Шрифт

Акафисты соборам святых

Акафист Собору преподобных отец Соловецких

преподобных отец Соловецких
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Конда́к 1

Избра́ннии вои́тели Христо́ви и благоче́стия подви́жницы,/ преподо́бнии Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане со сподви́жники досто́йными,/ ва́ми бо ди́вно просла́вися и́мя Госпо́дне во страна́х Беломо́рия,/ и вся Ру́сская Це́рковь весели́тся о святы́ни ва́шей;/ покланя́ющеся той, благода́рно вопие́м вам:// Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши, вси святи́и Солове́цкии.

И́кос 1

А́нгельским житие́м жи́тельствовавше, отцы́ преблаже́ннии, безпло́тным подража́ти тща́щеся доброде́тельми, чистото́ю тех ду́шы своя́ убели́ли есте́, телеса́ истончи́вше труды́ по́стническими, я́ко а́нгели на земли́ пребыва́ли есте́; мы же таково́му житию́ ва́шему дивя́щеся, сию́ похвалу́ прино́сим вам:

Ра́дуйтеся, ми́ра избе́гшии и во ото́ки морски́я прише́дшии;

ра́дуйтеся, прише́ствием ва́шим мно́гих ко Христу́ приве́дшии.

Ра́дуйтеся, жи́тельство и́ноческое в пусты́ни се́верней созида́вшии;

ра́дуйтеся, по́двиги до́брыми и чудесы́ та́мо просия́вшии.

Ра́дуйтеся, рай благоцвету́щий во стране́ полу́нощней насади́вшии;

ра́дуйтеся, тоя́ язы́ки све́том и́стины Христо́вы просвети́вшии.

Ра́дуйтеся, я́ко труды́ мно́гими труди́вшиися во благоче́стии;

ра́дуйтеся, а́нгели земни́и и челове́цы Небе́снии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши, вси святи́и Солове́цкии.

Конда́к 2

Ви́дяще лю́дие страны́ Помо́рския и Коре́льския, я́ко до́бре жи́тельствуете во оби́тели ва́шей, по́двиги ди́вныя соверша́юще Бо́жиею благода́тию, приобща́хуся бра́тству ва́шему, и ку́пно с ва́ми воспева́ху Христу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 2

Ра́зумом Небе́сным просвеща́еми, неразу́мие живу́щих во стране́ се́верней просвети́ли есте́ от неве́рия к ве́ре и́стинней обраще́нием: ти́и бо ра́достно сле́доваху стезя́ми ва́шими, учи́телей до́брых вас почита́юще. Сотвори́те и нас недосто́йных ученики́ ва́ша бы́ти, да весе́лием глаго́лем вам:

Ра́дуйтеся, Вседержи́теля Бо́га ве́рнии служи́тели;

ра́дуйтеся, свяще́нных ото́ков свяще́ннии жи́тели.

Ра́дуйтеся, мно́гия ско́рби и беды́ и нападе́ния вра́жия претерпе́вшии;

ра́дуйтеся, Го́спода ра́ди вся блага́я ми́ра сего́ презре́вшии.

Ра́дуйтеся, Крест Христо́в с любо́вию ве́лиею подъе́мшии;

ра́дуйтеся, сла́дость ра́йскую еще́ на земли́ вкуси́вшии.

Ра́дуйтеся, плоть свою́ со страстьми́ и похотьми́ распе́ншии;

ра́дуйтеся, благода́ть у Го́спода обре́тшии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши, вси святи́и Солове́цкии.

Конда́к 3

Си́лою Вы́шняго укрепля́еми, отцы́ всечестни́и, лю́тых страсте́й победи́тели яви́стеся, боре́ньми кре́пкими, моли́твами сле́зными, труды́ бде́нными си́лу вра́жию низложи́ли есте́. Тем изба́вльшеся злых по́мыслов и безстра́стием украси́вшеся, любо́вию воспе́ли есте́ лю́бящему вас Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 3

Иму́ще сердца́ своя́ горе́, в Небе́сных оби́телех сокро́вище себе́ собира́ли есте́, досточу́днии, и, мно́гими да́ры Всеще́драго Бо́га обогати́вшеся, да́нная вам от Него́ во сто крат приумно́жили есте́. Те́мже, прославля́юще по́двиги ва́ша, со умиле́нием взыва́ем вам:

Ра́дуйтеся, нището́ю духо́вною Ца́рство Небе́сное сниска́вшии;

ра́дуйтеся, мудрова́нием смире́нным мир непоколеби́мь в душа́х стяжа́вшии.

