Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Илии Муромцу, Киево-Печерскому чудотворцу

преподобному Илии Муромцу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Воеводе сил земли Русския, воину Царя Христа и заступнику Руси Святой, славному во бранех и неодолимому в ратех, дивному богатырю Илии Муромцу песнь хвалебную воспоем, да заступит и ныне нас, зовущих:

Радуйся, преподобне отче Илие, земли Русския славный заступниче.

Икос 1

Ангелов Творец, егда во рабии зраце на землю снисшел, до тридесятьлетняго возраста не являл еси себя миру, тако и тя, святе Илие, сподоби до тогожде возрасту никому неведомым быти и недвижимым телесне, да послежде послужиши Господу и людем Его со всем усердием и ревностию, еже мы восхваляем:

Радуйся, промышлением Божиим тридесять лет премудро хранимый;

Радуйся, от рождения избранный, да являтся на тебе дела Господня.

Радуйся, чрез недуг свой соблазнов юности многих избегнувый;

Радуйся, душу чисту чрез страдания соблюдый.

Радуйся, сими на приятие благодати ю уготовавый;

Радуйся, болезни, яко дар Божий, с покорностью терпевый,

Радуйся, преподобне отче Илие, земли Русския славный заступниче.

Кондак 2

Виде внезапу святый Илие явльшихся ему триех мужей-странников, просящих у него воды испити, отвещая им: Яко напоил бы вас, да не имам хождения нагама моима, и накормил бы такоже, да рукама моима не имам владения, тем же старцы трищи повелеша ему на нозе стати и послужити има, скочив же тогда Илие на нозе свои, возопил Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разумев Илие, яко исцеле внезапу от недуга своего, первее крест по-писанному на себе положи, потом же странников напои, они же такожде даша ему чашу пития медвяна, рекоша испити до дна ю, той же повинуся има, сотвори сие, мы же, грешнии, дивящеся зовем:

Радуйся, яко во образе триех странников Господь прииде посетити тя;

Радуйся, яко Троица Святая явися ти.

Радуйся, исцелевый по словеси Господню;

Радуйся, от одра воздвигнутый волею Божиею.

Радуйся, Чашу от руки Спасителевы испивый;

Радуйся, наполенный благодатию Христовою.

Радуйся, преподобне отче Илие, земли Русския славный заступниче.

Кондак 3

Силу великую почуяв в себе, Илие, испив чашу чудодейственную, яко мощи ти горы преставляти и древа дубравная из земли исторгати, рече о сем странником, вопрошающим о явлении силы твоея, и в радости воспел Спасителю: Аллилуиа.

Икос 3

Имееши ныне силушку богатырскую, та и живи, Илие, да будеши воином, и в боях смерть ти не буде писана, — рекоша странницы и, благословивше тя, исчезоша абие, якоже и явишася, мы же, познавше на тебе руку Господню, поем:

Радуйся, хождение приемый ногама, да идеши на стези правыя;

Радуйся, владение приемый рукама, да твориши дела богоугодныя.

Радуйся, здравие приемый, да  потрудишися Богу в поте лица твоего;

Радуйся, исцеление приемый, да поработаеши, Исцелившему тя.

Радуйся, благословение приемый, да соблюдеши душу свою во благочестии;

Радуйся, силу велию приемый, да прославиши ею имя Всесильнаго.

Радуйся, преподобне отче Илие, земли Русския славный заступниче.

Кондак 4

Бурею недоумения объяшася родителя твоя и ужасом велиим дивишася зело, видяща тя пришедша, и ногама, и рукама исцелевша, возопиша радующеся: Слава, слава Господу, Всевышнему хвала:  Аллилуиа.

Икос 4

Слышав благословение Господне, не можаше долее дома оставатися, яко приспе час подвиг твоих, испроси у отца – матери дозволение отъити в землю дальнюю, отец же рече ти: Я на добрыя дела тебе благословение дам, на худыя же дела благословенния несть ти, ты же поклонься земно, исшед в путь, еже мы воспеваем:

Радуйся, словеса Христовы жизнию исполнивый;

Радуйся, Бога и ближних паче отца и матери возлюбивый.

Радуйся, любовь Божию любви родительстей предпочетший;

Радуйся, дом отчий оставивый, да всему Отечествию службу сослужиши.

Радуйся, богатырь святорусский, возращенный духом Христовым;

Радуйся, церкви и Руси охранителем от Него поставленный.

Радуйся, преподобне отче Илие, земли Русския славный заступниче.

