Шрифт

Акафисты святым

Акафист святителю Иулиану Кеноманийскому

святителю Иулиану Кеноманийскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранный угодниче Божий и чудотворче, пресветлый земли Кеноманийския светильниче, святителю отче Иулиане, величая прославльшаго тя Господа, похвальное пение приносим ти. Ты же, предстоя пред Престолом Всевышняго, молися избавитися нам от всякия беды, скорби и печали, со умилением зовущим ти:

Радуйся, святителю Иулиане, теплый о нас молитвенниче и преславный чудотворче.

Икос 1

Ангела земнаго и человека небеснаго вемы тя, святе Иулиане, образ истиннаго благочестия собою нам явившаго. Мы же, Промыслу Божию, на тебе явленному, чудящеся, прославляем велие благоутробие Божие и с любовию зовем ти:

Радуйся, Духом Святым просвещенный.

Радуйся, Святым Крещением духовно обновленный.

Радуйся, Церкви Православныя украшение.

Радуйся, Галлии святое сокровище.

Радуйся, Евангелия Христова усердный последователю.

Радуйся, заповедей Господних верный блюстителю.

Радуйся, Ангелов предивное чудо.

Радуйся, человеков преславное удивление.

Радуйся, святителю Иулиане, теплый о нас молитвенниче и преславный чудотворче.

Кондак 2

Видя Сердцеведец Господь благое души твоея произволение, еже работати Ему усердно во вся дни живота твоего, чрез первоверховнаго Апостола Петра во епископа тя постави и на проповедь слова Божия в Галлию стопы твоя направи, да научиши людей земли тоя пети Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум Богопросвещен имея, святителю Иулиане, неустанно проповедал еси учение Христово людем града Кеноманийскаго; они же, зряще чудеса, тобою всесильным именем Христовым совершаемая, истиннаго Бога в сердца своя приимаху и Святым Крещением просвещахуся, вопиюще ти:

Радуйся, Божия разума исполненный.

Радуйся, Христа в сердце своем выну имевый.

Радуйся, врагов видимых и невидимых прогонителю.

Радуйся, недугов душевных и телесных целителю.

Радуйся, очи слепым отверзаяй.

Радуйся, на путь истины наставляяй.

Радуйся, нищих и сирот питателю.

Радуйся, младых мудрый воспитателю.

Радуйся, святителю Иулиане, теплый о нас молитвенниче и преславный чудотворче.

Кондак 3

Силою Вышняго укрепленый и благодатию Божиею исполненный, паству твою, Господем тебе вверенную, учением Христовым, яко пищею небесною, питал еси, прокаженныя и недужныя исцеляя, слепым телесныя и духовныя очеса отверзая, мертвыя воскрешая, бесы изгоняя, и тако всем милостивый и любящий отец был еси, вопиющим о тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имуще тя великаго молитвенника и скораго в напастех заступника, на помощь тя призываем, святителю отче Иулиане, и, поминая подвиги и труды твоя, во славу Бога Вышняго подъятыя, сия в похвалу тебе умильно вопием:

Радуйся, единаго истиннаго Бога проповедниче.

Радуйся, исцелений благодатный источниче.

Радуйся, каменю веры, на основании заповедей Господних утвержденный.

Радуйся, добродетельми и светлостьми душевными украшенный.

Радуйся, верою твоею и чудесы ко Христу неверныя обращаяй.

Радуйся, силою молитвы твоея страждущим исцеления даруяй.

Радуйся, идольския прелести низложителю.

Радуйся, неистовства бесовскаго изобличителю.

Радуйся, святителю Иулиане, теплый о нас молитвенниче и преславный чудотворче.