Ра́дуйтеся, кро́тостию ду́ха зе́млю кро́тких насле́довавшии;

ра́дуйтеся, чистото́ю серде́чною А́нгелом приобщи́вшиися.

Ра́дуйтеся, я́вльшиися сокро́вище неиждива́емое Солове́цкой оби́тели;

ра́дуйтеся, и́ноком ея́ засту́пницы и покрови́тели.

Ра́дуйтеся, мона́хов мно́жества наста́вницы;

ра́дуйтеся, Христо́ви ве́рнии избра́нницы.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши, вси святи́и Солове́цкии.

Конда́к 4

Бу́ря напа́стей не возмо́же возмути́ти тишины́ душ ва́ших, в Бо́зе уста́вленных и моли́твою к Нему́ управля́емых: от Того́ бо дар чудотворе́ний прие́мше, бу́ри морски́я и жите́йския укроща́ете, вспомощству́юще от тех стра́ждущим. Те́мже спа́сшиися от бед заступле́нием ва́шим велегла́сно воспева́ют Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́шавше лю́дие о чудесе́х ве́лиих, содева́емых ва́ми, и о по́мощи, неоску́дно подае́мой прибега́ющим к вам в моли́твах, укрепля́хуся ве́рою ко святы́ни ва́шей, и предста́телей до́брых вас пред Бо́гом полага́юще, хвалу́ воздава́ху вам пе́нии сицевы́ми:

Ра́дуйтеся, в мо́ри пла́вающим благоути́шнии упра́вители;

ра́дуйтеся, от ги́бельнаго потопле́ния ве́рнии изба́вители.

Ра́дуйтеся, вопию́щих к вам о по́мощи ско́рии услы́шатели;

ра́дуйтеся, печа́льных и обремене́нных тягота́ми жите́йскими уте́шители.

Ра́дуйтеся, спу́тницы благонаде́жнии ше́ствующим путе́м приско́рбным и те́сным;

ра́дуйтеся, хода́таи те́плии о таковы́х пред Отце́м Небе́сным.

Ра́дуйтеся, тружда́ющимся труды́ честны́ми помо́щницы усе́рднии;

ра́дуйтеся, Боже́ственных повеле́ний исполни́тели тве́рдии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши, вси святи́и Солове́цкии.

Конда́к 5

Боголюбе́знии тру́женицы ни́вы духо́вныя яви́лися есте́, отцы́ преблаже́ннии, жела́нием Боже́ственным побежда́юще вся мудрова́ния земна́я, попече́ния ина́го не иму́ще, ра́зве о сла́ве Госпо́дней и о спасе́нии душ ва́ших, е́же и достиго́сте любо́вию Бо́жиею невозбра́нно. Ны́не в ве́чней сла́ве его́ пребыва́юще, с ли́ки Небе́сными воспева́ете Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́девше врази́ ро́да челове́ческаго доброде́тельное житие́ ва́ше, я́ко по́двиги до́брыми в Ца́рство Небе́сное путь себе́ удо́бне уготовля́ете, мно́гажды тща́хуся воспяти́ти вам и погуби́ти нападе́нием лука́вых супоста́тов: ва́шими же моли́твами ти́и всегда́ посра́млени отхожда́ху, оби́тели и ото́ком сим николи́же могу́ще вреди́ти. Тем с благодаре́нием серде́чным пое́м вам си́це:

Ра́дуйтеся, земли́ Солове́цкой неусы́пнии храни́тели;

ра́дуйтеся, тишины́ и ми́ра ея́ наде́жнии защи́тители.

Ра́дуйтеся, всех враго́в ея́ неща́дно прогоня́ющии;

ра́дуйтеся, всех живу́щих в ней от злых напа́стей огражда́ющии.

