Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Силуану, Афонскому чудотворцу (иной акафист)

преподобному Силуану, Афонскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1.

Избра́нный уго́дниче Христо́в и чудотво́рче, преподо́бне о́тче Силуа́не, земли́ Росси́йския свети́льниче, Святы́я Горы́ Афо́нския подви́жниче преди́вный, прославля́ем тя́ в пе́снех духо́вных, свята́го моли́твенника и засту́пника на́шего. Ты́ же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, предста́тельством твои́м небе́сным от вся́ких на́с бе́д свободи́, с любо́вию зову́щих:

Ра́дуйся, преподо́бне Силуа́не, пропове́дниче любви́ ко враго́м и наста́вниче смире́нию и моли́тве.

И́кос 1.

А́нгел земны́й и челове́к небе́сный яви́лся еси́, о́тче святы́й Силуа́не, егда́ служи́ти Го́сподеви в преподо́бии и пра́вде возжеле́л еси́. Сего́ ра́ди, вели́ким отце́м дре́вним подража́я, равноа́нгельно во оби́тели ру́сстей свята́го великому́ченика Пантелеи́мона пожи́л еси́ и та́мо сия́нием Свята́го Ду́ха озаре́нный, у́м Христо́в стяжа́л еси́ и бы́л еси́ таи́нник Бо́жия благода́ти, о́браз богоуго́днаго жития́ показу́я. Ны́не же предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы, вку́пе с ли́ки преподо́бных оте́ц Афо́нских, моли́ся о на́с, благогове́йно чту́щих тя́ и зову́щих тебе́ си́це:

Ра́дуйся, правосла́вною Росси́йскою земле́ю рожде́нный; ра́дуйся, роди́телей благочести́вых ча́до благослове́нное.

Ра́дуйся, Бо́га все́м се́рдцем и все́ю душе́ю возлюби́вый; ра́дуйся, ве́ру святу́ю, я́ко многоце́нный би́сер стяжа́вый.

Ра́дуйся, се́рдце твое́ во́ли Бо́жией всеце́ло покори́вый; ра́дуйся, оте́чество земно́е, до́м сво́й, отца́ и ма́терь Христа́ ра́ди оста́вивый.

Ра́дуйся, на Святу́ю Го́ру Афо́нскую невозбра́нно прише́дый; ра́дуйся, во оби́тель ру́сскую на Горе́ се́й всели́выйся.

Ра́дуйся, в смире́нии и послуша́нии о́браз а́нгельския красоты́ яви́вый; ра́дуйся, непреста́нною моли́твою на высоту́ безстра́стия возше́дый.

Ра́дуйся, благоволе́нием и любо́вию Бо́жия Ма́тере осене́нный; ра́дуйся, на Небеси́ и на земли́ ны́не просла́вленный.

Ра́дуйся, преподо́бне Силуа́не, пропове́дниче любви́ ко враго́м и наста́вниче смире́нию и моли́тве.

Конда́к 2.

Ви́дящи тя́ Преблагослове́нная Де́ва Богоро́дица во гресе́ погиба́юща, милосе́рдова о тебе́ и ти́хим гла́сом любве́ призва́ тя́ к покая́нию. Ты́ же, о́тче святы́й, позна́вый ду́хом Ма́терь Го́спода, николи́же забыва́л еси́ ди́вное сие́ посеще́ние и кро́ткая словеса́ Бо́жия Ма́тере. Те́мже, оста́вив пу́ть, к поги́бели веду́щий, слеза́ми покая́ния омы́в грехи́ ю́ности своея́, в сокруше́нии се́рдца прибега́л еси́ к Живода́вцу Христу́, во умиле́нии воспева́я Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 2.

Ра́зум богопросвеще́нный име́я, вели́кий пра́ведник Иоа́нн Кроншта́дтский чудотво́рец прови́де твое́ мона́шеское соверше́нное житие́ и благослови́ тя́, преподо́бне о́тче Силуа́не, на пу́ть и́ноческаго служе́ния Бо́гу. Ты́ же оте́чество земно́е оста́вил еси́ и в вертогра́д ди́вно призва́вшия тя́ Бо́жия Ма́тере, Святу́ю Го́ру Афо́нскую, напра́вил еси́ стопы́ своя́, да та́мо обря́щеши приста́нище безмяте́жное ко спасе́нию. Те́мже восхваля́юще таково́е изволе́ние твое́, благослове́нием Бо́жиим осене́нное, воспева́ем ти́:

Ра́дуйся, от пеле́н Це́рковь Бо́жию возлюби́вый; ра́дуйся, бога́тство земно́е ни во что́же вмени́вый.

Ра́дуйся, земли́ Тамбо́вския све́тлое ра́дование; ра́дуйся, о лю́дех росси́йских усе́рдный пред Бо́гом хода́таю.

Ра́дуйся, от мра́ка грехо́внаго к Све́ту и́стины Христо́вой Са́мою Пречи́стою при́званный; ра́дуйся, бы́ти де́лателем Ея́ земна́го вертогра́да избра́нный.

