Шрифт

Акафисты святым

Акафист святому преподобному Далмату Исетскому

преподобному Далмату Исетскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избранный от воинства земнаго к воинству Небесному, в землю Исетскую от страны отечествия своего пришедый, идеже Заступницу рода христианскаго чудесно обретый, и в ней обитель во славу Царицу Небесныя устроивый, восхваляем тя, чудотворче святый небодохновенный; но яко имея дерзновение ко Господу, от рова погибельнаго нас изведи, да зовем ти:

Радуйся, преподобне отче наш Далмате, Исетский чудотворче.

Икос 1

Ангел-хранитель соблюл еси тя, отче, до возраста мужескаго, воззва тя в угодное Богу время на житие превыше мирскаго попечения, к жизни иноческой евангельской, юже сохранил еси в чистоте и непорочности, тем освяти вся концы земли нашея, да зовем ти:

Радуйся, во граде Тобольске рожденный; Радуйся, града Божия наперсниче вожделенный.

Радуйся, воинство земное от отца унаследовавый; Радуйся, воинству Небесному причастниче святый.

Радуйся, родителей своих достойное продолжение; Радуйся, славы святых несумненное умножение.

Радуйся, страны Сибирския подвижниче, доселе неизреченный; Радуйся, в меру возраста Христова скоро пришедый.

Радуйся, семьи христианския, церкви малыя, до времени не оставивый; Радуйся, яко Бог тя на делание сие изведый.

Радуйся, земли Исетския чудесное основание; Радуйся, покрываяй нас сиянием святым.

Радуйся, преподобне отче наш Далмате, Исетский чудотворче.

Кондак 2

Многия скорби и печали жития мирскаго приизлиха приуготовиша душу твою, но яко при источнице вод некое древо псаломское возрасташе дух твой ко Господу, Емуже измлада прилежа пети песнь: Аллилуия.

Икос 2

Время призвания твоего, отче досточудне, от мира к чину Ангельскому чтим изумевая: како кто от подвижник, седине обретенней, возможе яко елень на источницы водныя устремитися к иному жительству, аще не Господь, исправляющий стопы человеку, да зовем ти:

Радуйся, тайну призвания своего измлада хранивый; Радуйся, Промысла Божия исполнение явивый.

Радуйся, ближния своя премного удививый; Радуйся, по успении супружницы твоея взор к Небу возведый.

Радуйся, света евангельскаго чудесное озарение; Радуйся, имений и чад несметных обретение.

Радуйся, якоже Авраам дом отца своего в стране Халдейстей оставивый; Радуйся, землю обетования, якоже оному Господь тебе даде.

Радуйся, мирское попечение по всяческим отложивый; Радуйся, чающий Бога, якоже Давид.

Радуйся, в молитве неустанно пребывающий; Радуйся, укрепление душ наших и сердец.

Радуйся, преподобне отче наш Далмате, Исетский чудотворче.

Кондак 3

Ища утешения духовнаго, прилепился еси к первей обители твоей, яже во граде Невьянстем, идеже зря преуспеяние твое необычное, возведет тя Бог в чин иноческий, да воспоешь Ему неведомую миру ангельскую песнь: Аллилуия.

Икос 3

Како подвизался еси в возрасте сый, како иных превзошед послушанием и смирением, дарований духовных сподобился еси, да зовем ти:

Радуйся, отче преподобне; Радуйся, причастниче святым.

Радуйся, ищущий подвигов духовных; Радуйся, смиренномудрия иский.

Радуйся, мужу желаний неизреченный; Радуйся, человече Божий среди оболкшихся с тобой.

Радуйся, многия виды послушания исполнивый; Радуйся, яко к подвигам новым Господь тебе зовый.

Радуйся, от братии богомудрым нареченный; Радуйся, многия к себе привлекий.

Радуйся, пищи нетленныя вкусивый; Радуйся, всего себе Богу принесый.

Радуйся, преподобне отче наш Далмате, Исетский чудотворче.

