Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Феодору Санаксарскому

преподобному Феодору Санаксарскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранный угодниче и добрый воине Царя Небеснаго, заповедей Евангельских изрядный делателю, всех прибегающих к тебе ко спасению наставниче, смирением велие дерзновение стяжавый ко Господу, выну моли о нас, недостойных чадех твоих, да зовем ти: Радуйся, преподобне Феодоре, стада Христова пастырю богомудрый.

Икос 1

Ангельское житие твое провидя и многих ко спасению привести имущаго, от юности избрав тя Христос в жилище Себе, дары многими тя почти: мы же, прославляюще тя прославльшаго, бренными устнами вопием ти:

Радуйся, в разум истины пришедый;

радуйся, яко врага и вся страсти одолел еси.

Радуйся, яко звание учительства от Господа приял еси;

радуйся, яко научил еси нас спасения пути.

Радуйся, вся злострадания кротко претерпевый;

радуйся, яко данный тебе талант сторицею преумножил еси.

Радуйся, преподобне Феодоре, стада Христова пастырю богомудрый.

Кондак 2

Видев печальный конец плотскаго жития и безчинныя утехи мирския в смертоносный яд вменив, вразумившему тя Господу, взывал еси: Аллилуиа.

Икос 2

Разум божественный желая стяжати, вся земная во уметы вменил еси, да безценный бисер, Христа, приобрящеши. Темже пустынное житие избрал еси, сего ради вопием ти:

Радуйся, человеческая пристрастия отринувый;

радуйся, безстрастия возжелевый.

Радуйся, своеволие оставивый;

радуйся, плотоугодие возненавидевый.

Радуйся, яко немощную плоть духом побеждал еси;

радуйся, яко вместо земнаго веселия небесное стяжал еси.

Радуйся, преподобне Феодоре, стада Христова пастырю богомудрый.

Кондак 3

Силою Божиею укрепляемь, велия подвиги подъял еси: покаяние начало положив, плоть непрестанно озлоблял еси и, все упование на Господа возложив, вопиял еси Ему: Аллилуиа.

Икос 3

Имея нрав незлобивый и сердце милующее, неразумным гонителем твоим вся обиды прощал еси, наипаче умолял еси от возлюбленныя тя пустыни не отлучати. Темже, видяще таковое твое во юности преуспеяние, восхваляем тя:

Радуйся, кроткий пустынножителю;

радуйся, от юности непрелестный подвижниче.

Радуйся, от демонов ненавидимый;

радуйся, за Христа поношения претерпевый.

Радуйся, все упование на Господа возложивый;

радуйся, в вере своей не посрамивыйся.

Радуйся, преподобне Феодоре, стада Христова пастырю богомудрый.

Кондак 4

Буря безбожия и противных ветров воста тогда на Русь святую, и не бе места во обителех истинным рабом Христовым, сего ради и ты странствия и скитания подъял еси, обаче на всяком месте возлюбленному Богу вопиял еси: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав повеление Спасителево, не отвратился еси воздати кесарево кесарю и, представ на суд мира сего, вспять не обратился еси, темже ублажаем твердость твою, взывающе:

Радуйся, любовь к миру до конца умертвивый;

радуйся, яко вся земная презрел еси.

Радуйся, вышняго Царя паче земнаго убоявыйся;

радуйся, славы суетныя не восхотевый.

Радуйся, несмущенною твердостию царицу удививый;

радуйся, верою крепкою суд на милость преложивый.

Радуйся, преподобне Феодоре, стада Христова пастырю богомудрый.

Кондак 5

Боготечная звезда возсиял еси в столице северней, темный запад унылаго жития благочестием своим озарив и научая собою Просветителю душ вопити: Аллилуиа.

Икос 5

Видя себе ко ангельскому чину причтена, Бога восхвалял еси, вся благая желания исполняющаго: чада спасения же в тебе истиннаго отца и пастыря обретоша, с нимиже и мы поем таковая:

Радуйся, чистым житием к себе души привлекавый;

радуйся, постничеством всех удивлявый.