Ра́дуйся, Бо́жий избра́нниче, на Святу́ю Го́ру пресели́выйся; ра́дуйся, во святе́й оби́тели Пантелеи́моновей а́нгельски Бо́гу послужи́вый.

Ра́дуйся, кре́ст от Бо́га да́нный безро́потно на себе́ возложи́вый; ра́дуйся, в труде́, посте́ и безмо́лвии врага́, борю́щаго тя́, сла́вно победи́вый.

Ра́дуйся, от ю́ности на высоту́ соверше́нства возше́дый; ра́дуйся, к Богоро́дице моли́твенниче на́ш неусы́пный.

Ра́дуйся, преподо́бне Силуа́не, пропове́дниче любви́ ко враго́м и наста́вниче смире́нию и моли́тве.

Конда́к 3.

Си́лою свы́ше укрепле́нный, не устраши́лся еси́ злоко́зненных напа́стей врага́ спасе́ния и кре́пкою ве́рою, я́ко щито́м огражда́яся, отрази́л еси́ вся́ губи́тельныя по́мыслы неви́димаго супоста́та ору́жием моли́твы, бде́нием и поще́нием, непреста́нным тече́нием сле́з твои́х умилостивля́я Го́спода, и та́ко в терпе́нии стяжа́л еси́ да́ры благода́тныя, в духо́вном весе́лии воспева́я благоде́ющему ти́ Бо́гу а́нгельскую пе́снь: Аллилу́ия.

И́кос 3.

Име́я бога́тство благода́ти, ду́хом на Небеса́ возведе́н бы́л еси́, о́тче Силуа́не, и та́мо сподо́бился еси́ зре́ти Ли́к всепроща́ющаго Христа́ Бо́га, я́вльшагося тебе́ в сия́нии несказа́ннаго Боже́ственнаго све́та, иде́же ты́, преиспо́лненный неизрече́нныя ра́дости и умиле́ния, благода́рно взыва́л еси́: «Го́споди, ми́р погиба́ет в отча́янии; мне́, я́ко недосто́йнейшему из все́х, Ты́, о́тче, открыва́еши та́йны жи́зни ве́чныя; да́ждь всему́ ми́ру позна́ти Тебе́». Сего́ ра́ди ве́дуще тя́ избра́нника Бо́жия и моли́твенника о ми́ре всего́ ми́ра, ра́достно взыва́ем:

Ра́дуйся, и́ноческаго жития́ ско́рби и тесноту́ возлюби́вый; ра́дуйся, да́р непреста́нныя моли́твы от Пресвяты́я Богоро́дицы получи́вый.

Ра́дуйся, на го́ру высо́кую доброде́телей Боже́ственных возше́дый; ра́дуйся, во смире́нии твое́м вели́ких дарова́ний Бо́жиих удосто́ивыйся.

Ра́дуйся, Христо́ва посеще́ния сподо́бивыйся; ра́дуйся, зре́нием красоты́ Ли́ка Бо́жия возра́дованный.

Ра́дуйся, виде́ние сие́, я́ко сокро́вище духо́вное на́м оста́вивый; ра́дуйся, и́мже вдохновля́емся ше́ствовати по пути́ к жи́зни ве́чней.

Ра́дуйся, в Еде́м Небе́сный Ду́хом Святы́м возведе́нный; ра́дуйся, благода́тными да́ры Ду́ха Свята́го напое́нный.

Ра́дуйся, в се́рдце твое́м о́браз Христа́ непреста́нно носи́вый; ра́дуйся, любве́ и сострада́ния к лю́дем испо́лненный.

Ра́дуйся, преподо́бне Силуа́не, пропове́дниче любви́ ко враго́м и наста́вниче смире́нию и моли́тве.

Кондак 4

Бу́ря злы́х по́мыслов от врага́ воздвиза́емая, я́ко пла́мень а́да обдержа́ тя́, о́тче святы́й, да испы́тана бу́дет ве́ра твоя́, я́ко зла́то в горни́ле, да позна́еши не́мощи па́дшаго естества́ Ада́мова. Ты́ бо испыта́л еси́ в томле́нии души́ отпаде́ние от Бо́жия благода́ти и препобеди́л еси́ искуше́ние сие́ во блаже́нном пла́че, почита́я себе́ нижа́йшим все́х люде́й, и та́ко позна́л еси́, ка́ко подоба́ет стяжа́ти благода́ть и храни́ти ю́, непреста́нно благодаря́ и поя́ Бо́гу, Помо́щнику и Покрови́телю на́шему побе́дную пе́снь: Аллилу́ия.

И́кос 4.