Кондак 4

Якоже исходит человек на делание свое до вечера, яже от Бога, такожде и тебе уготованное время приспе, отче; да оставив монастырь сей, явлен будеши стране незнаемей доселе и не ведущей пети: Аллилуия.

Икос 4

Егда же глубоцей молитве твоей, преподобне, явлено бысть, да отречение сотвориши игуменству своему, хотящему быти по прошении братии, ускори тя Господь к призванию новому, да зовем ти:

Радуйся, послушниче Господень неленостный; радуйся, умом и помышлением простый.

Радуйся, всякое тщеславие презревый; радуйся, смирение всему предпочтый.

Радуйся, молитвою сердце свое освятивый; радуйся, образ Божий тамо обретый.

Радуйся, к Богу, в нас сокровение пребывающему, взираяй; радуйся, повелений Его не отступаяй никогда.

Радуйся, честолюбия николиже взыскавый; радуйся, братии своей любы выну творя.

Радуйся, обители Невьянския духовное угобзение; радуйся, большая от Господа вместити могий.

Радуйся, преподобне отче наш Далмате, Исетский чудотворче.

Кондак 5

Не желая никако приобидети братию от разлучения своего, прения и разномыслия никакоже допущая, решил еси тай, Божию промыслу препоручившись, изыти к новому месту подвигов твоих, во глубине сердечней поя: Аллилуия.

Икос 5

Новыя неизреченныя ревности исполнися, блаженне, да утолится жажда твоего о уединении и безмолвии, юже предпочел еси всякому назиданию, да поем ти:

Радуйся, Господа Путем Живым евангельски уяснивый; радуйся, Ему во странствиях своих последовавый.

Радуйся, вся и всяческая оставивый; радуйся, блаженство нищих духом обретый.

Радуйся, молитвенниче преусерднейший; радуйся, волю Божию соблюдый.

Радуйся, странниче любоприятельный; радуйся, отшельниче благий.

Радуйся, иноче, от Бога предназначенный; радуйся, звание сие до кончины пронесый.

Радуйся, первопроходче мест дивиих и лихих; радуйся, мужества апостольскаго преисполненный.

Радуйся, преподобне отче наш Далмате, Исетский чудотворче.

Кондак 6

Кия труды приял еси, отче, егда по некоему совету удалился еси на восход солнца, водворяяся в пустыню страны агарянския; да в безмолвии сей сени смертней услышат ангели и человецы богокрасную песнь: Аллилуия.

Икос 6

Якоже воды Исети, скоро течаста нози твои, преподобне, по брегам ея; и идеже ты моляшеся, провидя селения христианския, тамо по времени храмы Божии воздвиглися бяху, да поем ти:

Радуйся, землю Исетскую молитвою своею облагоухавый; радуйся, к Богу ея приведый.

Радуйся, преданий церковных чудесный исполнителю; радуйся, отцев продолжателю прекрепок и благий.

Радуйся, стране неведомой чудное посещение; радуйся, освятителю мест темных и пустых.

Радуйся, на Господа надежду свою возложивый; радуйся, на посох веры опершийся, грядый.

Радуйся, все подвиги христианския исполнивый; радуйся, в молитве преуспеяние имый.

Радуйся, Белаго Городища достигнувый; радуйся, иконою Успения место сие освяти.

Радуйся, преподобне отче наш Далмате, Исетский чудотворче.

Кондак 7

Яко некеого Сиона достигоста стопы твоя Белаго Городища, преподобне отче, места весьма краснаго души твоей. Прибежища скитанию твоему, водворившемуся в земли сей обетованней, да присно слышим о тебе: Аллилуия.

Икос 7

Древним пустынником подобяся, наипаче блаженному Антонию Печерскому, Руси Святей первому начальнику и обители благознаменитыя основателю, ископал еси пещеру, преподобне отче Далмате, и в ней вселился еси, предаваясь подвигом неизглаголанным, да поем ти:

Радуйся, древних отцев ревнителю преизящный; радуйся, их подвигов наследниче живый.

Радуйся, купче, бисер нашедый многоценный; радуйся, оный до времени сокры.

Радуйся, тяготу и вар дневный претерпевый; радуйся, молитвою к Царице Небесной многоутешанный.

