лся еси́; ра́­дуй­ся, я́ко мучи́теля нивочто́же вме­ни́л еси́.

Ра́­дуй­ся, бесо́в отгна́телю; ра́­дуй­ся, волше́бныя ко́з­ни разруши́телю.

Ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю ди́вен Бог во свя­ты́х Сво­и́х явля́­ет­ся; ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю бла­го­че́ст­но и́мя Хрис­то́­во прославля́ется.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 8

Стра́нный и стра́шный сове́т бысть от не́коего волхва́ нечести́вому ца­рю́, да повели́т ти, в доказа́тельство пра́вости ве́­ры Хри­сто́­вой, сло́­вом воскреси́ти ме́ртваго; ты же, Гео́ргие, ни­что́же сумня́ся, воспева́л еси́ Тому́, И́же несть Бог ме́рт­вых, но Бог жи­вы́х: Алли­лу́иа.

Икос 8

Всежела́нный и Сладча́йший Иису́с, Его́­же ты все́ю ду­ше́ю и всем се́рд­цем возлюби́л еси́, все­бла­же́н­не Гео́ргие, слы́­ша те́п­лое ве́­ры твоея́ мо­ле́­ние, вско́ре по­ве­ле́ по сло́­ву тво­ему́ воскре́снути ме́ртвому, прославле́ния ра́­ди И́мени Сво­его́ и ве́р­ных утвержде́ния, неве́рным же и ослепле́нным на удив­ле́­ние и бо­го­позна́ние. Се­го́ ра́­ди по до́лгу во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, я́ко Гос­по́дь сил ди́в­ная на те­бе́ яви́л есть; ра́­дуй­ся, я́ко ме́ртваго то­бо́ю от гро́­ба вос­кре­си́л есть.

Ра́­дуй­ся, ослепле́нному волхву́ у́мное про­зре́­ние ве́­ры да­ро­ва́­вый; ра́­дуй­ся, мно́гим, Хри­ста́ ра́­ди пострада́вшим, во свя­та́я свя­ты́х путь показа́вый.

Ра́­дуй­ся, Ри́ма удив­ле́­ние; ра́­дуй­ся, хри­сти­а́н­ска­го ро́­да возвыше́ние.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 9

Вси А́нгели восхвали́ша Бо́­га, да­ро­ва́в­ша­го ти та­ко­во́е му́жество, Гео́ргие, я́ко и в темни́чном заточе́нии не престава́л еси́ моли́твенно бо́дрствовати. Се­го́ ра́­ди, я́ко ве­ли́­кий таи́нник Бо́­жия бла­го­да́­ти, удосто́ился еси́ ви́дети в виде́нии Го́с­по­да, вен­це́м не­тле́­ния гла­ву́ твою́ венча́юща, да и мы с то­бо́ю во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́и мно­го­ве­ща́н­нии ри́торскими свои́ми язы́ки не воз­мо́­гут изрещи́ те­бе́ досто́йныя хвалы́, Гео́ргие, мно́гих ра́­ди тво­и́х по́двигов и бо­ле́з­ней, и́хже за Хри­ста́ и Це́р­ковь подъ­я́л еси́ во́­лею. Се­го́ ра́­ди и мы, недоуме́я восхваля́ти тя по до­стоя́­нию, вос­пе­ва́­ем си́­це:

Ра́­дуй­ся, во́льным за Хри­ста́ и Це́р­ковь страда́нием ве́тхаго в се­бе́ Ада́ма распя́вый; ра́­дуй­ся, за до́блестное страда́ние ве­не́ц пра́в­ды от ру­ки́ Госпо́дни прия́вый.

Ра́­дуй­ся, пра́­ви­ло ре́вности благочести́выя; ра́­дуй­ся, о́б­ра­зе ни­ще­ты́ ду­хо́в­ныя.

Ра́­дуй­ся, я́ко не се­бе́, но Еди́­но­му Бо́­гу до́б­ре угоди́л еси́; ра́­дуй­ся, я́ко за Хри­ста́ на мно­го­об­раз­ныя сме́р­ти го­то́в был еси́.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ ду́­ши во тьме идолослуже́ния погиба́ющих, боголю́бче Гео́ргие, ты, ревну́я, поревнова́л еси́, я́ко Илия́ по Бо́­зе: вшед бо во храм и́дольский, си́­лою Бо́­жиею разгна́л еси́ бе́сы, сокруши́л и́до­лы, посрами́л жре­цы́ и, я́ко победи́тель, не с че­ло­ве́­ки, но со А́н­ге­лы пел еси́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10