Слы́ша Госпо́дь твоя́ воздыха́ния от тя́жких искуше́ний диа́вольских, дарова́ ти́ разуме́ти, ка́ко противоста́ти лю́тым ко́знем вра́жиим; мно́зи бо бе́си напо́лниша ке́ллию твою́, не терпя́ще твоея́ ре́вности о непреста́нней моли́тве и богомы́слии, и страхова́ньми хотя́ху в ми́р тя́ возврати́ти. Тогда́ Са́м Госпо́дь откры́ тебе́ та́йну жи́зни в ду́хе, глаго́ля: «Держи́ у́м тво́й во а́де и не отчаява́йся». Сие́ бо е́сть ору́жие на диа́вола непобеди́мое, стра́сти попаля́ющее и све́том смире́ния Христо́ва озаря́ющее. Те́мже и мы́, сие́ пра́вило прии́мше, благода́рно вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, зла́то, огне́м искуше́ний очище́нное; ра́дуйся, кади́ло, покая́нным пла́менем возжже́нное.

Ра́дуйся, я́ко в богооста́вленности ду́шу твою́ сугу́бо испыта́л еси́; ра́дуйся, я́ко ве́рою и пла́чем та́йным отча́яние души́ твоея́ победи́л еси́.

Ра́дуйся, посто́м и моли́твою стре́лы лука́ваго до конца́ отрази́вый; ра́дуйся, му́жество ве́лие в борьбе́ с духа́ми зло́бы яви́вый.

Ра́дуйся, вся́ ко́зни диа́вола смиренному́дренно попра́вый; ра́дуйся, злоухищре́ния его́ побежда́ти и на́с научи́вый.

Ра́дуйся, благо́е и́го Христо́во в по́двизе твое́м с любо́вию носи́вый; ра́дуйся, я́ко за все́х нераска́янных гре́шников во а́д сни́ти жела́л еси́.

Ра́дуйся, у́м тво́й, се́рдце и во́лю в Бо́зе моли́твенно утверди́вый; ра́дуйся, таи́нниче Бо́жий, еще́ на земли́ небе́сных бла́г вкуси́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Силуа́не, пропове́дниче любви́ ко враго́м и наста́вниче смире́нию и моли́тве.

Конда́к 5.

Богосве́тлою звездо́ю на небеси́ церко́внем яви́лся еси́, пресла́вне о́тче Силуа́не, доброде́тельми сия́я а́ки луча́ми светоза́рными, мра́к уны́ния и отча́яния си́лою моли́твы отгоня́я и духо́в злы́х благода́тию Бо́жиею низлага́я. Ты́ бо ду́шу свою́ слеза́ми вели́кими омы́вый, восприя́л еси́ свы́ше благода́ть хода́тайствовати о все́х лю́дех, взыва́я: «Го́споди, посли́ ми́лость Свою́ на дете́й земли́, и́хже лю́биши, и все́м и́м да́ждь разуме́ти любо́вь Твою́ и позна́ти сла́ву Твою́ Ду́хом Святы́м». И ны́не предстоя́ Престо́лу Бо́жию, да́ждь на́м утеше́ние в ско́рбех, да согре́ются ра́достию печа́льная сердца́ люде́й и да позна́ют они́ любо́вь Бо́жию, воспева́юще Ему́ пе́снь: Аллилу́ия.

И́кос 5.

Ви́деша тя́, блаже́нне Силуа́не, насе́льницы Горы́ Афо́нския но́ваго свети́льника благода́ти Бо́жия, и́бо Бо́жиим произволе́нием яви́лся еси́ ми́ру я́ко му́ж ве́лий в по́двизех у́мнаго де́лания и ми́лостию Его́ проника́л еси́ в глубины́ богосло́вия. Сего́ ра́ди потеко́ша к тебе́ и́щущии душеспаси́тельнаго наставле́ния и обрето́ша в тебе́ богому́драго учи́теля и́ноческаго равноа́нгельнаго жития́. Те́мже писа́ния твоя́, одушевле́нная дыха́нием Ду́ха Свята́го оста́вил еси́ на́м и мно́гих напита́л еси́ хле́бом уче́ния твоего́. Помози́, о́тче святы́й, все́м блужда́ющим в пусты́ни ми́ра найти́ Исто́чник жи́зни ве́чныя, озари́ словесы́ свои́ми ожесточе́нная сердца́ на́ша, да напои́мся струя́ми живоно́сными Боже́ственнаго уче́ния, благода́рно воспева́юще тебе́ сицева́я:

Ра́дуйся, зри́телю Боже́ственных виде́ний; ра́дуйся, слы́шателю глаго́лов небе́сных.

Ра́дуйся, Ду́хом озаре́нный богосло́вити Творца́; ра́дуйся, Того́ ми́лости и всепроще́ния пропове́дниче.

Ра́дуйся, я́ко моли́твами и по́двиги ра́зум духо́вный стяжа́л еси́; ра́дуйся, я́ко мно́гих ко спасе́нию приве́л еси́.

Ра́дуйся, учи́телю христиа́нскаго соверше́нства; ра́дуйся, исто́чниче богодухнове́нных поуче́ний.

Ра́дуйся, глубины́ та́ин Бо́жиих словесы́ просты́ми яви́вый; ра́дуйся, богому́дрый наста́вниче, руководя́й к небеси́ ве́рных.