Радуйся, мироварнице трудов бденных; радуйся, купель сияющая помыслов благих.

Радуйся, пустынножителю неизреченный; радуйся, подвижниче непостижиме.

Радуйся, звание иноческое оправдавый; радуйся, стяжание духовное умноживый.

Радуйся, преподобне отче наш Далмате, Исетский чудотворче.

Кондак 8

Не для покоя вселился еси, преподобне, в места пустынныя и безводныя, но пустыня потом и трудом молитв твоих благоукрасися, да безмолвия глубоководнаго наслаждаяся и дух твой с Господом сочетавая, изнесет всякое дыхание твое: Аллилуия.

Икос 8

Аще плоть твоя увяде от поста и воздержания и пакостник плоти твоея, сей древний змий, молитв и трудов твоих устрашися, но призва сей завистник спасения нашего клеветников, яже Елигея подвизают погубити тя, отче победительне, да поем ти:

Радуйся, земли Исетския озарение; радуйся, оныя нечаянное прозябение.

Радуйся, землю сию облобызав, возлюбивый; радуйся, яко крин райский зде обитель твоея процвете.

Радуйся, Матери Божией небесное взирание; радуйся, благотерпеливое Ея умоление.

Радуйся, любви Божией приверженный; радуйся, неотлучно пребываяй в ней.

Радуйся, зерцало подвигов многочудесное; радуйся, мерило лучшаго пути.

Радуйся, лампадо, в пещере пустынней возженая; радуйся, свеще, сердца наша выну согревающая.

Радуйся, преподобне отче наш Далмате, Исетский чудотворче.

Кондак 9

Николиже почитание твое Царицы Небесныя оставлял еси, выну заступление свое от враг, видимых и невидимых, на Ню возлагаше, и икону Успения Ея, яко некую Одигитрию пред собой носящи, в ней же Сын Ея вознесшийся, нисходя прияти Матерь Свою, слышит от всех конец земли: Аллилуия.

Икос 9

О, неизбывное чудо, Владычицу к себе в Заступницу избра, да взбранным воеводством Ея устрашит неистоваго Елигея, якоже некогда хана Ахмета при Угре-реце, и понуди прежняго врага припасти со страхом Божиим ко стопам твоим, преподобне отче, да поем ти:

Радуйся, Сергию преподобному чудом равняяйся; радуйся, прилога диавольскаго до конца отметаяйся.

Радуйся, даже до смерти подвизавыйся; радуйся, яко Бог тя сохрани.

Радуйся, Царицы Небесныя чудное заступление; радуйся, Небо к себе привлекий.

Радуйся, евангельское послушание исполнивый; радуйся, не токмо ланиту, но и выю врагу повергий.

Радуйся, наше несказанное радование; радуйся, изумление святых.

Радуйся, яко слезы твоя суть небесное ликование; радуйся, яко молитва твоя источает Божественный свет.

Радуйся, преподобне отче наш Далмате, Исетский чудотворче.

Кондак 10

Якоже не может светильник под спудом светити, но светит всем, иже в храмине суть, привлече благодать Божия к тебе, авво и похвало Исетская, многия ищущия спасения, да с ликом святых воспоют: Аллилуия.

Икос 10

Яви тебе, отче наш незабвенне, Господь новаго чудотворца стране нашей Сибирстей, да сложит с себе при ногу твоею Елигей в знамение примирения шелом и кольчужницу, от нихже до последних времен исцеление людие Божии получаше, да воспоют ти:

Радуйся, ходатаю и заступниче наш пред Господем; радуйся, умолителю Его.

Радуйся, источниче неистощимыя радости; радуйся, благодатию твоею покрываяй вся концы.

Радуйся, отче богомудрый и вселюбимый; радуйся, иноков наздателю честный.

Радуйся, стадо свое премудре собравый; радуйся, многия и многия спасый.

Радуйся, аки кокош птенцы своя согреваяй; рауйся, повсюду благочестия лампады возжегий.

Радуйся, вся повеленная тебе от Господа сотворивый; радуйся, паче солнца всех освещаяй.