Ра́дуйтеся, вся́кия лжи и ле́сти гро́знии обличи́тели;

ра́дуйтеся, пра́вды Бо́жия до́блественнии ревни́тели.

Ра́дуйтеся, и́стины Христо́вы немо́лчнии пропове́датели;

ра́дуйтеся, дре́вним святы́м досто́йнии после́дователи.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши, вси святи́и Солове́цкии.

Конда́к 6

Пропове́дует Це́рковь Правосла́вная свя́тость жития́ и вели́чие по́двиг преподо́бных оте́ц Солове́цких, хвалу́ воздаю́щи сему́ досточти́мому собо́ру пе́нием духо́вным, ди́внаго же во святы́х Свои́х Бо́га ра́достию прославля́ет, пою́щи: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ла есть ва́ми, достоблаже́ннии отцы́, во стране́ полу́нощней сла́ва Еди́наго И́стиннаго Бо́га, в Тро́ице покланя́емаго: е́юже просла́вишася морсти́и ото́цы, Боже́ственным свяще́нием освяти́шася, благода́ти преизоби́льно испо́лнишася. Сего́ ра́ди чту́щии святы́ню сию́ притека́ют се́мо и по достоя́нию пою́т вам:

Ра́дуйтеся, благода́ть Госпо́дню ото́ком Солове́цким усво́ившии;

ра́дуйтеся, в жили́ще прему́дрости Бо́жия сия́ угото́вившии.

Ра́дуйтеся, Го́спода пред очи́ма вну́треннима при́сно име́вшии;

ра́дуйтеся, на криле́х доброде́телей в Го́рний Сио́н возлете́вшии.

Ра́дуйтеся, подвиза́ющимся по́двигом духо́вным вспомоществу́ющии;

ра́дуйтеся, мона́шескаго де́лания о́браз показу́ющии.

Ра́дуйтеся, ди́вная зна́мения и чудеса́ явля́ющии;

ра́дуйтеся, Бо́га в Це́ркви преподо́бных прославля́ющии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши, вси святи́и Солове́цкии.

Конда́к 7

Хотя́ще мирски́я суеты́ избежа́ти и еди́ному Бо́гу порабо́тати, в пусты́нных ото́цех водвори́лися есте́, преподо́бнии, у челове́к у́бо забве́нных, у Бо́га же возлю́бленных, моле́ний фимиа́мом облагоуха́вше я́ и по́двиги трудо́в возде́лавше, Бо́гу непреста́нно песнь пою́ще: Аллилу́ия.

И́кос 7

Но́вии чудотво́рцы и уго́дницы Бо́жии показа́стеся, преподо́бнии отцы́ на́ши: вы́ше естества́ житие́ яви́ли есте́, си́лою Бо́жиею укрепля́еми. На́ше уны́лое житие́ оживотвори́те чу́дными дыха́нии те́плых моли́тв ва́ших, да ве́тхости совле́кшеся, доброде́тельми обнови́мся и умиле́нно воспое́м вам:

Ра́дуйтеся, я́ко ва́ми Вы́шняго прему́дрость оправди́ся;

ра́дуйтеся, я́ко ва́ми и́стина Госпо́дня утверди́ся.

Ра́дуйтеся, я́ко по́двиги ва́шими ото́цы Солове́цкии просла́вишася;

ра́дуйтеся, я́ко усе́рдием ва́шим на спасе́ния стези́ и́нок мно́жества наста́вишася.

Ра́дуйтеся, в за́поведех Госпо́дних поуча́ющимся му́дрии учи́тели;

ра́дуйтеся, обраща́ющихся ко Христу́ блази́и попечи́тели.

Ра́дуйтеся, жела́ющим спасти́ся неоску́дно по́мощь подаю́щии;

ра́дуйтеся, в го́рния оби́тели ко Го́споду зову́щии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши, вси святи́и Солове́цкии.

Конда́к 8

Стра́нницы бы́сте во юдо́ли земно́й, отцы́ преблаже́ннии, восходя́ще душе́ю в Небе́сныя кро́вы, жела́ние се́рдца ва́шего в вы́шнем положи́ли есте́. Ны́не жела́ние сие́ улучи́вше, в дому́ Бо́жии пребыва́ете, со все́ми святы́ми пою́ще Бо́гу ве́чную песнь: Аллилу́ия.