Ра́дуйся, да́ры Ду́ха Свята́го в се́рдце твое́ прие́мый; ра́дуйся, путеводи́телю на́ш во Оте́чество Небе́сное.

Ра́дуйся, преподо́бне Силуа́не, пропове́дниче любви́ ко враго́м и наста́вниче смире́нию и моли́тве.

Конда́к 6.

Пропове́дник любве́ ко враго́м яви́лся еси́ ми́ру, преподо́бне Силуа́не, я́ко Ду́х Святы́й научи́ тя́ ми́ловати враги́ и моли́тися за ни́х, подража́я Распя́тому за ны́ Христу́. Ты́ бо о́браз смире́ния Христо́ва и любо́вь Его́ житие́м твои́м показа́л еси́, со слеза́ми взыва́я: «Бра́тие, люби́те враги́ ва́ша, сии́ бо су́ть бра́тия ва́ша, вра́г же ва́ш – диа́вол е́сть; а́ще кто́ не лю́бит враги́ своя́, то́й не позна́ Бо́га». Те́мже ви́дяще тя́ хра́м живы́й Боже́ственныя любве́, мо́лим тя́, просвети́ ожесточе́нная сердца́ на́ша и сподо́би на́с люби́ти враго́в на́ших, я́коже повеле́ Госпо́дь, в ра́дости пою́ще Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 6.

Возсия́ све́т Боже́ственный, явле́нный всеще́дрым Христо́м Бо́гом, и испо́лни твое́ безпоро́чное се́рдце ра́достию и блаже́нством неизглаго́ланным, егда́ ты́ в боле́зни души́ твоея́ о ми́ре, во зле́ лежа́щем, моли́лся еси́ Бо́гу, Исто́чнику жи́зни и ве́чных бла́г, о все́х лю́дех, томя́щихся во тьме́ и се́ни сме́ртней, и́мже ты́ хода́тайствовал еси́ со слеза́ми в нощны́х моли́твах отра́ду и поко́й, да не лиша́тся они́ ми́лости Бо́жией и позна́ют любо́вь Творца́ своего́. Мы́ же ве́дуще тя́ дерзнове́ннаго моли́твенника о на́с пред Бо́гом, из глубины́ серде́ц прино́сим ти́ пе́ние сие́:

Ра́дуйся, в моли́тве за ми́р горе́ние любве́ неугаси́мое; ра́дуйся, тайнови́дче человеколю́бия Бо́жия.

Ра́дуйся, во пло́ти а́нгельски пожи́вый; ра́дуйся, во́ине Христо́в непобеди́мый.

Ра́дуйся, за́поведь Христа́ о любви́ к враго́м испо́лнивый; ра́дуйся, уче́ние о спасе́нии души́ е́ю запечатле́вый.

Ра́дуйся, Бо́гу в милосе́рдии ко все́м лю́дем подража́вый; ра́дуйся, я́ко се́рдцем и душе́ю за враго́в свои́х Христу́ сораспя́лся еси́.

Ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми Влады́ку все́х умилостивля́еши; ра́дуйся, я́ко науча́еши на́с сокруше́нным се́рдцем к Бо́гу вопия́ти.

Ра́дуйся, свеще́, су́щим во тьме́ и се́ни сме́ртней возсия́вшая; ра́дуйся, ча́ше, излива́ющая то́ки милосе́рдия Бо́жия.

Ра́дуйся, преподо́бне Силуа́не, пропове́дниче любви́ ко враго́м и наста́вниче смире́нию и моли́тве.

Кондак 7

Хотя́ Человеколю́бец Госпо́дь яви́ти Свою́ неоскудева́ющую ми́лость к лю́дем, показа́ тя́ вои́стину о́браз соверше́ннаго смире́ния и покая́ния. Ты́ бо ре́кл еси́ в моли́тве: «Благодарю́ Тя́, Го́споди, я́ко смири́л еси́ ду́шу мою́, Ты́ лю́биши пла́чущих и смире́нных, да́руй, Ми́лостиве, идти́ к Тебе́ путе́м смире́ннаго пла́ча, его́же показа́л еси́ мне́». Те́мже печа́льник о все́м ми́ре яви́лся еси́, преподо́бне Силуа́не, и ны́не прино́сиши о на́с сле́зы неизрече́нныя любве́, сострада́я все́м скорбя́щим и пла́чущим на земли́, принося́ и́м ра́дость и утеше́ние и науча́я благода́рно пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7.

Но́ваго неусы́пнаго моли́твенника Святе́й Горе́ Афо́нстей и всему́ ми́ру дарова́ Госпо́дь, призва́ бо тя́, богоно́сне о́тче Силуа́не, самоотве́рженне ше́ствовати во сле́д Себе́. Ты́ же, взе́м тяготу́ многоболе́зненных трудо́в, дости́гл еси́ духо́вныя высоты́ Сина́я и сподо́бился еси́, а́ки дре́вний проро́к Моисе́й Богови́дец, лицезре́ти Го́спода, и бы́л еси́ учи́тель покая́ния, возглаша́я в моли́тве дни́ и но́щи: «О бра́тие мои́, пока́йтеся, доко́ле е́сть вре́мя; Бо́г и́щет на́шего покая́ния». Те́мже благослови́ тя́ Христо́с моли́тися за вся́ лю́ди, до́брыя и злы́я, да поми́лует все́х и вся́ Госпо́дь. Мы́ же гре́шнии, любо́вию к тебе́ подвиза́емии, ублажа́ем тя́ си́це:

Ра́дуйся, нетле́нное бога́тство Ца́рствия Небе́снаго возлюби́вый; ра́дуйся, у́мным де́ланием в му́жа соверше́нна прише́дый.