Кондак 4

Бурею напастей одолеваеми, како возможем достойно восхвалити чудеса твоя, блаженне Иулиане: ты бо молитвою своею беднаго отрока от змия, обвившаго крепко его, избавил еси, и из бесноватых именем Христовым духа нечистаго изгнал еси, и многия умершия воскресил еси. Темже любовию теплою к тебе воздвизаеми, благодарим Господа, даровавшаго нам таковаго заступника и ходатая о прощении грехов наших, вопиющих Ему: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаще дивная наставления твоя, яже не точию в словесех, но и в подвизех твоих являл еси, достоблаженне святителю, притекаху к тебе жаждущии спасения, и тако Церковь Кеноманийская укрепляшеся. Мы же, видя таковое твое усердное попечение о спасении душ человеческих, восхваляем тя:

Радуйся, молитвенниче скорый и теплый.

Радуйся, предстателю благий и верный.

Радуйся, Апостолов славо и украшение.

Радуйся, святителей Христовых красото и удобрение.

Радуйся, к сонму святых сопричтенный.

Радуйся, венцем нетленным Господем увенчанный.

Радуйся, за стадо Христово душу свою положивый.

Радуйся, любви Христовы образ в себе явивый.

Радуйся, святителю Иулиане, теплый о нас молитвенниче и преславный чудотворче.

Кондак 5

Боготечною звездою был еси в житии твоем, Иулиане всехвальне, указуя всем путь в Царствие Небесное, егоже и сам стяжал еси, день и нощь Господеви пламенною любовию работающе и выну Ему вопиюще: Аллилуиа.

Икос 5

Видяще, яко людие, к тебе приходящии, жаждею телесною томимы бывают: место бо, идеже житие твое проводил еси, безводно бяше, новое чудо сотворил еси, святителю милостивый, и, водрузив жезл свой в землю, дерзновенно Богу помолился еси: и повеле Господь на месте том источнику воды открытися, в немже и крестил еси всех уверовавших во Всемогущаго Бога, возопивших тебе таковая:

Радуйся, со дерзновением Богу моливыйся.

Радуйся, слышания молитвы твоея удостоивыйся.

Радуйся, источник воды приходящим к тебе даровавый.

Радуйся, чудом сим в вере их укрепивый.

Радуйся, водами крещения многия просветивый.

Радуйся, от погибели вечныя сих избавивый.

Радуйся, яко верныя паче в вере укрепил еси.

Радуйся, яко неверныя к вере в Бога истиннаго обратил еси.

Радуйся, святителю Иулиане, теплый о нас молитвенниче и преславный чудотворче.

Кондак 6

Проповедник словом и делом истины Христовы явился еси, святе Иулиане, егда пригласи тя князь Дефенсор, честь тебе воздающе; новое бо чудо сотворил еси: слепцу, у врат дома князева сидящему, крестным знамением очи его осенив, именем Христовым зрение ему даровал еси. Вси же, видящии чудо сие, возрадовашася зело и воспеша Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси, яко светило светозарное, просвещающее светом истинным во тьме неверия сущих, да познают истиннаго Бога, Егоже силою и благодатию дивная исцеления и чудотворения совершал еси, святителю Иулиане. Приимиже от нас похвалы сицевыя:

Радуйся, молитвы ко Господу кадило благовонное.

Радуйся, Церкви Православныя украшение многоценное.

Радуйся, себе самаго в храм Духа Святаго уготовавый.

Радуйся, многия на путь спасения наставивый.

Радуйся, дар исцеления от Господа приявый.

Радуйся, недужныя именем Христовым исцелявый.

Радуйся, житием благочестивым пример верным бывый.

Радуйся, душу твою в целомудрии сохранивый.

Радуйся, святителю Иулиане, теплый о нас молитвенниче и преславный чудотворче.

Кондак 7

Хотяще спасение получити князь Дефенсор смиренно просяше тебе, отче Иулиане, научити его како подобает житие свое проводити, да жизнь вечную унаследует. Ты же, князя и домашних его апостольскою проповедию о Боге истинном просветив, ко крещению приуготовал еси, да выну восхваляют Бога песнию: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго видим тя избранника Божия, Иулиане преславне, устроившаго благолепный храм в доме князевом, в немже людие, в вере тобою наставляемии, крещением святым просвещал еси и чудесы многими утверждал еси. Темже и нас в вере Православней укрепи, восхваляющих тя:

Радуйся, богомудрый проповедниче Евангелия Христова.