И́кос 8

Всех вас, избра́нников Свои́х, от суеты́ мирски́я приведе́ Госпо́дь к житию́ надми́рному: во о́нем благоче́стно дни своя́ сконча́вше, соверше́нства и́ноческаго достиго́сте. Мы же о́браз жития́ ва́шего во очесе́х мы́сленных иму́ще и кончи́ну ва́шу че́стну на па́мять приводя́ще, возно́сим вам хвале́ния сицева́я:

Ра́дуйтеся, в тя́жестех трудо́в мона́шеских на Бо́га упова́вшии;

ра́дуйтеся, спасе́ние Его́ всем се́рдцем позна́вшии.

Ра́дуйтеся, в та́йных селе́ниих Госпо́дних ду́хом обита́вшии;

ра́дуйтеся, вели́чествия Непостижи́маго и сла́вы Его́ трепета́вшии.

Ра́дуйтеся, ны́не во оби́телех Небе́сных пребыва́ющии;

ра́дуйтеся, чудоде́йственную по́мощь лю́дем свы́ше простира́ющии.

Ра́дуйтеся, враго́в спасе́ния на́шего устраша́ющии;

ра́дуйтеся, красото́ю по́двиг ва́ших Це́рковь украша́ющии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши, вси святи́и Солове́цкии.

Конда́к 9

Все естество́ а́нгельское диви́тся чу́дному житию́ ва́шему, я́ко безпло́тным подо́бящеся, в по́стничестве неосла́бнем, в трезве́нии бде́ннем, в моли́твах непреста́нных на земли́ пребыва́ли есте́: тем укрепля́юще вас в безме́рных труде́х ва́ших, воздвиза́ху вас на похвалу́ Боже́ственную, вку́пе с ва́ми пою́ще: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́и многовеща́ннии не мо́гут по́двиги ва́ша по достоя́нию просла́вити, достоблаже́ннии; недоуме́ют бо, ка́ко во ото́цех се́верных, а́ки во стране́ полу́денней жи́тельствовали есте́ и подо́бницы вели́ким отце́м пусты́нным бы́ли есте́. Мы же ве́лию ми́лость Бо́жию ко отре́кшимся себе́ во и́мя Его́ ве́дяще, воспева́ем вам такова́я:

Ра́дуйтеся, благода́тию Свята́го Ду́ха осия́ннии;

ра́дуйтеся, то́ю к подвиго́м преподо́бия призва́ннии.

Ра́дуйтеся, во мра́зе лю́те то́ю согрева́емии;

ра́дуйтеся, пи́щею нетле́нною ще́дро снабдева́емии.

Ра́дуйтеся, Ду́хом восхища́емии в Небе́сныя оби́тели;

ра́дуйтеся, я́вльшиися тех приснора́достнии жи́тели.

Ра́дуйтеся, благода́ти Бо́жия неизрече́ннии таи́нницы;

ра́дуйтеся, дерзнове́ннии о нас ко Го́споду моли́твенницы.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши, вси святи́и Солове́цкии.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́ще ду́шы своя́, в ру́це Иму́щему спасе́ние всеце́ло преда́ли есте́ их, блаже́ннии, и преизлива́ющияся сосу́ды благода́ти сотвори́сте их. Боже́ственным восхожде́нием на высоту́ доброде́телей восходя́ще, Бо́гу хвале́бную песнь воспева́сте: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ необори́мая яви́стеся бра́тству Солове́цкому и всем притека́ющим под кров оби́тели ва́шея, досточу́днии уго́дницы Бо́жии, от напа́стей и бед огражда́юще их благомо́щною свое́ю моли́твою. Сего́ ра́ди на заступле́ние ва́ше пред Бо́гом и по́мощь упова́юще, взыва́ем к вам хвале́нии таковы́ми:

Ра́дуйтеся, в не́мощех нас посеща́ющии;

ра́дуйтеся, от паде́ний грехо́вных нас избавля́ющии.