Радуйся, яко обеты иноческия строго соблюл еси;

радуйся, яко непрестанную молитву возделал еси.

Радуйся, в разсуждении Златоусту подобник быв;

радуйся, яко свыше дар врачевания душ приял еси.

Радуйся, преподобне Феодоре, стада Христова пастырю богомудрый.

Кондак 6

Проповедника боговещаннаго тя видя и стадо овец Христовых окрест тебе умножающееся, паки воста на тя завистник древний, злобу и клевету во уста недостойная вложив; ты же, провидя козни его, Подателю благосердия пел еси: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия свет радости в души твоей, егда, место гневу дав, псаломски в пустыни саровстей водворился еси, обаче и паству твою на тучныя пажити монашескаго жительства привел еси, с неюже ликующе, и мы рцем:

Радуйся, гонителем мщения не давый;

радуйся, смирением их победивый.

Радуйся, яко словопрений удалялся еси;

радуйся, среди житейския молвы пустыннаго духа не угасивый.

Радуйся, шумом мира тяготивыйся;

радуйся, яко горлица пустыннолюбная, из него воспаривый.

Радуйся, преподобне Феодоре, стада Христова пастырю богомудрый.

Кондак 7

Хотя человеколюбец Господь воинство иноков преумножити и чрез тя сие ко спасению привести, из славнаго Сарова в тишину Санаксара пресели тя и тамо, яко светильник горящий и светящий, на свещнице тя постави, со чады поющаго: Аллилуиа.

Икос 7

Новое и дивное явление зрим на месте сем, видяще тя, яко единаго от древних, лучами святости сияющаго, среди дремучих лесов обитель святую, яко град велик, воздвизающаго: темже зело удивляеми, благодарно воспеваем ти:

Радуйся, воли Божия усердный исполнителю;

радуйся, всякое послушание от него радостно приемляй.

Радуйся, великаго труда не убоявыйся;

радуйся, всю надежду на Щедродавца возложивый.

Радуйся, место сие молитвами своими освятивый;

радуйся, потом и слезами сие удобривый.

Радуйся, преподобне Феодоре, стада Христова пастырю богомудрый.

Кондак 8

Странное чудо и боголепное зрится, яко в немногих летех храм велик во славу Пречистыя созидается, и обитель иночествующих, древним подобная, твоими труды укрепляется, в нейже монаси мнози Строителю спасения единым гласом вопиют: Аллилуиа.

Икос 8

Весь закон, еже по Бозе жития, явлен тебе имея, наставник искусный и предивный был еси, вражия коварства и хитрости мглу, яко луч солнечный, разсеял еси, темже по достоянию слышиши:

Радуйся, бесов прогонителю;

радуйся, страстей искоренителю.

Радуйся, иноческаго общежития устроителю;

радуйся, церковнаго благолепия ревнителю.

Радуйся, исцелявый прощением;

радуйся, врачевавый терпением.

Радуйся, преподобне Феодоре, стада Христова пастырю богомудрый.

Кондак 9

Всякую неправость в себе искоренивый, тщался еси и ближнему сие благо доставити, сего ради неустанно трудился еси, наставляя, обличая и запрещая; льстивое же чадо твое, не терпя отеческих прещений, оклевета тя пред сильными мира сего, не ведуще пети: Аллилуиа.

Икос 9

Витийства сугубаго недостанет, во еже сказати терпение твое скорбей многих, егда в заточении многолетнем во обители Соловецтей пребывал еси; мы же ныне, якоже и чада твоя тогда, со слезами взываем:

Радуйся, яко человекоугодие презрел еси;

радуйся, яко безчинных строгостию исправлял еси.

Радуйся, давидски гонения терпевый;

радуйся, скорби в небесный дар вменявый.

Радуйся, выну к Богу духом горевый;

радуйся, яко и Бог с тобою пребысть.

Радуйся, преподобне Феодоре, стада Христова пастырю богомудрый.