Радуйся, Церкве Православныя пресветлый светильниче.

Радуйся, поборниче веры непобедимый.

Радуйся, святителю Христов преславный.

Радуйся, крепкая надеждо к тебе прибегающих.

Радуйся, утешителю всех на милосердие твое уповающих.

Радуйся, благодатию Божиею приосененный.

Радуйся, светом Пресвятыя Троицы озаренный.

Радуйся, святителю Иулиане, теплый о нас молитвенниче и преславный чудотворче.

Кондак 8

Странное чудо видеша от тебе людие града Кеноманийскаго, егда идолопоклонника Анастасия сына умершаго воскресил еси: сей бо Анастасий клятвенно увери тя, аще сына своего жива восприимет, уверует во Христа Бога истиннаго и, богов идольских отрекшись, воспоет Тому: Аллилуиа.

Икос 8

Весь радости божественныя исполнен бысть Анастасий, видя умершаго сына своего жива, и едиными усты с присными своими прославиша истиннаго Бога, и, уверовав во Христа, крестися с домашними своими. Мы же, Бога в сердце своем славяще, со умилением глаголем ти:

Радуйся, воскрешением умершаго отрока Господа прославивый.

Радуйся, пред неверными идольское нечестие обличивый.

Радуйся, все упование свое на Господа полагавый.

Радуйся, наследие Царствия Христова стяжавый.

Радуйся, в дому Отца Небеснаго обитель себе сотворивый.

Радуйся, в радость Господа своего вшедый.

Радуйся, Подвигоположника Христа смиренный последователю.

Радуйся, Апостолов Христовых ревностный подражателю.

Радуйся, святителю Иулиане, теплый о нас молитвенниче и преславный чудотворче.

Кондак 9

Всякое естество удивися, богоблаженне Иулиане, великому свыше тебе дарованию, ты бо на земли, яко ангел, пожил еси и во плоти, аки безплотен, явился еси, темже и дар чудотворения от Господа приял еси. Ныне же, к лику святых сопричтенный, ангельски воспеваеши песнь: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещанныя недоумеют достойно восхвалити тя, святителю Иулиане, благодатию бо Божиею источаеши многая и преславная чудеса, ихже и исчести несть возможно. Пребываяй ныне во славе Христовой, призри на нас, тебе молящихся и с любовию зовущих:

Радуйся, яко Святей Троице радостно предстоиши.

Радуйся, яко о спасении нашем Бога умоляеши.

Радуйся, жития непорочнаго рачителю.

Радуйся, послушания и терпения учителю.

Радуйся, праведности и благих дел исполненный.

Радуйся, дерзновение молитвенное ко Господу стяжавый.

Радуйся, кротости и смирения образе.

Радуйся, обидимых и страждущих утешение.

Радуйся, святителю Иулиане, теплый о нас молитвенниче и преславный чудотворче.

Кондак 10

Спастися хотяще вернии от различных напастей, бед и скорбей, тебе, преблаженне Иулиане, яко вернаго наставника и поборника почитают. И нам, грешным, спасения ищущим, святыми твоими молитвами помози, вопиющим о тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси заступления, чудотворче святый Иулиане, всем с верою к тебе притекающим, тебе бо дадеся от Бога благодать недугующия врачевати, бедствующим помогати, скорбныя утешати, наипаче же младенцы от всякаго зла сохраняти и болезни исцеляти. Сего ради, Господа прославляя, зовем ти сице:

Радуйся, пред Царем Небесным за нас ходатаю.

Радуйся, за вся христианы милостивый предстателю.

Радуйся, о всех чтущих память твою молитвенниче.

Радуйся, ищущим спасения благий споспешниче.

Радуйся, благодати Божия сосуде драгоценный.

Радуйся, светом Святыя Троицы озаренный.

Радуйся, недугов наших целителю милосердный.

Радуйся, в борьбе со страстьми помощниче неодолимый.