Ра́дуйтеся, неду́ги душе́вныя и теле́сныя врачу́ющии;

ра́дуйтеся, в зако́не Госпо́дни ходя́щим вспомоществу́ющии.

Ра́дуйтеся, из бе́здны страсте́й челове́ки изводя́щии;

ра́дуйтеся, милосе́рдие Госпо́дне на всех низводя́щии.

Ра́дуйтеся, враги́ Бо́жия и собла́зны ве́ка сего́ расточа́ющии;

ра́дуйтеся, со все́ми святы́ми дне прише́ствия Госпо́дня ча́ющии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши, вси святи́и Солове́цкии.

Конда́к 11

Пе́ние благода́рственное непреста́нно возно́сим вам, преподо́бнии отцы́ на́ши; ва́ми бо обрето́хом сию́ достосла́вную кинови́ю, ва́ми спаси́тельная благода́ть Госпо́дня простре́ся во ото́цех Солове́цких и во все́й стране́ полу́нощней; сего́ ра́ди па́мять ва́ша ми́лостию Бо́жиею повсю́ду досто́йно почита́ема быва́ет. И мы прославля́ющему вас Бо́гу всера́достно взыва́ем: Аллилу́ия.

И́кос 11

Свети́льницы светоза́рнии, над бе́здною мирска́го мяте́жа горя́щии, яви́стеся преподо́бнии отцы́ Солове́цкии, све́том Христо́вым осиява́юще богоизбра́нныя ото́ки. Не пре́зрите во оби́тели ва́шей жи́тельствующих и всех, ве́рою к вам притека́ющих, милосе́рдие Бо́жие к нам приклони́те, да благода́рным се́рдцем вы́ну воспева́ем вам:

Ра́дуйтеся, све́том Боже́ственным нас просвеща́ющии;

ра́дуйтеся, во́ду живу́ю богопозна́ния нам источа́ющии.

Ра́дуйтеся, в де́лании за́поведей Госпо́дних нас му́дро наказу́ющии;

ра́дуйтеся, в Ца́рствие Небе́сное путь ве́рный нам указу́ющии.

Ра́дуйтеся, в не́дрех ото́ков морски́х почива́ющии;

ра́дуйтеся, нетле́нными мощьми́ ва́шими страну́ на́шу освяща́ющии.

Ра́дуйтеся, чудеса́ и исцеле́ния во изоби́лии творя́щии;

ра́дуйтеся, святы́ню Бо́жию в неоскуде́нии храня́щии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши, вси святи́и Солове́цкии.

Конда́к 12

Благода́тию Бо́жиею вся по́двиги соверши́ли есте́, прему́дрии, дела́ ди́вная и до́брая показу́юще, насле́дие неиждива́емое нам оста́вили есте́. Сим богатя́щеся и утвержда́ющеся в доброде́телех, пое́м да́вшему вам кре́пость и просла́вльшему вас Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще благопло́дное житие́ ва́ше, труды́ богоуго́дными, чудесы́ и благода́тными явле́нии испо́лненное, благодаре́ние прино́сим вам, преподо́бнии, моли́твами всеси́льными ва́шими укрепля́еми, и ко исполне́нию во́ли Госпо́дни воздвизае́ми, на по́мощь ва́шу упова́юще зове́м вам:

Ра́дуйтеся, доброде́тельми ди́вными и по́двиги сия́ющии;

ра́дуйтеся, в моли́твах ва́ших к Бо́гу нас не оставля́ющии.

Ра́дуйтеся, а́ще и не поимено́ваннии у челове́к, у Го́спода вси изочте́ннии;

ра́дуйтеся, Ца́рства Бо́жия насле́дницы благослове́ннии.

Ра́дуйтеся, дела́ Госпо́дня по́мощию Его́ соверша́ющии;

ра́дуйтеся, вели́чие Боже́ственное свя́тостию ва́шею явля́ющии.

Ра́дуйтеся, по́мощь тре́бующим всеще́дро подаю́щии;

ра́дуйтеся, но́ву песнь Госпо́дню на земли́ живы́х пою́щии.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши, вси святи́и Солове́цкии.