Ра́дуйся, чистоты́ ве́ры и незло́бия ди́вное воплоще́ние; ра́дуйся, за́поведей Бо́жиих усе́рдный исполни́телю.

Ра́дуйся, равноа́нгельнаго жития́ стро́гий ревни́телю; ра́дуйся, преподо́бных вели́ких оте́ц после́дователю ве́рный.

Ра́дуйся, исто́чниче сле́з, со́весть омыва́ющих; ра́дуйся, я́ко дре́вний проро́к Иереми́а о наро́де согреши́вшем пла́чущий.

Ра́дуйся, всено́щных моли́тв и бде́ний усе́рдный соверши́телю; ра́дуйся, покая́ния учи́телю благода́тный.

Ра́дуйся, за все́х во гресе́х погиба́ющих пред Бо́гом ве́рный хода́таю; ра́дуйся, моли́твенниче о ми́ре дерзнове́нный.

Ра́дуйся, преподо́бне Силуа́не, пропове́дниче любви́ ко враго́м и наста́вниче смире́нию и моли́тве.

Конда́к 8.

Стра́нное и пресла́вное чу́до яви́ тебе́ Госпо́дь, преподо́бне о́тче Силуа́не, егда́ ста́рца, духо́внаго отца́ твоего́ Авраа́мия, преображе́нна во о́бразе Свое́м сия́юща, ди́вно показа́. Мы́ же ви́дяще тя́, во́лю свою́, я́ко Самому́ Го́споду, духовнику́ своему́ вверя́юща и та́ко в послуша́ние во́ли Бо́жией всего́ себе́ предаю́ща, науча́емся смире́нием и покая́нием хоте́ния своя́ отсека́ти и во́лю Бо́жию чрез па́стырей Це́ркви Христо́вой познава́ти, воспева́юще Подвигополо́жнику на́шему Бо́гу пе́снь: Аллилу́ия.

И́кос 8.

Все́м се́рдцем твои́м и свято́ю любо́вию твое́ю бра́тии оби́тели Пантелеи́моновой послужи́л еси́, о́тче на́ш Силуа́не, егда́ иконо́мства послуша́ние восприя́в, целому́дренному Ио́сифу уподо́бился еси́. Ты́ бо не то́кмо о бра́тиях святы́я оби́тели, но и о мирски́х лю́дех, та́мо труди́вшихся, име́я любо́вь и попече́ние, взыва́л еси́ Бо́гу: «Го́споди, посли́ Ду́ха Свята́го Твоего́ и уте́ши ско́рбныя и́х ду́ши». Не забу́ди и все́х с любо́вию тя́ почита́ющих, но при́сно моли́ся о спасе́нии на́с гре́шных, ублажа́ющих тя́ и взыва́ющих:

Ра́дуйся, по́двигом афо́нских богоно́сных отце́в после́дователю; ра́дуйся, и́х терпе́нию и трудо́м подража́телю.

Ра́дуйся, я́ко слеза́ми покая́ния доброде́тель смире́ния в себе́ укорени́л еси́; ра́дуйся, я́ко послуша́нием отце́м духо́вным от пре́лести себе́ огради́л еси́.

Ра́дуйся, бра́тиям твои́м с любо́вию послужи́вый; ра́дуйся, и ны́не бра́тии афо́нскаго вертогра́да в по́двизех ско́рый помо́щниче.

Ра́дуйся, и́ноков Пантелеи́моновыя оби́тели ра́дование и утеше́ние; ра́дуйся, о все́х подвиза́ющихся в не́й те́плый моли́твенниче.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю оби́тель ру́сская прославля́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю правосла́вная Росси́я лику́ет.

Ра́дуйся, а́нгеле земли́ Ру́сския, на Святе́й Горе́ потруди́выйся; ра́дуйся, свети́льниче Бо́жия благода́ти на Афо́не возжже́нный.

Ра́дуйся, преподо́бне Силуа́не, пропове́дниче любви́ ко враго́м и наста́вниче смире́нию и моли́тве.

Кондак 9

Вся́кое естество́ а́нгельское и ве́сь со́нм уго́дников Бо́жиих, на Небеси́ пребыва́ющих, возра́довашася твоему́ равноа́нгельному житию́, преподо́бне Силуа́не, посто́м бо, моли́твою и богомы́слием ду́шу свою́ очи́стил еси́ от вся́каго зла́, благода́тию Свята́го Ду́ха у́м сво́й озари́в и от Него́же се́рдце свое́ просвети́в, возше́л еси́ на ле́ствицу духо́вную, созерца́я любо́вь неизрече́нную Жизнода́вца Бо́га и в ра́дости с го́рними си́лами поя́ Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 9.