Радуйся, преподобне отче наш Далмате, Исетский чудотворче.

Кондак 11

Ревностью благодарения к Царице Небесной распаляем, устроил еси обитель Успения Ея, и якоже новаго Афония вразуми Елигея и привлече его к милосердию, да молитвами иноков просветится страна, прежде ненасеянная, и яко кедр иже в Ливане возвысится к высоте духовней и достизает Небес безпечальная песнь: Аллилуия.

Икос 11

Не презри, отче убожества нашего, поелику не возмогаем достойное благохваление тебе принести, како нечестивыя паки брань на тя воздвигли суть, како чудесне спаслся еси от пожарища, егоже чрез поганых змий изрыгнуше, желая поглотити обитель твою, колико страдания и печали понесл еси, напоследок труды непостижныя, да возсияет обитель твоя, яко некий новый Иерусалим, да поем ти:

Радуйся, старче достоблаженный; радуйся, угодниче Христов преусерднейший.

Радуйся, игумене, Богом данный обители сей; радуйся, стадо свое смирением пасый.

Радуйся, строителю богомудрый и многочудесный; радуйся, иноче простый.

Радуйся, лествицы духовныя суровое похождение; радуйся, Креста Господня носителю святый.

Радуйся, монашескаго жития земли нашея светозарное начало; радуйся, Царствия Небеснаго светильниче драгий.

Радуйся, отче доброзрачне и досточудне; радуйся, царя земнаго о нуждах обители зовый.

Радуйся, преподобне отче наш Далмате, Исетский чудотворче.

Кондак 12

Всяческая устрояяй, якоже прежде реченный Антоний, вместо себя сына своего блаженнаго Исаака над братией постави, якоже Феодосия оный, вновь удалися к созерцанию молитвенному, да не изгладится Небесная твердь богописанною скрижалию: Аллилуия.

Икос 12

Чудеса твоя и исцеления даже доселе изливаются, отче наш Далмате, но яко фимиам истончеваясь в старчестве твоем, отшел еси ко Христу своему в селения райская; тамо же лице к лицу молиши Господа Сил о нас, недостойных чадех твоих, да вси, видящи славу твою, неустанно восхваляем тя:

Радуйся, красото всея земли Сибирския; радуйся, небесный человече и ангеле земный.

Радуйся, знамения и чудеса показавый нам; радуйся, из глубины падения нашего скоро возведый.

Радуйся, Царствия Небеснаго достойное пребывание; радуйся, скоро в молитвах послушающий нас.

Радуйся, отступником грозное обличение; радуйся, от бездны греховныя нас извлачаяй.

Радуйся, цельбоносное очищение от всякия скверны; радуйся, знамение во благо в последняя времена.

Радуйся, старче, тайною Божией доселе прикровенный; радуйся, великий угодниче Христов.

Радуйся, преподобне отче наш Далмате, Исетский чудотворче.

Кондак 13

О, предивный угодниче и старче наш, преподобне Далмате! Призри на люди твоя, с верою и любовию к тебе притекающия и помощи ныне от тебе чающия; изми нас от рабства греховнаго предстательством многочудным твоим и избави вечныя смерти, да с тобою воспоим Богу: Аллилуия.

Этот кондак читается трижды, затем читается икос 1 и кондак 1.

Молитва преподобному Далмату Исетскому, чудотворцу

О, священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Далмате! Не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых твоих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих. Моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имеяй дерзновение к Небесному Царю: не премолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовию чтущих тя. Поминай нас недостойных у Престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу: ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще бо телом и преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских, пастырю наш добрый. Аще бо и мощей твоих рака (икона твоя святая) пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со бесплотными лики, с Небесными Силами, у Престола Вседержителева предстоящи, достойно веселится. Ведуще убо тя воистинну и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся: молися о нас Всесильному Богу, о пользе душ наших, и испроси нам время на покаяние, да невозбранно прейдем от земли на Небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей и от вечныя муки да избавимся, и Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (которому читался акафист) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Далмату Исетскому