Конда́к 13

О пресла́вное и преди́вное мно́жество святы́х земли́ Солове́цкия, я́ко безчи́сленныя свещи́ сия́ющее в пусты́ни ото́ков се́верных! Се приклоня́ем главы́ пред святы́нею ва́шею, пред вели́чием по́двиг и чудоде́йствием моли́тв. Мо́лим вас усе́рдно: заступи́те во оби́тели ва́ми просла́вленней жи́тельствующих и всех христиа́н, в ве́це сем многомяте́жнем Бо́гу угоди́ти тща́щихся. Испроси́те у Всеми́лостиваго Влады́ки проще́ния и оставле́ния всех на́ших прегреше́ний и душа́м ве́чнаго спасе́ния, да в ра́дости неизглаго́ланней оби́телей Небе́сных вку́пе с ва́ми воспое́м Всеще́дрому и Всеблаго́му Бо́гу: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды. И па́ки чте́тся и́кос 1-й, и конда́к 1-й.

Моли́тва

О сла́вный собо́ре, святи́и земли́ Солове́цкия, преподо́бных сосло́вие, пусты́нников со́нме, и́ноков ли́че! Собла́зном ве́ка сего́ умертви́вшеся, вре́менному ве́чное предпоче́тше, вы вселе́нием в морски́я ото́ки в рабо́ту Го́споду себе́ всеце́ло преда́ли есте́, па́че же песка́ морска́го умно́жистеся и па́че зве́зд небе́сных сия́ете ны́не в невече́рнем Ца́рствии Влады́ки Христа́ Бо́га. Святи́тся земля́ сия́ по́двиги ва́шими, живе́т благоуха́ющи ва́шими моли́твами, трепе́щет содержа́щи честны́я мо́щи ва́ша, и во времена́ после́дняя освяще́на бысть кро́вию му́ченическою, за ве́ру Христо́ву зде излия́вшеюся. Вси святи́и Солове́цкии, и́хже имена́ ве́мы и не ве́мы, венцы́ нетле́нными от Го́спода увенча́вшиися, и ри́зами убеле́нными оде́явшиися, благослове́ннии насле́дницы Го́рняго Иерусали́ма, моли́те Бо́га о оби́тели ва́шей и бра́тии ея́, и о все́м Оте́честве на́шем: да в любви́ и единому́дрии во́инствует свята́я Це́рковь Правосла́вная, да ве́ра на́ша пребыва́ет непри́коснове́нна злу, да да́рует нам Госпо́дь си́лу ю́ испове́довати, и а́ще потре́бно бу́дет, вся за ню́ претерпе́ти, и да́же до дне су́днаго непоро́чну сохрани́ти и неосужде́нно предста́ти Престо́лу Ца́рствия Его́ и со все́ми святы́ми вы́ну прославля́ти держа́ву, и великоле́пие, и человеколю́бие Его́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́на моли́тва

О Боже́ственный по́лче, небе́снии во́ини Христа́ Бо́га, преподо́бнии и богоно́снии отцы́ Солове́цкии! Вы пе́рвее ра́лом ева́нгельских уче́ний ду́ши своя́ плодоно́сны яви́ли есте́, по́слежде и непло́дную пусты́ню сию́ я́ко благоцвету́щий рай соде́лали есте́ и яви́лися есте́ же́ртвы благоприя́тныя Бо́гу, преобрази́вшеся у́мным де́ланием, во све́те невече́рнем узре́ли есте́ бу́дущия жи́зни сла́ву. Боже́ственным огне́м ду́ши своя́ возже́гше, востекли́ есте́ в Сио́н го́рний, и нетва́рнаго све́та причасти́лися есте́. Те́мже и на́м на земли́ су́щим, хода́тайствуйте душа́м спасе́ние, земны́х плодо́в изоби́лие, времена́ ми́рна, бла́га, да и мы недосто́йнии, направля́емии ва́шими моли́твами, поне́ на коне́ц на́шего многомяте́жнаго жития́, возлю́бим ве́чная па́че вре́менных, и во единонадеся́тый час порабо́таем со усе́рдием Небе́сному Домовлады́це Христу́, и услы́шим Его́ благоуве́тливый глас: прииди́те, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рство от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобных отец Соловецких