Кондак 5

Боготечно бысть странствие твое ко граду Киеву. Яко первее тамо хотел еси в церквах Божиих Господу помолитися и Богоматери Печерстей в Лавре Успестей поклонитися, за исцеление благодарне хвалу воспети ему песнию: Аллилуиа.

Икос 5

Видя скорби велия, постигшия землю Киевскую от нахождения поганых, начало положи подвигом своим, град Чернигов и стезю ко граду Киеву свобождая и врагов веры христианския истребляя, да людие, тобою свобожденнии, вопиют:

Радуйся, щит спасения, еже есть глагол Божий, восприявый;

Радуйся, копием веры нечестивых прободивый.

Радуйся, палицею благочестия неверных одолевый;

Радуйся, шеломом целомудрия ся от стрел вражиих сохранивый.

Радуйся, доспехами добродетелей ся преодевый;

Радуйся, во всеоружии духовнем врагом ратоборствовавый.

Радуйся, преподобне отче Илие, земли Русския славный заступниче.

Кондак 6

Проповедник могущества Бога Христианскаго явился еси, Илие, рати иноплеменныя вся возмогий побеждати о укрепляющем тя Иисусе, христиане же, свобождении тобою, не преставаху звати: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия тогда звезда светозарная во граде Киеве – ясный молодец богатырь Илия Муромец, на устрашение нечестивых, жестокосердых на попрание, земли Русской на прославление Богом данный, идеже сродницы твои доселе тя величают:

Радуйся, войска русскаго предводителю;

Радуйся, сиротам и вдовицам охранителю.

Радуйся, князю стольному верное вспоможение;

Радуйся, градовом и весем надежное средостение.

Радуйся, силы вражия благодатное одоление;

Радуйся, народа православнаго возвышение.

Радуйся, преподобне отче Илие, земли Русския славный заступниче.

Кондак 7

Хотяще от всея души и сердца Богу поработати и Руси Святой, помысл тщеславный отверг, егда тя нецыи тщахуся воеводой града Чернигова поставити, со смирением на службу ко князю киевскому поступил еси, да не такмо единому некому граду, но всему народу службу сослужиши, яко невозбранно пети Богу ему: Аллилуиа.

Икос 7

Новым Сампсоном на земли объявивыйся, новому Израилю – Отечествию Русскому Православному послуживый верою и правдою, Илие приснопамятне, соратуй и ныне сродницем твоим, зовущим:

Радуйся, яко Давид во имя Господа Саваофа сражавыйся;

Радуйся, яко Галиафа той, тако и ты великана иноземнаго поразивый.

Радуйся, яко Сампсон, силою превеликою от Бога наделенный;

Радуйся, ревностию о Бозе пророку Илии тезоименный.

Радуйся, яко Даниил зияния львов — неверных чужеземцев заградивый;

Радуйся, Ангел — хранитель пределам княжества русскаго бывый.

Радуйся, преподобне отче Илие, земли Русския славный заступниче.

Кондак 8

Странствуя по стороне киевстей и оберегая ю от лихих разбойник, богатства и чести не искал еси себе, но аз иду служити за веру христианскую, и за землю Русскую, да и за стольный Киев-град, — отвещал еси человеком, славы от них не ищуше, Богу же славу поя: Аллилуиа.

Икос 8

Весь закон Евангельский тщався на себе исполнити, душу свою ежечасно за ближняя своя полагавый, помышляя, яко Господь мне помощник и аз воззрю на враги моя, рубежи Отечествия оборонял еси, русские же людие не преставаху звати ти тако:

Радуйся, зов Господень всем сердцем своим услышавый;

Радуйся, за ближния своя живота не щадивый.

Радуйся, верою правою неверныя побеждавый;

Радуйся, русским духом иноплеменники изгонявый.

Радуйся, на поле брани Господа на вспоможение призывавый;

Радуйся, купно с Небесными силами тьму вражию посекавый.

Радуйся, преподобне отче Илие, земли Русския славный заступниче.

Кондак 9

Всякое естество человеков и Ангелов дивишася зело, егда ты сына единароднаго, Отечеству Русскому изменившаго, пощады не дая, копием заклал еси, да не чинит зла людем православным, мы же трепещуще силы веры твоея и упования твоего на Бога, поем: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии множеством словес подвиги твоя восхвалиша, но кто возможет все промышление Божие   над тобою изрещи, яко во имени твоем вся мощь и сила духа русскаго богатырскаго воплотившися, вся препоны вражия сокруши, за тое потомки твои доселе тя величают:

Радуйся, храбрый воине Церкви воинствующия;

Радуйся, достославный победителю в Церкви торжествующия.