Вети́и челове́честии не возмо́гут пости́гнути глубину́ прему́дрости Бо́жией, я́ко не прему́дрыя ми́ра сего́, но кро́ткия и смире́нныя избира́ет Госпо́дь Бо́г в жили́ще благода́ти Своея́. Та́ко сие́ о тебе́ сбы́вшееся ви́дяще, о́тче Силуа́не, я́ко исто́чника богодухнове́нных слове́с, по все́й земли́ жа́ждущих и́стины напои́вшаго, ди́внаго уго́дника Бо́жия и чудотво́рца тя́ почита́ем, и с любо́вию от се́рдца возглаша́ем ти́ похвалы́ сия́:

Ра́дуйся, земны́ми по́двиги небе́сная дарова́ния стяжа́вый; ра́дуйся, в ра́дости духо́вней жи́знь свою́ проводи́вый.

Ра́дуйся, красоту́ творе́ния Бо́жия возлюби́вый; ра́дуйся, я́ко име́л еси́ се́рдце ми́лующее вся́кую тва́рь.

Ра́дуйся, в житии́ твое́м му́дрость ди́вную яви́вый; ра́дуйся, благода́тию Бо́жиею води́мый.

Ра́дуйся, да́ром прозре́ния укра́шенный; ра́дуйся, бу́дущая я́ко настоя́щая прови́девый.

Ра́дуйся, мудрова́ний ве́ка сего́ обличи́телю; ра́дуйся, мно́гих заблу́дших на пу́ть пра́вды и и́стины напра́вивый.

Ра́дуйся, я́ко о тебе́ ра́дуются а́нгели на Небеси́; ра́дуйся, я́ко о тебе́ Бо́га сла́вят челове́цы на земли́.

Ра́дуйся, преподо́бне Силуа́не, пропове́дниче любви́ ко враго́м и наста́вниче смире́нию и моли́тве.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ ду́шу твою́, всели́лся еси́ от земли́ оте́ц твои́х в вертогра́д Пресвяты́я Богоро́дицы, Святу́ю Го́ру Афо́нскую, иде́же в моли́тве, воздержа́нии, безмо́лвии, трудолю́бии а́нгельскую красоту́ стяжа́л еси́, о́тче всеблаже́нне, горе́нием бо любве́ ко Го́споду и смире́нием посрами́л еси́ врага́ на́шего спасе́ния, и с ра́достию вели́кою пре́дал еси́ ду́шу твою́ в ру́це Бо́гови, воспева́я Ему́ , в по́двизе тебя́ укрепи́вшему, хвале́бную пе́снь: Аллилу́ия.

И́кос 10.

Сте́ну необори́мую ро́да христиа́нскаго Пресвяту́ю Де́ву уразуме́л еси́ Ду́хом Святы́м, преподо́бне Силуа́не, и все́м житие́м твои́м бы́л еси́ всеусе́рднейший Ея́ служи́тель. Ты́ бо ду́хом созерца́л еси́ Пречи́стую Ма́терь Го́спода у Креста́ Сы́на Своего́ стоя́щую и со слеза́ми моля́щуюся и сие́ ди́вное и стра́шное виде́ние откры́л еси́ на́м, гре́шным. Те́мже Ду́х Святы́й откры́ тебе́ любо́вь неизрече́нную Влады́чицы и глубину́ ско́рби Ея́ о ми́ре, не позна́вшем Го́спода и Спаси́теля Своего́. Ны́не же ты́, о́тче святы́й, зри́ши во сла́ве Ма́терь Бо́жию, моля́щуюся о все́х лю́дех Сы́ну Своему́. Мы́ же ра́дующеся сему́, ублажа́ем тя́ похвала́ми таковы́ми:

Ра́дуйся, благоче́стно тече́ние жи́зни твоея́ сконча́вый; ра́дуйся, венце́м нетле́ния на Небеси́ укра́шенный.

Ра́дуйся, я́ко от оби́тели земны́я в небе́сную водвори́выйся; ра́дуйся, я́ко та́мо предстоя́ Го́споду о все́х на́с к Нему́ хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, избра́нниче Богома́тере возлю́бленный; ра́дуйся, Засту́пницы Усе́рдныя в моли́твах за ми́р сподви́жниче неутоми́мый.

Ра́дуйся, Преблагослове́нныя Игу́мении Афо́на ве́рный послу́шниче; ра́дуйся, Тоя́ вертогра́да де́лателю неусы́пный.

Ра́дуйся, печа́ль Ея́ о лю́дех стра́ждущих в се́рдце твое́м носи́вый; ра́дуйся, я́ко ны́не зри́ши Пречи́стую Ма́терь Го́спода во сла́ве.

Ра́дуйся, смотре́нием Бо́жиим ди́вно просла́вленный; ра́дуйся, я́ко с преподо́бными и пра́ведными всели́лся еси́.