Стены́ бесчу́вственнее окамене́нный се́рд­цем му­чи́­тель твой, Гео́ргие, не уразуме́ Бо́­га, я́ве то­бо́ю чудоде́йствующа, но до кон­ца́ пребы́л еси́, я́ко а́спид, затыка́яй у́ши свои́. Се­го́ ра́­ди по­ве­ле́ усещи́ тя на позо́рищи во гла­ву́, я́ко злоде́я; ты же, боле́знуя о по­ги́­бе­ли ду­ши́ его́, ра́­дост­но при­я́л еси́ кон­чи́­ну, за ню́же мы тя убла­жа́­ем лю­бо́­вию си́­це:

Ра́­дуй­ся, ве́­ру, на­де́ж­ду и лю­бы́ до кон­ца́ сохрани́вый; ра́­дуй­ся, во успе́нии тво­е́м мно́­гия и ве­ли́­кия чу­де­са́ сотвори́вый.

Ра́­дуй­ся, ору́­жи­ем бла­го­во­ле́­ния Бо́­жия вен­ча́н­ный на зем­ли́; ра́­дуй­ся, сла́­вою и велеле́пием укра­ше́н­ный на Не­бе­си́.

Ра́­дуй­ся, че­ло­ве́­че Бо́­жий; ра́­дуй­ся, до́б­рый во́и­не Хрис­то́в.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 11

Пе́­ние Пресвяте́й Тро́­ице па́­че ины́х возда́л еси́, свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че Гео́ргие, не сло́­вом то́­чию и умо́м, но жи­вы́м всего́ себя́ в же́ртву принесе́нием: подража́я бо распя́тому за ны непоро́чному А́гнцу Хри­сту́, положи́л еси́ ду́­шу свою́ за дру́ги своя́ во́­лею. Те́м­же у́бо а́ще недово́льни ес­мы к похвале́нию та­ко­вы́я твоея́ до́блести, бо́льше бо сея́ люб­ве́ ни­кто́­же и́мать, оба́­че благода́рни су́ще, по­е́м Ди́в­но­му во свя­ты́х: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светоприе́мный свети́льник и́с­тин­на­го Све́­та су́­щим на зем­ли́ явля́е­ши­ся, богоизбра́нне Гео́ргие, просвеща́еши бо серд­ца́ ве́р­ных и к ра́зуму Боже́ственному вся наставля́еши, поуча́я и нас ве́село взыва́ти:

Ра́­дуй­ся, я́ко в пре­све́т­лых а́нгельских чер­то́­зех все­ля́е­ши­ся; ра́­дуй­ся, я́ко не в гада́нии, но ли­це́м к ли­цу́, Невече́рняго Тро́ичнаго Све́­та при­ча­ща́е­ши­ся.

Ра́­дуй­ся, ни́­щих пи­та́­те­лю и оби́­ди­мых за­щи́т­ни­че; ра́­дуй­ся, немощны́х вра­чу́ и ца­ре́й по­бо́р­ни­че.

Ра́­дуй­ся, правосла́вным во́ином во бра́нех спобо́рниче; ра́­дуй­ся, о спа­се́­нии гре́ш­ни­ков те́п­лый хо­да́­таю.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 12

Бла­го­да́ть, да́н­ную ти от Бо́­га, ве́­ду­ще, па́­мять твою́ пра́зднуем, ве­ли­ко­му́­че­ни­че Гео́ргие, и с усе́рдным мо­ле́­ни­ем к чудотво́рному о́б­ра­зу тво­ему́ притека́юще, твое́ю всеси́льною о Го́с­по­де по́­мо­щию, я́ко необори́мою стено́ю, огражда́емся. Се­го́ ра́­ди восхваля́я тя, усе́рд­но зо­ве́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

Сла́вную кон­чи́­ну твою́ пою́­ще, е́ю­же возвели́чился еси́, я́ко до́б­рый во́ин Хрис­то́в, мо́­лим тя, стра­сто­те́рп­че Гео́ргие: бу́­ди нам во всем ко бла́гу по­мо́щ­ни­че и услы́­ши ны, усе́рд­но взыва́ющих ти:

Ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю Це́р­ковь ве́р­ных просвеща́ется; ра́­дуй­ся, я́ко и́мя твое́ и между́ неве́рными прославля́ется.

Ра́­дуй­ся, ди́в­ная испове́дников сла́­во; ра́­дуй­ся, вы­со́­кая му́­че­ни­ков по­хва­ло́.