Радуйся, святителю Иулиане, теплый о нас молитвенниче и преславный чудотворче.

Кондак 11

Пение всеумиленное приносим тебе, святителю отче Иулиане, на нас с небесе с благосердием взирающему, и всем, усердно тебе призывающим, помощь скорую низпосылающему. Мы же, твое блаженное житие на земли и дивное прославление на небеси поминающе, с любовию поем благодеющему тобою Богу нашему: Аллилуиа.

Икос 11

Светлостию новаго чудесе твоего, богоблаженне Иулиане, всю страну Кеноманийскую просветил еси, верных во истине укрепляя: божественною бо силою вооруженный, в идольское капище вшел еси и призвал еси имя Христово, повелевая идолу пасти, бесу же из него изыти – и бысть тако. Людие же, тобою от лютаго змия бесовскаго спасеннии, взываху тебе:

Радуйся, в броню божественную облеченный.

Радуйся, Господом свыше укрепленный.

Радуйся, идола ногама своима поправый.

Радуйся, беса из него властию Христовою изгнавый.

Радуйся, от змия огненнаго нас спасаяй.

Радуйся, крестным знамением главу змиеву сокрушаяй.

Радуйся, нас от идольскаго суеверия отвращаяй.

Радуйся, верою Христовою всех просвещаяй.

Радуйся, святителю Иулиане, теплый о нас молитвенниче и преславный чудотворче.

Кондак 12

Благодати Божественныя исполнена душа твоя, преблаженне Иулиане, яко солнце сияющая, вознесена бысть пресветлыми Ангелы во обители небесныя. Мы же, ведяще, яко ты по блаженней кончине твоей чудодействовати не престал еси, невидимо колесницею с почившим телом твоим управляя, со умилением вопием Богу, прославльшему тя во святых Своих: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще прославльшаго тя Господа и ублажающе тя, святителю Христов Иулиане, прилежно молимтися: сподоби и нас ходатайством твоим неосужденно предстати Страшному Судищу Христову, да с радостию и любовию благохвально зовем ти сице:

Радуйся, благодатию Божиею прославленный.

Радуйся, в лице святых возвеличенный.

Радуйся, достойный Ангелов собеседниче.

Радуйся, всемощный наш заступниче.

Радуйся, наш пред Богом предстателю.

Радуйся, чад малых покровителю и питателю.

Радуйся, и по кончине своей чудотворящий.

Радуйся, души наша благодатию врачующий.

Радуйся, святителю Иулиане, теплый о нас молитвенниче и преславный чудотворче.

Кондак 13

О предивный Иулиане, заступниче наш премилосердый! Приими малое сие моление наше, с любовию тебе приносимое, и молися за ны ко Господу, да сохранит нас и защитит Своею благодатию от всяких бед, скорбей и напастей, и в час кончины нашея не оставит нас, и сподобит Царствие Небесное наследовати, да во веки воспеваем Ему: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва

О пречестная и священная главо и благодати Святаго Духа исполненная, Спасово со Отцем обиталище, великий архиерее, теплый наш заступниче, святителю Иулиане! Предстоя у Престола всех Царя и наслаждаяся света единосущныя Троицы и херувимски со Ангелы возглашая песнь Трисвятую, великое же и неизследованное дерзновение имея ко Всемилостивому Владыце, моли спастися паствы Христовы людем, благостояние святых Церквей утверди, архиереи благолепием святительства украси, монашествующия к подвигом добраго течения укрепи, вся грады и страны добре сохрани, и веру святую непорочну соблюсти умоли, мир весь предстательством твоим умири, от глада и пагубы избави ны, и от нападения иноплеменных сохрани, старыя утеши, юныя настави, безумныя умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, пленныя возврати, немощствующия и молящияся тебе от всех напастей и бед ходатайством твоим свободи. Моли о нас Всещедраго и Человеколюбиваго Христа Бога нашего, да в день Страшнаго пришествия Своего от шуияго стояния избавит нас, и радости вечныя причастники сотворит со всеми святыми во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святителю Иулиану Кеноманийскому