Ра́дуйся, преподо́бне Силуа́не, пропове́дниче любви́ ко враго́м и наста́вниче смире́нию и моли́тве.

Конда́к 11.

Пе́ние умиле́нное прино́сит тебе́, блаже́нне Силуа́не, не то́кмо держа́ва Росси́йская и страна́ Е́ллинская, но и вся́ Це́рковь Правосла́вная, почита́ющи труды́ и по́двиги твоя́, и́миже Бо́г просла́ви тя́, еще́ на земли́ су́ща. Те́мже ве́руем, я́ко ты́ Престо́лу Бо́жию дне́сь предстои́ши, с Пресвято́ю Богоро́дицею о на́с мо́лишися, с преподо́бными ликовству́еши и пое́ши в ра́дости Бо́гу ди́вному во святы́х Свои́х: Аллилу́ия.

И́кос 11.

Светоза́рный свети́льник незаходи́маго Со́лнца Пра́вды Христа́ Бо́га бы́л еси́ в жи́зни земне́й, о́тче Силуа́не, свети́вый сло́вом и о́бразом свята́го жития́ твоего́, и мно́гим пу́ть спаси́тельный ко Христу́ показа́л еси́, и́мже са́м неукло́нно ше́ствовал еси́. Те́мже и по блаже́нном отше́ствии твое́м в го́рния оби́тели просвеща́еши сердца́ ве́рных и к ра́зуму Боже́ственному все́х наставля́еши, поуча́я и на́с ра́достно воспева́ти тебе́:

Ра́дуйся, фимиа́ме благово́нный, от Святы́я Горы́ Афо́нския Бо́гу принесе́нный; ра́дуйся, в ра́дость Го́спода твоего́ вше́дый.

Ра́дуйся, вруче́нный тебе́ тала́нт преумно́живый; ра́дуйся, мзду́ ве́лию на Небеси́ получи́вый.

Ра́дуйся, ра́зума духо́внаго сокро́вище; ра́дуйся, благи́й и́ноков наста́вниче.

Ра́дуйся, сто́лпе светоза́рный, мра́к вражды́ прогоня́ющий; ра́дуйся, но́вый свети́льниче ве́ры, во дни́ на́ши пу́ть к Бо́гу указу́ющий.

Ра́дуйся, свеще́ афо́нская, огне́м любве́ к Бо́гу возжже́нная; ра́дуйся, звездо́ пресве́тлая, все́х ублажа́ющих тя́ озаря́ющая.

Ра́дуйся, прича́стниче неизрече́нныя ра́йския красоты́; ра́дуйся, я́ко с го́рними си́лами а́нгельски Го́спода славосло́виши.

Ра́дуйся, преподо́бне Силуа́не, пропове́дниче любви́ ко враго́м и наста́вниче смире́нию и моли́тве.

Конда́к 12.

Благода́ть Всеще́драго Бо́га на тебе́ излия́нную, все́м почита́ющим и моля́щимся тебе́ подае́ши, преподо́бне Силуа́не, твоя́ же честна́я глава́ по обре́тении ея́ я́ко сокро́вище боголе́пное и многоцеле́бное яви́ся в оби́тели ру́сстей, и ны́не че́ствуется та́мо, я́ко свиде́тельство любве́ твоея́ и по́мощи на́м, немощны́м и гре́шным, в ра́дости о таково́й ми́лости Бо́жией зову́щим Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 12.

Пою́ще твоя́ многострада́льныя труды́ и по́двиги, нощна́я бде́ния и боре́ния, у́мное моле́ние и духо́вное трезве́ние, я́же со все́ми избра́нниками Бо́жия Ма́тере – и́ноками святого́рцами поне́сл еси́, восхваля́ем тя́, преподо́бне о́тче Силуа́не, и вку́пе с ни́ми сла́вим и́мя твое́ свято́е, тя́ бо увенча́ Госпо́дь в Ца́рствии Небе́снем, иде́же угото́вано ме́сто все́м лю́бящим Христа́ Бо́га на́шего. Те́мже ублажа́ем тя́, небе́снаго засту́пника и предста́теля на́шего пе́сньми таковы́ми:

Ра́дуйся, цве́те благоуха́нный, в вертогра́де Пресвяты́я Богоро́дицы процве́тший; ра́дуйся, любо́вию кре́пкою с земле́ю Е́ллинскою соедини́выйся.

Ра́дуйся, на Горе́ Афо́нстей Святы́я Руси́ посла́нниче; ра́дуйся, о все́й земли́ Росси́йстей неусы́пный моли́твенниче.

Ра́дуйся, за отчи́зну свою́ в го́ды лихоле́тия ди́вный предста́телю; ра́дуйся, Росси́йския страны́ духо́вное украше́ние.

Ра́дуйся, святы́нею свое́ю оби́тель Пантелеи́монову обогати́вый; ра́дуйся, я́ко честна́я глава́ твоя́ исто́чник мно́гих исцеле́ний яви́ся.