Радуйся, безбоязненный одолетелю всех враг видимых и невидимых;

Радуйся, любимиче, Господом и людьми Его возлюбленный.

Радуйся, праведный человече, не скрывый таланта Господина своего;

Радуйся, преподобный отче, преумноживый славу Бога нашего.

Радуйся, преподобне отче Илие, земли Русския славный заступниче.

Кондак 10

Спасти хотя сторону родимую не токмо от враг иноземных, но и от неведимых, еще же и душу свою, злато и сребро от князей дарованное, неимущим расточив и на созидание храмов употребив, во обитель иноческую удалился еси, тамо из глубины сердечныя Богу поя: Аллилуиа.

Икос 10

Стены обители святыя укрыша тя, преподобне отче Илие, идеже в затворе печерстем слезьми непрестанными и моленьми всенощными, за грехи своя и кровь людскую, вольне и невольне пролитую, умилостивлял еси Бога, Той же, видя смирение и сокрушение твое, вскоре благодать пребольшую ти подаде, яко дивитися братии всей, зовущей:

Радуйся, от воина телеснаго в воина духовнаго преобразивыйся;

Радуйся, меч и копие вещественныя отложив, духовным мечем вооруживыйся.

Радуйся, оружие тленное оставивый, молитвою непрестанною врага посекавый;

Радуйся, и во брани духовней победитель явивыйся.

Радуйся, дара прозорливости прежде конца сподобивыйся;

Радуйся, благодать чудотворений такожде восприявый.

Радуйся, преподобне отче Илие, земли Русския славный заступниче.

Кондак 11

Пение приими скудных словес и помолися за убогия сродницы твоя, и ходатай нам буди у Бога, и вызволитель на земли, якоже и прежде, и не престай, молим тя, молити Бога за Русь Святую песнию: Аллилуиа.

Икос 11

Светильник от елеа благодати возженный, отче Илие, освети ныне нас, во тьме и мраке прозябающих, и воеводой войску русскому буди, от полона нечестия Отечествие свобождая и воинов в ратех укрепляя, и разум им и благочестие от Бога испроси, да зовем ти:

Радуйся, безмятежне упокоивыйся со всеми от века праведными;

Радуйся, мирне отошедший к Владыце живота и смерти.

Радуйся, возъимевый у Него дерзновение многое;

Радуйся, за соплеменников своих непрестанне ходатайствующий.

Радуйся, стерегий доселе землю Русскую от нахождения лютых;

Радуйся, преподобне отче Илие, земли Русския славный заступниче.

Кондак 12

Благодатию взращая державу Русскую, Господь при начале сего посла тя, Илие, своего ратоборца, народ нов – Божие стяжание – людие русския от клеврет сатанинских ненаветны соблюсти, яко навыкнути православным, на Бога уповая, пети: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще деяния жития твоего, воздаем хваление Вседержителю Богу, премудре мир устрояющему, яко Той Сам Триедин, тако и Русь Триедину сотвори, народ же православный, сие разумевая, триех богатырей образ во охранители себе избра, яко тии Триединстство Божие прообразуют, воеводу же их, Илию Муромца, славяще вернии, вопиют:

Радуйся, Троицы служителю в житии и по преставлении твоем явивыйся;

Радуйся, яко трие персты руки твоея, для знамения крестнаго сложенныя тако доселе пребывают.

Радуйся, яко сим дивом невиданным мнози сумнящиися веру правую обретают;

Радуйся, и по представлении своем чудеса творити не престающий.

Радуйся, и по кончине, в смертем телеси, Господа прославляющий;

Радуйся, в нетлении мощей доселе почивающий.

Радуйся, преподобне отче Илие, земли Русския славный заступниче.

Кондак 13

О святый отче Илие, воине и монаше, богатырю духовный и телесный, ратниче на враги видимыя и невидимыя, защити ныне Отечествие наше – Русь Святую, еже есть подножие Престолу Господня, и Церковь Русскую Православную заступи, да поют людие память твою, и Господу, даровавшему Руси заступника сицеваго, славословие приносят песнию: Аллилуиа.