Кондак 10

Спасти хотя верных множества, великий началопастырь многими дары обогати тя, егда, яко злато, огнем страданий очищена паки в родную обитель возврати, яже, усретши тя, светом ангелоподобнаго лика твоего озарися и радостно воспевает праведному Воздаятелю: Аллилуиа.

Икос 10

Стена несокрушимая Православным явился еси, пламенными молитвами лукавыя духи попаляя, трезвыми советы от заблуждения ограждая, божественною любовию сердца согревая; всем быв вся, многих спасл еси, сего ради приими хвалы сия:

Радуйся, на крест радостно возшедый;

радуйся, на кресте не роптавый.

Радуйся, распятием сим до конца ветхая в себе умертвивый;

радуйся, яко в страдании ум к Богу возводил еси.

Радуйся, яко непрестанно горе сердце имел еси;

радуйся, земный ангеле и небесный человече.

Радуйся, преподобне Феодоре, стада Христова пастырю богомудрый.

Кондак 11

Пение всякое побеждается, егда восхощет воспети многочисленныя подвиги твоя; всенощная бдения, непрестанная пощения, слез излияния, болезней и теснот благодушное терпение, яже во все время жития твоего, яко дар должный, Всевышнему приносил еси, темже и сподобился еси от Него со ангелы пети: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарный светильник старчества благодатнаго явился еси во времена мрачная забвения и благоуханное цветение его провозвестил еси житием своим, да не увянет цвет духовный в Российстей земли; ныне же на небесех живый, от земных приими песнь сию:

Радуйся, умнаго делания подвижниче;

радуйся, любве чистыя приятелище.

Радуйся, Евангельския мудрости вместилище;

радуйся, яко, паче своея, пользы ближних искал еси.

Радуйся, яко добрый виноградарь явился еси;

радуйся, яко ни едину же розгу презрел еси.

Радуйся, преподобне Феодоре, стада Христова пастырю богомудрый.

Кондак 12

Благодать Божия яви нам, недостойным, в последняя времена мощи твоя святыя, имиже обитель твою от конечнаго разорения сохранил еси, наипаче же к новей жизни возродил еси, темже и ныне умоли за ны, чада твоя, да не явимся неблагодарни за толикую милость к нам и нерадению да не предадимся, обаче да усердно воспеваем Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще равноангельное и многоскорбное твое житие, восхваляюще благость Божию, до конца нас не оставившую и за грехи не презревшую, зрим убо наше убожество и скудоумие, во еже воспети тя по достоянию, обаче не отвратися пения сего:

Радуйся, оставляяй согрешающему;

радуйся, небрежное житие обличавый.

Радуйся, в Бозе утешение имевый;

радуйся, яко о миролюбцех рыдал еси.

Радуйся, монашества крепосте необоримая;

радуйся, священства украшение.

Радуйся, преподобне Феодоре, стада Христова пастырю богомудрый.

Кондак 13

О священная главо, богоносне отче наш Феодоре, славу преподобных и венец исповедников стяжавый и в незаходимей сияяй славе! Якоже прежде, тако и ныне не забуди стадо твое, но управи е к вечному спасению, зовущее о тебе Богу: Аллилуиа.

Сей кондак читается трижды, затем - икос 1 и кондак 1.

Молитва

О радосте наша! Пастырю наш, преподобне отче Феодоре! Воздыхаем из глубины сердца нашего и со слезами вопием ти: видиши наше неможение, во мраце страстей пребывание, сил душевных разслабление, своеволием обдержание, плотоугодием пленение и всякия добродетели обнищание! Виждь плач и недоумение наше! Вразуми ны и настави на спасения стези, испроси нам у великодаровитаго Бога нищеты нашея познание, слезное покаяние, нелицемерное смирение и в молитве непрестанное терпение, да сими благость Его к себе приклоним ко прощению грехов и сподобимся с тобою вечно пребывати во Царствии Небеснем, поюще и благословяще Всесвятую Троицу: Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Феодору Санаксарскому