Ра́­дуй­ся, теле́с на́­ших це­ле́б­ни­че; ра́­дуй­ся, о ду­ша́х на́­ших мо­ли́т­вен­ни­че.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 13

О все­бла­же́н­ный и свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че Гео́ргие, при­ими́ сие́ на́­ше хва­ле́б­ное пе́­ние и из­ба́­ви нас от вся́­ка­го зла тво­и́м те́п­лым к Бо́­гу хо­да́­тай­ством, да с то­бо́ю вос­пе­ва́­ем: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «А́н­ге­лов Тво­ре́ц…» и 1-й кондак «Взбра́нному воево́де …».

Мо­ли́т­ва пер­вая

Свя­ты́й, сла́в­ный и всехва́льный ве­ли­ко­му́­че­ни­че Гео́ргие! Собра́ннии в хра́­ме тво­е́м и пред ико́­ною твое́ю свя­тою покланя́ющиися лю́­дие, мо́­лим тя, изве́стный жела́ния на́­ше­го хо­да́­таю, мо­ли́ с на́­ми и о нас умоля́емаго от Сво­его́ бла­го­утро́­бия Бо́­га, да ми́лостивно услы́­шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не оста́вит вся на́­ша ко спа­се́­нию и жи­тию́ ну́ждная про­ше́­ния, и да́­ру­ет стра­не́ на́­шей побе́ду на со­про­ти́в­ныя; и па́­ки, при­па́­даю­ще, мо́­лим тя, свя­ты́й По­бе­до­но́с­че: укре­пи́ да́н­ною те­бе́ бла­го­да́­тию во бра́нех правосла́вное во́инство, разруши́ си́­лы востаю́щих вра­го́в, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́р­зость их да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы име́ем Боже́ственную по́­мощь, и всем, в ско́р­би и обстоя́нии су́­щим, многомо́щное яви́ свое́ за­ступ­ле́­ние. Умо­ли́ Го́с­по­да Бо́­га, всея́ тва́­ри Созда́теля, из­ба́­ви­ти нас от ве́ч­на­го му­че́­ния, да про­сла­вля­ем От­ца́, и Сы́­на, и Свя­та́­го Ду́­ха и твое́ ис­по­ве́­ду­ем предста́тельство ны́­не, и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва вто­рая

О всехва́льный, свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че и чу­до­тво́р­че Гео́ргие! При́­зри на ны ско́рою твое́ю по́­мо­щию и умо­ли́ Человеколю́бца Бо́­га, да не осу́дит нас, гре́ш­ных, по беззако́ниям на́­шим, но да сотвори́т с на́­ми по ве­ли­цей Свое́й ми́­лос­ти. Не пре́­зри мо­ле́­ния на́­ше­го, но ис­про­си́ нам у Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го ти́­хое и бо­го­угод­ное жи­тие́, здра́­вие же душе́вное и теле́сное, зем­ли́ плодоро́дие и во всем изо­би́­лие, и да не во зло обрати́м да́руемая нам то­бо́ю от Всеще́драго Бо́­га, но во сла́­ву свя­та́­го И́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго тво­его́ за­ступ­ле́­ния, да по­да́ст Он стра­не́ на́­шей и все­му́ боголюби́вому во́­ин­ству на супоста́ты одо­ле́­ние и да укрепи́т непременя́емым ми́­ром и благослове́нием. Из­ря́д­нее же да огради́т нас свя­ты́х А́н­гел Сво­и́х опол­че­ни­ем, во е́же из­ба­ви­ти­ся нам по исхо́де на́­шем из жи­тия́ се­го́ от ко́з­ней лу­ка́­ва­го и тя́жких воз­душ­ных мыта́рств его́ и неосужде́нным пред­ста́­ти Пре­сто́­лу Го́с­по­да сла́­вы. Услы́­ши нас, стра­сто­те́рп­че Хрис­то́в Гео́ргие, и мо­ли́ за ны непреста́нно Триипоста́снаго Вла­ды́­ку всех Бо́­га, да бла­го­да́­тию Его́ и человеколю́бием, твое́ю же по́­мо­щию и заступле́нием обря́щем ми́­лость со А́н­ге­лы и Арха́нгелы и все́­ми свя­ты́­ми одесну́ю Правосу́днаго Судии́ ста́ти и Того́ вы́­ну сла́­ви­ти со От­це́м и Свя­ты́м Ду́­хом ны́­не, и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

великомученику Георгию Победоносцу