(Этот кондак читается тpижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва первая преподобному Илии Муромцу

О святый преподобный отче Илие! Руси Святой заступниче, могучий ратоборче, воине духовный и телесный ей явивыйся, в житии своем благу народа Русскаго и прославлению Бога Христианскаго верно послуживый, и по преставлении своем предстательства своего о нас не оставивый, испроси, святе, у Всемилостиваго Господа Отечеству нашему царя, мир и благоденствие, церкви благоустроение, людем православным от нечестивых избавление, воином русским в ратех победу и на врагов, замышляющих злая Церкви и Отечеству православному, одоление, всех же нас заступи, и еще просим тя, святче Божий, разум нам от Бога ниспосли, да познаем согрешения наша, и силу духовную, да покаемся во гресех наших, и крепость телесную, да возмощи нам житие исправити и Русь Святую возродити, и в Царствие Небесное из нея прейти, да тамо с тобою и всеми святыми сподобитися непрестанне восхваляти в Троице славимаго Бога Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва вторая преподобному Илии Муромцу

О великий подвижниче и угодниче Хри­стов, преподобне отче наш Илие, ты в воинстем чине за имя Христово крепко подвизал­ся еси и соотчичи от враг ограждал еси. Ты, оставив славу земную, избрал еси безмолвное житие во обители Киево-Печерстей, и явился еси граду Киеву и обители твоей заступ­ник крепок.

О храбрый в ратех врагов прогонителю и обидимых заступниче, буди нам поборник на вся видимыя и невидимыя враги наша, помози и нам пребыти твердыми, непоколебимыми во искушениих, да твоею помощию и крепким предстательством посрамятся вси хотящии нам злая. Отче святый, ускори ныне на помощь, утверждая мир и тишину в земли нашей, и умоли Господа всех нас сохранити от глада, губительства, труса и по­топа, от огня и меча, от нахождения иноплеменных и междоусобныя брани, и от тле­творных ветр, и от смертоносный язвы, и от всякаго зла избавити, раздоры посреде братий бываемая умирити, отпадших паки в единомыслие привести и всех нас единени­ем духа и любве во Единей Святей Соборней и Апостольстей Церкви соединити.

Не забуди, святый отче, обитель твою, присно тя чтущую, и вся грады и веси тебе молитвенника крепка к Богу предлагающа, сохраняя их молитвами твоими от всякаго зла. Помяни всех, веру и любовь к тебе имущих, имя твое призывающих и на поклонение к мощем твоим святым приходя­щих, и вся благая прошения их милостиво исполни, и сподоби нас помощию твоею спасение вечное получити и Царствие Небесное наследовати, да славословим непрестанно Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва третья преподобному Илии Муромцу

О преподобне и богоносне отче наш Илие, града Мурома и всея земли Русския украшение, храбрый во бранех, врагов прогонителю и обидимых заступниче! Собраннии пред иконою твоею почитающии тя людие, молим тя, умоли Милосерднаго Бога, да милостив но услышит нас и дарует победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя: укрепи данною тебе благодатию во бранех воинство православное, разруши силы возстающих на ны врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят и уразумеют, яко Господь есть Защитник наш, по нам поборствуяй. О скорый наш помощниче и заступниче, укрепи молитвами твоими немощную волю нашу, во еже обрести нам мужество духовное и сокрушение о гресех наших. Ей, отче святый, не забуди нас, молящихся тебе о помощи, и сподоби нас, грешных, получити от Бога неизречен­ная благая, яже уготова любящим Его, яко да с тобою и со всеми святыми прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь преподобному Илии Муромцу, глас 3-й

Ликовствует днесь земля Русская, воина и чудотворца своего Илию Муромца прославляюще, яко той в Церкви торжествующей пребывая, соратует сродницем своим и Церкви воинствующей, на враги видимыя и невидимыя Руси Святой испрошая у Господа вспоможение, да невозбранно славят и чтут людие русские Христа Бога.

Тропарь преподобному Илии Муромцу, глас 8-й

Постом душу Твою просветил еси, молитвами непрестанными сердце Твое сосуд Духа Святаго соделал еси, преподобне отче наш Илие. Темже вся вражия ополчения крепко посрамил еси, и яко победоносец истинный воздаяния получил еси от Христа Бога. Тому помолися о душах наших.

Кондак преподобному Илии Муромцу, глас 8-й

Яко светило великое Русския земли, Небеснаго Царя воевода непобедим был и мона­шествующих богодухновенное украшение. Ныне же со Ангелы престолу Божию пред­стоя, Владыку Христа, всех Творца, моли избавитися от всяких бед и скорбей чтущым святую память твою, да зовем ти: Радуйся, Илие, преподобне отче наш.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Илии Муромцу