Ра́дуйся, но́вое свети́ло Горы́ Афо́нския; ра́дуйся, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче А́нгелов.

Ра́дуйся, к ли́ку преподо́бных на Небеси́ сопричте́нный; ра́дуйся, я́ко со все́ми святы́ми ны́не торжеству́еши.

Ра́дуйся, преподо́бне Силуа́не, пропове́дниче любви́ ко враго́м и наста́вниче смире́нию и моли́тве.

Конда́к 13.

О преди́вный уго́дниче Бо́жий, земле́ю Росси́йскою рожде́нный, подви́жников Святы́я Горы́ Афо́нския похвало́ и украше́ние, и́стиннаго равноа́нгельнаго жития́ ревни́телю и всему́ ми́ру правосла́вному богому́дрый наста́вниче. Приими́ сие́ ма́лое моле́ние на́ше и сохрани́ оби́тель твою́ и подвиза́ющихся в не́й от вра́г ви́димых и неви́димых, от вся́ких зо́л и напа́стей. Умоли́ Го́спода о все́х чту́щих и лю́бящих тя́, да во дни́ на́ша лука́выя свя́то пребу́дем в ве́ре, терпе́нии и любви́ и та́ко житие́ на́ше преше́дше, ве́чнаго муче́ния изба́вимся и сподо́бимся в ра́дости ве́чней с тобо́ю воспева́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва

О преди́вный уго́дниче Бо́жий, преподо́бне Силуа́не, Святы́я Го́ры Афо́нския но́вый свети́льниче, Пресвято́ю Богоро́дицею возлю́бленный и бы́ти ве́рным де́лателем в Ея́ земно́м вертогра́де при́званный! Со умиле́нием ны́не преклоня́ем коле́на серде́ц на́ших и взыва́ем ти́: принеси́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому Бо́гу и испроси́ вся́, я́же на по́льзу душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду несумне́нну, любо́вь нелицеме́рну, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих и боле́знех терпе́ние, во благоче́стии преспе́яние, в моли́твах постоя́нство. Приими́ смире́нное моле́ние на́ше, согре́й на́с дыха́нием любве́ твоея́, озари́ на́с све́том дарова́нныя тебе́ благода́ти и бу́ди о на́с хода́тай ко Го́споду, проле́й к Нему́ моли́тву твою́, да ути́шит бу́рю страсте́й на́ших и хла́дная сердца́ на́ша огне́м Боже́ственныя любве́ Своея́ да согре́ет и та́ко сподо́бит на́с те́плое покая́ние со слеза́ми Ему́ приноси́ти, труды́ же и ско́рби жития́ сего́ терпели́во, безро́потно и со благодаре́нием понести́, и в ча́с исхо́да на́шего от земна́го жития́ бе́здну грехо́в на́ших в мо́ри милосе́рдия Своего́ да погрузи́т и на́с поми́лует ра́ди Своея́ неизрече́нныя любве́ к ро́ду челове́ческому и да сподо́бит в Ца́рствии Небе́снем наслажда́тися Его́ Боже́ственною любо́вию ку́пно с тобо́ю и все́ми святы́ми, во ве́ки веко́в. Ами́нь

Моли́тва, что́мая в Свя́то-Пантелеи́монове монастыре́ Святы́я Горы́ Афо́нския

О преди́вный уго́дниче Бо́жий, о́тче Силуа́не, преподо́бных оте́ц Афо́нских похвало́ и украше́ние! Услы́ши на́с, моля́щихся тебе́, покры́й и заступи́ все́х подвиза́ющихся во оби́тели свята́го великому́ченика Пантелеи́мона от вся́ких бе́д и печа́лей, помози́ уста́вы преподо́бных оте́ц Афо́нских непоколеби́мы сохрани́ти, изба́ви на́с от паде́ний грехо́вных, да́руй на́м ду́х сокруше́ния и смире́ния, наста́ви на исполне́ние обе́тов и́ноческих и все́х за́поведей Бо́жиих. Научи́ на́с ше́ствовати ко спасе́нию путе́м смире́ннаго пла́ча, покая́ния и послуша́ния, пребу́ди неотсту́пно с на́ми, наставля́я на́с на и́стину Христо́ву. Стено́ю моли́тв твои́х огради́ оби́тель сию́, все́х живу́щих и подвиза́ющихся в не́й и все́х на поклоне́ние в ню́ приходя́щих; во бра́тии ми́р и любо́вь соблюди́, осени́ покро́вом твои́м строи́телей, благотвори́телей и благоукраси́телей ея́. Умоли́ Небе́сную Игу́мению Афо́на Преблагослове́нную Влады́чицу Богоро́дицу, да сподо́бимся сконча́ти житие́ на́ше в стена́х оби́тели, в не́йже ты́ подвиза́лся еси́, и в Небе́сныя оби́тели пресели́тися, иде́же восхва́лим с тобо́ю и все́ми преподо́бными, на Святе́й Горе́ в по́двизех просия́вшими, еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Силуану, Афонскому